Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ: ZIRI SẼN KƖT TƖ WÕND WẼNNAAM PA NONG TÕNDO

Wẽnnaam pa tar yʋʋr ye: Ziri

Wẽnnaam pa tar yʋʋr ye: Ziri

NEB WƲSG SẼN TẼEDE:

A David Cunningham sẽn yaa tũudum yɛl-mitã yeela a sebr a ye (Theological Studies) pʋgẽ: “Tõnd pa tõog n zems taab d sã n tõe n yeelame tɩ Wẽnnaam tara yʋʋr bɩ a pa tar ye. La a sã n tara yʋʋr me, a yʋʋr la a bõe?”

BIIBLÃ SẼN YETE:

Wẽnnaam meng yeelame: “Mam yaa a Zeova, yaa mam yʋʋr la woto.” (Ezai 42:8, MN) “Zeova” wã yaa hebre gom-bila, t’a võorã yaa “kɩt tɩ yɩ.” Rẽnd rat n yeelame tɩ Wẽnnaam “kɩtdame tɩ yɩ.”—Sɩngre 2:4.

A Zeova ratame tɩ d pʋt a yʋʋrã, la d sõng neb a taabã tɩ b bãng a yʋʋrã. Biiblã yetame: ‘Pʋʋs-y ne bãmb yʋʋre. Wilg-y nebã bãmb tʋʋmã n tẽeg tɩ bãmb yʋʋr yaa kãsenga.’—Ezai 12:4.

A Zezi ra pʋta Wẽnnaam yʋʋrã. A pʋʋsg pʋgẽ, a yeela a Zeova woto: “Mam wilga bãmb [rat n yeel t’a karen-biisã] yãmb yʋʋre, la mam na n le wilga bãmba, tɩ yãmb [rat n yeel tɩ Wẽnnaam] sẽn nong maam ne nonglem ningã zĩnd bãmb pʋsẽ, tɩ mam me pa ne bãmba.”—Zã 17:26.

SƖDÃ BÃNGR YÕODO:

A Walter Lowrie sẽn yaa tũudum yɛl-mitã yeelame tɩ “ned sã n pa mi Wẽnnaam yʋʋre, d tõe n yeelame t’a pa mi Wẽnnaam sõma ye. A sã n tagsdame tɩ Wẽnnaam yaa pãng buud bala, a pa tõe n nong-a ye.”

Rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a Victor ra kẽnda egiliizẽ wakat fãa, la a ra getame t’a pa mi Wẽnnaam sõma ye. Ad a sẽn yeele: “Mam wa n bãngame tɩ Wẽnnaam yʋʋr la a Zeova. Yɩɩ wa rẽ tɛk la mam bãng Wẽnnaam. Mam yamẽ wã, yɩɩ wa m sẽn da wʋmd b sẽn gomd a yelle, n wa sɩd yã-a. M bãngame tɩ m tõe n yõga zood ne-a.”

Ned sã n pʋt a Zeova yʋʋrã, a Zeova me nonga a soaba. A pʋlma neb nins sẽn ‘waoogd yẽ yʋʋrã’ woto: “Mam na n zoee bãmb nimbãaneg wa ned sẽn zoet a biig sẽn zoet-a nimbãanega.” (Malaki 3:16, 17) Sẽn paase, Wẽnnaam keooda neb nins sẽn kot ne yẽ yʋʋrã. Biiblã yeelame tɩ “ned ninga fãa sẽn kot ne Zu-soabã yʋʋre, a na n paama fãagre.”—Rom dãmba 10:13.