Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb yaa nin-bʋg buudu?

Yãmb yaa nin-bʋg buudu?

 Yãmb yaa nin-bʋg buudu?

“Yãmb ka rat n yɩ neb b yel-manesem sẽn yaa sõma la sẽn sakd Wẽnnaam” bɩ?—2 PƖƐ. 3:11.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

Sẽn na yɩl n ta Wẽnnaam yam, d segd n yɩɩ nin-bʋg buudu?

Wãn to la a Sʋɩtãan belgd nebã?

Wãn to la y tõe n kogl yãmb ne a Zeova zoodã?

1, 2. Sẽn na yɩl n ta Wẽnnaam yam, d segd n yɩɩ nin-bʋg buudu?

NEB wʋsg nong n bãnga bãmb sẽn yaa ned ning buud b taabã nifẽ. La tõnd sẽn yaa kiris-neba, sẽn pak tõnd n yɩɩd yaa d sẽn yaa neb nins buud a Zeova nifẽ wã. Bala yẽ n ka to ãndũniyã fãa pʋgẽ, n leb n yaa vɩɩmã kõata.—Yɩɩl 36:10.

2 Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr wilgame tɩ sẽn na yɩl n ta Wẽnnaam yam, d segd n yɩɩ ‘neb yel-manesem sẽn yaa sõma la sẽn sakd Wẽnnaam.’ (Karm-y 2 Pɩɛɛr 3:11.) Tall yel-manesem sẽn yaa sõma wã baoodame tɩ d yɩ yɩlem bũmb fãa pʋgẽ. Wala makre, d tagsa wã wɛɛngẽ, d sẽn zãad d mens to-to wã, la d sẽn tũud Wẽnnaam to-to wã wɛɛngẽ. Sẽn paase, d segd n sakda Wẽnnaam wakat fãa, d sẽn nong-a wã yĩnga. Dẽnd pa d yel-manesmã bal la a Zeova get ye. A geta sẽn be d sũurẽ wã me. A sẽn ‘feesd nebã sũyã,’ a mii tõnd sã n yaa ned yel-manesem sẽn yaa sõma, la sẽn sakd yẽ a ye bala.—1 Kib. 29:17.

3. Sogs-bʋs la d segd n sok d mense?

3 A Sʋɩtãan pa rat tɩ d yɩ neb sẽn tat Wẽnnaam yam ye. Sɩd me, a maanda a sẽn tõe fãa n dat n sãam zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã. A Sʋɩtãan wae n tũnugda ne ziri la belgr buud toor-toor sẽn na yɩl tɩ d bas a Zeova tũubu. (Zã 8:44; 2 Kor. 11:13-15) Rẽnd yɩta sõma tɩ d ned kam fãa sok a meng woto: ‘Wãn to la a Sʋɩtãan belgd nebã? Bõe la m tõe n maan n kogl maam ne a Zeova zoodã?’

 WÃN TO LA A SƲƖTÃAN BELGD NEBÃ?

4. Bõe la a Sʋɩtãan maand n dat n sãam tõnd ne Wẽnnaam zoodã?

4 Karen-biig a Zak yeela woto: “Ned kam fãa tara makr a meng wẽngã ratem sẽn makd yẽnda n bẽt yẽnda. La wẽngã ratem sã n dɩk pʋga, a rogda yel-wẽnã, la yel-wẽnã sã n wa n bɩ, a wata ne kũum.” (Zak 1:14, 15) A Sʋɩtãan sẽn dat n sãam tõnd ne a Zeova zoodã yĩnga, a maanda a sẽn tõe tɛk n dat n kẽes tʋls-wẽns d sũurẽ wã.

5, 6. a) Bõe la a Sʋɩtãan maand n kẽesd tʋls-wẽns nebã sũyẽ? b) Bũmb a tãab la a Sʋɩtãan tũnugd ne n makd nebã. Bãmb la bʋse, la bõe la d tõe n yeel a sẽn tʋmd ne-b to-to wã wɛɛngẽ?

5 Bõe la a Sʋɩtãan maand n kẽesd tʋls-wẽns nebã sũyẽ? Biiblã yeelame tɩ “dũniyã fãa bee wẽng soabã nugẽ.” (1 Zã 5:19) Rẽnd a tũnugda ne “bũmb nins sẽn be dũniyã pʋgẽ wã.” (Karm-y 1 Zã 2:15, 16.) Hal na maan yʋʋm tusa, a Sʋɩtãan maaname tɩ bũmb wʋsg sẽn be dũniyã pʋgẽ lebg bẽdse. Tõnd sẽn vɩ dũniyã pʋgẽ wã yĩnga, d segd n gũusa ne a sɩlmã.—Zã 17:15.

6 Tʋm-tʋmd a Zã sõdga bũmb a tãab a Sʋɩtãan sẽn tũnugd ne n makd nebã: 1) ‘yĩngã ratem,’ 2) ‘nin datmã,’ la 3) ‘tɩtaamã’ bɩ wilg-m-mengã. A Sʋɩtãan tũnuga ne bõn-kãensã n mak a Zezi rasempʋɩɩgẽ wã. Sẽn mik t’a sɩng n tũnugda ne-bã, a mi a sẽn tõe n tʋm ne-b to-to, la a sẽn tõe n tall a soab n mak ned kam fãa. Bɩ d bao n bãng bũmb ning sẽn kɩt t’a Sʋɩtãan tõog n belg a Hawa, n yaool n pa tõog n belg a Zezi wã. Rẽ poore, d na n bao n bãnga d sẽn tõe n maan to-to t’a ra tõog-d ye.

‘YĨNGÃ RATEM’

 

7. Wãn to la a Sʋɩtãan tũnug ne ‘yĩngã ratem,’ n belg a Hawa?

7 Ninsaal fãa rata rɩɩbo. Wẽnnaam sẽn naan tẽngã to-to wã kɩtame tɩ d tõe n paam rɩɩb tɩ seke. La a Sʋɩtãan tõe n tũnuga ne tõnd sẽn dat rɩɩbã n tus-d tɩ d maan bũmb a Zeova sẽn kisi. Yaa woto la a maan ne a Hawa. (Karm-y Sɩngr 3:1-6.) A yeela a Hawa t’a sã n yãk ‘wẽng ne sõma bãngr tɩɩgã’ bil n dɩ, a pa na n ki, la t’a na n lebga wa Wẽnnaam. (Sɩng. 2:9) A Sʋɩtãan sẽn yeel woto wã, a ra ratame t’a Hawa tẽ tɩ pa tɩlae t’a sak Wẽnnaam n kell n vɩɩmd ye. Yaool n da yaa ziri! A Hawa sẽn kelg a Sʋɩtãan goamã poore, a ra tõe n tõdgame, wall a kell n tags rẽ yelle, tɩ tɩɩgã bil yamleoog kẽ-a. Baa a sẽn da tõe n dɩ zẽedã zĩigẽ tɩɩs a taabã  bɩɩsã, a yãka yam n kell n tags tɩɩg ning sẽn be zẽedã zĩig tẽn-sʋkã yelle, tɩ kɩt t’a yãk a bilã n dɩ. Woto, a Sʋɩtãan tõogame t’a Hawa tʋlg bũmb a Naandã sẽn gɩdge.

 

8. Wãn to la a Sʋɩtãan tũnug ne ‘yĩngã ratem,’ n mak a Zezi, la bõe yĩng t’a pa tõog-a?

8 A Sʋɩtãan tũnuga ne ‘yĩngã ratem’ me n mak a Zezi rasempʋɩɩgẽ wã. Rẽ t’a Zezi loee noor rasem 40 wĩntoog ne yʋngo, tɩ kom da tar-a. A yeela a Zezi woto: “Yãmb sã n yaa Wẽnnaam Biiga, bɩ y kɩt tɩ kug-kãngã lebg rɩɩbo.” (Luk 4:1-3) A Zezi ra tõe n tõdgame, wall a tũnug ne tõog ning Wẽnnaam sẽn kõ-a wã n kɩt tɩ kugã lebg rɩɩbo. La a ra miime t’a pa segd n tũnug ne tõ-kãng a meng nafr yĩng bal ye. Baa komã sẽn da tar-a wã, sẽn da pak-a n yɩɩd yaa kell n ta Wẽnnaam yam. Rẽ n so t’a leok woto: “A gʋlsame: ‘Ninsaal ka na n vɩ ne rɩɩb bal ye, la yaa ne goam nins sẽn yit Wẽnnaam noorẽ wã.’”—Mat. 4:4.

‘NIN DATMÃ’

9. ‘Nin datmã’ yaa bõe? La wãn to la a Sʋɩtãan tũnug ne rẽ n mak a Hawa?

9 Tʋm-tʋmd a Zã goma ‘nin datmã’ yell me, n wilg t’a Sʋɩtãan tũnugda ne rẽ n makd nebã. ‘Nin datmã’ bilgda ned sẽn tõe n ges bũmb t’a yam kẽ-a wã. A Sʋɩtãan tũnuga ne nin datmã n mak a Hawa. A yeel-a-la woto: “Yãmb nin na n pukame.” A Hawa sẽn kell n ges tɩɩgã bilã, a yamleoogã maneg n kẽ-a lame. A yãame tɩ tɩɩgã biis “yaa neer tɩ gese.”

10. Wãn to la a Sʋɩtãan tũnug ne ‘nin datmã’ n mak a Zezi, la a Zezi manesem yɩɩ wãna?

10 Wãn to la a Sʋɩtãan tũnug ne ‘nin datmã’ n mak a Zezi? A wilga a Zezi “dũniyã soolem fãa nif kamsg pʋgẽ n yeel bãmb yaa: ‘Mam na n kõo yãmb pãn-kãngã ne soolem-kãensã fãa naam.’” (Luk 4:5, 6) A Zezi sẽn yã wã pa yɩ dũniyã soolem fãa meng-meng ye. A Sʋɩtãan kɩtame t’a yã soolem-kãens ziirã vẽnegr pʋgẽ, n tagsdẽ t’a na n tʋlga rẽ. A yeela a Zezi woto: “Yãmb sã n wõgemd mam taoore, fãa na n yɩɩ yãmb dẽnda.” (Luk 4:7) A Zezi sẽn pa tol n dat n sak a Sʋɩtãan daabã yĩnga, a leoka zĩig pʋgẽ woto: “A gʋlsame: ‘Waoog Zu-soabã fo Wẽnnaam, la f sak bãmb bala.’”—Luk 4:8.

‘TƖTAAMÃ’ BƖ WUK-M-MENGÃ

11. Wãn to la a Sʋɩtãan belg a Hawa?

11 A Zã goma ‘tɩtaamã’ bɩ wuk-m-mengã yell me. Sẽn wa n yaa a Ãdem ne a Hawa bal n be dũniyã zugã, b  ra pa tõe n wuk b mens ne b tarem ye. Baasgo, b wa n wuka b mense. A Sʋɩtãan sẽn wa n na n mak a Hawa wã, a da ratame t’a tẽ tɩ Wẽnnaam mong-a-la bũmb sẽn tar yõod wʋsgo. Rẽ n so t’a yeel-a t’a sã n “yãk sõma ne wẽng bãngr tɩɩgã biis n dɩ,” a na n ‘lebga wa Wẽnnaam n mi sõma ne wẽng n bake.’ (Sɩng. 2:17; 3:5) A Sʋɩtãan da ratame t’a Hawa tags t’a tõe n sooga a menga. Tõe tɩ yaa a Hawa sẽn wuk a meng yĩng la a sẽn deeg a Sʋɩtãan goamã. Woto kɩtame t’a yãk tɩɩgã bil n dɩ, n tẽed t’a pa na n ki ye. Ad a sɩd belga a menga!

12. Bõe la a Sʋɩtãan maan n mak a Zezi, la a Zezi leokame tɩ bõe?

12 A Zezi yẽ pa yɩ wa a Hawa ye. A kõo tõnd mak-sõng sik-m-mengã wɛɛngẽ. Daar a yembre, a Sʋɩtãan mak-a lame n dat t’a maan bũmb sẽn na n kɩt tɩ nebã pẽg-a, la sẽn na n mak Wẽnnaam. A Zezi zãgsame, bala a ra miime t’a sã n maan woto, a wukda a menga. Rẽ n so t’a yeel a Sʋɩtãan: “A gʋlsame: ‘Da mak Zu-soabã fo Wẽnnaamã ye.’”—Karm-y Luk 4:9-12.

WÃN TO LA D TÕE N KOGL TÕND NE A ZEOVA ZOODÃ?

13, 14. Wãn to la a Sʋɩtãan makd nebã rũndã-rũndã?

13 A Sʋɩtãan ket n makda nebã wa a sẽn mak a Hawa ne a Zezi to-to wã. A tũnugda ne ‘yĩngã ratem’ n belgd nebã n dat tɩ b yo, pa rẽ bɩ b nong rɩɩb la b yũud rãam tɩ loogdẽ. A tũnugda ne ‘nin datmã’ me n tusd neb wʋsg tɩ b get yoobã yɛla, sẽn yɩɩd fãa ẽntɛrnetã pʋgẽ. A leb n tũnugda ne ‘tɩtaamã’ bɩ wuk-m-mengã n belgd nebã tɩ b baood yʋʋre, naam wall arzɛka.

 

14 A Sʋɩtãan bẽta nebã ne “bũmb nins sẽn be dũniyã pʋgẽ wã” wa zĩm-yõgd sẽn bẽt zĩm ne bɛdeng to-to wã. Zĩmã sã n yã bɛdengã, wõnda rɩɩbo, la lɛoog n yaool n be a pʋgẽ. Woto me, a Sʋɩtãan makda nebã ne bũmb nins b sẽn get tɩ yaa sõma la tɩlae ne-ba, n dat tɩ b kɩɩs Wẽnnaam noyã. A sẽn dat yaa d tẽ tɩ bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-dã, la naar vɩɩm baoobã tara yõod n yɩɩd Wẽnnaam daabã maanego. Bɩ d ra bas t’a belg-d ye.

15. Wãn to la d tõe n dɩk a Zezi togs-n-taar t’a Sʋɩtãan da tõog n belg-do?

 15 Baa a Sʋɩtãan sẽn tõog n belga a Hawa wã, a pa tõog n belg a Zezi ye. A makr fãa taoore, a Zezi tũnuga ne Gʋlsg Sõamyã n leoke. A ra yetame: “A gʋlsame.” Tõnd me sã n zãmsd Biiblã sõma, na n sõng-d lame tɩ d sã n wa be makr taoor bɩ d tẽeg vɛrse-rãmb kẽer sẽn tõe n sõng-do. (Yɩɩl 1:1, 2) D sã n tẽr kibay sẽn gomd neb sẽn kell n sak Wẽnnaam yelle, na n sõng-d lame tɩ d rɩk b togs-n-taare. (Rom 15:4) Sẽn paase, d sã n nong a Zeova, d na n nonga a sẽn nonge, la d kis a sẽn kisi, tɩ kogend-do.—Yɩɩl 97:10.

16, 17. Bõe yĩng tɩ d segd n gũus ne d tagsa wã?

16 Tʋmd-tʋmd a Poll sagl-d lame tɩ d ra yɩ wa dũniyã rãmba, la tɩ d bas tɩ Biiblã sẽn yet bũmb ningã toeem d tagsa wã tɩ d yɩ neb sẽn tat Wẽnnaam yam. (Rom 12:1, 2) A wilgame me tɩ d segd n gũusa ne d sẽn tagsd bũmb nins yellã, n yeel woto: “Tõnd sikda tagsgo la bũmb nins fãa sẽn zẽkd b meng ne Wẽnnaam bãngrã, la tõnd yõkda ratem fãa tɩ b sak Kirist.” (2 Kor. 10:5) Tõnd sẽn tagsd bũmb nins yellã tõe n talla pãng wʋsg tõnd zugu. Rẽ n so tɩ d segd n tagsd bõn-sõma yelle.—Fil. 4:8.

17 D sã n dat n yɩ yɩlem Wẽnnaam nifẽ, d pa segd n tall tags-wẽns la tʋls-wẽns ye. D segd n nonga a Zeova, la d tall “sũur sẽn yaa sõma.” (1 Tɩm. 1:5) La sũur yaa zãmb soaba. Rẽnd ‘bũmb nins sẽn be dũniyã pʋgẽ wã’ yamleoog tõe n kẽ-d lame tɩ d pa miẽ ye. (Zer. 17:9) Woto yĩnga, d sã n wa zãmsd Biiblã bɩ d feesd d mens n get d sã n bee tẽeb pʋgẽ, n baood n bãngd d tagsa wã ne d tʋlsmã sã n sɩd tata Wẽnnaam yam.—2 Kor. 13:5.

18, 19. Bõe yĩng tɩ d segd n modg wʋsg n yɩ neb sẽn tat a Zeova yam?

18 Bũmb a to sẽn tõe n sõng-d tɩ “bũmb nins sẽn be dũniyã pʋgẽ wã” yamleoog ra kẽ-d yaa d sẽn na n tẽegd a Zã goamã. A yeela woto: “Dũniyã ne a ratem wẽngã me loogdame, la ned ning sẽn maand Wẽnnaam daab paada wakat sẽn ka sɛta.” (1 Zã 2:17) Wõnda a Sʋɩtãan dũniyã na n paa wakat sẽn ka sɛta. La daar n wat t’a na n sa. D sã n ning d yamẽ tɩ bũmb nins fãa sẽn be dũni-kãngã pʋgẽ wã na n looga ka la bilfu, a Sʋɩtãan pa na n tõog n belg-d ye.

19 Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yeelame tɩ d segd n yɩɩ neb sẽn tat Wẽnnaam yam, n ‘gũud bãmb daarã ne datem-kãsenga.’ La tɩ daar-n-kãnga, saasã na n dɩɩ bugum n yẽnege, la tɩ dũniyã bũmb fãa na n wɩnga wʋsg n yẽnege. (2 Pɩɛ. 3:12) Ka la bilfu, daar-n-kãng na n taame, t’a Zeova sãam a Sʋɩtãan dũniyã fãa gilli. La nand tɩ wakat kãng ta, a Sʋɩtãan na n ket n tũnugda ne “bũmb nins sẽn be dũniyã pʋgẽ wã” n makd tõnd wa a sẽn mak a Hawa ne a Zezi wã. D pa segd n sakd d mens ratmã wa a Hawa ye. D sã n maan woto, a Sʋɩtãan n lebg d wẽnnaam. Baa bũmb nins sẽn be dũniyã pʋgẽ wã sã n wõnd yaa sõma wʋsgo, d segd n yɩɩ wa a Zezi, n da bas t’a Sʋɩtãan tũnug ne rẽ n belg-d ye. Bɩ tõnd ned kam fãa modg n yɩ ned sẽn tat a Zeova yam.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 23]

[Foto seb-neng 24]

A Sʋɩtãan tũnuga ne ‘yĩngã ratem’ n belg a Hawa (Ges-y sull a 7)

[Foto seb-neng 25]

A Zezi pa yĩm bũmb ning sẽn tar yõod n yɩɩdã ye (Ges-y sull a 8)

[Foto seb-neng 26]

Biiblã vɛrse bʋs n tõe n sõng-y mak-kãensã taoore? (Ges-y sull 13, 14)