Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Namsg buud fãa saab kolgame!

Namsg buud fãa saab kolgame!

 Namsg buud fãa saab kolgame!

Mams-y n ges-y vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to namsg buud fãa sã n wa sa: Tʋʋm-kɛgã toor-toorã, zabã, bãasã la sabab-wẽnsã pa na n le zĩnd ye. Mams-y n ges-y me wa wẽgbã sẽn na n sa tɩ ned pa le namsd a to, tɩ ligdã kaalem sẽn wat ne zu-loees ninsã fãa me sa. Y tagsdame tɩ woto yaa bũmb sẽn pa tõe bɩ? Yaa sɩd tɩ ned wall siglg baa a ye pa tõe tɩ vɩɩmã toeem n lebg woto ye. La Wẽnnaam pʋlmame t’a na n kɩtame tɩ bũmb nins fãa sẽn yaa sabab tɩ nebã namsdẽ wã sa, tɩ yɛl nins yell d sẽn gom sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã be sʋka. Ad Wẽnnaam pʋlems a taab sẽn be Biiblã sẽn yaa a Gomdã pʋgẽ:

GOOSNEEMA SẼN KA TO N NA N SOOG DŨNIYÃ

“Wẽnnaam sẽn be yĩngrã na n kɩtame tɩ soolem sẽn ka tõe n sãam la buud a taab sẽn ka tõe n deeg zĩndi. A na n wãa soolem kãens fãa tɩ b menem n bas-a t’a yaas wakat fãa.”—Daniɛll 2:44.

Wẽnnaam “soolem” bɩ a Rĩungã yaa goosneema sẽn be saasẽ. A rĩmã sẽn yaa a Zezi Kiristã na n menesa ãdem-biisã goosneema-rãmbã fãa n kɩt tɩ Wẽnnaam daabã maan dũni zug ka wa sẽn maand saasẽ wã. (Matɩe 6:9, 10) Wẽnnaam Rĩungã yaa goosneema bɩ “soolem sẽn ka sɛta,” tõnd “Zu-soab la d Fãagd a Zezi Kirist” sẽn so. Goosneema baa a ye pa na n tol n wa ledg-a ye. Dẽnd yaa vẽeneg tɩ laafɩ la bãan na n zĩnda wakat fãa.—2 Pɩɛɛr 1:11.

ZIRI TŨUDUM PA NA N LE ZĨND YE

“Sʋɩtãanã toeemda a meng n lebgd vẽenem malɛka. Dẽ yĩnga, yẽ tʋm-tʋmdbã sã n toeem b mens tɩ yɩ tɩrlem tʋm-tʋmdba, ka bõn-kãseng ye. La bãmb baasg na n yɩɩ wa b tʋʋma.”—2 Korẽnt dãmba 11:14, 15.

Wẽnnaam na n kɩtame tɩ nebã bãng tɩ yaa a Sʋɩtãan n wa ne ziri tũudum toɛy-toɛyã fãa, la a menes tũudum kãense. Tũudum pa na n le yɩ sabab tɩ neb kisg taab wall b kʋ taab ye. Rẽ na n sõngame tɩ neb nins fãa sẽn nong ‘Wẽnnaam sẽn vɩ la sẽn yaa sɩd soabã’ tõog n tũ-a ne “tẽeb a yembre,” “ne b sɩɩs la ne sɩda.” Woto na n kɩtame tɩ laafɩ la zems-n-taar hakɩk zĩnd ãdem-biisã ne taab sʋka.—1 Tesalonik rãmba 1:9; Efɛɛz rãmba 4:5; Zã 4:23.

ÃDEM-BIISÃ PÃN-KOMSEM FÃA NA N SAAME

“Wẽnnaam na n zĩnda ne nebã. Bãmb na n yɩɩ Wẽnnaam neba, la Wẽnnaam mengã na n paa ne bãmba. Wẽnnaam na n yẽesa nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã. Kũum kõn le zĩnd ye, la sũ-sãoong wall yãbre, wall toog kõn le zĩnd ye, bala, dẽenem bũmba fãa loogame.”—Wilgri 21:3, 4, Kãab-paalgã Koe-noogo.

 Wẽnnaam a Zeova sẽn tʋm a Bi-ribl a Zezi t’a wa ki tɩ yɩ maoong nebã fãa yĩngã, a kɩtame t’a sẽn pʋlmã na n pidsi. (Zã 3:16) A Zezi na n sõnga ãdem-biisã bilf-bilf tɩ b lebg neb sẽn zems zãng wa d yaab a Ãdem sẽn da yaa to-to sɩngrẽ wã. Wakat kãnga, toog buud fãa na n saame, bala “Wẽnnaam na n zĩnda ne nebã,” la a ‘yẽes nintãm fãa sẽn be b ninẽ wã.’ Ninsaalbã pãn-komsem toor-toorã la toog buudã fãa na n saame, tɩ ‘nin-tɩrsã soog dũniyã n zĩnd a zug wakat sẽn ka sɛta.’—Yɩɩl Sõamyã 37:29.

ZĨN PA NA N LE ZĨND YE

“Yẽ [a Zezi Kirist] yõka dargõ sẽn yaa wag-kʋdr sẽn yaa diaabl la Sʋɩtãanã n balg-a yʋʋm tusri. La b loba yẽnda bog-zulungẽ n pag bokã n sog a noorã t’a ka tõe n le belg nebã sẽn be soolem toɛy-toɛyã yɛs ye, b na n basa yẽ be hal tɩ yʋʋm tusr looge. Dẽ poore, yaa tɩlae tɩ b bas yẽnda wakat bilfu.”—Wilgri 20:2, 3.

B sã n wa yõk a Sʋɩtãan ne a zĩn-dãmbã n pag ‘bog-zulungã’ pʋgẽ, rat n yeel tɩ b sẽn na n wa gɩdg-b tɩ pa le tõe n maan bũmbã, b pa na n le tõog n tudg ned baa a ye n soog-a ye. Ãdem-biisã na n paama b mense. Ad b sã n wa balg a Sʋɩtãan ne zĩn-dãmbã, sɩd na yɩ yolsg tɛk n kõ-do!

‘YAOOLEM WAKATÃ’ NA N LOOGAME

‘Yaoolem wakatã’ na n baasa ne bũmb ning a Zezi sẽn bool tɩ ‘to-kãsengã.’ A yeela woto: “Wakat kãnga, to-kãseng na n zĩndame, toog sẽn yaa woto nan ka zĩnd dũniyã zug ye, la a kõn leb n zĩnd yãoã zugẽ abada ye.”—Matɩe 24:21.

Toogã sẽn na n yɩ kãsengã rat n yeelame t’a buudã ra na zɩ n zĩnd ye. Rẽ na n baasa ne “Wẽnnaam Sẽn-tõe-fãa da-kãsengã zabr” b sẽn boond tɩ “Armagedõ” wã.—Wilgri 16:14, 16.

Zĩig zãnga, neb nins fãa sẽn kis wẽngã, gũuda dũni kãngã saabã ne b sũy fãa. Ad bark kẽer Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa ne:

WẼNNAAM NA N NINGA BARK TƖ SEKE

Wẽnnaam na n kogla neb “kʋʋng” tɩ b kẽ dũni-paalgã pʋgẽ: Biiblã yetame tɩ neb b sẽn pa tõe n sõd n sɛ n na n põs ‘to-kãsengã,’ n kẽ dũni-paalg pʋgẽ tɩrlem sẽn na n zĩndẽ. (Wilgri 7:9, 10, 14; 2 Pɩɛɛr 3:13) Sẽn na n põs-bã na n bãngame tɩ yaa a Zezi Kirist sẽn yaa “Wẽnnaam Pe-bilã sẽn yiisd dũniyã yel-wẽnã” maasem yĩng la b paam fãagrã.—Zã 1:29.

Nebã na n dɩɩ Wẽnnaam karengã nafa: Dũni-paalgã pʋgẽ, “dũniyã na n pida ne Zu-soabã bãngre.” (Ezai 11:9) Rẽ na n sõnga nebã tɩ b bãng b sẽn tõe n vɩɩmd ne taab laafɩ la zems-n-taar pʋgẽ to-to. Wẽnnaam pʋlma woto: “Mam yaa Zu-soaba, yãmb Wẽnnaam. Mam zãmsda yãmb y meng sõngr yĩnga. Mam yãagda yãmb sor ninga yãmb sẽn tog n tũ wã zugu.”—Ezai 48:17.

Sẽn ki-bã na n vʋʋgame: A Zezi sẽn wa n be tẽng zugã, a vʋʋga a zoa a Lazaare sẽn da ki wã. (Zã 11:1, 5, 38-44) A sẽn maan woto wã, a wilga a sẽn na n maan bũmb ning dũniyã gill zug Wẽnnaam Rĩungã naam sasa.—Zã 5:28, 29.

Tɩrlem la bãan na n zĩnda wakat fãa: A Zezi naamã sasa, tʋm-kɛg pa na n zĩnd ye. Bõe n wilgdi? Bala, a Zezi tõe n bãnga sẽn be ninsaal sũurẽ. A na n bãnga nin-tɩrsã ne nin-wẽnsã n welge. Nin-wẽns nins sẽn pa na n sak n bas b wẽnemã pa na n paam n vɩɩmd Wẽnnaam dũni-paalgã pʋgẽ ye.—Yɩɩl Sõamyã 37:9, 10; Ezai 11:3, 4; 65:20; Matɩe 9:4.

Yaa Biiblã bãngr-goam a wãn bal sẽn wilgd bõn-sõma nins sẽn watã la d sẽn vaeesã. Wẽnnaam Rĩungã sã n wa soog dũniyã gilli, “laafɩ wʋsg” na n zĩnda wakat sẽn kõn sa yĩnga. (Yɩɩl Sõamyã 37:11, 29) Bũmb nins fãa sẽn yaa sabab tɩ ãdem-biisã namsdẽ wã na n saame. Wẽnnaam mengã n pʋlem-d rẽnda. Ad a sẽn yeele: “Gese, mam maanda bũmb fãa paalse. . . . Gom-kãens yaa sɩda, la b zemsa reegre.”—Wilgri 21:5.

[Foto, seb-neng a 5]

[Fotã soaadbã]

© Silke Woweries/​Corbis