Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Levi nebã sẽn pʋʋs to-to wã sẽn zãmsd tõnd bũmb ninga

Levi nebã sẽn pʋʋs to-to wã sẽn zãmsd tõnd bũmb ninga

‘Bɩ y yʋ-kãsengã paam pẽgre.’—NEH. 9:5.

1. Tigis-bʋg yell la d na n gome, la sogs-bʋs la d na n leoke?

WẼNNAAM nin-buiidã ra tigma taaba, tɩ Levi nebã lʋɩ taoor n pʋʋse. Pʋʋs-kãng naaga pʋʋs-wogd nins sẽn be Biiblã pʋgẽ wã sʋka. B yeela nin-buiidã woto: “Yik-y-yã. Pẽg-y Zu-soab a Wẽnnaam!” (Neh. 9:4, 5) Yɩɩ zʋɩf-rãmbã kiuug a yopoe soabã b sẽn boond tɩ tisri wã rasem 24 daar la nin-buiidã tigim Zerizalɛm, yʋʋmd 455 sẽn deng a Zezi rogmã. D na n goma tigis-kãng yelle. Sõsgã sasa bɩ y tagsd sogs-kãensã yelle: ‘Bõe la b ra minim n maandẽ tɩ sõng tɩ tigis-kãng naf-ba? Levi nebã sẽn pʋʋs to-to wã wilgda tõnd bõe?’ Bɩ d lebs n tẽeg bũmb kẽer nin-buiidã sẽn maan nand tɩ tigsgã raar ta.—Yɩɩl 141:2.

KIUUG SẼN YƖ TOOR ZALLE

2. Mak-sõng bʋg la zʋɩf-rãmb nins sẽn tigim taab Zerizalɛm lalgã meeb poorã bas-yã?

2 Kiuug a ye nand tɩ tigsgã ta, zʋɩf-rãmbã mee Zerizalɛm lalgã n baase. (Neh. 6:15) B mee lalgã rasem 52 pʋgẽ. La tisri kiuugã pipi daarã, b tigma taab t’a Ɛsdras ne Levi neb a taab na n karem Wẽnnaam tõogã, la b bilg a võorã tɩ b kelge. “Rap ne pagba, la neb nins fãa sẽn tõe n wʋm koɛɛg n bãng a võorã” yalsame n kelg “yibeoog tɩ ta wĩnto-sʋka.” B sẽn maanã yaa mak-sõng n kõ tõndo. Baa d sã n tigimda taab Rĩung roog sẽn yaa sõma pʋgẽ, sasa ninga d tõe n wa tagsda bũmb a taab yell sõssã sasa. La Israyɛll nebã pa maan woto ye. B kelga sõma la b tags b sẽn wʋmã zug neere. B sẽn bãng tɩ b ra pa tũud tõogã sẽn yeelã b yãbame.—Neh. 8:1-9.

3. Sagl-bʋg la Israyɛll nebã tũ-yã?

3 La ra pa sasa b sẽn segd n vẽneg b yel-wẽnã n  togs ye. Ra yaa kibs raare, t’a Zeova rat tɩ b maan sũ-noogo. (Sõd. 29:1) Rẽ n so t’a Nehemi yeel-b woto: “Bɩ y bao rɩ-nood n dɩ la y yũ bõn-noodo, la y yãk n kõ neb nins sẽn ka tarã. Tɩ bõe, rũndã daarã yaa raar sẽn welg toor Zu-soabã yĩnga. Bɩ y ra maan sũ-sãoong n yãb ye. Tɩ bõe, sũ-noog ning Zu-soabã sẽn kõ yãmbã na n yɩɩ yãmb pãnga.” Nin-buiidã tũ a sẽn yeelã, tɩ daar-n-kãng sɩd yɩ ‘sũ-noog wʋsg’ daare.—Neh. 8:10-12.

4. Bõe la Israyɛll zak-soben-dãmbã maan-yã, la zãn kibsã sasa, bõe la Levi nebã maan daar fãa?

4 Vẽkembeoogã, zak-soben-dãmbã tigma taab n na n zãms tõogã sẽn na yɩl n maneg n tũ sõma. B sẽn zãms tõogã, b bãngame tɩ Israyɛll nebã segd n maana zãn kibsã ne a baasgã poor tigis-kãsengã ki-kãng rasem 15 daarã n tãag a rasem 22. Rẽ n so tɩ b sɩng seglg zĩig pʋgẽ. Zãn kibs kãng yɩɩ sõma wʋsgo, tɩ Biiblã wilg tɩ hal sẽn sɩng a Zozue zãmaanã tɩ ta baraare, Israyɛll nebã ra nan zɩ n maan zãn kibs a woto ye. “Nebã fãa sũy yɩɩ noog wʋsgo.” Sẽn paase, “kibsã pipi daar tɩ ta a yaoolem daarã,” Levi nebã karma Wẽnnaam tõogã tɩ nebã kelge.—Neh. 8:13-18.

NIN-BUIIDÃ VẼNEGA B YEL-WẼNÃ N TOGSE

5. Bõe la Wẽnnaam nin-buiidã maan nand tɩ Levi nebã sɩng b pʋʋsgã?

5 Kibsã loog tɩ rabɩtẽ, rat n yeel tɩ kiuugã rasem 24 daare, Israyɛll nebã le tigma taaba. Ra pa rɩɩb la kɩdeng wakat ye. B ra segd n vẽnega b yel-wẽnã n togse. Rẽ n so tɩ b loe noor n yeelg bot n wilg tɩ b sẽn pa tũ Wẽnnaam tõogã, b sũyã sãama wʋsgo. Daar-n-kãng yibeoogo, Levi nebã le karma Wẽnnaam tõogã lɛɛr a tãabo. Zaabrã, Israyɛll nebã ‘wõgemda Zu-soab a Wẽnnaam taoor n togs b yel-wẽnã.’ Yaa rẽ poor la Levi nebã pʋʋs Israyɛll nebã fãa yĩnga. —Neh. 9:1-4.

6. Bõe n sõng Levi nebã tɩ b tõog n pelg b pʋs n pʋʋse, la rẽ zãmsda tõnd bõe?

6 Yaa Levi nebã sẽn da karemd tõogã wakat fãa wã yĩng la b sẽn tõog n pelg b pʋs n pʋʋs woto wã. B reng n goma a Zeova tʋʋm-kãsemsã yelle, la a sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã me yelle. Rẽ poore, b goma a Zeova ‘nimbãan-zoeerã sẽn yaa wʋsgã’ yelle, n wilg vẽeneg tɩ Israyɛll nebã ra pa segd ne rẽ ye. (Neh. 9:19, 27, 28, 31) Tõnd me sã n karemd Wẽnnaam Gomdã daar fãa la d bʋgsd d sẽn karemdã zug wa Levi nebã, d basdame t’a Zeova gomd  ne-do. Rẽ, d na n tõog n pelgda d pʋs n pʋʋsd-a n kaoosdẽ.—Yɩɩl 1:1, 2.

7. Bõe la Levi nebã kos Wẽnnaam, la b mak-sõngã wilgda tõnd bõe?

7 Bũmb a ye bal la Levi nebã kos a Zeova. B pʋʋsgã baasgẽ, b yeela woto: “Masã, tõnd Wẽnnaam, yãmb yaa Wẽnnaam-kãseng sẽn zems zoeese, la y ka basd y noor tɩ vaal ye, la y tara nonglem. Ra ges-y tood nins sẽn paam tõndã wa zaalem ye. Toogã paama d rĩm-dãmbã, ne d nanambsã, ne d maan-kʋʋdbã, ne d bãngdbã, ne d yaab-rãmbã, ne nebã fãa, sẽn sɩng ne Asiiri rĩm-dãmbã wakat tɩ ta rũndã.” (Neh. 9:32) Levi nebã kõo tõnd mak-sõngo. B mak-sõngã wilgdame tɩ d sã n na n pʋʋse, d segd n deng n pẽga a Zeova la d pʋʋs-a barka, n yaool n kos bũmb ning d sẽn date.

B PẼGA A ZEOVA YƲ-KÃSENGÃ

8, 9. a) Levi nebã pʋʋsgã sɩngrẽ, wãn to la b wilg tɩ b yaa sik-m-mens rãmba? b) Bõe ne bõe sẽn be saasẽ yell la Levi nebã gom-yã?

8 Levi nebã ra yaa sik-m-mens rãmba. Baa b sẽn da mi tɩ b segla b mens sõma n na n pʋʋs n pẽg a Zeova wã, b pa tags tɩ bãmb pʋʋsgã bal sekame ye. Rẽ n so tɩ b pʋʋsgã sɩngrẽ, b yeel Israyɛll neb a taabã woto: “Pẽg-y Zu-soab a Wẽnnaam!” B paasame: “Tõnd Zu-soab a Wẽnnaam, bɩ y yʋ-kãsengã paam pẽgr wakat fãa. Nebã ka tõe n pẽg yãmb yʋʋrã, la b waoog-a n sɛ ye.”—Neh. 9:5.

9 B paasa woto: “Yaa yãmb bal n yaa Zu-soaba. Yaa yãmb n naan yĩngr la saasã ne ãdsã fãa, la dũniyã ne bũmb nins fãa sẽn be a zugã, la yaa yãmb n naan ko-kãsengã ne bũmb nins fãa sẽn be a pʋgẽ wã. Yaa yãmb n kõt b fãa vɩɩm. Pãens rãmb nins fãa sẽn be yĩngrã waoogda yãmba.” (Neh. 9:6) Hakɩka, yaa a Zeova n naan ãndũniyã sẽn pid ne ãds wʋsgã. Leb n yaa yẽ n naan tẽngã la bũmb nins fãa sẽn be a zugã, la a kɩt tɩ bõn-naandsã rogdẽ wall b wekdẽ, tɩ tɩɩsã me womda. Levi nebã goma ‘pãens rãmb nins sẽn be yĩngrã’ yell me. Bãmb yaa malɛgsã. (1 Rĩm 22:19; Zoob 38:4, 7) Malɛg-kãens sika b mens n sakd Wẽnnaam n sõngd ninsaalbã sẽn pa ta bãmbã. (Heb. 1:14) Malɛgsã sẽn naagd taab n maand a Zeova raabã yaa mak-sõng n kõ tõndo. Bɩ d rɩk b togs-n-taare, n naagd taab n maan a Zeova raabã zems-n-taar la bãan pʋgẽ.—1 Kor. 14:33, 40.

10. Wẽnnaam sẽn tall manesem ning ne a Abrahaamã wilgda tõnd bõe?

10 Rẽ poore, Levi nebã goma manesem ning Wẽnnaam sẽn tall ne a Abramã yelle. Baa a Abram sẽn da tar yʋʋm 99, tɩ yẽ ne a pag a Sarai ket n pa tar biigã, Wẽnnaam toeema a  yʋʋrã tɩ lebg Abrahaam, rat n yeel tɩ “buud wʋsg ba.” (Sɩng. 17:1-6, 15, 16) A pʋlm-a lame me t’a yagensã na n sooga Kanaã soolmã. Pa wakat fãa la ninsaalbã pidsd b pʋlems ye. La a Zeova yẽ pa woto ye. Levi nebã yeelame: “Yãmb yaa Zu-soab a Wẽnnaam ning sẽn da yãk a Abram n yiis-a Kalde Uur n pʋd a yʋʋr t’a Abrahaamã. Yãmb yãame tɩ bãmb kɩsa sɩd ne yãmba, tɩ yãmb maan kãabg ne bãmb n yeel tɩ y na n kõo bãmb yagens tẽng ning Kanaã nebã . . . sẽn so wã. La yãmb sɩd maana wa y sẽn da yeelã. Tɩ bõe, yãmb yaa tɩrga.” (Neh. 9:7, 8) Bɩ d rɩk a Zeova togs-n-taare, n modgdẽ n pidsd d pʋlemsã.—Mat. 5:37.

B GOMA A ZEOVA TƲƲM-KÃSEMS YELLE

11, 12. A Zeova yʋʋrã võor yaa bõe, la wãn to la manesem ning a sẽn tall ne a Abrahaam yagensã wilg t’a tʋmame tɩ zems ne a yʋʋrã?

11 Wẽnnaam yʋʋrã sẽn yaa Zeova wã rat n yeelame “t’a kɩtdame tɩ yɩ.” Woto wilgdame t’a tʋmda wakat fãa a raabã pidsg yĩnga. Makr sẽn wilgd rẽ yaa a sẽn tall manesem ning ne a Abrahaam yagensã. B sẽn wa n be Ezipt yembdẽ wã, a pʋlmame t’a na n yiis-b lame tɩ b tɩ zĩnd kãabg tẽngã pʋgẽ. Sasa kãnga, ra wõnda yaa bũmb sẽn pa tõe. La Wẽnnaam maana bũmb toor-toor hal t’a pʋlengã wa pidi. Woto, a tʋmame tɩ zems ne a yʋʋrã sẽn yaa Zeova wã.

12 Levi nebã tẽega bũmb kẽer a Zeova sẽn maan a nin-buiidã yĩnga, n yeele: “Yãmb yãa tõnd yaab-rãmbã sẽn da be Ezipt n namsdẽ wã, la yãmb wʋma b sẽn da be mog-miuugã noor n yãbdã. La yãmb maana bãn la yel-soalem n tõog a Faraõ ne a tʋm-tʋmdbã la neb nins fãa sẽn da be yẽ tẽngẽ wã. Tɩ bõe, yãmb da miime tɩ b ra maana tõnd yaab-rãmbã pʋ-toogo. La yãmb yʋʋrã paama pẽgr hal tɩ ta rũndã. Yãmb pãrga mogrã bãmb taoor tɩ b tũ tẽng koɛɛng pʋgẽ n looge. La yãmb dɩka neb nins sẽn da rigd bãmbã n lob ko-zulungã pʋgẽ wa ned sẽn dɩk kugr n lob ko-kãseng pʋgẽ.” B paasa woto: “Yãmb sõng-b lame n ning Kanaã nebã sẽn da be tẽngã pʋgẽ wã yãnde. . . . Bãmb deesa tẽns sẽn tar lalse, la pʋt sẽn yaa sõma, la b reesa rot sẽn pid ne bõn-sõma buud fãa, la bulsi, la viyn tɩɩse, la oliiv tɩɩse, la tɩɩs sẽn womd biis wʋsgo. Bãmb dɩɩme n tɩg n nobe. La yãmb maan-b-la neer hal tɩ b vɩɩm yɩ noogo.”—Neh. 9:9-11, 24, 25.

13. Bõe la a Zeova maan Israyɛll nebã yĩnga, la b manesem wa n yɩɩ wãna?

13 Bũmb a taab me la a Zeova maan sẽn na yɩl n pids a pʋlengã. Wala makre, Israyɛll nebã sẽn yi Eziptã poor bilfu, a kõ-b-la tõogã, n wilg-b a sẽn dat tɩ b tũ-a to-to. Levi nebã yeela woto: “Yãmb siga Sinayi tãngã zugu. Yãmb zĩnda yĩngr n gom ne-ba. Yãmb wilga bãmb b sẽn tog n maan to-to. Yãmb kõo bãmb so-sõngo, la tõod sẽn zemse, la noy sẽn yaa sõma.” (Neh. 9:13) Woto, a Zeova wilga a nin-buiidã b sẽn segd n vɩɩmd to-to kãabg tẽngã pʋgẽ t’a yʋʋrã paam waoogre. La pa kaoos la b sɩng a kɩɩsg ye.—Karm-y Nehemi 9:16-18.

ISRAYƐL NEBÃ RA SEGDA NE KIBLGU

14, 15. a) Wãn to la a Zeova zoe Israyɛll nebã nimbãanega? b) Wẽnnaam sẽn tall manesem ning ne Israyɛll nebã zãmsda tõnd bõe?

14 Levi nebã goma bũmb a yiib Israyɛll nebã sẽn maan n beeg a Zeova yelle. Yɩɩ b sẽn pʋlm-a Sinayi tãngẽ wã tɩ b na n saka a tõodã poor bilf la b maan dẽ. B sẽn maan woto wã, b ra segda ne kũum. La a Zeova zoeya b nimbãanega, n kell n ges b yelle. Levi nebã pẽg-a lame n yeel woto:  “Yãmb nimbãan-zoeerã yɩɩ wʋsgo, tɩ y ka sak n bas bãmb weoogã pʋgẽ ye. . . . Yãmb talla bãmb weoogã pʋgẽ yʋʋm pis-naase, tɩ bũmb ka paoog-b ye. Bãmb futã ka ki ye, la b naoã ka mod ye.” (Neh. 9:19, 21) La Israyɛll neb tusa n ki weoogã pʋgẽ b kɩɩsgã yĩnga. Rũndã-rũndã me, a Zeova kõta tõnd bũmb nins fãa sẽn yaa tɩlae sẽn na yɩl tɩ d tõog n sak-a ne d sũur fãa. Bɩ d ra tol n yɩ wa Israyɛll neb nins sẽn kɩɩs a Zeova n ki weoogẽ wã ye. Sɩd me, b gʋlsa bũmb nins sẽn paam-bã “tõnd saglg yĩnga, tõnd sẽn be dũniyã sɛɛb wakatã yĩnga.”—1 Kor. 10:1-11.

15 Bʋko, Israyɛll neb nins sẽn kẽ kãabg tẽngã pʋgẽ wã pa kell n sak a Zeova ye. B wa n sɩnga Kanaã wẽnnaam-dãmbã tũubu, n da yood la b rɩkd b kambã n maand maoongo. Rẽ n so t’a Zeova bas tɩ tẽns a taab soog-b n weoog-ba. La b sã n da wa tek yam n kos sugri, a Zeova zoeta b nimbãanega, n kõ-b sugr la a fãag-b b bɛɛbã nugẽ. Yɩɩ woto “naoor wʋsgo.” (Karm-y Nehemi 9:26-28, 31.) Levi nebã goma rẽ yelle, n yeele: “Yãmb maana sũ-mar n zã bãmb yʋʋm wʋsgo. Yãmb no-rɛɛsdbã sagla bãmb ne y sɩɩgã pãnga, la b ka kelg ye. Woto, yãmb me basame tɩ tẽns a taab neb yõg-ba.”—Neh. 9:30.

16, 17. a) Israyɛll nebã sẽn wa n yi Babilon n wa wã, wãn to la yɛlã ra yaa toor ne b yaab-rãmbã sẽn wa n deeg kãabg tẽngã? b) Bõe la Israyɛll nebã sak n deege, la b pʋlmame tɩ b na n maana bõe?

16 Baa Israyɛll nebã sẽn yi Babilon n lebg n wa wã poore, b lebg n sɩnga a Zeova kɩɩsgo. B kɩɩsgã waa ne bõe? Levi nebã goma rẽ yell b pʋʋsgã pʋgẽ n yeel woto: “Rũndã, tõnd yaa yembs tẽng ning yãmb sẽn da kõ d yaab-rãmbã tɩ b rɩ a yõod la b yã naarã pʋgẽ. Yaa d kongrã yĩng la yãmb sak tɩ rĩm-dãmb soog tõndo, la b rɩt d tẽngã yõodã sẽn yaa wʋsgã. . . . Tõnd bee to-kãseng pʋgẽ.”—Neh. 9:36, 37.

17 La rẽ yĩnga, Levi nebã tagsame tɩ Wẽnnaam sẽn bas tɩ b namsdẽ wã pa zems bɩ? Ayo! Bala b yeela woto: “Ne yell ning fãa sẽn da paam tõndã, yãmb yaa tɩrga, yaa tõnd n maan wẽnga.” (Neh. 9:33) B pʋʋsgã baasgẽ, b pʋlma a Zeova tɩ rẽ tɛka, Israyɛll nebã na n saka a tõodã. (Karm-y Nehemi 10:1.) B gʋlsa pʋlengã sebr pʋgẽ, tɩ zʋɩf-rãmbã taoor-dãmb 84 tik b nusi.—Neh. 10:2-28, 30.

18, 19. a) D sã n dat n wa paam n kẽ dũni-paalgã pʋgẽ, bõe la d segd n maane? b) Bõe la d segd n ket n pʋʋsd n kotẽ, la bõe yĩnga?

18 D sã n dat n wa paam n kẽ dũni-paalgã pʋgẽ, d segd n basame t’a Zeova kibind tõndo. Tʋm-tʋmd a Poll soka woto: “Bi-ribl bʋg la a ba ka [“kibind-a,” MN]?” (Heb. 12:7) D sã n sakd a Zeova kiblgã la d maand a raabã ne d sũur fãa, d basdame t’a remsd-do. Sẽn paase, d sã n wa maan yel-wẽn-kãsenga, n tek yam n kos sugr la d sak a Zeova kiblgã, d tõe n kɩsa sɩd t’a na n kõ-d-la sugri.

19 Ka la bilfu, a Zeova na n kɩtame t’a yʋʋrã paam waoogr n yɩɩd wakat ning a sẽn fãag Israyɛll nebã Ezipt yembdẽ wã. (Eze. 38:23) Wakat kãnga, kiris-neb nins sẽn na n kell n sak a Zeova wã na n paam n kẽe dũni-paalgã pʋgẽ, wa Israyɛll nebã sẽn paam n kẽ kãabg tẽngã pʋgẽ wã. (2 Pɩɛ. 3:13) Woto wã, bɩ d ket n pʋʋsd a Zeova, n kot-a t’a kɩt t’a yʋʋrã paam waoogre. Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n goma pʋʋsg a to yelle. Rẽ na n sõng-d lame tɩ d bãng d sẽn tõe n maan to-to n paam Wẽnnaam barkã masã, la wakat sẽn ka sɛt yĩnga.