Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bãng-y y sã n tõe n kɩsa y tũudmã sɩda

Bãng-y y sã n tõe n kɩsa y tũudmã sɩda

 SEBRÃ GOM-ZUG SÕSGÃ: Y TÕE N KƖSA TŨUDMÃ SƖD BƖ?

Bãng-y y sã n tõe n kɩsa y tũudmã sɩda

D rɩk makr ne ned sẽn bẽede, tɩ b yeel-a t’a tog n maana wopeere. A vɩɩmã sẽn be logtor ning sẽn na n maan wopeere wã nugẽ wã yĩnga, zemsame t’a bao n bãng a sã n tõe n kɩs-a-la sɩda. Pa segd t’a sok n bãng logtorã sã n zoe n maana wopeere kãensã buud tɩ yɩ sõma sɩda?

Zemsame tɩ tõnd me bao n bãng d sã n tõe n kɩsa tũudmã sɩda. Bala, tõnd na paam fãagr bɩ d kõn paamã bee ne d tũudmã. Dẽnd yaa wa tõnd vɩɩmã bee d tũudmã nugẽ.

A Zezi wilga ned sẽn tõe n maan to-to n bãng tũudum sã n yaa sõma. A yeela woto: “B bãngda tɩɩg a biisẽ.” (Luk 6:44) Sɩd me, y sã n maag y yĩng n ges tũudum fãa sõma, y bãngda biis nins a sẽn womdã. Wala makre, yaa ligdã n pak b taoor dãmbã bɩ? Tũudmã neb tũuda Biiblã sẽn yet sẽn segd la sẽn pa segdã wɛɛngẽ, la tẽnsã zabã wɛɛngẽ wã bɩ? Tũudum n be d sẽn tõe n kɩs sɩd bɩ? Karm-y seb-kãngã tɩ y na n bãngame.

[Foto seb-neng a 3]

“B bãngda tɩɩg a biisẽ.”—Luk 6:44