Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb kɩsa sɩd t’a Zeova noyã yaa tõnd nafr yĩng bɩ?

Yãmb kɩsa sɩd t’a Zeova noyã yaa tõnd nafr yĩng bɩ?

 Yãmb kɩsa sɩd t’a Zeova noyã yaa tõnd nafr yĩng bɩ?

“Y noya sẽn kõ-m bãngr ninga la m buud pʋɩɩre.”—YƖƖL 119:111, SEBR SÕNGO.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

Bõe yĩng t’a Zeova noyã tũub kõt-d sũ-noogo?

Bõe la d tõe n maan tɩ sõng-d tɩ d maneg n kɩs a Zeova sɩda?

Bõe yĩng tɩ d segd n tʋmd a Zeova tʋʋmdã ne yẽesem?

1. a) Nebã manesem yaa wãn to ne saglsã, la bõe yĩnga? b) B sã n sagl wuk-m-meng soaba, a manesem yaa wãna?

NEBÃ manesem sẽn yaa to-to ne saglsã pa yembr ye. Sãnda sakda ned sẽn yɩɩd-b saglse, tɩ sã n yaool n yaa b rog-taag wall ned sẽn pa ta-b bɩ b pa rat n sak ye. B sã n kõ nina saglga, a sũur sãamdame, wall a tagsdẽ tɩ b paoog-a lame. La kẽer deegda saglsã ne sũ-noogo, n dat n modg n maan sẽn yaa neere. Bõe yĩng tɩ nebã manesem yaa toor-toore? Bũmb a ye sẽn kɩt tɩ yaa woto wã yaa wuk-m-mengã. B sã n sagl wuk-m-meng soaba, a tagsdame tɩ saglgã pa zemse, tɩ kɩt t’a pa reeg ye. Woto, a pa rɩt saglgã yõod ye.—Yel. 16:18.

2. Bõe yĩng tɩ kiris-neb hakɩkã nand sagls nins sẽn tik Wẽnnaam Gomdã zugã?

2 Kiris-neb hakɩkã yẽ nanda saglse, sẽn yɩɩd fãa sã n yaa sagls sẽn tik Wẽnnaam Gomdã zugu. A Zeova saglsã sõngd-d lame tɩ d zãagd d mens ne bũmb nins sẽn tõe n wã-dã. Wala makre, ligd nonglem, yoobo, dorg la rãamã yũ tɩ looge. (Yel. 20:1; 2 Kor. 7:1; 1 Tes. 4:3-5; 1 Tɩm. 6:6-11) Sẽn paase, d sẽn sakd Wẽnnaam saglsã kõt-d-la sũ-noogo.—Ezai 65:14.

3. Yɩɩl-gʋlsdã mak-sõng bʋg la d segd n tũ?

3 D sã n dat n kell n tall zood sõma ne a Zeova, d segd n tũuda sagls nins a sẽn kõt-dã. Yɩta sõma me tɩ d rɩk yɩɩl-gʋlsdã togs-n-taare. A yeela a Zeova woto: “Y noya sẽn kõ-m bãngr ninga la m buud pʋɩɩre. M sũur yaa noogo.” (Yɩɩl 119:111, Sebr Sõngo) Yãmb me sũur nooma ne a Zeova noyã bɩ, bɩ y mi n getame tɩ b tũub yaa toogo? Baa y sã n getẽ tɩ sagls kẽer tũub yaa toog bɩ y  ra koms raood ye. Bũmb sãnda n be y sẽn tõe n maan n maneg n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam noyã tũub yaa y meng nafr yĩnga. Bɩ d gom bãmb b tãab yelle.

PƲƲSD-Y WẼNNAAM

4. A Davɩɩd vɩɩmã tõre, bõe la a kell n maane?

4 Rĩm a Davɩɩd vɩɩmã tõre, yaa toog wakat tɩ yaa noog wakat me, a kell n teega a Naandã. A yeela woto: “Zu-soaba, mam geta yãmb ne m sũur fãa. Mam Wẽnnaam, mam dellda yãmba.” (Yɩɩl 25:1, 2) Bõe n sõng a Davɩɩd t’a kɩs a saasẽ Ba wã sɩd woto fãa?

5, 6. A Davɩɩd sẽn da pʋʋsd a Zeova to-to wã wilgdame tɩ b zoodã ra yaa wãn-wãna?

5 Ne neb wʋsgo, yaa b sẽn wat n tar zu-loees bal la b pʋʋsd Wẽnnaam. Yãmb sã n tar zoa tɩ yaa a sẽn wat n dat tɩ y kõ-a ligdi, wall y sõng-a n maan bũmb bal la a wat yãmb nengẽ, y sũur na yɩ noog ne-a sɩda? A sã n minim n maand woto, tõe tɩ y na n tagsame t’a pa nong-y ye. La a Davɩɩd ra pa maand woto ne a Zeova ye. Ra yaa sũ-noog wakat tɩ yaa toog wakat me, a sẽn da pʋʋsd to-to wã wilgdame t’a nonga a Zeova, la t’a teeg-a lame.—Yɩɩl 40:9.

6 Daar a yembre, a pẽga a Zeova n yeel woto: “Zu-soaba, tõnd Soaala, yãmb yʋʋr yaa kãseng dũniyã tɛk fãa. Dẽ yĩng n kɩt tɩ yãmb kɩt tɩ y waoogr loog saase.” (Yɩɩl 8:2) Gom-kãensã pa wilgd t’a Davɩɩd ne a Zeova zoodã ra tara pãng sɩda? A sẽn da mi t’a Zeova pãngã la a ziirã yaa kãsengã kɩtame t’a pẽgd-a “daar fãa.”—Yɩɩl 35:28.

7. D sã n pʋʋsd a Zeova wakat fãa, wãn to la nafd tõndo?

7 D sã n pʋʋsd a Zeova wakat fãa wa rĩm a Davɩɩde, d na n maneg n kɩs-a-la sɩda. Biiblã yeela woto: “Bɩ y kolg Wẽnnaam, la bãmb na kolg yãmba.” (Zak 4:8) D sã n pʋʋsd a Zeova, paasda d zoodã pãnga. Yaa ne pʋʋsgã maasem me la d tõe n paam vʋʋsem sõngã.—Karm-y 1 Zã 3:22.

8. D sã n pʋʋsdẽ, bõe yĩng tɩ d pa segd n togsd gom-yɛng n yɩlemdẽ?

8 Yãmb sã n pʋʋsdẽ, y wae n togsda goam kẽer wakat fãa bɩ? Sã n yaa woto, nand tɩ y pʋʋs bɩ y reng n tags bilf n ges y sẽn na n yeel bũmb ningã. Mams-y yãmb sẽn na n tar zoa, tɩ yãmb sã n seg taab fãa bɩ y togsd-a gom-yɛng n yɩlemdẽ. A sũur na yɩ noog sɩda? Tõe t’a pa na n le wa rat n sõs ne yãmb yɛs ye. Yaa sɩd t’a Zeova kelgda neb nins fãa sẽn pʋʋsd-a ne pʋ-peelmã, la yɩta sõma tɩ d ra wae n togsd gom-yɛng ye.

9, 10. a) D sã n wa pʋʋsd Wẽnnaam, bõe la d tõe n yeele? b) Bõe la d tõe n maan tɩ sõng-d tɩ d maneg n pelgd d pʋg n pʋʋsd a Zeova?

9 D sã n pʋʋsd Wẽnnaam yĩngr-yĩngr bala, na n yɩɩ toog tɩ d paam a zoodo. D sã n pelgd d pʋg n pʋʋsd a Zeova, d zoodã pãng na n paasdame, tɩ d maneg n kɩs-a sɩda. La d sã n wa pʋʋsd Wẽnnaam, bõe la d tõe n yeele? Wẽnnaam Gomdã yeta woto: “Bũmba fãa pʋga, pʋʋs-y Wẽnnaam n kose la y pʋʋs barka la y wilg Wẽnnaam bũmb nins yãmb sẽn datã.” (Fil. 4:6, Kãab-paalgã Koe-noogo) Sɩd me, sẽn wa n yaa bũmb ning fãa n pak-do, wall n dat n sãam tõnd ne a Zeova zoodã, d tõe n pʋʋs-a lame n kos sõngre.

10 Biiblã pʋgẽ, b wilgda rap la pagb sẽn yɩ wẽn-sakdb sẽn pʋʋs Wẽnnaam, tɩ d sã n bʋgs b sẽn yeel bũmb ninsã zug bɩ na n nafd-do. (1 Sãm. 1:10, 11; Tʋʋ. 4:24-31) Makre, Yɩɩll Sõamyã sebrã pida ne  yɩɩl la pʋʋsg neb sẽn gʋls n wilg b sũ-sãamse, la b sũ-noogo. D sã n karemd gom-kãens n bao n wʋm b võore, na n sõng-d lame tɩ d maneg n pelgd d pʋg n pʋʋsd a Zeova.

BƲGSD-Y WẼNNAAM SAGLSÃ ZUGU

11. Bõe yĩng tɩ d segd n bʋgsd Wẽnnaam saglsã zugu?

11 A Davɩɩd yeela woto: “Zu-soabã tõog zemsa zãnga. . . . A kõta zɩɩlem soab yam.” (Yɩɩl 19:8) Rẽnd baa d sã n yaa zɩɩlem soaba, d sã n tũud Wẽnnaam noyã, d lebgda yam soaba. La sagls kẽer n be Biiblã pʋgẽ tɩ d sã n dat n dɩ b yõod sõma bɩ d segd n bʋgs b zugu. Wala makre, d sã n bʋgsd Biiblã noy zugu, na n sõng-d lame tɩ baa d karen-bi-taas wall d tʋmd-n-taas sã n wa rat tɩ d maan sẽn pa segd bɩ d kell n sak Wẽnnaam. Na n sõng-d lame me tɩ d lak d mens ne zɩɩmã, n da kẽes d toog dũniyã yɛl pʋsẽ, la d tũud Biiblã noy futã la mengã manegr wɛɛngẽ. D sã n minim n bʋgsd Wẽnnaam saglsã zugu, na n sõng-d lame tɩ d segl d mense, tɩ zu-loɛɛg sã n wa bɩ d bãng d sẽn na n maan to-to. Rẽ, d na n tõog n gila sũ-sãamse.—Yel. 15:28.

12. Sogs-bʋs la d tõe n sok d mens tɩ sõng-d tɩ d tũ Wẽnnaam saglsã?

12 D ket n gũuda Wẽnnaam pʋlemsã pidsgu. La rẽ yĩnga d manesmã wilgdame tɩ d kɩsa sɩd tɩ b na n pidsame, la tɩ yaa Wẽnnaam daabã maaneg n pak tõnd n yɩɩd bɩ? D kɩsa sɩd tɩ Babilon-kãsengã na n sɩd sãama ka la bilf bɩ? D ket n tẽeda ne d sũur fãa tɩ tẽngã na n wa lebga arzãn tɩ d paam n vɩɩmd a zugu, la tɩ kũum na n vʋʋgame bɩ? D ket n moonda koɛɛgã ne yẽesem bɩ, bɩ yaa d mengã raab la d lʋɩɩsd taoore? A Zeova yʋʋrã waoogr la a naamã teelg n ket n pak tõnd n yɩɩd bɩ? D sã n bʋgsd sogs a woto buud zugu, d na n tõog n dɩka yɩɩl-gʋlsdã togs-n-taare, n kɩt tɩ Wẽnnaam noyã yɩ d “pʋɩɩr wakat sẽn ka sɛta.”—Yɩɩl 119:111.

13. Bõe yĩng t’a Zezi karen-biisã ra pa wʋmd bũmb kẽer võore? Kõ-y makre.

13 Bũmb kẽer n be Biiblã pʋgẽ tɩ d pa wʋmd b võor sõma ye. Bala wakat ning a Zeova sẽn yãk n na n vẽneg tõnd tɩ d wʋm b võorã nan pa ta ye. Yɩɩ woto ne a Zezi tʋm-tʋmdbã. A yeel-b-la naoor wʋsg tɩ b na n namsa yẽ la b kʋ-a. (Karm-y Matɩe 12:40; 16:21.) La tʋm-tʋmdbã pa wʋm a gomdã võor ye. Yɩ a Zezi sẽn wa n ki n lebs n vʋʋgã poor la a vẽneg a meng ne-ba, n sõng-b tɩ b wʋm bãngr-goam nins sẽn gomd Kiristã yellã võore. (Luk 24:44-46; Tʋʋ. 1:3) Sẽn paase, yɩ a Zezi karen-biisã sẽn wa n paam vʋʋsem sõngã zaeeb yʋʋmd 33 Pãntekotã tɛk la b bãng tɩ Wẽnnaam Rĩungã na n dɩɩ naam saasẽ.—Tʋʋ. 1:6-8.

14. Mak-sõng bʋg la tõnd saam-biis nins sẽn vɩɩmd yʋʋmd 1900 soabã sẽnesã bas-yã?

14 Woto me, yʋʋmd 1900 wã poore, kiris-neb hakɩkã ra tẽedame tɩ bũmb kẽer n na n maan ‘yaoolem wakatã,’ tɩ pa yɩ ye. (2 Tɩm. 3:1) Wala makre, yʋʋmd 1914 soabã, kẽer da tagsdame tɩ b na n kẽnga saasẽ. La sẽn pa yɩ wa b sẽn da tagsdã, b kell n zãmsa Biiblã, n bãng tɩ yaa tɩlae tɩ b reng n moon koɛɛgã. (Mark 13:10) Rẽ n so tɩ b maan tigis-kãseng yʋʋmd 1922, Sedaar Põent sẽn be Ohio, Etazĩni soolmẽ wã. Tigsgã sasa, a Joseph  Rutherford sẽn da lʋɩt koɛɛgã mooneg taoorã yeela nebã woto: “Rĩmã rɩta naam masã! Yãmb yaa a koe-taasdba. Woto yĩnga, moon-y-yã, moon-y-yã, moon-y Rĩmã la a rĩungã.” Rẽ tɛk n tãag masã, a Zeova nin-buiidã moonda ‘Wẽnnaam soolem koe-noogã,’ tɩ nebã wʋsg mi-b rẽ yĩnga.—Mat. 4:23; 24:14.

15. Bõe yĩng tɩ d sã n bʋgsd a Zeova sẽn ges a nin-buiidã yell to-to wã zug bɩ na n naf-do?

15 A Zeova sẽn ges a nin-buiidã yell to-to pĩnd wẽndẽ wã sɩd bee yamleoogo. A ket n maanda woto me rũndã-rũndã . D sã n bʋgsd rẽ zugu, d na n maneg n kɩsa sɩd t’a tõe n pidsa a raabã. Na n kɩtame me tɩ d ket n tagsd bãngr-goam nins sẽn nan pa pidsã yelle, n kɩs sɩd tɩ b na n pidsame.

TƲMD-Y WẼNNAAM TƲƲMDÃ NE YẼESEM

16. D sã n tʋmd a Zeova tʋʋmdã ne yẽesem, bark bʋs la d paamda?

16 A Zeova sẽn yaa tõnd Wẽnnaamã yaa Wẽnnaam sẽn tʋmde. Yɩɩl-gʋlsdã ra yeela a Zeova woto: “Ãnda n yaa wa yãmba?” A paasame: “Yãmb kang yaa kãn-kãe, yãmb nug tara pãnga, yãmb nug-rɩtg zẽkame.” (Yɩɩl 89:9, 14) A Zeova sẽn yaa Wẽnnaam sẽn tʋmdã, d sã n maand d sẽn tõe fãa n teend a Rĩungã, noom-a lame, t’a ningd-d barka. A neeme t’a Kaset rãmbã fãa, pagb la rapa, kom-bɩɩs la kom-kãsems “ka maand kʋɩɩng ye.” (Yel. 31:27) D sã n tʋmd d Naandã tʋʋmdã ne yẽesem, d rɩkda a togs-n-taare. Woto noogda a Zeova sũuri, la kõt tõnd me sũ-noogo.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 62:13.

17, 18. D sã n tũud a Zeova sor-wilgrã, wãn to la paasd d tẽebã pãnga? Kõ-y makre.

 17 D sã n tũud a Zeova sor-wilgrã, paasda d tẽebã pãnga. Tẽeg-y Israyɛll nebã sẽn wa n na n kẽ kãabg tẽngẽ wã. A Zeova yeela maan-kʋʋdb nins sẽn da zãad kãabg koglgã tɩ b lʋɩ nin-buiidã taoor tɩ b kẽn n kẽ Zʋrdẽ kʋɩlgã. La nin-buiidã sẽn ta kʋɩlgã noorã, b mikame tɩ koomã ra pidame n loog a kʋɩl-kogsã, bala ra yaa saas wakate. Bõe la b ra na n maane? B ra na n tilga b fu-rotã kʋɩlgã noor n gũ semen a wãn tɩ koomã boog bɩ? Ayo. B teega a Zeova zãng-zãnga, n tũ a sẽn yeelã. Biiblã yeela woto: “Kuga walsa koglga zɩtba sẽn ta kʋɩlgã, b nao sẽn sɩɩs kooma, ad-y kooma sẽn da zoetã yalsa zĩig pʋgẽ. . . . Kuga walsa koglga zɩtba yalsa soa, kʋɩlga sẽn kʋɩ wã sʋka, tɩ Israyɛl kamb fãa looge.” (Zoz. 3:12-17, Sebr Sõngo) Yaa vẽeneg tɩ Israyɛll nebã sẽn yã tɩ koomã sẽn da zoet wʋsgã yalsame wã, b sũy yɩɩ noogo. B sẽn tũ a Zeova sor-wilgrã, b tẽebã pãng paasame.

 

18 Yaa sɩd tɩ rũndã-rũndã, a Zeova pa maand yel-soalem a woto n sõngd a nin-buiidã ye. La d sã n wilgdẽ tɩ d kɩs-a-la sɩda, a ningd-d-la barka. A kõt-d-la a vʋʋsem sõngã, tɩ d paamd raood n moond Rĩungã koɛɛgã dũniyã gill zugu. Sẽn paase, a Zezi Kirist sẽn yaa a Zeova pipi kaset soabã pʋlma a karen-biisã t’a na n teel-b lame. A yeela woto: “Bɩ y kẽng n maan nebã buud fãa tɩ b yɩ mam karen-biisi. . . . La gese, mam bee ne yãmb wakat fãa hal tɩ ta wakat sɛɛbo.” (Mat. 28:19, 20) A Zeova Kaset rãmb wʋsg sẽn da yaa neb sẽn zoet yãnd wilgame tɩ yaa vʋʋsem sõngã n kõ-b raood tɩ b tõe n moon neb b sẽn pa mi ne yẽesem.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 119:46; 2 Korẽnt dãmb 4:7.

19. Baa bãag wall kʋʋlem sã n kɩt tɩ d pa tõe n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã wʋsgo, d tõe n kɩsa sɩd ne bõe?

19 Bãag wall kʋʋlem yĩnga, d tẽed-n-taas kẽer pa tõe n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã wa b sẽn datã ye. La b tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova sẽn yaa ‘nimbãan-zoeer Ba la belsg fãa Wẽnnaamã’ mii tõnd ned kam fãa yɛl sẽn yaa to-to wã. (2 Kor. 1:3) A nanda modgr ning d sẽn maand n teend a Rĩungã. Sẽn paase, d fãa segd n tẽegame tɩ sẽn yɩɩd fãa, yaa d sẽn tẽed Kiristã sẽn ki tɩ yɩ maoongã yĩng la d na n paam fãagre.—Heb. 10:39.

20, 21. Bõe la d tõe n maan n wilg tɩ d kɩsa a Zeova sɩda?

20 A Zeova ratame tɩ d maan d sẽn tõe tɛk a tũudmã pʋgẽ, la d teend a tʋʋmdã ne d paoongo. D rata ne d sũy fãa n “maan koe-moond tʋʋmde.” (2 Tɩm. 4:5) Bala d sã n sõngd neb a taabã tɩ b “bãng sẽn yaa sɩda,” noom-d lame. (1 Tɩm. 2:4) Vẽenega, d sã n pẽgd a Zeova la d waoogd-a, d paamda bark wʋsgo. (Yel. 10:22) Sẽn paase, kɩtdame tɩ sẽn wa n yaa a soab fãa bɩ d kell n teeg d Naandã.—Rom 8:35-39.

21 La wa d sẽn yã wã, yɩl n kɩs sɩd t’a Zeova noyã yaa tõnd nafr yĩngã baooda modgre. Woto wã pʋʋsd-y-yã a Zeova. Bʋgsd-y-yã a sẽn pids a pʋlemsã to-to pĩnd wẽndẽ wã zugu, la y bʋgsd a sẽn na n maan dẽ to-to ka la bilfã me zugu. Kell-y n tʋm-y a tʋʋmdã ne yẽesem me. A Zeova noyã na n paa wakat sẽn ka sɛta. Yãmb sã n sak no-kãense, yãmb me na n vɩɩmda wakat sẽn ka sɛta.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 12]

[Foto seb-neng 15]

Yãmb na n teega a Zeova wa Israyɛll nebã sẽn maan to-to a Zozue wakatẽ wã bɩ? (Ges-y sull 17, 18)