Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sogsg Biiblã sẽn leokde

Sogsg Biiblã sẽn leokde

D tõe n wʋma Biiblã goam võor bɩ?

Biiblã yaa Wẽnnaam Gomde. A yaa wa lɛtr ba sẽn tool a kamba. (2 Tɩmote 3:16) Biiblã pʋgẽ, Wẽnnaam wilgda d sẽn tõe n ta a yam to-to, a sẽn bas tɩ wẽnemã beẽ wã võore, la bũmb ning a sẽn na n maan ninsaalbã yĩng beoog-daarã. La tũudmã taoor dãmb sẽn zãmsd nebã yɛl sẽn pa sɩd Biiblã zugã, neb wʋsg tagsdame tɩ b pa tol n tõe n wʋm a võor ye.—Tʋʋma 20:29, 30.

Wẽnnaam a Zeova ratame tɩ d bãng sɩdã yẽ zugu. Rẽ n so t’a kõ tõnd sebr d sẽn tõe n wʋm a võore.—Karm-y 1 Tɩmote 2:3, 4.

Wãn to la y tõe n wʋm Biiblã goam võore?

A Zeova sẽn kõ tõnd Biiblã toor sẽn ka be, a kõo tõnd sõngr sẽn na yɩl tɩ d wʋm a goamã võore. A tʋma a Zezi t’a wa zãms tõndo. (Luk 4:16-21) A Zezi ra wɛgsda vɛrse-rãmb toor-toore, n sõngd a kɛlgdbã tɩ b wʋmd Gʋlsg Sõamyã võore.—Karm-y Luk 24:27, 32, 45.

A Zezi yeela a karen-biisã tɩ b kell n kẽng taoor ne tʋʋmd ning yẽ sẽn sɩngã. (Matɩe 28:19, 20) Rũndã-rũndã, a Zezi karen-biis hakɩkã sõngda nebã tɩ b bãngd Biiblã sẽn yet bũmb ning Wẽnnaam zugã. Y sã n dat n wʋm Biiblã goam võore, a Zeova Kaset rãmbã na n sak n sõng-y lame.—Karm-y Tʋʋm 8:30, 31.