Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y tõe n kɩsa tũudmã sɩd bɩ? Ligdã wɛɛngẽ

Y tõe n kɩsa tũudmã sɩd bɩ? Ligdã wɛɛngẽ

 Y tõe n kɩsa tũudmã sɩd bɩ? Ligdã wɛɛngẽ

A Ɛstɛll * tara kamb a yopoe. A ra kẽnda egiliiz wakat fãa. A yeela woto: “Mam yeela pastɛɛrã tɩ m dat n zãmsa Biiblã.” La a Ɛstɛll zɩ n paam t’a zãms-a Biiblã ye. A wa n baas n basa egiliizã kẽnde. Ad a sẽn yeele: “Egiliizã neb nins sẽn get ligdã yellã toola maam sebre, n yeel tɩ baa m sã n pa tõe n watẽ bɩ m toond ligdã. Mam yeela m meng woto: ‘Baa m pa tõog n kẽnge, b toog kae ye. B sẽn dat yaa m ligdã bala.’”

A Ãnzelina yaa ned sẽn nong Wẽnnaam. A yeela woto: “Tõnd egiliizẽ wã, pʋʋsg fãa sasa, b pɩʋʋgda ne lepr naoor a tãabo. La naoor a tãabã fãa, d tog n ninga ligdi. Wakat fãa, b kota ligdi. Mam da yeta m sũurẽ tɩ ‘bãmba ka tar Wẽnnaam vʋʋsem sõngã ye.’”

Yãmb babgẽ wã, tũudmã taoor dãmb tara b sẽn maand n modgd nebã tɩ b kõt ligd bɩ? Zemsa ne Biiblã sẽn yet bũmb ningã bɩ?

BÕE LA BIIBLÃ YETA?

A Zezi sẽn lugl kiris-nebã tũudmã yeela woto: “Yãmb deega zaalem, bɩ y kõ zaalem.” (Matɩe 10:8) Goam nins sẽn be Biiblã pʋgẽ wã yõod ka to ye. Ka tõe n da ye. Togame tɩ ned ning fãa sẽn dat tõe n wʋme.

Pipi kiris-nebã ra maanda wãn n paamd ligd n tʋmd tigingã tʋʋmã?

Ned fãa ra kõta “wa sẽn zems a sẽn da tags a sũur pʋgẽ, ka ne nen-gãneng wall modgr ye, tɩ bõe, Wẽnnaam nonga ned ning sẽn kõt ne sũ-noogo.” (2 Korẽnt dãmba 9:7) Tʋm-tʋmd a Poll yeela woto: “Tõnd da tʋmda wĩntoog ne yʋngo, n ka rat n nams yãmb ned ba a yembr wakat ning tõnd sẽn togsd yãmb Wẽnnaam koe-noogã ye.” (1 Tesalonik rãmba 2:9) A Poll ra sẽta fu-roto, sẽn na yɩl n paamd n get a koe-moonegã yelle.—Tʋʋma 18:2, 3.

A ZEOVA KASET RÃMBÃ YẼ MAANDA WÃNA?

A Zeova Kaset rãmbã boonda zĩis nins b sẽn tigimd taabã tɩ Rĩung roto. Naoor wʋsgo, b pa met-b kẽeng-kẽenga, wall n nags-b tɩ loog nug ye. La b paamda ligdã yɛ? B pa reegd piig pʋɩɩre, b pa pɩʋʋgd ne lepr n kot ligd b tigissã sasa ye. B Rĩungã rotẽ, kogend n be tɩ sẽn dat-a fãa tõe n ning ligdi, tɩ ned meng ka bãng ye.

Sẽn na yɩl n yiis seb-kãngã n tool tɩ yãmb paamã, tũu ne ligdi. La y kõn tol n yã bɩ n wʋm t’a Zeova Kaset rãmbã tara koosem bɩ tʋʋm sẽn kẽesd ligd b tũudmã yĩng ye. B sẽn dat yaa b tõog tɩ Wẽnnaam koɛɛgã ta neb wʋsgo.

Ne yãmb tagsgo: A Zeova Kaset rãmbã sẽn maand to-to wã zemsa ne a Zezi sẽn yeelã, la mak-sõng ning pipi kiris-nebã sẽn kõ wã bɩ?

[Tẽngr note]

^ sull 2 D toeema yʋy kẽere.

[Foto seb-neng a 4]

Tũudmã rãmb tog n maana wãn n paam ligd n tʋm b tʋʋmã?