Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Bõe yĩng tɩ laafɩ ka be dũniyã gill zugu?

Only a government that can change people’s hearts will bring world peace

Biiblã wilga bʋʋm a yiibu. Pipi, baa ninsaalbã sẽn tõogd n maand bõn-kãsemsã, Wẽnnaam pa naan-b tɩ b tõe n soog b mens ye. Yiib-n-soaba, ninsaalbã sẽn maood tɩ laafɩ zĩndã pa yãkd nenga, bala “dũniyã fãa bee wẽng soabã nugẽ,” rat n yeel t’a Sʋɩtãan nugẽ. Rẽnd ninsaalbã pa na n tol n tõog tɩ laafɩ zĩnd ye.—Karm-y Yelbũn 20:24; 1 Zã 5:19.

Ninsaalbã sẽn yaa rat-m-ye rãmb la b nong naamã me kɩtame tɩ laafɩ ka be ye. Yaa goosneema sẽn na n dɩ naam dũniyã gill zugu, n zãms nebã tɩ b nong tɩrlem la b get taab yell bal n tõe tɩ laafɩ zĩndi.—Karm-y Ezai 32:17; 48:18, 22.

Ãnda n na n kɩt tɩ laafɩ zĩnd dũniyã gill zugu?

Wẽnnaam Sẽn-tõe-a-fãa wã pʋlmame t’a na n kɩtame tɩ goosneema yɛng rɩ naam ninsaalbã fãa zugu. Goosneema kãng na n ledga ninsaalbã goosneema-rãmbã. (Daniɛll 2:44) Wẽnnaam yãka a Zezi sẽn yaa Laafɩ-naabã t’a na n dɩ naam. A na n menesa wẽng buudã fãa tẽngã zugu, la a zãms nebã tɩ b bãng n vɩɩmd ne taab ne laafɩ.—Karm-y Ezai 9:5, 6; 11:4, 9.

Baa rũndã-rũndã menga, neb milyõ-rãmb la a Zezi wilgd sore, tɩ b tar Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã n sõngd nebã tɩ b bãngd b sẽn tõe n vɩɩmd ne taab ne laafɩ to-to. Ka la bilfu, laafɩ na n zĩnda dũniyã gill zugu.—Karm-y Ezai 2:3, 4; 54:13.