Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Sogsg Biiblã sẽn leokde

 Sogsg Biiblã sẽn leokde

Ninsaal tõe n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa bɩ?

 

D yaab a Ãdem vɩɩmda yʋʋm kobs wɛ la zaka. La a kʋʋlame n wa baas n ki. Ninsaalbã maanda b sẽn tõe sẽn na yɩl n da kʋʋl ye. La baa ne rẽ, ned kae n tõe n vɩ bala, n pa wa ki ye. Bõe yĩnga? D yaab a Ãdem sẽn kʋʋl la a ki wã yaa a sẽn kɩɩs Wẽnnaamã. Tõnd me kʋʋndame la d kiidẽ, bala d yaa a Ãdem yagense.—Karm-y Sɩngr 5:5; Rom dãmb 5:12.

Sẽn na yɩl tɩ d tõog n vɩɩm wakat sẽn kõn sa, yaa tɩlae tɩ ned sak n kõ a vɩɩm tɩ yɩ rondo. (Zoob 33:24, 25) Rond tõe n yɩɩ yaood b sẽn yaoode, sẽn na yɩl tɩ ned paam a meng ne yel-pakre. La tõnd datame n paam d mens ne kũumã. (Yik. 21:29, 30) Dẽnd a Zezi kũumã yɩɩ rond sẽn kɩt tɩ d na n paam d mens ne kũumã.—Karm-y Zã 3:16.

Bõe la d tog n maan n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã?

Pa nebã fãa n na n wa paam b mens ne bãasã la kʋʋlmã ye. Neb nins sẽn kɩɩsd Wẽnnaam wa a Ãdmã na n konga vɩɩm sẽn kõn sa wã. Yaa neb nins sẽn paam tɩ b kõ-b b yel-wẽnã sugrã bal n na n paam vɩɩm sẽn kõn sa wã.—Karm-y Ezai 33:24; 35:3-6.

Sẽn na yɩl n paam d yel-wẽnã sugri, d segd n maana bũmbu. D segd n zãmsa Biiblã n tõog n bãng Wẽnnaam sõma. Biiblã wilgda tõnd d sẽn tõe n maan tɩ d vɩɩmã yɩ sõma, la d sẽn na n maan to-to n ta Wẽnnaam yam n wa paam vɩɩm sẽn kõn sa wã.—Karm-y Zã 17:3; Tʋʋm 3:19.

Y sã n dat kibay n paas bɩ y karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak a 3 wã. A Zeova Kaset rãmbã n yiis-a.

[Foto seb-neng 32]

Yaa bõe n tõe n kɩt tɩ d paam d mens ne kũumã?