Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

‘Bɩ y togs tõnd bõn-kãens sẽn na n zĩnd wakat ninga’

‘Bɩ y togs tõnd bõn-kãens sẽn na n zĩnd wakat ninga’

“Bɩ y togs tõnd . . . bãnd ning sẽn na n wilg yãmb waoongo, la dũniyã sɛɛb wakate.”—MAT. 24:3.

1. Bõe la tʋm-tʋmdbã ra rat n bãng tɩ tõnd me rat n bãnge?

A ZEZI tẽng zug tʋʋmdã ra kolga sɛɛbo, t’a karen-biisã ra rat ne b sũy fãa n bãng bũmb nins sẽn na n zĩnd beoog-daarã. Rẽ n so tɩ rasem a wãn nand t’a ki, bãmb b naas kos-a woto: “Bɩ y togs tõnd bõn-kãens sẽn na n zĩnd wakat ninga, la bãnd ning sẽn na n wilg yãmb waoongo, la dũniyã sɛɛb wakate.” (Mat. 24:3; Mark 13:3) A Zezi leokrã pʋgẽ, a togsa bãngr-goama, tɩ be Matɩe sak 24 ne 25. A togsa yel-kãsems sẽn na n wa zĩndi. Gom-kãens tara yõod wʋsg ne tõndo. Bala, tõnd me rata ne d sũur fãa n bãng bũmb nins sẽn wat beoog-daarã.

2. a) Bõe la d bao n na n wʋm n paase? b) Sogs-bʋs la d na n leoke?

2 Hal pĩnd n tãag masã, a Zeova Kaset rãmbã baoome n na n wʋm a Zezi bãngr-goam nins sẽn gomd yaoolem wakatã yellã võor sõma. B pʋʋsda a Zeova n kot sõngre, sẽn na yɩl n bãng bãngr-gom-kãens sẽn na n pids wakat ninga. Sẽn na yɩl n bãng tɩ d sẽn wʋmd a Zezi bãngr-goamã võor to-to wã lebgda vẽeneg n paasdẽ, d na n bao n leoka sogsg a tãabo: Wakat bʋg la “to-kãsengã” na n sɩnge? Wakat bʋg la a Zezi na n kao nebã bʋʋdo, n welg-b wa “pe-kɩɩm sẽn welgd a piis ne a bʋʋse”? Sẽn na n baase, wakat bʋg la a Zezi na n wa?—Mat. 24:21; 25:31-33.

WAKAT BƲG LA TO-KÃSENGÃ NA N SƖNGE?

3. Pĩndã, d ra tagsdame tɩ to-kãsengã sɩnga wakat bʋgo?

3 Pĩndã, d ra tagsdame tɩ to-kãsengã sɩnga yʋʋmd 1914, wakat ning dũni gill pipi zabrã sẽn sɩngã, la tɩ zabrã sẽn wa n sa yʋʋmd 1918 wã, yaa a Zeova n boog to-kãsengã raya, sẽn na yɩl tɩ sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã tõog n moon koe-noogã dũniyã gill zugu. (Mat. 24:21, 22)  D ra yetame tɩ yaa koɛɛgã sã n wa moon n sa la Wẽnnaam na n sãam a Sʋɩtãan dũniyã. Rẽnd d ra tagsdame tɩ to-kãsengã tara babs a tãabo: 1) A sɩnga yʋʋmd 1914 n tɩ tãag yʋʋmd 1918, 2) a paa sɩɩ, la 3) a na n le wa sɩngame n baas ne Armagedõ.

4. D sẽn bao n wʋm a Zezi bãngr-goamã võor n paasã, bõe la d bãng-yã?

4 D sẽn maag d yĩng n bao n wʋm a Zezi goamã võor n paasã, d bãngame t’a sẽn gom yaoolem wakatã yellã, yɛl kẽer n segd n pids naoor a yiibu. (Mat. 24:4-22) B ra na n deng n pidsa Zide soolmẽ wã, pipi kiris-nebã wakate. La tõnd wakatã, b na n pidsa dũniyã gill zugu. D sẽn bãng woto wã kɩtame tɩ d wʋm yɛl wʋsg võore.—Ges-y pipi vẽnegrã.

5. a) Bõe n sɩng yʋʋmd 1914? b) Rẽ wõnda bõe sẽn zĩnd pipi kiris-nebã wakatẽ?

5 D bãngame me tɩ to-kãsengã pa sɩng yʋʋmd 1914 ye. Bõe yĩng tɩ d yet woto? Yaa tɩ Biiblã bãngr-goamã wilgdame tɩ to-kãsengã pa na n sɩng ne tẽnsã sẽn na n zab taab ye. A na n sɩnga ne tẽnsã sẽn na n zab ne ziri tũudum toor-toorã. Rẽnd pa to-kãsengã la sẽn sɩng yʋʋmd 1914 ye. Bũmb nins sẽn maan yʋʋm-kãngã “yaa tood sɩngr bala.” (Mat. 24:8) ‘Toodã sɩngrã’ wõnda bũmb ning sẽn maan Zerizalɛm la Zide soolmẽ wã yʋʋmd 33 n tãag yʋʋmd 66.

6. Bõe n na n maan tɩ d bãng tɩ to-kãsengã sɩngame?

6 Bõe n na n maan tɩ d bãng tɩ to-kãsengã sɩngame? A Zezi yeela woto: “Yãmb sã n yã sãoong bõn-wẽngã sẽn yas zĩ-sõngã pʋgẽ, Wẽnnaam no-rɛɛs a Daniɛll sẽn da gom a yellã, ned ning sẽn karemd-a, bɩ a bãnge. Wakat kãnga, neb nins sẽn be Zide, bɩ b zoe n kẽng tãens zutu.” (Mat. 24:15, 16) Bãngr-gom-kãngã reng n pidsa  yʋʋmd 66. Yʋʋm-kãnga, Rom sodaasã sẽn yɩ “sãoong bõn-wẽngã” tɩ zaba ne Zerizalɛm, hal n ta wẽnd-doogã sẽn da yaa zĩ-sõng zʋɩf-rãmbã nifẽ wã. A pidsg a to wã na n yɩɩ wakat ning Nasiõzĩni wã tẽns sẽn yaa rũndã-rũndã “sãoong bõn-wẽngã” sẽn na n yiki, n zab ne kiris-neb ne yʋʋrã tũudum sẽn yaa bõn-sõng a nebã nifẽ wã. Nasiõzĩni wã tẽnsã na n zaba ne Babilon-kãsengã tũudum a taabã me. Wilgr 17:16-18 gomda zab-kãng yelle. Rẽ n na n yɩ to-kãsengã sɩngre.

7. a) Bãngr-gomdã pipi pidsgã wakate, bõe n maan tɩ neb paam n põse? b) D tẽedame tɩ bõe n na n maan to-kãseng ning sẽn watã sasa?

7 A Zezi yeelame me tɩ Wẽnnaam na n booga to-kãsengã raya. Bãngr-gomdã pipi pidsgã wakate, sɩd yɩɩ woto. Yʋʋmd 66, Rom sodaasã lebg n loogame. Rẽ paka sor tɩ Zerizalɛm ne Zide kiris-nebã sẽn da paam vʋʋsem sõng zaeebã tõog n zoe n põse. (Karm-y Matɩe 24:22; Mal. 3:17) Rẽnd d tẽedame tɩ na n yɩɩ woto to-kãseng ning sẽn watã sasa. Nasiõzĩni wã tẽns sã n wa na n sãam ziri tũudmã, a Zeova na n kogla a nin-buiidã tɩ b ra naag n sãam ye.

8. a) To-kãsengã sɩngr poore, bõe n na n maane? b) Wõnda na n yɩɩ wakat bʋg la sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeeb n ket tẽngã zugã na n kẽng saasẽ? (Ges-y vẽnegr a 2.)

 8 To-kãsengã sɩngr poore, bõe n na n maane? A Zezi goamã wilgdame tɩ na n kaoosa bilf tɩ Armagedõ yaool n sɩnge. La wakat bilf kãng pʋgẽ, bõe n na n maane? D tõe n paama sok-kãngã leoor Ezekɩɛll 38:14-16, la Matɩe 24:29-31 pʋgẽ. (Karm-y-yã.) (Ges-y vẽnegr a 2.) Rẽ poor la Armagedõ sẽn yaa to-kãsengã zug-tẽn-sʋkã na n sɩnge. Armagedõ sẽn na n yɩ to-to wã na n wõnega Rom sodaasã sẽn sãam Zerizalɛm yʋʋmd 70 wã. (Mal. 3:19) Bũmb ning sẽn na n zĩnd Armagedõ  wã buud “nan ka zĩnd dũniyã zug ye.” (Mat. 24:21) A saabã poor la Kiristã naam sẽn na n kaoos yʋʋm tusrã na n sɩnge.

9. Bõe yĩng t’a Zezi bãngr-gomdã kengd tõnd pɛlga?

9 Bãngr-gom-kãngã kengda d pɛlga. Bõe yĩnga? Wilgdame tɩ to-kãsengã sasa, baa sẽn wa n yaa a soab fãa, a Zeova na n kogla a nin-buiidã. (Wil. 7:9, 14) Sẽn yɩɩd fãa, d sũur noomame, bala Armagedõ sasa, a Zeova na n wilgame tɩ yẽ n sɩd segd n yɩ yĩngr la tẽng naaba. A na n kɩtame t’a yʋ-sõngã b sẽn paoogdã paam waoogre.—Yɩɩl 83:19; Eze. 38:23.

WAKAT BƲG LA A ZEZI NA N KAO NEBÃ BƲƲDO?

10. Pĩndã, wãn to la d ra wʋmd piisã ne bʋʋsã welgrã yel-bũndã?

10 Masã, bɩ d bao n bãng wakat ning a Zezi sẽn na n welg ninsaalbã wa pe-kɩɩm sẽn welgd a piis ne a bʋʋsã. (Mat. 25:31-46) Pĩndã, d ra tagsdame tɩ rẽ sɩnga yʋʋmd 1914 tɛka, n na n kaoos yaoolem wakatã tõre. D ra yetame tɩ rẽ tɛk n tãag to-kãsengã, ned sã n ki n pa sak Rĩungã koɛɛgã, a soab yaa tõat wa bʋʋga, la t’a pa na n wa vʋʋg ye.

11. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ bʋ-kaoorã pa sɩng yʋʋmd 1914?

11 Yʋʋmd 1995 wã, b maneg n goma Matɩe 25:31 wã yell Gũusg Gasgã pʋgẽ. Vɛrse kãng yeela woto: “Ninsaal Biigã sã n wa ne b naam la ne b malɛk-rãmbã fãa, b na n zaoonda b naam geer zugu.” Gũusg Gasgã wilgame t’a Zezi lebga Wẽnnaam Rĩungã rĩm yʋʋmd 1914, la a pa ‘zaoond a naam geerã zug’ n na n kao “buudã fãa” bʋʋd ye. (Mat. 25:32; ges-y Daniɛll 7:13.) La yel-bũnd ning sẽn gomd piisã ne bʋʋsã welgr yellã pʋgẽ, a Zezi gomda yẽ sẽn na n kao bʋʋdã yelle. (Karm-y Matɩe 25:31-34, 41, 46.) Sẽn mik t’a Zezi pa sɩng buudã fãa bʋʋd kaoob yʋʋmd 1914, rẽnd pa yʋʋm-kãng la a sɩng ninsaalbã welgr wa pe-kɩɩm sẽn welgd a piis ne a bʋʋs ye. (Ges-y vẽnegr a 3.) La yaa wakat bʋg la bʋ-kaoorã na n sɩnge?

12. a) Wakat bʋg la a Zezi na n sɩng buudã fãa bʋʋd kaoobo? b) Yel-bʋs la b bilg Matɩe 24:30, 31 la sak 25:31-33, 46 pʋgẽ?

 12 A Zezi bãngr-gomd ning sẽn gomd yaoolem wakatã yellã sõngdame tɩ d bãng t’a na n sɩnga buudã fãa bʋʋd kaoob ziri tũudmã sãoong poore. Wa d sẽn zoe n togs  sull a 8 wã, b sẽn togs yɛl nins Matɩe 24:30, 31 wã kẽer na n zĩnda ziri tũudmã sãoong poore. Y sã n karem vɛrse kãense, bũmb nins yell a Zezi sẽn gom beenẽ wã wõnda yɛl nins a sẽn wilg yel-bũnd ning sẽn gomd piisã ne bʋʋsã welgrã pʋgẽ. Wala makre, b wilgame tɩ 1) Ninsaal Biigã na n waa ne b naam la ne b malɛk rãmbã fãa. 2) Buudã fãa na n tigma a taoore. 3) Neb nins b sẽn mak ne piisã na n ‘nak n gesa yĩngri,’ bala b na n paama “vɩɩm sẽn ka sɛta.” (Ges-y vẽnegr a 4.) 4) Neb nins b sẽn mak ne bʋʋsã “na n wiisame,” bala b na n paama “sɩbgr sẽn ka sɛta.”—Mat. 25:31-33, 46.

13. a) Wakat bʋg la a Zezi na n kao nebã bʋʋd n welg-b wa pe-kɩɩm sẽn welgd a piis ne a bʋʋse? b) Bõe la rẽ wilgd tõnd koe-moonegã wɛɛngẽ?

13 Dẽnd to-kãsengã sasa, a Zezi na n kao buudã fãa bʋʋd n welg-b wa pe-kɩɩm sẽn welgd a piis ne a bʋʋse. Rẽ poore, a na n sãama neb nins b sẽn mak ne bʋʋsã Armagedõ sasa sẽn yaa to-kãsengã zug-tẽn-sʋka. Woto wilgdame tɩ tõnd koɛɛgã mooneg tara yõod wʋsgo. Nand tɩ to-kãsengã sɩnge,  nebã ket n tara weer n tõe n toeem n tũ sor ning sẽn “dabd vɩɩm zĩigẽ” wã. (Mat. 7:13, 14) Yaa sɩd tɩ masã menga, neb kẽer tõe n tara manesem sẽn wilgd tɩ b yaa sakdb wa piisi, tɩ sãnda manesem wilgdẽ tɩ b yaa tõatb wa bʋʋse. La d pa segd n yĩm tɩ yaa to-kãsengã sasa la a Zezi na n kao ninsaalbã bʋʋd n welg-b wa pe-kɩɩm sẽn welgd a piis ne a bʋʋs ye. Woto yĩnga, bɩ d kell n wɩng ne Rĩungã koɛɛgã moonego, tɩ sẽn dat-bã fãa wʋm la b sake.

Nand tɩ to-kãsengã sɩnge, nebã ket n tara weer n tõe n toeeme (Ges-y sull 13)

WAKAT BƲG LA A ZEZI NA N WA?

14, 15. Vɛrse a naas n gomd Kiristã sẽn na n wa kao ninsaalbã bʋʋd yelle. Bãmb la bʋse?

14 La bũmb a taab sẽn tar yõod la a Zezi reng n togse. Rẽ yĩnga, d segd n toeema d sẽn da tẽed tɩ bõn-kãens na n pidsa wakat ningã bɩ? D sã n bao n wʋm a Zezi goamã võor sõma, d bãngda sok-kãng leoore.

15 Matɩe 24:29–25:46 pʋgẽ, a Zezi goma bũmb nins sẽn na n maan yaoolem dayã la to-kãsengã sasa wã yell n yɩɩda. A goma a waoongã yell naoor a nii. A goma to-kãsengã yell n yeel woto: ‘Bãmb na n yãa Ninsaal Biigã sẽn wate.’ ‘Yãmb ka mi daar ning yãmb Zu-soabã sẽn na n wa ye.’ ‘Ninsaal Biigã wata wakat ning yãmb sẽn ka tẽeda.’ Piisã ne bʋʋsã yel-bũndã pʋgẽ me, a Zezi yeela woto: ‘Ninsaal Biigã na n waa ne b naam.’ (Mat. 24:30, 42, 44; 25:31) Vɛrse kãensã fãa gomda Kiristã sẽn na n wa kao ninsaalbã bʋʋd yelle. Bɩ d gom vɛrse a naasã sẽn keta yelle.

16. Vɛrse bʋs me n gomd Kiristã waoongã yelle?

16 A Zezi goma tʋmd-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã yell n yeel tɩ ‘bark bee tʋm-tʋmd kãng zugu, a Zu-soabã sẽn na n wa mik t’a maanda woto.’ Yel-bũnd ning sẽn gomd pʋg-sadb piig yellã pʋgẽ, a yeela woto: ‘La bãmb sẽn kẽng n na n tɩ ra wakate, pʋg-paalã sɩd waame.’ Talã-rãmbã yel-bũndã pʋgẽ me, a yeela woto: ‘La sẽn kaoos wʋsgo, tʋm-tʋmdb kãens zu-soabã waame.’ A paasame: ‘Mam sã n wa bɩ m deeg m meng rẽnda.’ (Mat. 24:46; 25:10, 19, 27) Vɛrse-rãmb a naasã wilgdame tɩ yaa wakat bʋg la a Zezi na n wa?

17. Tõnd da yeelame t’a Zezi waoong ning yell a sẽn gom Matɩe 24:46 pidsa wakat bʋgo?

 17 Pĩndã, d ra yetame tɩ vɛrse-rãmb a naasã gomda a Zezi sẽn na n wa yʋʋmd 1918 wã yelle. Wala makre, d ges a Zezi sẽn yeel bũmb ning ‘tʋmd-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã’ zugã. (Karm-y Matɩe 24:45-47.) D ra tẽedame tɩ vɛrse 46 sẽn gom a waoong yellã pidsa yʋʋmd 1918 wã. D ra yetame tɩ yaa yʋʋm-kãng la a Zezi wa n ges sẽn paam-b zaeebã sã n maanda Wẽnnaam daabã, la tɩ yʋʋmd 1919 wã pʋgẽ, a yãka tʋmd-tʋmd sẽn tũud sɩdã t’a yɩ a zakã fãa yel-gɛtã. (Mal. 3:1) La d sẽn maneg n vaees bãngr-goamã sõma wã, d bãngame tɩ d segd n toeema d sẽn wʋmd a võorã to-to wã. Bõe yĩnga?

18. D sẽn maneg n vaees a Zezi bãngr-goamã sõma wã, sõng-d lame tɩ d bãng bõe a waoongã zugu?

18 Vɛrse-rãmb nins sẽn deng Matɩe 24:46 pʋsẽ, a Zezi goma a waoongã yelle. La wakat fãa, yaa a sẽn na n wa kao nebã bʋʋd to-kãsengã sasa la a sɩbg-bã yell la a ra gomda. (Mat. 24:30, 42, 44) La wa d sẽn zoe n yeel  sull 12 pʋgẽ wã, a Zezi waoongã yell b sẽn gomd Matɩe 25:31 wã me yaa a sẽn na n wa kao nebã bʋʋd to-kãsengã sasa wã. Dẽnd a Zezi sẽn na n wa gũnug a paoongã fãa tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã, tɩ b gomd rẽ yell Matɩe 24:46, 47 wã na n yɩɩ to-kãsengã sasa. Vẽenega, vɛrse rãmb a 8 wã sẽn be bãngr-goam nins a Zezi sẽn togsã pʋgẽ wã gomda a sẽn na n wa kao ninsaalbã bʋʋd to-kãsengã sasa yelle.

19. Bõe la sõs-kãngã sõng tõnd tɩ d bãnge, la sogs-bʋs la d na n leok sõss nins sẽn pʋgdã pʋsẽ?

19 Bõe la d bãng-yã? D paama sogsg a tãab nins sẽn be sõsgã sɩngrẽ wã leoore. D bãngame tɩ to-kãsengã pa sɩng yʋʋmd 1914 ye. A na n sɩnga sasa ning Nasiõzĩni tẽnsã sẽn na n zab ne Babilon Kãsengã. D bãngame me tɩ pa yʋʋmd 1914 la a Zezi sɩng n kaood ninsaalbã bʋʋdo, n welgd-b wa pe-kɩɩm sẽn welgd a piis ne a bʋʋs ye. Yaa to-kãsengã sasa la a na n maan rẽ. Sẽn na n baase, d bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ d tõe n yeel tɩ pa yʋʋmd 1919 wã la a Zezi yãk tʋmd-tʋmd sẽn tũud sɩdã t’a yɩ a zakã fãa yel-gɛtã ye. Na n yɩɩ to-kãsengã sasa me. La rẽ yĩnga woto segd n kɩtame tɩ d sẽn da wʋmd a Zezi yel-bũnd ning sẽn gomd tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã yell võor to-to wã toeem bɩ? D sẽn da wʋmd a Zezi yel-bũn kẽer sẽn pidsd to-to rũndã-rũndã wã võor me segd n toeemame bɩ? D na n leoka sogs-kãensã sõss nins sẽn pʋgdã pʋsẽ.

 

Sull a 4: Ges-y yʋʋmd 1994 wao-fugdg kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã seb-neng a 8-21 ne yʋʋmd 1999 sig-noy kiuug pipi daar Gũusg Gasgã seb-neng a 8-20.

Sull a 8: Matɩe 24:31 yeelame tɩ b na n ‘tigsa nin-tũusdsã.’ Dẽnd wõnda yaa to-kãsengã sɩngr poor la sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeeb n ket tẽngã zugã na n kẽng saasẽ, tɩ Armagedõ nan pa sɩng ye. Woto yaa toor ne d sẽn da yeel bũmb ning yʋʋmd 1990 sa-sik kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã seb-neng 30 wã, sõsg ning gom-zug sẽn yaa “ Questions des lecteurs. ”

Sull 11: Ges-y yʋʋmd 1995 zĩ-likr kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã seb-neng 18-28.

Sull 12: Karm-y Luk 21:28 me.