Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y tõe n kɩsa tũudmã sɩd bɩ? Tẽnsã zabã wɛɛngẽ

Y tõe n kɩsa tũudmã sɩd bɩ? Tẽnsã zabã wɛɛngẽ

 Y tõe n kɩsa tũudmã sɩd bɩ? Tẽnsã zabã wɛɛngẽ

A Albɛrto yɩɩ sodaag sẽn na maan yʋʋm piiga. A tẽega rẽ yelle, n yeele: “Tõnd prɛtrã ra pʋʋsdame n ningd tõnd barka, n yet woto: ‘Wẽnnaam bee ne yãmba.’ La m da yeta m meng yaa: ‘Mam rabda neb kʋʋbo, tɩ Biiblã yaool n yeel tɩ d ‘ra kʋ ye.’’”

A Ray yɩɩ sodaag dũni gill zabr a yiib-n-soabã sasa. Bãmb da kẽeda batayo rãmb n tʋgd n zabdẽ. A yeelame tɩ vugri, a soka a pastɛɛrã woto: “Yãmb wat n kẽeda tõnd batayo wã, n pʋʋsd tõnd yĩng sẽn na yɩl tɩ d tõog zabrã. Tõnd zabd-n-taasã me pa tar neb sẽn pʋʋsd n kõt-b sɩda?” La pastɛɛrã yeelame tɩ ned pa tõe n wʋm Zu-soabã yɛlã võor ye.

Y sã n tagsdẽ tɩ pastɛɛrã pa leok sokrã, bɩ y bãng tɩ y pa y yembr ye.

BÕE LA BIIBLÃ YETA?

A Zezi yeelame tɩ Wẽnnaam noyã sʋka, noy a yiib n yɩɩda, la a wilg t’a yiib-n-soabã yaa noor ning sẽn yet tɩ f “nong f to wala f mengã.” (Matɩe 22:39, Sebr Sõngo.) A Zezi sẽn yeel tɩ d to wã, rẽ yĩnga bee ne a soabã sẽn vɩ zĩig ningã, bɩ a buudã bɩ? Ayo! A yeela a karen-biisã woto: “Yãmb sã n nong taaba, nebã fãa na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.” (Zã 13:34, 35) Nonglem ning sẽn na n zĩnd b sʋkã na n talla pãng wʋsgo, hal tɩ rẽ yɩ bãnd sẽn wilgd tɩ b yaa kiris-neba. B pa na n sak n yãk ned yõor ye. B pʋd n na n saka kũum b taabã yĩnga.

Pipi kiris-nebã ra tũuda a Zezi sẽn yeel bũmb ningã. Sebr a yembr sẽn gomd tũudmã yell yeela woto: “A Tɛrtiliẽ ne a Orizɛn n paas egiliizã pipi karen-saam-dãmb a taabã wilga vẽeneg tɩ kiris-nebã ra ka sak n na n yãk b to yõore, la tɩ yaa rẽ n da kɩt tɩ b pa sak n na n kẽ Rom sodaarã.

A ZEOVA KASET RÃMBÃ YẼ MAANDA WÃNA?

A Zeova Kaset rãmbã bee tẽnsã fãa la bal pʋsẽ. Woto kɩtame tɩ tẽns a yiib sã n zabd taaba, mikdame t’a Zeova Kaset rãmb n be tẽns a yiibã fãa pʋsẽ. La baasgo, b maanda b sẽn tõe fãa n nong taaba, sẽn na yɩl tɩ kell n yɩ bãnd sẽn wilgd tɩ b yaa kiris-neba. Wala makre yʋʋmd 1994, Ruwãnda tẽngẽ wã, Utu ne Tutsi rãmbã sẽn wa n zabd taabã, a Zeova Kaset rãmbã pa tol n kẽes b toog ye. Baa ne sẽn da tõe n tũ ne b yõorã, Utu rãmb solga b tẽed-n-taas sẽn yaa Tutsi, tɩ Tutsi rãmb me solg Utu rãmba. B yõka a Zeova Kaset rãmb a yiib sẽn yaa Utu, sẽn da solg b tẽed-n-taas sẽn yaa Tutsi. Ẽntɛramwe wã sodaas sẽn yaa Utu nebã yeel-b-la woto: “Yãmb toga ne kũum, bala yãmb sõnga Tutsi rãmb tɩ b põse.” Bʋko, b sɩd kʋʋ a Zeova Kaset rãmb a yiibã sẽn yaa Utu wã.—Zã 15:13.

Ne yãmb tagsgo: A Zeova Kaset rãmbã sẽn maand woto wã pa zems ne a Zezi sẽn yeel tɩ d segd n nonga taab hal baa yaa kũumã sɩda?

[Foto seb-neng a 5]

[Fotã soaadbã]

Based on U.S. Army photo

[Goam sẽn tar pãnga, seb-neng a 5]

B sõngda nebã tɩ b bãng nonglem hakɩkã kiris-ned sẽn tog n tallã bɩ?