Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Sogsg Biiblã sẽn leokde

 Sogsg Biiblã sẽn leokde

Ãnda rãmb n na n kẽng saasẽ, la bõe yĩnga?

Neb milyõ-rãmb n dat ne b sũy fãa n kẽng saasẽ b kũum poore. A Zezi ra yeela a tʋm-tʋmdb nins sẽn kell n sak-a wã tɩ b na n wa tɩ vɩɩmda saasẽ. Nand t’a ki wã, a pʋlem-b lame t’a na n kẽnga a Ba nengẽ, n tɩ segl zĩig b yĩnga.—Karm-y Zã 14:2.

Bõe yĩng tɩ neb na n vʋʋg n tɩ vɩɩmd saasẽ? B na n tɩ maana bõe? A Zezi yeela a tʋm-tʋmdbã tɩ b na n tɩ yɩɩ rĩm-dãmba. B na n dɩɩ naam tẽngã zugu.—Karm-y Luk 22:28-30; Wilgr 5:10.

Nin-sõma wã fãa n na n kẽng saasẽ bɩ?

Tẽng pʋgẽ, pa nebã fãa n yaa nanambs ye. Sã n mikame t’a Zezi sẽn na n vʋʋg neb tɩ b kẽng saasẽ wã yaa sẽn na n dɩ naam tẽngã zugu, dẽnd pa nebã fãa n na n kẽng saasẽ ye. Yaa neb bilf bala. (Luk 12:32) Biiblã togsda sẽn na n tɩ rɩ-b naam ne a Zezi wã sõore.—Karm-y Wilgr 14:1.

La pa sẽn na n kẽng-b saasẽ wã bal n na n paam Wẽnnaam barkã ye. Neb a taab me sẽn sakd a Zezi naamã n na n vɩɩmd tẽngã zugu, arzãn pʋgẽ wakat sẽn kõn sa. (Zã 3:16) Sẽn na n vɩɩmd-b arzãnã pʋgẽ wã kẽer na n yɩɩ neb sẽn na n põs dũni-kãngã sãoongã, tɩ sãnda yɩ neb sẽn da ki tɩ b vʋʋg-ba.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 37:29; Zã 5:28, 29.

Y sã n dat n bãng n paase, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak a 8 wã. A Zeova Kaset rãmbã n yiis-a.

Y tõe n telesarza sebrã www.jw.org

[Foto seb-neng 32]

A Zezi segla zĩig saasẽ a karen-biis kẽer yĩnga. Yãmb mii b sẽn na n tɩ maan bũmb ning be bɩ?