Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ: ZIRI SẼN KƖT TƖ WÕND WẼNNAAM PA NONG TÕNDO

Ned pa tõe n bãng Wẽnnaam ye: Ziri

Ned pa tõe n bãng Wẽnnaam ye: Ziri

NEB WƲSG SẼN TẼEDE:

B yeela sebr a ye (The New Encyclopædia Britannica) pʋgẽ tɩ “Katolik rãmbã, Ortodogs rãmbã la Portɛstã rãmbã fãa tẽedame tɩ Wẽnnaam yaa mens a tãabo. Ba wã, Biigã la vʋʋsem sõngã. Sã n yaa ne tũudum kãensã sẽn yet tɩ b yaa kiris-nebã, woto pa rat n yeel tɩ yaa wẽnnaam dãmb a tãab ye. Yaa b tãabã fãa n naag taab n yaa Wẽnnaam a yembre.”

BIIBLÃ SẼN YETE:

A Zezi sẽn yaa Wẽnnaam Biigã zɩ n yeel tɩ yẽ ne a Ba wã zema taaba, wall b naaga taab n yaa Wẽnnaam a yembr ye. A pʋd n yeela woto: “Yãmb sã n nong maam, yãmb na maan sũ-noog ne mam sẽn dabd m Ba nengẽ wã; tɩ bõe, mam Ba yɩɩda maam.” (Zã 14:28) A ra yeela a karen-biig a yembr me woto: “Mam dabda m Ba sẽn yaa yãmb me Ba wã nengẽ, la m Wẽnnaam sẽn yaa yãmb me Wẽnnaamã nengẽ.”—Zã 20:17.

Vʋʋsem sõngã bɩ sɩɩg sõngã pa ned ye. Biiblã yeelame tɩ pipi kiris-nebã ra ‘pida ne sɩɩg sõngo.’ A Zeova meng ra yeela woto: ‘Mam na n pʋdga m sɩɩg sõng ninsaalbã buud fãa zutu.’ (Tʋʋma 2:1-4, 17) Dẽnd d pa tõe n yeel tɩ vʋʋsem sõngã ne a Zezi la Wẽnnaam naaga taab n yaa mens a tãab ye. Vʋʋsem sõngã yaa Wẽnnaam pãnga.

 SƖDÃ BÃNGR YÕODO:

A Karl Rahner ne a Herbert Vorgrimler sẽn yaa Katolik tũudmã bãngdb yeelame tɩ “yaa tɩlae tɩ f paam tɩ Wẽnnaam meng vẽneg-fo, tɩ f tõog n bãng t’a yaa mens a tãabo. La baa f paam vẽnegr me, yɩl n wʋm a võor yaa toogo.” Yãmb sã n pa tol n tõe n bãng neda, wall n wʋm a sẽn maand võore, y tõe n nong-a lame sɩda? Dẽnd b sẽn yet tɩ Wẽnnaam yaa mens a tãabã kɩtame tɩ nebã pa tõe n bãng-a la b nong-a ye.

Marco ning yell d sẽn da gomã yãame tɩ sɩd yaa woto. Ad a sẽn yeele: “Mam da tagsdame tɩ Wẽnnaam pa rat tɩ m bãng-a ye. Rẽ pʋd n kɩtame tɩ m da getẽ t’a zãra wʋsg ne maam, tɩ m pa tõe n wʋm a yɛlã võore, la tɩ m pa tõe n paam t’a lebg m zoa ye.” Wẽnnaam yaool n pa maan tɩ yɩl n bãng-a yaa toog ye. A ratame tɩ d bãng-a. Sɩd me, nebã tõe n bãng-a lame. A Zezi ra yeela woto: “Tõnd . . . waoogda tõnd sẽn mi.”—Zã 4:22.

A Marco paasa woto: “M sẽn wa n bãng tɩ vʋʋsem sõngã ne a Zezi la Wẽnnaam pa naag taab n yaa mens a tãabã, sõnga maam tɩ m tõog n yõg zood ne Wẽnnaam mengã.” D sã n miẽ t’a Zeova yaa a ye tãa, la t’a pa wa yel-solemd b sẽn pa tõe n wʋm a võore, na n yɩɩ nana tɩ d nong-a. Biiblã yetame: “Ned ninga sẽn ka tar nonglem ka mi Wẽnnaam ye, tɩ bõe, Wẽnnaam yaa nonglem.”—1 Zã 4:8.