Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zeova yaa sɩd soaba, la sugr kõata

A Zeova yaa sɩd soaba, la sugr kõata

“Zu-soaba, yãmb yaa sõngo, la y kõta sugri, yãmb tara nonglem wʋsg neb nins fãa sẽn boond yãmbã yĩnga.”—YƖƖL 86:5.

1, 2. a) Bõe yĩng tɩ d rat zo-rãmb sẽn yaa sɩd rãmb la sugr kõatba? b) Sogs-bʋs la d na n leoke?

ZO-SÕNG yaa nin-bʋg buudu? Saam-bi-poak yʋʋr sẽn boond t’a Ashley yeelame tɩ zo-sõng yaa ned sẽn sakd n sõngd-f wakat buud fãa, tɩ f sã n wa beeg-a bɩ a kõ-f sugri. Tõnd sã n tar zo-rãmb sẽn yaa woto, d yam gãeyã bãane. Bala d neeme tɩ b nonga tõndo.—Yel. 17:17.

2 D pa tõe n paam zoa sẽn yaa sɩd soab la sugr kõat wa a Zeova ye. Yaa wa yɩɩl-gʋlsdã sẽn yeelã: “Zu-soaba, yãmb yaa sõngo, la y kõta sugri, yãmb tara nonglem wʋsg neb nins fãa sẽn boond yãmbã yĩnga.” (Yɩɩl 86:5) B sã n yeel tɩ ned yaa sɩd soab la sugr kõata, rat n yeelame tɩ bõe? Wãn to la a Zeova wilg t’a tara zʋg-sõma kãensã? La wãn to la d tõe n dɩk a togs-n-taare? D sã n bãng sogs-kãensã leoore, d na n maneg n nonga a Zeova, tɩ zood ning d sẽn tar ne-a wã la ne d tẽed-n-taasã me pãng paase.—1 Zã 4:7, 8.

A ZEOVA YAA SƖD SOABA

3. B sã n yeel tɩ ned yaa sɩd soaba, rat n yeelame tɩ bõe?

3 Sɩd soab sã n yeel t’a nonga neda, a pa basd a soab ye. A bee ne-a toog la noog wakate. Biiblã yeelame t’a Zeova “yaa tɩrga.” Ned kae n yaa sɩd soab n ta-a ye.—Wil. 16:5.

4, 5. a) Wãn to la a Zeova wilgd t’a yaa sɩd soaba? b) Bõe yĩng tɩ d sã n bʋgs a Zeova sẽn wilgd to-to t’a yaa sɩd soabã zug bɩ kengd d raoodo?

4 Wãn to la a Zeova wilgd t’a yaa sɩd soaba? A zɩ n bas neb nins sẽn tũud-a ne pʋ-peelmã ye. Sɩd me, rĩm a Davɩɩd yeelame t’a Zeova yaa sɩd soaba. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 37:28.) A Davɩɩd sẽn wa n tar zu-loeese, a Zeova kell n zĩnda ne-a, n  wilg-a sore, n kogl-a, la a fãag-a a bɛɛbã nugẽ. (2 Sãm. 22:1) Woto fãa kɩtame t’a Davɩɩd bãng t’a Zeova sɩd yaa sɩd soaba. Bõe yĩng t’a Zeova maan sɩd ne a Davɩɩde? Yaa a Davɩɩd me sẽn da yaa sɩd soabã yĩnga. A Zeova nonga a nin-buiidã b sẽn yaa sɩd rãmbã yĩnga, n pa na n tol n bas-b ye.—Yel. 2:6-8.

5 D sã n bʋgs a Zeova sẽn wilgd to-to t’a yaa sɩd soabã zugu, kengda d raoodo. Saam-biig yʋʋr sẽn boond t’a Reed yeelame tɩ yẽ nong n karemda kibay nins sẽn wilgd a Zeova sẽn sõng a Davɩɩd to-to a zu-loeesã sasa wã. A paasa woto: “Baa a Davɩɩd sẽn wa n zoet n baood a yõorã, n mi n tɩ solg tãens bogdẽ wã, a Zeova kell n teel-a lame. Woto kengda m daood wʋsgo! Kɩtame tɩ m miẽ tɩ baa yɛlã sẽn wa n yaa to-to, baa sã n wa wõnd tɩɩm kae, sã n ka maam n bas a Zeova, a pa na n bas-m ye.” Yãmb me pa tagsd woto sɩda?—Rom 8:38, 39.

6. Bõe me la a Zeova maand tɩ wilgdẽ t’a yaa sɩd soaba, la wãn to la rẽ nafd tõndo?

6 Bõe me la a Zeova maand tɩ wilgdẽ t’a yaa sɩd soaba? Yaa a mengã sẽn tũud noy nins a sẽn gãnegã. A yeela woto: “Mam na n kell n yɩɩ woto hal tɩ ta yãmb kʋʋlem wakate.” (Ezai 46:4) Bũmb nins fãa a sẽn maandã tikda a noyã zutu. No-kãens me pa toeemd ye. (Mal. 3:6) Sẽn paase, a Zeova pʋlemsã fãa pidsdame. Rẽ me wilgdame t’a yaa sɩd soaba. (Ezai 55:11) A Zeova sẽn yaa sɩd soabã nafda neb nins fãa sẽn tũud-a ne pʋ-peelmã. Wãn to? D sã n maand d sẽn tõe fãa n tũud a noyã, d tõe n kɩsa sɩd tɩ yẽ me na n ning-d-la bark wa a sẽn pʋlmã.—Ezai 48:17, 18.

RƖK-Y-YÃ A ZEOVA TOGS-N-TAAR N YƖ SƖD RÃMBA

7. Wãn to la d tõe n dɩk a Zeova togs-n-taar n yɩ sɩd rãmba?

7 Wãn to la d tõe n dɩk a Zeova togs-n-taar n yɩ sɩd rãmba? Bũmb a ye yaa d sẽn na n sõngd d taabã b sã n wa tar zu-loeese. (Yel. 3:27) Wala makre, y sã n mi saam-biig wall saam-bi-poak raood sẽn komse, tõe tɩ yaa bãaga, a zakã neb sẽn namsd-a a tẽebã yĩnga, wall a meng pãn-komsem n kɩt t’a koms raoodo. Y tõe n sõsa ne-a, “n gom belsg goama.” (Zak. 1:13) * Y sã n maand woto, y wilgdame tɩ y yaa sɩd soab la zoa hakɩka, la tɩ y zoodã “yaa noog n yɩɩd rogem.”—Yel. 18:24.

8. Bõe me la y tõe n maan n wilg tɩ y yaa sɩd rãmba?

8 Bũmb a taab me la y tõe n maan n wilg tɩ y yaa sɩd rãmba. Wala makre, y sã n kẽe kãadem, y segd n maana sɩd ne y pagã wall y sɩdã. (Yel. 5:15-18) Rẽ n so tɩ y pa na n yo, wall y maan bũmb sẽn tõe n wa kɩt tɩ y yo ye. (Mat. 5:28) D sã n yaa sɩd rãmb me, d pa na n wɩt d saam-biisã la d saam-bi-pogsã, wall d kãnegd-b ye. Ned sã n wɩt-b wall a kãnegd-ba, d pa na n kelg meng ye.—Yel. 12:18.

9, 10. a) Sẽn yɩɩd fãa, d segd n maanda sɩd ne ãnda? b) Rɩk-y makr n wilg tɩ pa wakat fãa la a Zeova sakr yaa nana ye.

9 La sẽn yɩɩd fãa, d segd n maanda sɩd ne a Zeova. Wãn to la d maand rẽ? Yaa d sẽn na n nong a Zeova sẽn nonge, n kis a sẽn kisi, la d tall manesem sẽn tat a yam. (Karm-y  Yɩɩl Sõamyã 97:10.) D sã n modg n nong a Zeova sẽn nong la d kis a sẽn kisi, d na n dat n sak-a-la ne d sũur fãa.—Yɩɩl 119:104.

10 La pa wakat fãa la a Zeova sakr yaa nana ye. Wakat ninga, tõe n yɩɩ tɩlae tɩ d mao sẽn na yɩl n sak-a. Wala makre, kiris-ned tõe n data ne a sũur fãa n kẽ kãadem, n nan pa paam ned a Zeova Kaset rãmbã sʋk ye. (1 Kor. 7:39) Tõe tɩ saam-bi-poak n tar zu-loe-kãngã, t’a tʋmd-n-taas sẽn pa kiris-neb maand sɩlem n dat t’a sak ned rolemdo. Saam-bi-poakã sẽn yaa a ye wã tõe n namsd-a lame. La a sẽn dat n kell n sak a Zeova wã, a yãka yam tɩ ned sẽn pa tũud a Zeova sã n do-a wall a rat n kẽ kãadem ne-a, a pa na n tol n sak ye. Kiris-neb nins sẽn maand woto wã wilgdame tɩ b yaa sɩd rãmba. D tõe n kɩsa sɩd t’a Zeova na n ninga neb nins sẽn sakd-a baa zu-loees pʋgẽ wã barka.—Heb. 11:6.

‘Zood kẽer n be n yaa noog n yɩɩd rogem.’—Yel. 18:24 (Ges-y  sull a 7)

‘Kõt-y taab sugri.’—Ef. 4:32 (Ges-y  sull 16)

A ZEOVA YAA SUGR KÕATA

11. B sã n yeel tɩ ned yaa sugr kõata, rat n yeelame tɩ bõe?

11 Bũmb a to me sẽn kɩt tɩ d nong a Zeova wʋsgã yaa a sẽn yaa sugr kõatã. B sã n yeel tɩ ned yaa sugr kõata, rat n yeelame tɩ bõe? Rat n yeelame tɩ b sã n beeg-a, a kõta sugri, n pa maand sũ-kẽk ye. La pa rat n yeel tɩ b sã n beeg-a noom-a lame, wall t’a mumda a nin ye. Biiblã wilgame tɩ ned sã n beeg a Zeova n tek yam n kos sugri, a “kõta sugri.”—Yɩɩl 86:5.

12. a) Wãn to la a Zeova wilgd t’a yaa sugr kõata? b) Ned yel-wẽn sã n “paam yiisgu,” rat n yeelame tɩ bõe?

12 Wãn to la a Zeova wilgd t’a yaa sugr kõata? Biiblã yeelame t’a Zeova ‘kõta sugr wʋsgo,’ rat n yeel t’a kõta sugr zãng-zãnga, la wakat fãa yĩnga. (Ezai 55:7) Bõe n kɩt tɩ d miẽ t’a Zeova sã n kõ sugri, a kõo zãng-zãnga? Tẽeg-y goam nins sẽn be Tʋʋm 3:19 wã. (Karm-y-yã.) Be, tʋm-tʋmd a  Pɩɛɛr sagla a kɛlgdbã tɩ b “tek yam n kos sugri.” Ned sẽn maan yel-wẽnd sã n sɩd teka yam n kot sugri, a sũurã sãamda wʋsg ne a sẽn maanã. Sẽn paase, a yãka yam n pa na n le saag a buud ye. (2 Kor. 7:10, 11) A basda wẽng maanego, la a maand a sẽn tõe fãa n na n ta Wẽnnaam yam. A Pɩɛɛr kɛlgdbã sã n da tek yam n kos sugri, wãn to la ra na n naf-ba? A yeel-b lame tɩ rẽ la b yel-wẽnã na n “paam yiisgu.” Gɛrk gom-bil ning b sẽn lebg ka tɩ yiisgã rat n yeelame tɩ yẽesgo. Dẽnd a Zeova sã n kõ ned sugri, yaa wa b sẽn dɩk sɩfõ n yẽes gʋlsem sẽn be tablo zug tɩ lebg yɩlemde. Ad a sɩd kõta sugr zãng-zãnga!—Heb. 10:22; 1 Zã 1:7.

13. A Zeova sẽn yeel t’a ‘ka na n le tẽeg b kongrã’ sõngda tõnd tɩ d bãng bõe?

13 La bõe n kɩt tɩ d miẽ t’a Zeova sã n kõ sugri, a kõo wakat fãa yĩnga? Bãngr-gomd a sẽn kɩt tɩ no-rɛɛs a Zeremi togs n wilgd rẽ. Bãngr-gomdã goma kaool-paalg ning a sẽn da na n wa maan ne sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã yelle. (Karm-y Zeremi 31:34.) A Zeova yeela woto: “Mam na n kõo bãmb b yel-wẽnã sugri, n ka le tẽeg b kongrã ye.” Dẽnd a Zeova ratame tɩ d bãng t’a sã n kõ-d sugri, a pa na wa sɩbg-d ye. A pa le tagsd d yel-wẽndã yelle, n na n wa ning-d taal ye. A kõt-d-la sugr wakat fãa yĩnga.—Rom 4:7, 8.

14. Rɩk-y makr n wilg tɩ d sã n bʋgs a Zeova sẽn kõt sugr to-to wã zugu, kengda d raoodo.

14 D sã n bʋgs a Zeova sẽn kõt sugr to-to wã zugu, kengda d raoodo. Wala makre, saam-bi-poak a ye la b ra yiis tigingã pʋgẽ. Yʋʋm a wãn poore, b lebs n deeg-a lame. La baa b sẽn lebs n deeg-a wã, a yeelame tɩ yẽ ra pa kɩs sɩd t’a Zeova kõ-a-la sugr ye. A ra tagsdame t’a Zeova nonga neb a taabã n yɩɩd yẽ. La a sẽn wa n bʋgs Biiblã sẽn bilgd a Zeova sẽn kõt sugr to-to wã zugã, kenga a raoodo. A karma d sebr a ye, n yã t’a Zeova sã n kõ ned sugri, yaa wa a sẽn pek a soabã, n yiis a yel-wẽnã t’a lebg yɩlemde. Sebrã paasame tɩ d pa segd n ningd d meng taal d vɩɩmã tõr ye. * Saam-bi-poakã yeela woto: “Mam bãngame tɩ mam da pa kɩs sɩd t’a Zeova tõe n kõ-m-la sugr zãng-zãnga, la tɩ m da tẽedame tɩ m yel-wẽnã na n nams-m-la m vɩɩmã tõre. Mam miime tɩ na n kaoosame tɩ m yamã tolg n gãand bãane, la bilf-bilfu, m le neeme t’a Zeova nong-m lame, la tɩ m paamda yolsgo.” A Zeova sɩd nong a nin-buiidã, la a kõt-b sugri.—Yɩɩl 103:9.

RƖK-Y-YÃ A ZEOVA TOGS-N-TAAR N YƖ SUGR KÕATBA

15. Sugrã kũun wɛɛngẽ, wãn to la d tõe n dɩk a Zeova togs-n-taare?

15 D tõe n dɩka a Zeova togs-n-taar n kõt taab sugri. (Karm-y Luk 17:3, 4.) Tẽeg-y t’a Zeova sã n kõ-d sugri, a pa le tagsd d yel-wẽndã yell ye. Tõnd me sã n kõ d to sugri, d pa na n ket n tagsd a sẽn maan-d bũmb ningã yelle, wall d le gom ne-a rẽ yell nindaar ye.

16. a) Bõe la kõ sugrã pa rat n yeele? b) D sã n dat t’a Zeova kõ-d sugri, bõe la d segd n maandẽ?

  16 La kõ sugrã pa rat n yeel tɩ f sĩnd tɩ nebã maand sẽn pa noom-fo, bɩ n bas tɩ b wẽgd-f ye. Rat n yeelame tɩ f kõ bɛɛgd sugri, la f ra tall sũ-kẽk ne-a ye. D tẽeg tɩ d sã n dat t’a Zeova kõ-d sugri, tõnd me segd n kõta d taabã sugri. (Mat. 6:14, 15) A Zeova sẽn zoet d nimbãanegã, a tẽegdame tɩ “tõnd  yaa tẽng tom.” (Yɩɩl 103:14) Rẽnd tõnd me segd n zoe d taabã sẽn yaa koangdbã nimbãanega, n kõt-b sugr ne d sũur fãa.—Ef. 4:32.

Ned sã n beeg-y bɩ y pelg y pʋg n pʋʋs a yĩnga (Ges-y  sull 17)

17. Y tẽed-n-taag sã n beeg-yã, bõe n tõe n sõng-y tɩ y sak n kõ sugri?

 17 La wakat ninga, sugrã kũun tõe n yɩɩ toogo. Baa a Poll wakatẽ wã, yɩɩ toog ne kiris-neb sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã tɩ b welg b mo-yõs b toore. (Fil. 4:2) Y tẽed-n-taag sã n beeg-yã, bõe n tõe n sõng-y tɩ y sak n kõ sugri? Tẽeg-y bũmb ning sẽn paam a Zoobã. A Elifaaz ne a Bildaad la a Zofaar ra yaa a zo-rãmba. La b wa n yeelame t’a maana wẽnga. Woto sãama a Zoob sũur wʋsgo. (Zoob 10:1; 19:2) A Zeova wa n wilgame tɩ nin-kãensã sẽn yeelã pa sɩda, la a yeel-b tɩ b kẽng a Zoob nengẽ n tɩ maan maoong b yel-wẽnã yĩnga. (Zoob 42:7-9) La a Zeova yeela a Zoob tɩ yẽ me segd n maana bũmbu. A yeel-a lame t’a pʋʋs a zo-rãmbã yĩnga. A Zoob maana wa a Zeova sẽn yeelã, t’a Zeova ning-a bark a sẽn kõ sugrã yĩnga. (Karm-y Zoob 42:10, 12, 16, 17.) Kiba-kãngã zãmsda tõnd bõe? Wilgdame tɩ ned sã n beeg-d tɩ d pelg d pʋg n pʋʋs a yĩnga, na n sõng-d lame tɩ d ra tall sũ-kẽk ye.

KET-Y N BAOOD-Y N BÃNGD A ZEOVA

18, 19. Bõe la yãmb dat n ket n maandẽ?

18 D sẽn bãng bũmb kẽer a Zeova zʋg-sõma wã zugã kenga d raoodo. A pẽnegr sẽn yaa nana wã, a sẽn pa bakd ned n sõngã, a sẽn yaa kõatã, wʋmdã, sɩd soab la sugr kõatã noom-d lame. La bũmb wʋsg n ket d sẽn tõe n bãng a Zeova zugu. Baa d sã n wa paam n vɩ wakat sẽn kõn sa, d na n ket n bãngda bũmb wʋsg a Zeova zugu. (Koɛ. 3:11) D sak n deegame tɩ tʋm-tʋmd a Poll sẽn yeel bũmb ningã yaa sɩda. A yeela woto: “Ges Wẽnnaam yam la b bãngr sẽn ka tɛka.” Yaa woto me ne a zʋg-sõma a taabã, walla a nonglmã, la a zʋg-sõma nins yell d sẽn gomã.—Rom 11:33.

19 Bɩ d ket n baood n bãngd a Zeova zʋg-sõma wã n paasdẽ la d bʋgsd b zugu. Rẽ la d na n tõog n dɩk a togs-n-taare. (Ef. 5:1) D sã n maand woto, d na n maneg n nonga a Zeova, la d neẽ tɩ yẽ me nonga tõndo. Tõnd me na n tõog n yeela wa yɩɩl-gʋlsdã sẽn yeelã: “Ne maam, mam sã n kolg Wẽnnaam n yaa sõma.”—Yɩɩl 73:28.

^ sull 7 Y sã n dat sagls sẽn tõe n sõng-y zĩ-kãng wɛɛngẽ, bɩ y ges yʋʋmd 1995 yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã sõsg ning gom-zug sẽn yaa: “ Avez-vous encouragé quelqu’un récemment ? ” Y tõe n gesa yʋʋmd 1995 tʋʋl-nif kiuug pipi daar Gũusg Gasgã sõsg ning gom-zug sẽn yaa: “ Comment nous inciter à l’amour et aux belles œuvres ? ”

^ sull 14 Ges-y Approchez-vous de Jéhovah sebrã sak 26 soabã sull 10.