Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D segd n pʋʋsa nin-sõamyã bɩ?

D segd n pʋʋsa nin-sõamyã bɩ?

NEB wʋsg zoe n paama zu-loeese, n bao sõngr ned a to nengẽ. D sã n wa tar zu-loɛɛga, tõe tɩ d na n baoa d zoa sẽn zoe n paam zu-loe-kãng buudã n kos sõngre. A sẽn nong tõndã n paas a sẽn mi zu-loɛɛgã sẽn tõe n nams ned to-to wã n na n kɩt tɩ d bao a zĩiga.

Tõe tɩ kẽer tagsda woto pʋʋsgã wɛɛngẽ. B sẽn tagsd tɩ Wẽnnaam zãra ne-b la t’a yaa kãseng wʋsgã, b basda b na pʋʋs-a, n nong n pʋʋsd nin-sõamyã wã. B tagsdame tɩ nin-sõamyã wã me sẽn paam zu-loeesã, b tõe n bãnga zu-loeesã sẽn tõe n nams ned to-to. Wala makre, neb kẽer bũmb sẽn tar yõod wʋsg ne-b sã n meneme, b pʋʋsda Saint-Antoine de Padoue n kos sõngre, bala b tẽedame tɩ yẽ n wʋmd b yellã võore. Sãnda yĩns sã n zabdẽ, b pʋʋsda Saint-Alphonse. B sã n wa tagsdẽ tɩ b yell ka le tar tɩɩm, b pʋʋsda Saint-Jude Thaddée.

La wãn to la d tõe n bãng nin-sõamyã wã pʋʋsg sã n zemsa ne Biiblã sẽn yetã? Sẽn mik tɩ d sã n pʋʋsdẽ d gomda ne Wẽnnaamã, yaa vẽeneg tɩ d rat n bãnga a sã n kelgda d pʋʋsgã. Sẽn paase, d rat n bãnga nin-sõamyã pʋʋsgã sã n nooma Wẽnnaam bɩ pa noom-a.

BIIBLÃ SẼN YET BŨMB NING NIN-SÕAMYÃ PƲƲSGÃ WƐƐNGẼ

Bũmb ning sẽn kɩt tɩ neb wʋsg pʋʋsd nin-sõamyã wã yaa katolik-rãmbã sẽn yet tɩ nin-sõamyã tõe n yõka Wẽnnaam sɛɛg tõnd yĩnga. B sebr a yembr (Nouvelle Encyclopédie catholique, ãngl.) yeelame tɩ nin-sõamyã tara sor n tõe n kos Wẽnnaam t’a zoe ned nimbãanega. Dẽnd neb nins sẽn pʋʋsd nin-sõamyã tagsdame tɩ b tõe n paama Wẽnnaam lohorem b maasem yĩnga.

Rẽ yĩnga Biiblã yeta woto bɩ? Kẽer yetame tɩ tʋm-tʋmd a Poll lɛta wã pʋsẽ, goam n be n wilgdẽ tɩ nebã tõe n pʋʋsa nin-sõamyã. Wala makre, a sẽn wa n gʋlsd Rom kiris-nebã, a yeela woto: “M ba-biisi, mam kota yãmb ne Zu-soab a Zezi yʋʋre, la Sɩɩg Sõng nonglem yĩnga, tɩ y lagem ne maam n mao n pʋʋs Wẽnnaam mam yĩnga.” (Rom dãmba 15:30) Rẽ yĩnga a Poll kosa a tẽed-n-taasã tɩ b yõk Wẽnnaam sɛɛg yẽ yĩng bɩ? Ayo. A goamã wilgdame tɩ d tõe n kosa d tẽed-n-taasã tɩ b pʋʋs Wẽnnaam tõnd yĩnga. La woto yaa toor fasɩ ne pʋʋs ned d sẽn tẽed t’a bee saasẽ, n kos t’a yõk Wẽnnaam sɛɛg tõnd yĩnga. Bõe yĩng tɩ d yet woto?

 Tʋm-tʋmd a Zã wilga a evãnzillã pʋgẽ t’a Zezi yeela woto: “Mam yaa sore, la sɩda la vɩɩm. Ned ka tõe n ta m Ba nengẽ, a sã n ka mam maasem yĩng ye.” (Zã 14:6) A paasa woto: “Bũmb ning fãa yãmb sẽn na n kos m Ba ne mam yʋʋre, bãmb na kõ yãmba.” (Zã 15:16) A Zezi pa yeel tɩ d segd n kosa yẽ tɩ yẽ reeg n taas Wẽnnaam ye. Ayo. D sã n dat tɩ Wẽnnaam kelg d pʋʋsgo, yaa Wẽnnaam mengã la d segd n pʋʋse, n gom ne a Zezi bal yʋʋre.

A Zezi karen-biisã sẽn wa n kos-a t’a wilg-b b sẽn tog n pʋʋs to-to wã, a yeel-b-la woto: “Yãmb sã n pʋʋsdẽ, bɩ y yeele: ‘Tõnd Ba, bɩ y yʋʋr paam waoogre.’” (Luk 11:2) D sã n pʋʋsdẽ, d segd n gomda ne Wẽnnaam, pa ne a Zezi wall ned a to ye. Dẽnd a Zezi wilga vẽeneg tɩ d pa segd n pʋʋs sɛ-yõkdb bɩ nin-sõamyã ye. Yaa Wẽnnaam a ye tãa la d segd n pʋʋse, ne a Zezi Kirist yʋʋre.

Pʋʋsgã naaga bũmb nins d sẽn maand n waoogd Wẽnnaamã, tɩ Biiblã yaool n wilg tɩ yaa Wẽnnaam bal n segd ne waoogre. (Zã 4:23, 24; Wilgri 19:9, 10) Rẽ n so tɩ d segd n pʋʋsd Wẽnnaam bala.

D SEGD N MAANA SÃMB-SÃMB NE WẼNNAAM PƲƲSG BƖ?

A Zezi sẽn wa n sõsd ne nebã tãngã zugã, a rɩka makre, n gom biig sẽn kos a ba rɩɩb yelle. Rẽ yĩnga, biig sã n kos buri, a ba wã na sak n dɩk kugr n kõ-a sɩda? Wall a sã n kos zĩnfu, a na kõ-a waaf sɩda? (Matɩe 7:9, 10) Yaa vẽeneg tɩ ba sẽn nong a biig kõn sak n maan woto ye.

Wẽnnaam datame tɩ d gomd ne yẽ wa ba sẽn dat t’a biig gomd ne-a wã

Mams-y wa yãmb sẽn na n tar biiga, t’a wa rat n kos yãmb bũmbu. Yãmb nonga y biigã, n le yaa ned pẽnegr sẽn yaa nana. Baasgo, y biigã maana sãmb-sãmb ne y sẽn na n yeel bũmb ninga, n bõos ned a to t’a wa kos yãmba. Y tagsg na n yɩɩ wãna? La a sã n minim n maand woto, t’a sã n dat n yeel yãmb bũmb fãa bɩ a tũnugd ne a soabã, na n yɩɩ yãmb noog sɩda? Yaa vẽeneg tɩ pa na n yɩ-y noog ye. Roagdb sẽn nong b kamb ratame tɩ b kambã sõsd ne-ba, tɩ b sã n dat bũmb bɩ b kose.

A Zezi wilga a makrã võore, n yeel nebã woto: “Yãmb a nin-wẽnsã sã n bãng tɩ kõ yãmb kambã kũun sẽn yaa sõma, dẽ, sẽn yɩɩda, yãmb arzãn Ba kõn kõ neb nins sẽn kos bãmbã bõn-neeb bɩ?” (Matɩe 7:11) Yaa vẽeneg tɩ roagdbã rata ne b sũy fãa n kõ b kambã bõn-sõma. La tõnd saasẽ Ba wã sẽn dat n kelg tõnd pʋʋsgã la a leokã n yɩɩda.

Wẽnnaam datame tɩ d pʋʋsd-a, tɩ baa d sã n wa tudg n maan bũmb tɩ namsd-d bɩ d pʋʋs-a. A pa yãk ned wall malɛk t’a kelgd pʋʋsgã ye. Biiblã yeta woto: “Bas f yell ne Zu-soabã la bãmb na kogl foom.” (Yɩɩl Sõamyã 55:23) Wall tɩ d pʋʋsd nin-sõamyã wall neb a taab tɩ b yõk Wẽnnaam sɛɛg tõnd yĩnga, yɩta sõma tɩ d bao n bãng Wẽnnaam sõma.

Tõnd ned kam fãa yell paka d saasẽ Ba wã. A rat n sõnga tõnd tɩ d tõog n mao ne d zu-loeesã. A ratame tɩ d bao a zoodo. (Zak 4:8) D sẽn mi tɩ d saasẽ Ba wã “wʋmda pʋʋsgo,” la tɩ d tõe n paama a zoodã noom-d-la hal wʋsgo.—Yɩɩl Sõamyã 65:3.