Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y tõe n kɩsa tũudmã sɩd bɩ? Sẽn segd la sẽn pa segdã

Y tõe n kɩsa tũudmã sɩd bɩ? Sẽn segd la sẽn pa segdã

 Y tõe n kɩsa tũudmã sɩd bɩ? Sẽn segd la sẽn pa segdã

A Silvia geta sẽn kʋʋl-bã yelle. A yeela woto: “Mam karen-bi-taasã sʋka, wʋsg ra yaa neb sẽn yet tɩ b yaa wẽn-tũudba. La b ra maanda zãmb lekollẽ wã, la b yũud doroog. Tũudmã pa sõng-b tɩ b maan sẽn segdã ye.”

Rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a Lionɛll yeela woto: “Mam tʋmd-n-taasã yagda ziri, n boond n yetẽ tɩ b yĩnsã zabdame tɩ yaool n pa sɩd ye. B fãa yetame tɩ b tara tũudum, la yaa wa bũmb b sẽn da n dɩgl b roogẽ n yaool n pa tar a tʋʋmd ye.”

Tũudmã pa tar pãng nebã zugu, n kɩtdẽ tɩ b pa maand sẽn pa segdã ye. Rũndã-rũndã, wʋsg wõnda neb “sẽn sakd Wẽnnaam, la b yaool n kɩɩsda bãmb pãnga.” (2 Tɩmote 3:5) B karen-saam-dãmbã pa kõt mak-sõng ye. B tũudmã taoor dãmb pʋd n pa kõt b nebã Biiblã saglsã sẽn tar pãng n tõe tɩ ned tekã ye. Dẽnd pa lingr la wʋsg sẽn tẽed tɩ Wẽnnaam toog kae ne b sẽn maand bũmb ningã ye.

BÕE LA BIIBLÃ YETA?

Biiblã wilgdame tɩ nebã manesem tõe n nooga Wẽnnaam sũur bɩ n sãam a sũuri. Pĩnd wẽndẽ wã, Israyɛll nebã sẽn wa n lebg tõatbã, sãama Wẽnnaam sũuri. (Yɩɩl Sõamyã 78:40) La Wẽnnaam ne malɛgsã maanda sũ-no-kãsenga, ned sã n bas wẽng n tek yam ne a sũur fãa. (Luk 15:7) Ned sã n wa bãng d saasẽ Ba wã sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã, a nonglmã ne-a paasdame, la rẽ na n kɩtame t’a nong Wẽnnaam sẽn nongã, la a kis a sẽn kisã.—Amos 5:15.

A ZEOVA KASET RÃMBÃ YẼ MAANDA WÃNA?

Zʋrnall a yembr goma a Zeova Kaset rãmbã yell n yeel tɩ b “sõngda zagsã rãmb tɩ b nong taab la b tar manesem sõma, la b sakd tẽngã taoor dãmbã. B nebã sẽn tũud noy nins b vɩɩmã pʋgẽ wã yaa sõma wʋsgo. Sã n yaa ne bãmba, sɩgaarã la doroogã, rã-tɩgrã, reem nins nebã sẽn tõod n baood ligdã, yoobã la rao ne rao bɩ pag ne pag sẽn kẽed ne taabã kɩtdame tɩ ned pa tõe n paam Wẽnnaam zood ye.”

A Zeova Kaset rãmbã sẽn zãmsd Biiblã n mi Wẽnnaam sẽn nong la a sẽn kisã, wãn to la sõngd-ba? Silvia ning yell d sẽn gom sɩngrẽ wã yeelame tɩ “yẽ tʋʋmdã pʋgẽ, zãmbã yaa wʋsgo, tɩ yaa nana tɩ fo-me maan wa f taabã. La t’a sẽn mi t’a Zeova * kisa zãmbã sõngda yẽ t’a maand sẽn yaa tɩrga.” A paasa woto: “Rẽ kɩtame tɩ m tar sũ-noog la sũur pʋgẽ bãane.” A Silvia kɩsa sɩd t’a sẽn tũud a tũudmã sẽn zãmsd-a bũmb ningã kɩtame t’a sũur noom ne a vɩɩmã.

[Tẽngr note]

^ sull 9 Zeova wã yaa Wẽnnaam yʋ-peell sẽn be Biiblã pʋgẽ.

[Foto seb-neng a 6]

Tũudmã taoor dãmb sõngda b nebã tɩ b tũud Wẽnnaam noyã sẽn segd la sẽn pa segdã wɛɛngẽ bɩ?