Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

SOGSG BIIBLÃ SẼN LEOKDE

SOGSG BIIBLÃ SẼN LEOKDE

Bõe n tõe n kɩt tɩ sũ-noog zĩnd kãadem pʋgẽ?

Rao ne a pag sã n tũud Biiblã saglse, b zĩid-n-taarã yɩta noogo, bala saglsã yita Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa kãadmã lugundã nengẽ. Biiblã wilgd-d-la zʋg-sõma d sẽn segd n bɩɩs tɩ d kãadmã yɩ noogo. A sõngd-d lame me tɩ d bãng bũmb ning sẽn tõe n sãam kãadem. A wilgda pagbã ne b sɩdbã b sẽn tõe n yẽs ne taab to-to tɩ b kãadmã tall barka.—Karm-y Kolos rãmb 3:8-10, 12-14.

Pag ne a sɩd segd n waoogda taaba. B ned kam fãa sã n sak bũmb ning Wẽnnaam sẽn dat t’a maan kãadmã pʋgẽ wã, b na n talla sũ-noogo.—Karm-y Kolos rãmb 3:18, 19.

Bõe n kɩtd tɩ kãadem kaoose?

Yaa pagã ne a sɩdã sã n sɩd nong taaba. Wẽnnaam wilgda tõnd d sẽn segd n nong taab to-to. Yẽ ne a Bi-ribl a Zezi kõ-d-la mak-sõng rẽ wɛɛngẽ. B wilga tõnd ned sẽn segd n sak n mong a meng to-to a to yĩng tɩ wilg t’a nong-a lame.—Karm-y 1 Zã 4:7, 8, 19.

Pag ne a sɩd sã n sak n deeg tɩ kãadem yaa Wẽnnaam n lugli, b na n kell n zĩnda ne taaba. Wẽnnaam lugla kãadmã n dat tɩ rao ne a pag zĩnd ne taab b yõor tɛk n paam koglgo. Sɩd me, rao ne a pag zĩid-n-taar tõe n kaoosame, bala Wẽnnaam naana b ned kam fãa t’a yaa toor ne to wã sẽn na yɩl tɩ b lok taaba. A naan-b lame me n wõneg a menga, tɩ b tõe n dɩk a togs-n-taar n nong taaba.—Karm-y Sɩngr 1:27; 2:18, 24.