Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ ãdem-biisã namsdẽ?

Bõe yĩng tɩ ãdem-biisã namsdẽ?

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGA: BÕE YĨNG TƖ D NAMSDẼ? NA N SAA RA-BƲRE?

Bõe yĩng tɩ ãdem-biisã namsdẽ?

D sã n dat n bãng bũmb ning sẽn kɩt tɩ nebã namsdẽ la b pa tõe tɩ namsgã sa wã võore, yaa tɩlae tɩ d reng n bãng bũmb nins sẽn wat ne namsgã. Bõn-kãens sõorã waoogame, tɩ yɩl n bãng-b me yaa toogo. La zu-noogo, Biiblã tõe n sõng-d lame tɩ d bãng-ba. Sõs-kãngã na n goma bãmb b nu yelle. D sagend-y lame tɩ y maag y yĩng n ges Biiblã sẽn yetã, n bãng a sẽn sõngd-d to-to tɩ d tõe n wʋm yellã võore.—2 Tɩmote 3:16.

YAA GOOSNEEMA-RÃMB KẼER SABABO

Biiblã yeta woto: “Nin-wẽng sã n deeg naam, nebã yãbdame.”—Yelbũna. 29:2.

Hal pĩnd n tãag masã, nanambs kẽer yaa toose, tɩ b naamã wat ne namsg sẽn pa tõe n bãng n bilgi. Yaa sɩd tɩ pa nanambsã fãa n yaa toos ye. Nand tɩ sãnda reeg naamã, b tõe n sɩd rata nin-buiidã neere. La b sã n wa paam naamã, goosneema wã neb ne taab mo-yõsã la neb a taab sẽn ket n wẽdgd n dat naamã yĩnga, mi n yaa toog tɩ b tõog n pids b sẽn pʋlmã. Sẽn paase, nanamsb kẽer sã n deeg naamã, b baood b mens nafre, n bas nin-buiidã tɩ b namsdẽ. Rẽ wɛɛngẽ Etazĩni pĩnd sekertɛɛrdeta a Henry Kissinger yeelame tɩ ãdem-biisã modgr wʋsg yɩɩ zaalem, la tɩ b tʋlga bũmb kẽer n pa paam ye.

Biiblã me yeta woto: “Yaa Zu-soabã n wilgd ned sore. Ninsaal na n yɩɩ wãn n bãng a sore?” (Yelbũna 20:24) Ninsaal sẽn yaa pãn-komsem soabã yam paoodame, la a pa tõe n pĩnd n bãng yell ning fãa sẽn wate, n tõog n gil ye. La ned sã n pa tõe n wilg a meng sore, a yɩta wãn n tõog n zã tẽn-tõre? Yaa rẽ la goosneema-rãmbã sẽn pa tõe tɩ namsgã sa wã. Sẽn yɩɩd fãa, yaa goosneema-rãmb nins sẽn yaa wẽnsã n yaa sabab tɩ nin-buiidã namsdẽ!

ZIRI TŨUDMÃ SABABO

A Zezi yeela woto: “Yãmb sã n nong taaba, nebã fãa na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.”—Zã 13:35.

Tũudum toor-toorã taoor dãmb wae n yeta b nin-buiidã tɩ b nong taab la b zems taaba. La sɩd-sɩda, b pa tõog tɩ b nin-buiidã nong taab ne nonglem hakɩk sẽn sek b na n bas taab kisgr ye. Tũudmã pʋd n yaa sabab tɩ nebã welgd taab la b kis taaba, n wat ne mo-yõs buud toɛy-toɛyã neb ne taab sʋka. Tũudum yɛl-mit a Hans Küng yeela a sebr (Le christianisme et les religions du monde) baasgẽ woto: “Politikã sẽn  wa ne zab-toos ninsã wʋsg yaa tũudmã n yɩ sababo, wall a teele.”

Sẽn paase, tũudum taoor dãmb wʋsg wilga vẽeneg tɩ b pa tagsd tɩ yoobo, rap ne rap wall pagb ne pagb sẽn kẽed ne taab yaa wẽng ye. Woto kɩtame tɩ bãase, pʋsã yiisgu, pʋsã rɩgsgo, la kãadmã kaoob piuugdẽ, n wat ne sũ-sãams wʋsgo.

ÃDEM-BIISÃ PÃN-KOMSEM LA B RATEM-WẼNSÃ SABABO

“Ned kam fãa tara makr a meng wẽngã ratem sẽn makd yẽnda n bẽt yẽnda. La wẽngã ratem sã n dɩk pʋga, a rogda yel-wẽnã.”—Zak 1:14, 15.

Tõnd fãa sẽn yaa pãn-komsem dãmbã, d wae n tudgdame, n segd n mao ne d yĩngã ratem-wẽnsã. (Efɛɛz rãmba 2:3) Sẽn yɩɩd fãa, d sã n wa be bũmb sẽn tõe n kʋɩɩb-d taoor tɩ bõn-kãng tʋlsmã nek d sũurẽ tõe n waa ne yɛla.

Seb-gʋlsd a Phiroz Mehta yeelame tɩ yaa tõnd sẽn pa mi n yõkd d mensã, d sẽn nong yõ-noogrã tɩ loogã n paas d yão-beedã la d wuk-m-mengã n mi n wat ne namsgã. Minim-wẽns wala rã-tɩgre, dorg rɩkre, lotori wã, yoobã la yɛl sẽn wõnd woto, sãama neb wʋsg b sẽn da nand yʋya, tɩ wa ne toog n kõ b roagdba, b zo-rãmb la neb a taaba. Woto fãa kɩtame tɩ d segd n sak n deeg Biiblã gom-kãensã: “Bõn-naandsã wẽeda siri, n namsd wa pag sẽn dat n dog tɩ ta masã.”—Rom dãmba 8:22.

ZĨN-DÃMBÃ SABABO

Biiblã wilgame t’a Sʋɩtãan n yaa “dũni-kãngã wẽnnaam,” la tɩ malɛg-wẽns b sẽn boond tɩ zĩn-dãmb n be a poorẽ.—2 Korẽnt dãmba 4:4; Wilgri 12:9.

Zĩn-dãmbã tudgda ãdem-biisã wa a Sʋɩtãana, n paamd-b n soogdẽ. Tʋm-tʋmd a Poll sẽn da mi rẽ wã, a yeela woto: “Tõnd zabr ka be ne ninsaal ye, la a yaa ne sɩ-wẽns buud fãa sẽn be yĩngri, la bãmb dĩm-dãmba, la pãens rãmba, la lik soaadbã sẽn so pãng masã.”—Efɛɛz rãmba 6:12.

Yaa sɩd tɩ zĩn-dãmbã sũur yaa noog b sẽn paam n namsd ãdem-biisã. La b sẽn dat n yɩɩd yaa b tõog tɩ nebã ra tũ a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam ning sẽn ka to wã. (Yɩɩl Sõamyã 83:19) Zĩn-dãmbã tũnugda ne yel-maandɩ wala bagre, sõod la yɛl a taab n belgd ãdem-biisã n soogd-ba. Rẽ n so t’a Zeova keoogd tõnd tɩ d lak d mens ne bõn-kãensã fãa, la a wilgd d sẽn tõe n maan to-to t’a Sʋɩtãan ne zĩn-dãmbã ra tõog-do.—Zak 4:7.

D BEE “YAOOLEM WAKATE”

Na maan yʋʋm tus a yiib woto, Biiblã pĩnd n togsame tɩ “yaoolem wakate, tood na n zĩndame.”

Biiblã wilga yaoolem wakatã sẽn na n yɩ toogã võor n yeele: “Nebã na n yɩɩ beed dãmba, ligd nongdba, wilg-m-mens rãmba, tɩtaam dãmba, . . . neb sẽn ka tar nimbãan-zoeere, la sũ-to-neba, tẽn-kãn-neba, neb sẽn ka tar yõk-m-menga, pʋto-rãmba, nin-sõamyã kisgdba, zãmb dãmba, neb sẽn ka gũusda, la wuk-m-mens rãmba, sẽn nong dũniyã sũ-noog n yɩɩd Wẽnnaam.” Hakɩka, ãdem-biisã sẽn namsd wʋsg rũndã-rũndã wã, yaa d sẽn be ‘yaoolem wakatã’ yĩnga.—2 Tɩmote 3:1-4.

Tõnd sẽn yã bũmb nins sõs-kãngã pʋgẽ wã wilgda vẽeneg tɩ baa ninsaalbã sẽn dat ne b sũur fãa tɩ namsgã sa wã, b pa tõe ye. La ãnd n tõe n sõng-do? Yaa d Naandã la d segd n teege. A kãabame t’a ‘na n sãama Sʋɩtãanã tʋʋmã,’ la a sãam zĩn-dãmbã me. (1 Zã 3:8) Sõsg ning sẽn pʋgdã wilgda Wẽnnaam sẽn na n maan to-to n menes bũmb nins fãa sẽn wat ne namsgã.

[Foto, seb-neng a 4]