Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D sã n yaa so-pakda, paasda tõnd ne Wẽnnaam zoodã pãnga

D sã n yaa so-pakda, paasda tõnd ne Wẽnnaam zoodã pãnga

 D sã n yaa so-pakda, paasda tõnd ne Wẽnnaam zoodã pãnga

“Yaa neer tɩ yɩɩl n pẽg tõnd Wẽnnaam.”—YƖƖL 147:1.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

Ned sã n yaa so-pakda, wãn to la paasd yẽ ne a Zeova zoodã pãnga?

Y sã n yaa so-pakda, bõe n tõe n sõng-y tɩ y kell n tʋm tʋm-kãng sẽn tar yõod wʋsgã?

Y sã n nan pa so-pakda, bõe la y tõe n maan n wa tõog n sɩnge?

1, 2. a) D sã n nong ned n tagsd a yell la d gomd a yelle, bõe n maande? (Ges-y fotã sẽn be yĩngrã.) b) Sogs-bʋs la d na n leoke?

D SÃ N nong ned n tagsd a yell la d gomd a yelle, d manegd n nonga a soabã, tɩ d zoodã pãng paasdẽ. Yaa woto me ne tõnd ne Wẽnnaam a Zeova zoodã. A Davɩɩd sẽn wa n yaa pe-kɩɩmã, a ra nong n geta ãdsã yʋngo, la a bʋgsd Naandã ziirã zugu. A yeelame: “Mam sẽn get saasẽ sẽn yaa yãmb nus tʋʋmdã ne kiuugã la ãdsã yãmb sẽn ning b zĩigẽ wã, ninsaal yaa bõe tɩ yãmb tẽr a yelle? La ninsaalb kamb yaa bõe tɩ yãmb gũud-ba?” (Yɩɩl 8:4, 5) Tʋm-tʋmd a Poll me goma a Zeova sẽn pidsd a raabã to-to ne kiris-neb nins sẽn paam zaeebã yelle, n paas woto: “Ges Wẽnnaam yam la b bãngr sẽn ka tɛka.”—Rom 11:17-26, 33.

2 D sã n wa moond koɛɛgã, d tagsda a Zeova yell la d gomd a yelle. Rẽ paasda tõnd ne yẽ zoodã pãnga. So-pakdbã wʋsg neeme tɩ b nonglmã ne a Zeova paasdame. Bala, b moonda koɛɛgã wʋsgo. Ned sã n yaa so-pakda, wãn to la paasd yẽ ne a Zeova zoodã pãnga? Y sã n zoe n yaa so-pakda, bõe n tõe n sõng-y tɩ y kell n tʋm tʋm-kãng sẽn tar yõod wʋsgã? Y sã n nan pa so-pakda, bõe la y tõe n maan n wa tõog n sɩnge? Sõs-kãngã na n sõnga so-pakdbã ne sẽn dat-b n lebg so-pakdbã tɩ b tags sogs-kãensã zug neere. Bɩ d reng n gom so-pakrã sẽn tõe n paas tõnd ne Wẽnnaam zoodã pãng to-to wã yelle.

 SO-PAKRÃ SẼN PAASD TÕND NE WẼNNAAM ZOODÃ PÃNG TO-TO

3. D sã n gomd bark nins Rĩungã sẽn na n wa ne wã yelle, wãn to la nafd tõndo?

3 D sã n wilgd nebã Rĩungã sẽn na n wa maan bũmb ninsã, paasda tõnd ne a Zeova zoodã pãnga. Y sã n wa moond zak-zaka, vɛrse bʋs la y nong n karemdẽ? Tõe tɩ yaa Yɩɩl Sõamyã 37:10, 11, Daniɛll 2:44, Zã 5:28, 29, wall Wilgr 21:3, 4. D sã n wa gomd pʋlem-kãens yell ne neda, tẽegda tõnd mensã tɩ “bark sõma fãa la kũun-sõma fãa” sɩd yita tõnd Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa kõatã nengẽ. Rẽ kɩtdame tɩ d maneg n nong-a.—Zak 1:17.

4. Bõe yĩng tɩ d sã n moond koɛɛgã bɩ d ne a Zeova sõmblmã?

4 D sã n ne neb wʋsg sẽn namsd n pa mi b sẽn maandgã, kɩtdame tɩ d maneg n nand sɩdã. Dũniyã nebã pa paamd sor-wilgr sẽn tõe n sõng-b tɩ b paam sũ-noog hakɩk ye. B wʋsg maanda yɩɩr ne beoog sẽn na n yɩ a soaba, n pa tẽed manegr ye. B pa mi b sẽn na n maan to-to n paam vɩɩm sẽn tar bark ye. Baa wʋsg sẽn tar tũudmã, b pa mi Biiblã sẽn yetã sõma ye. B yaa wa Niniiv nebã. (Karm-y Zonas 4:11.) D sã n moond koɛɛgã wʋsgo, d manegd n nee welgr ning sẽn be tõnd sẽn yaa a Zeova nin-buiidã ne neb nins d sẽn moondã sʋkã. (Ezai 65:13) D yãta a Zeova sõmblmã me. Bala a sẽn sõngd tõnd a tũudmã pʋgẽ wã toor sẽn ka be, a paka sor tɩ ned buud fãa tõe n paam belsgo, la a tẽ manegre.—Wil. 22:17.

5. D sã n sõngd nebã tɩ b bãngd Wẽnnaam la a raabã, wãn to la sõngd tõnd d zu-loeesã pʋgẽ?

5 D sã n sõngd nebã tɩ b bãngd Wẽnnaam la a raabã, sõngda tõnd tɩ d pa maand yɩɩr wʋsg ne d zu-loeesã ye. Wala makre, a Trisha sẽn yaa wakat fãa so-pakdã yeelame t’a ba wã ne a ma wã kãadem sẽn wa n kaoã, a sũurã sãama wʋsgo. Daar a yembre, a sũurã sẽn da sãama yĩnga, a ra pa rat n yi koɛɛgã mooneg ye. La a wa n baas n yiime n na n tɩ zãms kamb a tãab Biiblã. Ra yaa zag-yɛng kamb sẽn tar zu-loees wʋsgo. B ba wã zoeeme n bas-ba, tɩ b kẽem-soabã me ra namsd-ba. A Trisha yeela woto: “Mam zu-loɛɛg baa a ye pa ta kambã rẽnd ye. Tõnd sã n da zãmsd Biiblã, b manesmã wilgdame tɩ zãmsgã noom-b lame.” A paasame t’a sẽn da paam n zãmsd kambã Biiblã kõt-a-la sũ-noogo, la tɩ baraare, a yãame t’a Zeova tũnuga ne-b n bels-a.

6, 7. a) D sã n zãmsd ned Biiblã, wãn to la paasd d tẽebã pãnga? b) D sã n ne Biiblã karen-biis sẽn tũud Biiblã sagls tɩ b vɩɩmã lebgd sõma wã, wãn to la nafd tõndo?

6 D sã n zãmsd nebã Biiblã, paasda d tẽebã pãnga. Tʋm-tʋmd a Poll wilgame t’a wakatẽ zʋɩf-rãmb kẽer ra pa tũud bũmb nins b sẽn zãmsd nebã, n yeele: “Fo zãmsda neb a taaba, n yaool n ka zãmsd f meng ye.” (Rom 2:21) La so-pakdbã pa woto ye. B paamd n zãmsda neb wʋsg Biiblã. B sã n dat n maan dẽ sõma, yaa tɩlae tɩ b segl zãmsg fãa, n mi n maand vaeesg sẽn na yɩl n leok sogsg neb sẽn sok-ba. A Janeen sẽn yaa so-pakdã yeelame tɩ wakat fãa, yẽ sã n zãmsd ned Biiblã, yẽ manegd n kɩsa sɩd ne Biiblã sẽn yetã, t’a tẽebã pãng paasdẽ.

7 D sã n ne Biiblã karen-biis sẽn tũud Biiblã sagls tɩ b vɩɩmã lebgd sõma wã, d manegd n kɩsa sɩd tɩ Wẽnnaam yaa yam-kãseng soaba. (Ezai 48:17, 18) Rẽ na n kɩtame tɩ d rat n ket n tũud Biiblã noyã. A Adrianna sẽn yaa so-pakdã yeela woto: “Neb nins sẽn teeg b mensã tõe n paama zu-loees wʋsgo. La  b sã n sɩng a Zeova sor-wilgrã tũubu, b yãta a yõodã zĩig pʋgẽ.” A Phil me sẽn yaa so-pakdã yeelame tɩ f sã n ne nebã sẽn tõogd n toeemd ne a Zeova sõngrã, sɩd bee yamleoogo.

8. Wãn to la d sẽn naagd d tẽed-n-taasã n moond koɛɛgã nafd tõndo?

8 D sã n naagd d saam-biisã n moondẽ, kengda d raoodo. (Yel. 13:20) So-pakdbã moonda koɛɛgã wʋsgo. B fãa la bal wae n naagda b tẽed-n-taasã n moondẽ. Woto kɩtdame tɩ b ‘lagemd taab n paamd daood’ kengre. (Rom 1:12; karm-y Yelbũn 27:17.) A Lisa sẽn yaa so-pakdã yeela woto: “Tʋʋmã zĩisẽ, nebã wagsda taab la b maand sũ-kiiri. Daar fãa, y bee ne neb sẽn kãnd taab la b gomd gom-yoodo.” A paasa woto: “Wakat ninga, b yaanda yãmb y sẽn dɩkd Kiristã togs-n-taarã yĩnga. La d sã n naagd d tẽed-n-taasã n moond koɛɛgã, kengda raoodo. M sã n yi koe-moonegã n wa yiri, baa m sã n ya, m tara sũ-noogo.”

9. Kiris-neb sẽn kẽ kãadem sã n naag taab n yaa so-pakdba, wãn to la kɩtd tɩ b zemsd taab sõma?

9 Yãmb ne y pagã wall y sɩdã sã n naag taab n yaa so-pakdba, paasda y kãadmã pãnga. (Koɛ. 4:12) A Madeline ne a sɩdã yaa so-pakdba. Ad a sẽn yeele: “Daar fãa, maam ne m sɩdã tõe n sõsa ne taaba, n gomd d koe-moonegã yelle, wall d sõsd bũmb nins d sẽn karemd Biiblã pʋgẽ wã zugu, n baood n bãngd d sẽn tõe n tũ rẽ koɛɛgã mooneg pʋgẽ to-to. D sẽn kaoosd so-pakrã pʋgẽ wã, d zems-n-taarã me paasdame.” A Trisha me yeelame tɩ yẽ ne a sɩdã zemsa taab n pa na n kẽ sam ye. Woto  kɩtame tɩ b pa zabd taab ligd poorẽ ye. Sẽn paase, b tũuda taab n kẽnd n kaagd neb nins sẽn kelg koɛɛgã, la b kẽnd n zãmsd nebã Biiblã. B sẽn maand woto wã, kɩtdame tɩ b kãadmã pãng paasdẽ.

 

10. D sã n lʋɩɩsd Rĩungã yɛl taoore, n ne a Zeova sẽn teend-dã, bõe n na n maane?

10 D sã n lʋɩɩsd Rĩungã yɛl taoore, n ne a Zeova sẽn teend-d la a leokd d pʋʋsgã, d manegd n kɩs-a-la sɩda. D tõe n yeelame tɩ kiris-neb hakɩkã fãa teega a Zeova. La so-pakdbã miime tɩ yaa b sẽn na n teeg a Zeova bal la b tõe n kell n yɩ so-pakdba. (Karm-y Matɩe 6:30-34.) A Curt yaa wakat fãa so-pakda, la tigims sull yel-gɛt lɛdgda, t’a pagã me yaa so-pakda. Daar a yembre, b kos-b lame tɩ b tɩ kaag tiging sẽn zãr wʋsgo. Yɩl n ta be, b segd n kẽna ne b mobillã lɛɛr a yiib la pʋɩ-sʋka. La b esãensã ra sekda kẽnde, n pa sekd lebgr ye. Sẽn paase, a Curt tʋʋmã zĩigẽ, b ra nan pa yao-a ye. Bala ra keta rasem a yopoe tɩ kiuugã ki. Rẽ n so tɩ b yamã ra yood ne b sã n na n tõog n kẽngame. La b pʋʋsa a Zeova, n yãk yam n na n kẽnge, n kɩs sɩd t’a na n sõng-b lame. B sẽn wa n segl n sa n dat n looge, saam-bi-poak a ye n bool-b n yeel t’a tara bũmb n na n kõ-ba. Yaa ligd la a kõ-ba, tɩ kell n zems b sẽn da ratã bal kɛpɩ. A Curt yeelame tɩ bũmb a woto sã n maand n yɩlemdẽ, y nee vẽeneg tɩ yaa a Zeova n sõngd-y-yã.

11. Wilg-y bark kẽer so-pakdbã sẽn paamde.

11 So-pakdbã wae n yetame tɩ b sã n moond koɛɛgã wʋsgo, la b paasd bãmb ne a Zeova zoodã pãnga, b paamda bark wʋsgo. (Tõo. 28:2) Ne rẽ fãa, bãmb me tara b zu-loeese. A Ãdem kɩɩsgã kɩtame tɩ ned kae n pa tar zu-loɛɛg ye. Sɩd me, zu-loees yɩɩ sabab tɩ kẽer bas so-pakrã wakat bilf pʋgẽ. La naoor wʋsgo, yɩɩ zu-loees b sẽn da tõe n gili, pa rẽ bɩ n welge. Woto wã, bõe n tõe n sõng so-pakdbã tɩ b kell n tʋm b tʋʋmdã?

Y SẼN TÕE N KELL N YƖ SO-PAKD TO-TO

12, 13. a) So-pakd sã n pa paamd a lɛɛr-dãmba, yɩta sõma t’a maan bõe? b) Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ d karemd Biiblã daar fãa, n zãmsd-a la d bʋgsd a sẽn yetã zugu?

12 So-pakdbã fãa la bal tʋʋm yaa wʋsgo. Tõe n yɩɩ toog tɩ b tõog n maan b sẽn datã fãa. Rẽ n so tɩ b segd n sigl b tʋʋmã sõma. (1 Kor. 14:33, 40) Sã n yaa toog ne so-pakd t’a paam a lɛɛr-dãmbã, yɩta sõma t’a maag a yĩng n ges bũmb nins a sẽn maandã. (Ef. 5:15, 16) A tõe n soka a meng woto: ‘Yõ-noogrã la reemã pa sãamd m sẽkã sɩda? M tʋʋmã wɛɛngẽ, bõe la m tõe n maan tɩ sõng-ma? M maanda bũmb kẽer sẽn pa tɩlae tɩ sãamd m sẽkã bɩ?’ Yɩta sõma tɩ so-pakdbã mi n sokd b mens sogs-kãensã, tɩ remsg sã n beẽ bɩ b modg n maane.

13 So-pakdbã segd n modgdame n karemd Biiblã daar fãa, n zãmsd-a la b bʋgsd a sẽn yetã zugu. B tog n gũusame n da wa bas tɩ yɛl sẽn pa tar yõod wʋsg kɩt tɩ b pa tõogd n maand bõn-kãensã sẽn yaa tɩlae wã ye. (Fil. 1:10) Mams-y wa so-pakd sẽn na n moon koɛɛgã n tãag zaabre, n lebg n kuil n na n tɩ segl tigsg ning sẽn na n zĩnd a vẽkembeoogã. La nand t’a sɩnge, a reng n tʋma a tʋʋm-bõonese, n zĩnd n na n ges televiziõ wã n kelg kibayã bilfu. A sẽn wa n na n bãngã tɩ zoe n loogã lɛɛr a yiibu, t’a nan ka sɩng tigsgã seglg ye. A sã n minim n maand woto, pa sõma ye. Yaa wa ball-tãood sẽn na n dat n kaoos a tʋʋmdẽ wã. A segd n dɩta sõma. Woto me, so- pakd sã n dat n kaoos so-pakrã pʋgẽ, a segd n zãmsda Biiblã sõma.—1 Tɩm. 4:16.

14, 15. a) Bõe yĩng tɩ so-pakd pa segd n gĩd a vɩɩmã ne bũmb wʋsgo? b) So-pakd sã n wa segd zu-loeese, bõe la a tog n maane?

14 So-pakdb nins sẽn kaoos tʋʋmdã pʋgẽ wã, maanda b sẽn tõe fãa n pa gĩt b vɩɩmã ne bũmb wʋsg ye. Yaa woto la a Zezi sagl a karen-biisã. (Mat. 6:22) Yẽ mengã sẽn pa bao bũmb wʋsgã, a tõog n moona koɛɛgã tɩ bũmb pa tiis-a ye. Daar a yembre, a yeelame tɩ waas tara bogdo, la tɩ liuuli tara tʋgdo, la tɩ “Ninsaal Biigã ka tar zĩig n na n gãneg b zug ye.” (Mat. 8:20) So-pakdb nins sẽn dɩkd a Zezi togs-n-taarã miime tɩ b sã n tar teed wʋsgo, b zãabã la b manegrã me rɩkda sẽk wʋsgo.

15 So-pakdbã miime tɩ b sẽn paam n yaa so-pakdbã yaa zu-zẽkre. La b pa get tɩ b sãoã saam-biis a taabã ye. B miime tɩ tʋʋmd ning fãa d sẽn tõog n paam a Zeova siglgã pʋgẽ yaa a Zeova lohormã yĩnga. Dẽnd sẽn na yɩl n kell n yɩ so-pakda, b ned kam fãa segd n teega a Zeova. (Yɩɩl 121:1, 2) B pa tõe n pa seg zu-loees ye. (Yɩɩl 34:20) La b sã n wa paam zu-loeese, b segd n baoa a Zeova sor-wilgr la b bas t’a sõng-ba, n da yɩ tao-tao n bas so-pakrã ye. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 37:5.) B sã n ne a Zeova sẽn get b yell to-to wã, zood ning b sẽn tar ne-a wã pãng na n paasdame.—Ezai 41:10.

YÃMB TÕE N LEBGA SO-PAKD BƖ?

16. Yãmb sã n dat n lebg so-pakda, bõe la y tõe n maane?

16 Y sã n dat n lebg so-pakd n paam bark nins so-pakdbã sẽn paamdã bɩ y pʋʋs a Zeova n wilg rẽ. (1 Zã 5:14, 15) Sõs-y ne so-pakdbã me. Ges-y y sẽn tõe n maan bũmb nins n wa tõog n lebg so-pakda. Yaa woto la a Keith ne a pag a Erika maan-yã. B yiibã fãa ra tʋmdame. La b kãadmã poore, b raa zaka, la mobilli. Ad b sẽn yeele: “Tõnd da tagsdame tɩ bõn-kãensã na n kõo tõnd sũ-noog hakɩka, la pa yɩ woto ye.” A Keith tʋʋmã wa n sãamame, t’a yãk yam n lebg sõngr so-pakda. A yeela woto: “Mam sẽn sɩng so-pakrã, m da neeme tɩ koe-moonegã sɩd kõta sũ-noog wʋsgo.” Yẽ ne a pagã yõga zood ne rao ne a pag sẽn yaa wakat fãa so-pakdba. Nin-kãensã sõng-b lame tɩ b bãng tɩ ned sã n pa gĩd a vɩɩmã ne yɛl wʋsgo, la a yaa so-pakda, a paamda sũ-noogo. Bõe la a Keith ne a Erika maan-yã? B gʋlsa bũmb nins b sẽn tog n maan n tõog n lebg so-pakdbã n tabl b frigo wã zugu, tɩ b sã n tõog n maan a ye fãa bɩ b rẽege. Bilf-bilfu, b wa n tõog n lebga wakat fãa so-pakdba.

17. Bõe yĩng tɩ yaa sõma tɩ y fees y meng n ges y sã n pa tõe n lebga so-pakda?

17 Yãmb tõe n lebga so-pakd bɩ? Y sã n mik tɩ y nan pa tõe n yɩ so-pakda, bɩ y moond koɛɛgã wa y sẽn tõe tɛka, tɩ paasd yãmb ne a Zeova zoodã pãnga. Y sã n pʋʋs a Zeova, la y tags yãmb yɛlã sẽn yaa to-to wã zug sõma, tõe tɩ y mik tɩ yɛl kẽer n be y sẽn tõe n toeeme, n tõog n lebg so-pakda. Y sã n tõog n lebg so-pakda, bark nins y sẽn na n paamã na n yɩɩga bũmb nins fãa y sẽn basã. Y na n paama sũ-noogo, y sẽn mi tɩ y lʋɩɩsda Wẽnnaam Rĩungã taoorã yĩnga. (Mat. 6:33) Y sẽn paamd n sõngd neb a taabã me na n kõt-y-la sũ-noogo. Sẽn paase, y na n paamd n tagsda a Zeova yell la y gomd a yell wʋsgo, tɩ rẽ kɩt tɩ y maneg n nong-a la y noog a sũuri.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 27]

[Foto seb-neng 29]

Y sã n moond koɛɛgã wʋsgo, y paamda sũ-noogo (Ges-y sull a 9)