Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sã n sõsd ne taab sõma, paasda y kãadmã pãnga

Y sã n sõsd ne taab sõma, paasda y kãadmã pãnga

“Goam sã n zems a wakate, a yaa noogo.”—YEL. 15:23.

1. Neb sẽn kẽ kãadem sã n sõsd ne taab sõma, wãn to la nafd-ba?

SAAM-BIIG sẽn be Kanada yeelame tɩ yẽ sã n be ne a pagã, noom-a lame n yɩɩd a sẽn na n be ne ned buud fãa. A paasame tɩ sũ-noog wakate, a pagã sã n be a sɛɛgẽ, paasda a sũ-noogã, la tɩ sũ-sãang wakate, a pagã sã n be ne-a, boogda a sũ-sãangã. Ostrali rao a ye yeela woto: “Maam ne m pagã sẽn kẽ kãadem na maan yʋʋm 11 wã tɛka, beoog pa vẽegd tɩ d pa sõs ne taab ye.” A paasame tɩ bãmb sẽn sõsd ne taab sõma wã sõng-b lame tɩ b bas b yam ne taaba, la b zemsd taaba. Saam-bi-poak sẽn be Kostarika yeelame tɩ yẽ ne a sɩdã sẽn sõsd ne taab sõma wã nafd-b-la wʋsgo. B tara zood sõma ne a Zeova, n tõogd n gĩnd kʋɩɩbgo, n zemsd taaba, tɩ b nonglmã me paasdẽ.

2. Bõe n tõe n kɩt tɩ yɩ toog tɩ rao ne a pag sõsd ne taab sõma?

2 Y sã n kẽe kãadem, yãmb ne y to wã sõsda ne taab sõma bɩ, bɩ mi n yaa toog tɩ y sõs ne taaba? Y sã n segda zu-loees zĩ-kãng wɛɛngẽ, pa lingr ye. Bala, y fãa yaa koangdba. (Rom 3:23) Y zʋgã, y buudã, la b sẽn wʋb-y to-to wã tõeeme n pa yembr ye. Tõe me tɩ y sẽn minim n sõsd to-to wã yaa toor-toore. Bãngdb a yiib sẽn maan vaeesg kãadmã wɛɛngẽ yeelame tɩ sẽn kẽ-b kãadmã sã n dat n sõsd ne taab sõma la b kell n zĩnd ne taaba, b segd n maoa wʋsgo.

3. Bõe n tõe n sõng rao ne a pag tɩ b kãadmã yɩ sõma?

3 Yɩl tɩ kãadem yɩ sõma, baooda modgre, la wata ne sũ-no-kãsenga. Rao ne a pag sã n nong taaba, b zĩid-n-taarã tõe n yɩɩ noog wʋsgo. (Koɛ. 9:9) Tẽeg-y-yã a Izaak ne a Rebeka kãadmã sẽn da yaa sõma  to-to wã yelle. (Sɩng. 24:67) Biiblã wilgdame tɩ baa b sẽn vɩɩmd ne taab n kaoosã, b nonglmã kell n talla pãnga. Rũndã-rũndã me, neb n be tɩ b kãadmã yaa woto. Bõe n sõngd-ba? B pelgda b pʋs n sõsd ne taaba, n wilgd b tagsgo, la b maand rẽ ne bʋgsem. B wilgdame tɩ b tara yam la nonglem. B waoogda taaba, n yaa sik-m-mens rãmb me. Bɩ d bao n bãng wãn to la woto fãa tõe n sõng sẽn kẽ-b kãadmã tɩ b sõsd ne taab sõma.

TALL-Y YAM

4, 5. Neb sẽn kẽ kãadem sã n tar yam, wãn to la rẽ na n naf-ba? Kõ-y makre.

4 Yelbũn 16:20 (Sebr Sõngo) yeta woto: “F sã n tags bũmb neere, f yãeta f sẽn na n maanega.” Sãmbg sẽn ka be, yaa woto kãadmã pʋgẽ me. (Karm-y Yelbũn 24:3.) Yaa Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ bal la d tõe n paam yam la bãngre. Wala makre, Sɩngr 2:18 yeelame tɩ Wẽnnaam naana pag t’a yɩ rao sõngd sẽn zems ne-a. Dẽnd rao ne pag yaa toor-toore, n lokd taaba. Pag sẽn sõsd to-to wã yaa toor ne raoa. Pagb wʋsg sõsg pʋgẽ, b nong n wilgda b tagsgo, n gomd neb a taab wall b zo-rãmb yelle. Pag nonga yẽ ne a sɩd sẽn na n sõsd ne taab tɩ noomẽ. Rẽ la a ne t’a sɩdã nong-a lame. La rap wʋsg yẽ wae n gomda tʋʋm la reem yelle, zu-loeesã, la b sẽn tõe n welg-b to-to wã yelle. B nongame me tɩ b pagbã waoogd-ba.

5 Saam-bi-poak sẽn be Gãrãnd Bertayn yeela woto: “Mam sã n togsd m sɩdã yelle, a pa maagd a yĩng n kelg ye. A yɩta tao-tao n wilg maam yellã tɩɩm.” A paasame tɩ woto sãamda a sũuri, bala a sẽn nong n yɩɩd yaa a sɩdã sẽn na n kelg-a, n bao n bãng yellã sẽn namsd-a to-to wã. Rao a ye yeela woto: “Mam sẽn wa n kẽ kãadem paalmã, m pagã sã n togsd-m zu-loɛɛga, m da wae n yɩta tao-tao n wilg-a zu-loɛɛgã tɩɩm. La sẽn pa yã n kaoose, m bãngame t’a sẽn dat yaa m sẽn na n maag m yĩng n kelg-a.” (Yel. 18:13; Zak 1:19) Rao sẽn tar yam maagda a yĩng n kelg a paga, n bao n bãng bũmb ning sẽn namsd-a wã. A kɩtdame t’a pagã bãng t’a nong-a lame, la t’a tara yõod a nifẽ. (1 Pɩɛ. 3:7) Pag sẽn tar yam me maagda a yĩng n kelg a sɩdã sõma. Rao ne a pag fãa sã n tũ sagls nins sẽn be Biiblã pʋgẽ wã, b zĩid-n-taarã na n yɩɩ noogo. Sẽn paase, b na n tõogd n zemsda taab n yãkd yam sẽn na n naf-ba.

6, 7. a) Wãn to la Koɛɛg Soab 3:7 saglgã tõe n naf neb sẽn kẽ kãadem? b) Wãn to la pag tõe n wilg t’a tara yam, la bõe la rao me segd n modgd n maandẽ?

6 Neb sẽn kẽ kãadem segd n bãngame me tɩ sĩndg wakat beeme, tɩ goam wakat me beẽ. (Koɛ. 3:1, 7) Saam-bi-poak sẽn kẽ kãadem na maan yʋʋm 10 yeelame tɩ masã, yẽ mi a sẽn tõe n togs a sɩdã zu-loɛɛg wakat ninga. A paasa woto: “Mam sã n neẽ tɩ m sɩdã tara tʋʋm wʋsgo, wall yell n pak-a, m basdame tɩ yɩ bilf tɩ m yaool n togs-a m zu-loɛɛga. Rẽ kɩtame tɩ d tõogd n sõsd ne taab sõma.” Pag sã n bʋk a meng n gom ne a sɩd wakat sẽn zemse, a sɩdã na n kelg-a-la ne yamleoogo.—Karm-y Yelbũn 15:23.

Yel-bõones a woto maaneg nafda wʋsg kãadem pʋgẽ

7 Rao sẽn yaa kiris-ned pa kelgd a pag bal ye. A modgdame me n wilgd a pagã bũmb ning sẽn be yẽ mengã sũurẽ. Kãsem-soab sẽn kẽ kãadem na maan yʋʋm 27 yeela woto: “Mam sã n dat n togs m pagã bũmb sẽn be m sũurẽ, pa nana ye.” Saam-biig sẽn kẽ kãadem na maan yʋʋm 24 wilgame tɩ yẽ ra pa nong n gomd a zu-loɛɛg yell ye. A ra tagsdame t’a sã n pa gome, zu-loɛɛgã na n wa looga a toore. A paasa woto: “La mam bãngame masã tɩ togs sẽn be f sũurẽ pa  yãnd bũmb ye. Mam sã n wa rat n togs m tagsg tɩ pa nana, m pʋʋsda Wẽnnaam t’a sõng-m tɩ m bãng m sẽn na n gom to-to, la m yaool n sɩng goama.” Bũmb sẽn tõe n sõng-y me yaa y sẽn na n bao wakat sẽn zems rẽ yĩnga. Tõe n yɩɩ y sẽn wat n naag taab n karemd daar vɛrse wã wall Biiblã.

8. Bõe n tõe n sõng kiris-neb sẽn kẽ kãadem tɩ b yãk yam n toeem b sẽn sõsd ne taab to-to wã?

8 Tõe n yɩɩ toog tɩ pag ne a sɩd toeem b sẽn minim n sõsd ne taab to-to wã. Sẽn na yɩl n maan dẽ b ned kam fãa segd n pʋʋsda Wẽnnaam n kot a vʋʋsem sõngã, la a rat ne a sũur fãa n toeeme. Bũmb sẽn tõe n sõng-b yaa b sẽn na n nong a Zeova, n dat n ta a yam, la b ning b yamẽ tɩ kãadem tara yõod Wẽnnaam nifẽ. Pag sẽn kẽ kãadem na maan yʋʋm 26 yeelame tɩ yẽ ne a sɩdã sẽn mi tɩ kãadem tara yõod a Zeova nifẽ wã, baa b sã n wa tar zu-loeese, b pa tond n tags tɩ yellã tɩɩm yaa b sẽn na n welg taab ye. Woto kɩtame tɩ b modgd wʋsg n sõsd ne taab n welgd b zu-loeesã. Rao ne pag sã n maand woto tɩ wilgdẽ tɩ b sakda Wẽnnaam, noogda a sũuri, t’a ningd-b barka.—Yɩɩl 127:1.

NONG-Y TAAB SÕMA

9, 10. Bõe la pag ne a sɩd tõe n maan tɩ b nonglmã paasdẽ?

9 Kãadem pʋgẽ, nonglem tara yõod wʋsgo. Biiblã yeelame tɩ ‘nonglem yaa bũmb fãa loɛtg sɩd-sɩda.’ (Kol. 3:14) Rao ne a pag sã n sɩd nong taaba, yʋʋmã sẽn loogdã paasda b nonglmã pãnga, bala b na n bee ne taab noog la toog wakate. B lebgda zo-rãmb hakɩka, tɩ b zĩid-n-taarã noom-ba. Neb a woto kãadmã sẽn yaa noogã tũuda ne bũmb toor-toor b sẽn maand daar fãa. Wala makre, b nin-yend sã n yi n lebg n wa, a to wã reegd-a-la ne sũ-noogo. B nin-yend sã n maan bũmb a to wã yĩnga, baa sã n yaa bilfu, a pʋʋsd-a-la barka. B nong n pẽgda taab me. Yel-bõones a woto nafda wʋsgo. Pa wa filim-dãmbã sẽn wilgd tɩ sẽn na yɩl tɩ kãadem yɩ sõma, ned kam fãa segd n mi n maanda bõn-kãsems a to wã yĩngã ye. Rao a ye ne a pag sẽn kẽ kãadem na maan yʋʋm 19 minim n boonda taab ne telefõn wall b toond taab mesaaz-rãmb daar fãa.

10 Rao ne a pag sã n nong taab me, b modgdame n bãngd taab n paasdẽ. (Fil. 2:4) B sã n bãngd taab n paasdẽ, baa b  sẽn pa zems zãngã, b nonglmã me na n paasdame. Kãadem sã n yaa sõma, neb a yiibã zems-n-taarã tara paasgo. Rẽnd y sã n kẽe kãadem, yɩta sõma tɩ y sok y meng woto: ‘Mam mii m pagã bɩ m sɩdã sõma bɩ? Mam mi a sẽn tagsd to-to yɛl sãnda zug bɩ? Mam nong n tagsda a zʋg-sõma nins sẽn kɩt tɩ mam yam kẽ-a wã yell bɩ?’

WAOOGD-Y TAABA

11. Bõe yĩng tɩ pag ne a sɩd segd n waoogd taaba? Rɩk-y makre.

11 Baa kãadem sẽn yaa sõma to-to, zu-loees pa kongd ye. Mo-yõs tõe n wa zĩndame. Yɩɩ woto a Abrahaam ne a Saara nengẽ. Pa yɩ wakat fãa la b tʋlg bõn-yɛng ye. (Sɩng. 21:9-11) La b pa bas tɩ rẽ sãam b kãadmã ye. Bõe n sõng-ba? B ned kam fãa ra waoogda a to. Wala makre, daar a yembre, a Abrahaam maaga a yĩng n gom ne a Saara n yeel woto: “Mam kota foom tɩ f yeel tɩ f yaa mam tão.” (Sɩng. 12:11, 13) A Saara me ra sakda a Abrahaam n boond-a t’a “zu-soaba.” (1 Pɩɛ. 3:6) La rao ne a pag sã n pa gomd ne taab ne bʋgsem, wilgdame tɩ b pa waoogd taab ye. (Yel. 12:18) B sã n pa modg n toeeme, b kãadmã tõe n sãamame.—Karm-y Zak 3:7-10, 17, 18.

12. Bõe yĩng tɩ sẽn kẽ-b kãadem paalmã segd n mao wʋsg n gomd ne taab ne waoogre?

12 Sẽn nan kẽ-b kãadmã segd n modga wʋsg n gomd ne taab ne bʋgsem la waoogre. Rẽ na n sõng-b lame tɩ b pelgd b pʋs n sõsd ne taaba. Rao a ye yeelame tɩ yẽ ne a pagã sẽn wa n kẽ kãadem paalmã, ra yaa toog tɩ b ned kam fãa bãng a to wã tagsgo, a minimd la a sẽn dat bũmb ninsi. Woto ra mi n sãamda b sũuri. La b ned kam fãa modgame n yaa wʋmda, n pa yikd a sũur tao-tao, tɩ kɩt tɩ b zemsd taaba. A paasame tɩ yɩɩ tɩlae tɩ b yɩ sik-m-mens rãmba, n tall sũ-mar la b teeg a Zeova. D fãa pa segd n maand woto sɩda?

YƖ-Y SIK-M-MENS RÃMBA

13. Bõe yĩng tɩ sik-m-meng tar yõod wʋsg kãadem pʋgẽ?

13 Pag ne a sɩd sã n dat n sõsd ne taab sõma, b tog n yɩɩ sik-m-mens rãmba. (1 Pɩɛ. 3:8) Saam-biig sẽn kẽ kãadem na maan yʋʋm 11 yeelame tɩ neb sã n  yaa sik-m-mens rãmba, b tõe n welga b mo-yõs nana-nana, bala, b mii sugr kosgo. Kãsem-soab sẽn kẽ kãadem na maan yʋʋm 20 yeelame tɩ wakat ninga, f sẽn na n kos sugr n são f sẽn na n yeel f to wã tɩ f nong-a lame. A wilga pʋʋsgã sẽn sõng yẽ ne a pagã to-to tɩ b bɩɩs sik-m-menga, n yeel woto: “Maam ne m pagã sã n wa naag taab n pʋʋsd a Zeova, d tẽegdame tɩ tõnd yaa neb sẽn pa zems zãnga, la tɩ Wẽnnaam zoeta d nimbãanega.” Woto sõngd-b-la wʋsgo.

Y sã n sõsd ne taab sõma, paasda y kãadmã pãnga

14. Neb sẽn kẽ kãadem sã n yaa wuk-m-mens rãmba, b kãadmã na n yɩɩ wãna?

14 La neb sẽn kẽ kãadem sã n yaa wuk-m-mens rãmba, na n yɩɩ toog tɩ b sõsd ne taab n welgd b zu-loeese. Wuk-m-meng soab sã n sãam a to sũuri, a pa kot sugr nana ye. A pa sakd n deeg t’a kongame ye. A baooda pademse, wall a ning a to wã taale. Ned sã n maan-a bũmb t’a sũur yiki, wall t’a bao tɩ laafɩ le zĩnd b sʋkã, a leokda ne toolem wall a tolg n gẽ. (Koɛ. 7:9) Vẽenega, wuk-m-meng tõe n sãama kãadem. D ra yĩm tɩ “Wẽnnaam kisa tɩtaam dãmbã, la b ningda sik-m-mens rãmbã zut bark” ye.—Zak 4:6.

15. Wãn to la Efɛɛz rãmb 4:26, 27 goamã tũub tõe n naf neb sẽn kẽ kãadem?

15 Rao ne a pag sã n kong taaba, b pa segd n wuk b mens ye. B segd n modg n welga yellã tao-tao. A Poll yeela a tẽed-n-taasã woto: “[Bɩ y] ra sak tɩ wĩndg lʋɩ tɩ yãmb sũyã ket n ka sig ye. La bɩ y ra kõ Sʋɩtãanã weer ye.” (Ef. 4:26, 27) Pag ne a sɩd sã n pa tũ sagl-kãngã, tõe n waa ne bõe? Saam-bi-poak a ye yeelame tɩ yẽ ne a sɩdã sã n mi n pa tũ sagl-kãngã, a pa tõogd n gũs yʋngã sõma ye. Rẽnd y sẽn na n bʋk y mens n sõs ne taab n bao yellã tɩɩm tao-tao n são. La wakat ninga, tõe n yɩɩ tɩlae tɩ y bas tɩ y ned kam fãa sũur sig bilfu, tɩ y yaool n bao n welg yellã. Y tõe n pʋʋsa a Zeova me n kos t’a sõng-y tɩ y sik y menga. Rẽ na n sõnga y ned kam fãa t’a bao yellã tɩɩm, la a ra tags a mengã yell bal ye.—Karm-y Kolos rãmb 3:12, 13.

16. Wãn to la sik-m-meng tõe n sõng ned sẽn kẽ kãadem t’a sak n deeg t’a pagã bɩ a sɩdã tara minim?

16 Sik-m-meng tõe n sõnga ned sẽn kẽ kãadem t’a sak n deeg t’a pagã bɩ a sɩdã tara minim. Wala makre, pagã tõe n mii bũmb ning maanego, tɩ rẽ nafd zakã tõre. A sɩdã sã n yaa sik-m-meng soaba, a pa na n tags t’a rat n kɩɩsa a zu-sobendã ye. A na n pẽga a pagã rẽ yĩnga, la a wilg t’a nand-a lame. (Yel. 31:10, 28; Ef. 5:28, 29) Pagã me sã n yaa sik-m-meng soaba, a bãngrã pa na n kɩt t’a wuk a meng wall a paoog a sɩdã ye. B yiibã sẽn yaa ‘yĩng a yembrã,’ bũmb sã n namsd a ye, namsda a to wã me.—Mat. 19:4, 5.

17. Wãn to la neb tõe tɩ b kãadem kõ-b sũ-noog la waoog Wẽnnaam?

17 Sãmbg sẽn ka be, y ratame tɩ y kãadmã yɩ wa a Abrahaam ne a Saara kãadmã, wall a Izaak ne a Rebeka kãadmã. Y ratame tɩ y kãadmã kaoose, n kõt-y sũ-noog la waoogd a Zeova. Bɩ y ra yĩm tɩ kãadem tara yõod Wẽnnaam nifẽ ye. Bao-y yam la bãngr Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ. Tagsd-y y ned kam fãa zʋg-sõma wã yelle, tɩ y nonglmã pãng paasdẽ. (Sal. Yɩɩl. 8:6) Modg-y n yɩ-y sik-m-mens rãmba. Waoogd-y y pagã wall y sɩdã. Y sã n maand woto fãa, y kãadmã na n kõ-y-la sũ-noogo, la noog y saasẽ Ba wã sũuri. (Yel. 27:11) Saam-biig sẽn kẽ kãadem na maan yʋʋm 27 yeela woto: “M pagã sã n ka be, m pa mi m vɩɩmã sẽn na n yɩ a soab ye. Tõnd zems-n-taarã tara paasg wakat fãa. Yaa tõnd sẽn nong a Zeova la d sõsd ne taab sõma wã yĩnga.” Yãmb me pa rat tɩ y kãadmã yɩ woto sɩda?