Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 BAO-Y N PẼNEG-Y WẼNNAAM

A Zeova kõta sugri

A Zeova kõta sugri

Rao a ye sẽn zĩnd pĩnd yeelame tɩ ned sẽn pa kõt a taab sugr wãada a meng la a sãamd a beoogo. A gomdã wilgda bʋʋm ning sẽn kɩt tɩ d segd n kõt d taabã sugrã. Bala baa kaoosda, tõnd me na n wa ratame tɩ d taabã kõ-d sugri. (Matɩe 7:12) La bʋʋm a to sẽn yɩɩd n be. Ges-y tʋm-tʋmd a Poll sẽn yeel bũmb ningã: ‘Bɩ y maan sũ-mar ne taab la y kõ taab sugri, ned sã n tar yell ne a to, a wa a Zeova sẽn kõ yãmb sugrã, bɩ yãmb me kõ taab sugr woto.’—Kolos rãmba 3:13.

D fãa sẽn yaa koangdbã, d tõe n wa maana bũmb tɩ sãam d taabã sũur bɩ yik b sũuri, wa bãmb me sẽn tõe n maan bũmb tɩ sãam bɩ yik tõnd sũurã. (Rom dãmba 3:23) Bõe la d tõe n maan tɩ laafɩ kell n zĩnd tõnd ne d taabã sʋka? Wẽnnaam vẽnega a Poll t’a sagl tõnd tɩ d yɩ neb sẽn basd taale, la sẽn kõt sugri. A gʋlsa sagl-kãngã sẽn na maan yʋʋm tus a yi, la ket n tara yõod rũndã-rũndã. Bɩ d maag d yĩng n wɛgs a Poll gomdã.

‘Bɩ y maan sũ-mar ne taaba.’ Gɛrk gom-bil ning b sẽn lebg ka tɩ ‘maan sũ-marã’ rat n yeelame tɩ bas taale, bɩ wãb n vele. Sebr a yembr yeelame tɩ kiris-nebã sã n “be ne neb sẽn tar manesem sẽn pa noom-b wall sẽn yikd b sũuri, tɩ b sakd n basd taale,” rẽ la b wilgd tɩ b yaa sũ-mar dãmba. B sẽn yeel tɩ ‘ne taabã’ wilgdame tɩ tõnd tog n maana sũ-mar ne nebã tɩ bãmb me maan sũ-mar ne-do. D sã n tẽeg tɩ d tara manesem kẽer sẽn tõe n yik d taabã sũuri, d pa na n bas tɩ bũmb nins sẽn pa noom tõnd d taabã nengẽ wã kɩt tɩ laafɩ pa zĩnd tõnd ne bãmb sʋk ye. La ned sã n beeg-do?

‘Bɩ y . . . kõ taab sugri.’ Bãngd a yembr yeelame tɩ gɛrk gom-bil ning b sẽn lebg tɩ ‘kõ sugrã’ “võor zʋʋga maan sugr woto bala, bɩ n bas tɩ sa. . . Rat n yeelame tɩ kõ sugr ne f sũur fãa n pa kell baa fʋɩ.” Sebr a to pʋgẽ, b yeelame tɩ ‘kõ sugrã’ võor tõe n dat n yeelame tɩ “maan nimbãan-zoeere, maan lohorem.” D wilgdame tɩ d maanda lohorem, d sã n sakd n kõt sugri, baa d sã n ‘tara yell ne d to,’ n tar bʋʋm n na n yik d sũuri. La bõe yĩng tɩ d segd n sak n maan lohorem woto? Ad bʋʋm a ye. Tõe tɩ pa yã n kaoos la tõnd me wa rat tɩ sẽn da beeg-a tõndã maan-d lohorem, n kõ-d sugri.

‘Wa a Zeova sẽn kõ yãmb sugrã, bɩ yãmb me kõ taab sugr woto.’ Sẽn yɩɩda, bʋʋm ning sẽn kɩt tɩ d tog n kõ d taabã sugrã yaa a Zeova sẽn kõt tõnd sugrã. (Miise 7:18) Tags-y n ges-y. A Zeova maanda neb nins sẽn tek yam n kos sugrã lohorem. A yaool n pa ninsaal n maand yel-wẽn ye. Baasgo, ned sã n tek yam n kos sugri, a sakd n kõo a soab sugr zãng-zãnga, baa ne a sẽn mi t’a pa na n tol n wa rat tɩ nin-kãngã maan-a lohorem, n kõ-a sugrã. Hakɩka, a Zeova sugrã sɩd ka to ye!

Hakɩka, a Zeova sugrã sɩd ka to ye!

A Zeova sẽn kõt sugrã kɩtame tɩ d nong-a la d rat n dɩk a togs-n-taare. (Efɛɛz rãmba 4:32–5:1) Rẽ n so tɩ d segd n sok d mens woto: ‘Sẽn mik t’a Zeova maanda lohorem, n kõt maam sugrã, ned sã n beeg maam n kot sugr ne a sũur fãa, bõe yĩng tɩ m na n zãgs tɩ m kõn kõ nin-kãngã sẽn yaa koangd wa maamã sugri?’—Luk 17:3, 4.