Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam Gomdã tõe n nafa yãmb la y taabã

Wẽnnaam Gomdã tõe n nafa yãmb la y taabã

“Yaa woto yĩng la mam get tɩ noy nins fãa f sẽn kõ wã yaa tɩrse.”—YƖƖL 119:128, MN.

1. Bõe yĩng tɩ d segd n kɩs sɩd tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam Gomde?

NAND tɩ kãsem-dãmbã kõ Biibl karen-biig sor t’a naag tigingã neb n moon koɛɛgã, b geta a sã n kɩsa sɩd tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam Gomde. * Tõnd ned kam fãa no-goam la a tʋʋm-tʋmdɩ segd n wilgame t’a tẽeda Biiblã goama. D sã n kɩs sɩd ne Biiblã la d bao n bãng d sẽn tõe n tall-a n moon koɛɛgã to-to, d na n tõog n sõnga d taabã tɩ b bãng a Zeova la b yã vɩɩmã sore.

2. Bõe yĩng tɩ d tog n ‘kell n sak bũmb nins d sẽn da zãmsã’?

2 Tʋm-tʋmd a Poll wilgame tɩ Wẽnnaam Gomdã tara yõod wʋsgo. A yeela a Tɩmote woto: “Kell n sak bũmb nins fo sẽn da zãms la f bãng tɩ yaa sɩdã.” “Bũmb nins” a Tɩmote sẽn zãms tɩ kɩt t’a tẽ koe-noogã yaa sɩdã sẽn be Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã. Bũmb nins d sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã tõe n paasa tõnd me tẽebã pãnga, la b vẽneg tõnd tɩ d “paam fãagre.” (2 Tɩm. 3:14, 15) Tõnd mi n karemda a Poll goam nins sẽn be 2 Tɩmote 3:16 sẽn na yɩl n wilg nebã tɩ Biiblã yaa Wẽnnaam Gomde, la gom-kãens tõe n nafa tõnd mensã. (Karm-y-yã.) D na n sõsa vɛrse kãngã zugu. Rẽ na n kɩtame tɩ d maneg n kɩs sɩd t’a Zeova sẽn zãmsd tõnd bũmb ninsã fãa yaa “tɩrse.”—Yɩɩl 119:128, MN.

BIIBLÃ “BEE BARK ZÃMSG YĨNGA”

3-5. a) Pãntekotã sasa a Pɩɛɛr sẽn gom kʋʋngã taoorã, b manesem yɩɩ wãna, la bõe yĩnga? b) Bõe n kɩt tɩ Tesalonik tẽngã neb wʋsg lebg tẽedba? d) Bõe n noom neb wʋsg tõnd sẽn moond koɛɛgã to-to wã pʋgẽ?

3 A Zezi ra yeela Israyɛll buudã neb woto: “Mam tʋmda Wẽnnaam no-rɛɛsdba, la yam dãmba, la  gʋlsdb yãmb nengẽ.” (Mat. 23:34) Yaa a karen-biisã yell la a sẽn da gomdã. A zãms-b-la sõma tɩ b tõe n tall Wẽnnaam Gomdã n moon koɛɛgã. Wala makre, yʋʋmd 33 Pãntekotã sasa, tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yalsa kʋʋng taoor Zerizalɛm n sõse, n lebs n togs Biiblã babg ning sẽn gʋls ne hebre wã vɛrse-rãmb wʋsgo. A Pɩɛɛr sẽn wilg vɛrse kãens võor to-to wã kẽe kɛlgdbã wʋsg sũyã, tɩ b tek yam n kos sugri. Baraare, sẽn kolg neb tus a tã n lebg kiris-neba.—Tʋʋ. 2:37-41.

4 Makr a to yaa tʋm-tʋmd a Poll sẽn moon koe-noogã tẽns a taab pʋsẽ wã. Tesalonik sẽn be Masedoan soolmẽ wã, a sõsa ne neb sẽn da tigimd taab zʋɩf-rãmbã karen-doogẽ. A “sõsa ne bãmba ne Gʋlsg Sõamyã koɛɛg vʋʋsg raar a tãabo. . . . Yẽ bilga bãmba, n wilg bãmb tɩ Kirist sɩd tog n namsame la b vʋʋge.” Rẽ kɩtame tɩ zʋɩf-rãmb kẽer ne gɛrk-rãmb wʋsg lebg tẽedba.—Tʋʋ. 17:1-4.

5 Rũndã-rũndã, Wẽnnaam nin-buiidã sẽn tʋmd ne Biiblã to-to wã nooma neb wʋsgo. Wala makre, Sʋwɩs soolmẽ wã, saam-bi-poak n karem vɛrse tɩ rao a ye kelge. Rẽ poore, raoã soka woto: “Yãmb yaa tũudum bʋg neba?” Tɩ saam-bi-poakã yeel tɩ “yẽ ne a tũud-n-taagã yaa a Zeova Kaset rãmba.” Rẽ la raoã yeel woto: “Mam da segd n bãngame. Sã n pa a Zeova Kaset rãmbã, ãnda n na n wa mam zakẽ wã n karem Biiblã n wilg-ma?”

6, 7. a) D sã n wa paam n na n lʋɩ taoor tigingã pʋgẽ n zãms nebã, wãn to la d tõe n tʋm ne Biiblã sõma? b) D sã n wa zãmsd ned Biiblã, wãn to la d tõe n tʋm ne Biiblã sõma?

6 Wãn to la d tõe n tall Biiblã n zãms nebã sõma? Tigingã pʋgẽ, y sã n wa paam n na n lʋɩ taoor n sõse, bɩ y bao vɛrse-rãmb n karme. Wall tɩ y togs vɛrse-rãmbã goam tɩ nebã kelgã, pa rẽ bɩ y maan gom-kãens fotokopi n wa karemdẽ wã, karm-y vɛrse-rãmbã Biiblã meng pʋgẽ. Kos-y kɛlgdbã tɩ b rɩk b Biibl-dãmbã n tũ karengã. Wilg-y vɛrse-rãmbã võore, tɩ b bãng gom-kãens sẽn tõe n sõng-b tɩ b tũ a Zeova sõma to-to. Yɩta sõma tɩ y ra rɩk makr võor wʋmb sẽn yaa toogo, wall y togs kibar sẽn maand laad bal ye. Maag-y y yĩng n sõs Wẽnnaam Gomdã zugu.

7 D sã n wa zãmsd ned Biiblã, bõe la d segd n ning d yamẽ? D pa segd n yĩm vɛrse nins sẽn be sebr ning d sẽn tar n zãmsd-a wã pʋgẽ wã ye. D sagl karen-biigã t’a rengd n karemd vɛrse kãense, tɩ zãmsgã sasa bɩ d kɩt t’a karem vɛrse kẽere. D sã n wa wilgd vɛrse-rãmbã võore, d pa segd n gom wʋsg ye. D bas karen-biigã t’a togs a tagsgo. Wall tɩ d wilg-a a sẽn tog n tẽ bũmb ninga, pa rẽ bɩ a sẽn segd n maanega, d sok-a sogsg sẽn tõe n sõng-a t’a wʋm Biiblã sẽn yetã võore. *

BIIBLÃ TÕE N ‘WILGA NED A KONGRE’

8. Bõe n da namsd a Polle?

8 Ned sã n maan yel-wẽnde, d wae n tagsdame tɩ yaa kãsem-dãmbã n tog n wilg-a a kongrã. Sɩd me, Biiblã yeelame tɩ kãsem-dãmbã segd n “lenga neb nins sẽn maand yel-wẽnã.” (1 Tɩm. 5:20; Tɩt 1:13) La tara yõod tɩ tõnd mensã feesd d mense. A Poll ra yaa kiris-ned sẽn da tar sũur-kaset sẽn yaa sõma. (2 Tɩm. 1:3) Baasgo, a yeela woto: “Mam yãta tõog a to mam yĩngã wilã pʋgẽ sẽn maood ne mam pʋ-tẽer tõogo, la sẽn kẽesd maam yel-wẽnã tõog yembd pʋgẽ.” Bõe la a Poll ra segd n maan sẽn na yɩl n tõog a pãn-komsmã? D na n sõsa rẽ zugu.—Karm-y Rom dãmb 7:21-25.

9, 10. a) Tõe t’a Poll pãn-komsmã ra yaa bõe? b) Wãn to la a Poll tõog n mao ne a pãn-komsmã?

 9 A Poll pa wilg a pãn-komsmã sẽn yaa a soab ye. La a yeelame tɩ yẽ ra yaa nin-toaag la ned sẽn paoogd a taaba. (1 Tɩm. 1:13) Nand t’a lebg kiris-neda, a namsa kiris-nebã wʋsgo. A meng goma rẽ yell n yeel tɩ yẽ ‘sũur puuga wʋsg ne bãmba.’ (Tʋʋ. 26:11) A Poll tõogame t’a sũurã pa le yikd tao-tao ye. La a ra segd n ket n maoodame la a gũusd ne a no-goamã. (Tʋʋ. 15:36-39) Bõe n sõng-a?

10 A Poll wilga rẽ dẽenem sebr ning a sẽn tool Korẽnt kiris-nebã pʋgẽ. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 9:26, 27.) A maana a sẽn tõe fãa sẽn na yɩl n tõog a pãn-komsmã. Sãmbg sẽn ka be, a baoa sagls Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ, n pʋʋs a Zeova n kos t’a sõng-a t’a tũ sagl-kãense, la a maan a sẽn tõe tɛk n tũ. * A mak-sõngã tõe n nafa tõndo. Bala, tõnd me tog n maoa ne d pãn-komsmã.

11. Wãn to la d tõe n ‘fees d mens n ges’ d sã n bee tẽeb pʋgẽ?

11 D ra tol n wa tags tɩ d pa le tar pãn-komsem ye. D segd n ‘feesda d mens’ wakat fãa n get d sã n ket n bee tẽeb pʋgẽ. (2 Kor. 13:5) D sã n wa karemd vɛrse-rãmb wa Kolos rãmb 3:5-10, d tõe n soka d meng woto: ‘Mam maanda m sẽn tõe tɛk sẽn na yɩl n tõog m pãn-komsmã bɩ, bɩ m nonga bũmb kẽer a Zeova sẽn yeel tɩ yaa wẽnga? Wala makre, m sã n pak ẽntɛrnetã n wa yã zĩig b sẽn wilgd yoob yɛla, m yɩta tao-tao n pag-a bɩ, bɩ m pʋd n gẽesda zĩis a woto buudu? D sã n tũud Wẽnnaam Gomdã saglsã yel-kãens pʋsẽ, d na n “kell n gũusame la d tall yam sẽn vẽen sõma.”—1 Tes. 5:6-8, MN.

BIIBLÃ ‘BEE BARK SAGLG YĨNGA’

12, 13. a) ‘Sagl’ nedã rat n yeelame tɩ bõe, la wãn to la d tõe n dɩk a Zezi togs-n-taar zĩ-kãng wɛɛngẽ? b) D sã n wa ‘sagend’ neda, gom-bʋs buud la d pa segd n gome?

12 Gɛrkã gom-bil ning b sẽn lebg ka tɩ “saglgã” võor yaa “maneg” bɩ “remse.” Wakat ninga, nina tõeeme n pa wʋm tõnd gomd wall d manesem võor sõma, tɩ d tog n gom ne-a n dems yellã. Wala makre, zʋɩf-rãmbã tũudum taoor dãmbã sẽn wa n yeel t’a Zezi yaa “yõor yaood dɛɛgdb la yel-wẽnã rãmb” zoa wã, a leoka woto: “Neb sẽn tar laafɩ ka baood tɩp ye, yaa bãad dãmbã n baood tɩpa. Bɩ y kẽng n zãms koe-kãng võore: ‘Mam sũur nooma ne nimbãan-zoeere, la ka ne maand ye.’” (Mat. 9:11-13) Sẽn paase, a Zezi maaga a yĩng n wilg nebã fãa Wẽnnaam goamã võore, n dems b tagsa wã. Woto kɩtame tɩ sik-m-mens rãmbã bãng t’a Zeova yaa “Wẽnnaam sẽn yaa nimbãan-zoeta, la bark kõata,” t’a “sũur ka yikd tao-tao,” la t’a “nonglem yaa wʋsgo.” (Yik. 34:6) A sẽn maan woto wã, neb wʋsg tẽe koe-noogã.

13 A Zezi mak-sõngã wilgda d sẽn tõe n sõng d taabã to-to. Goam nins sẽn be 2 Tɩmote 3:16 pa wilgd tɩ ned sã n konge, d tog n goma ne-a ne toolem ye. “Gʋlsg Sõamyã” pa sagend-d tɩ d gom ne ned n pa gũus ye. Ned sã n kong tɩ d gom ne-a ne toolem, d goamã tõe n ‘zab-a-la wa sʋʋg sẽn wãag neda.’ Woto pa na n naf-a ye. Na n zab-a lame bala.—Yel. 12:18.

14-16. a) Wãn to la kãsem-soab tõe n ‘sagl’ ned sẽn tar zu-loɛɛga? b) Bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ roagdbã bãng b sẽn tõe n tall Biiblã to-to n sagl b kambã?

14 La wãn to la d tõe n tall Biiblã n  sagl ned ne bʋgsem? Rɩk-y makr wa rao ne a pag moor sẽn wae n yõsda, tɩ b kos kãsem-soab sõngre. Bõe la kãsem-soabã segd n maane? A pa na n kõ b nin-yɛng bʋʋm, wall a teeg a meng n kõ-b sagls ye. A na n sõnga b yiibã tɩ b tags Biiblã sagls kẽer zutu, n bãng b sẽn tõe n maan to-to tɩ b mo-yõsã sa. Tõe t’a na n tika sagls nins sẽn be Zak pʋgẽ sũ-noogã kʋɩlen-biiga sebrã sak a 3 wã. B sã n naag taab n sõs sagl-kãens zugu, raoã ne a pagã na n bãnga sagls nins b ned kam fãa sẽn segd n maneg n tũ. Kãsem-soabã na n wa bao n bãnga raoã ne a pagã yellã sẽn lebg to-to, tɩ sã n yaa tɩlae bɩ a kõ-b sagls a taaba.

 15 Wãn to la roagdbã tõe n sagl b kambã tɩ b tũ Wẽnnaam sõma? Mams-y wa y bi-pugl sẽn na n yõg zood ne ned paalem, tɩ y yam yooda. Y maanda wãna? Pipi, y tog n bao n bãnga a zoa wã sẽn yaa ned ninga. Y yam sã n ket n pa gãe, y tõe n sõsa ne y bi-puglã, n tik Biiblã sagls nins sẽn be Les jeunes s’interrogent — Réponses pratiques volume 2 wã pʋgẽ wã. Rẽ poore, y tõe n mi n bee ne-a. Y tõe n gũusd n geta a manesem sẽn yaa to-to a sẽn wat n moond koɛɛgã wall a sã n wa sõsd ne zakã neba. Y sã n maagd y yĩng n kelgd y bi-puglã la y gomd ne-a ne bʋgsem, a na n yãame tɩ y nong-a lame, la t’a yell pak-y lame. Na n sõng-a lame t’a sak n tũ y saglsã tũud-n-taarã wɛɛngẽ, n da yãk yam n maan sẽn pa zems ye.

Roagdbã sã n tikd Biiblã n sagend b kambã ne bʋgsem, sõngd-b lame tɩ b gind zu-loeese (Ges-y  sull 15 wã)

16 D tõe n maana woto n sõng neb a taab me. Wala makre, d tõe n kenga neb nins sẽn tar laafɩ zu-loeesã raoodo, wall neb nins tʋʋm sẽn sãame, pa rẽ bɩ sẽn pa wʋmd-b Biiblã sẽn yet bũmb ninsã kẽer võorã. D sã n tikd Biiblã n sagend d taabã, nafda d fãa.

BIIBLÃ TÕE N ZÃMSA NED TƖRLEM

17. B sã n wa kibl tõndo, bõe yĩng tɩ d segd n sake?

17 Biiblã yeta woto: “[Kiblg, MN] fãa wakate wẽnda toog la sũ-sãoongo, la baoosgo, a yaool n wata ne tɩrlem la laafɩ neb nins sẽn sakdã yĩnga.” (Heb. 12:11) Kiris-neb nins sẽn paam tɩ b roagdbã zãms-b Wẽnnaam noyã fãa la bal sak n deegame tɩ b sẽn da kibind-bã naf-b lame. Rẽnd a Zeova sã n wa kɩt tɩ kãsem-dãmbã kibl tõnd tɩ d sake, d kelld n paa vɩɩmã sor zugu.—Yel. 4:13.

18, 19. a) Kãsem-dãmbã sã n wa na n kibl ned t’a “zãms tɩrlem,” bõe yĩng tɩ b segd n tũ Yelbũn 18:13 saglgã? b) Kãsem-soab sã n sagl koangd ne bʋgsem la nonglem, tõe n baasa wãna?

18 Wãn to la kãsem-dãmbã tõe n kibl tigingã nebã, tɩ roagdbã me kibl b kambã tɩ zemse? A Zeova ratame tɩ d sã n na n kibl ned bɩ yɩ sẽn na yɩl t’a “zãms tɩrlem.” (2 Tɩm. 3:16) Rẽnd d sã n wa na n kibl neda, d segd n tũu Biiblã saglsã. Wala makre, saglg ning sẽn be Yelbũn 18:13 wã. Be, b yeta woto: “Ned sã n leok t’a nan ka wʋme, a yaa yalma, la a na n paama yãnde.” Rẽnd ned sã n wa togs kãsem-dãmbã tɩ saam-biig wall saam-bi-poak n maan yel-wẽn-kãsenga, kãsem-dãmbã segd n deng n bao n bãnga yellã sẽn yɩ to-to wã sõma n yaool n kibl koangdã. (Tõo. 13:15) Yaa b sẽn na n maan woto bal la b na n tõog n kibl-a t’a “zãms tɩrlem.”

19 Sẽn paase, Wẽnnaam Gomdã sagenda kãsem-dãmbã tɩ b kibind tigingã neb “ne sũ-bʋgsem.” (Karm-y 2 Tɩmote 2:24-26.) Yaa sɩd tɩ d tẽed-n-taag sã n maan yel-wẽn-kãsenga, tõe n sãama a Zeova yʋʋr wall sãam ned sũur wʋsgo. La kãsem-soab sã n wa sagend ned n bas t’a sũur yiki, pa na n naf a soabã ye. A sã n dɩk Wẽnnaam togs-n-taar n gom ne bʋgsem, tõe n sõnga bɛɛgdã t’a tek yam n kos sugri.—Rom 2:4.

20. Roagd sã n wa na n kibl a biiga, Biiblã sagl-bʋs la a segd n tũ?

20 Roagdbã me tog n tũuda Biiblã sagls n kibind b kambã. (Ef. 6:4) Wala makre, bi-ribl sã n maan bũmb tɩ ned tɩ togs a ba wã, bõe la ba wã tõe n maane? A segd n deng n bao n wʋma yellã vɩʋʋg n yaool n kibl a biigã. Sũ-yikr la nen-kɛglem pa segd n zĩnd kiris-ned zakẽ ye. Woto yĩnga, roagdbã sã n wa na n kibl b kambã, b tog n dɩka a Zeova togs-n-taare, n tall “sũ-bʋgsem la nimbãan-zoeer hal wʋsgo.”—Zak 5:11.

BIIBLÃ YAA KŨUN SẼN TAR YÕOD WƲSGO

21, 22. Yɩɩl Sõamyã 119:97-104 goamã sʋka, gom-bʋs n wilgd yãmb mengã sẽn get a Zeova Gomdã to-to wã?

21 Wẽn-tũud a ye ra wilga bũmb ning sẽn kɩt t’a nong a Zeova tõogã. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 119:97-104.) A sẽn da zãmsd Wẽnnaam Gomdã kɩtame t’a lebg yam-soaba, n tõe n wʋm yɛlã võor sõma. A sẽn da tũud a saglsã kɩtame t’a gind zu-loees nins kɩɩsdbã sẽn paamdã, bala a pa rɩkd so-wẽng ye. A ra nonga Wẽnnaam Gomdã zãmsg ne a sũur fãa, t’a saglsã tũub me ra nafd-a. Rẽ n so t’a yãk yam n na n tũ Wẽnnaam tõogã a vɩɩmã tõre.

22 Yãmb nanda “Gʋlsg Sõamyã” bɩ? Goam nins sẽn be a pʋgẽ wã tõe n sõnga yãmb tɩ y kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam na n pidsa a raabã. A saglsã sẽn yit Wẽnnaam nengẽ wã wilgda yãmb y sẽn na n gil yel-wẽnã sẽn wat ne kũumã to-to. Y tõe n tall-b lame n wilg y taabã b sẽn tõe n dɩk vɩɩm sorã la b kell n tũ-a to-to. Bɩ d tʋm ne “Gʋlsg Sõamyã” woto, n ket n tũud tõnd Wẽnnaam a Zeova sẽn yaa yam-kãseng soaba, la sẽn nong tõndã.

^ sull 1 Ges-y Organisés pour faire la volonté de Jéhovah sebrã neng 79 wã.

^ sull 7 A Zezi sã n da wa zãmsd nebã, a wae n sokda woto: “Yãmb tagsda bõe?” Rẽ poore, a basdame tɩ b leoke.—Mat. 18:12; 21:28; 22:42.

^ sull 10 A Poll lɛta wã pʋsẽ, a wae n sagenda kiris-nebã tɩ b mao n tõog b pãn-komsmã. (Rom 6:12; Gal. 5:16-18) D tõe n kɩsa sɩd tɩ yẽ mengã tũu sagl-kãense.—Rom 2:21.