Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SEBRÃ GOM-​ZUG SÕSGÃ: NINSAAL TÕE N PAAMA SŨ-NOOG HAKƖK BƖ?

Ninsaal tõe n paama sũ-noog hakɩk bɩ?

Ninsaal tõe n paama sũ-noog hakɩk bɩ?

“Tõnd yʋʋmã, tõnd vɩɩm wakat yaa yʋʋm pis-yopoe, la yĩns keelem sã n beẽ, b tõe n taa pis-nii. La baa bãmb sõor woglem sẽn yaa woto wã, yaa toog ne sũ-sãoong bala.”—Yɩɩl Sõamyã 90:10.

GOM-KÃENSÃ yaa sɩd bal kɛpɩ! Dũni-kãngã pʋgẽ vɩɩm yaa “toog ne sũ-sãoongo.” Tõe tɩ y sokda y meng woto: ‘Rũndã-rũndã, ninsaal tõe n paama sũ-noog hakɩk sɩda?’

Wala makre, a Maria yaa pag sẽn da nong tʋʋma, la a tara yʋʋm 84 masã, n pa le tõe n yi yɩng a toor ye. A ket n dat n maana bũmb wʋsgo, la a pa le tõe ye. Rẽ yĩnga ned a woto tõe n tall sũ-noog sɩda?

La yãmb yẽ? Tõe tɩ y mi n sokda y meng y vɩɩmã sã n tara barka. Tõe tɩ y nug-tʋʋmdã yi y yam, wall kõt-y-la yaamse, pa rẽ bɩ yaa modgr ning y sẽn maand y tʋʋmã zĩigẽ wã la b pa nande. Baa y vɩɩmã sã n noom-y bilfu, tõe tɩ y yɛɛsda y yɛlã sẽn na n yɩ to-to beoogo. Tõe tɩ y sũur mi n sãama wʋsgo, wall y getame tɩ y yell pa pak ned ye. Y zakã rãmb tõeeme n pa zemsd taaba, wall y ned n maan kaalem. Wala makre, rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a André ra nonga a ba wã wʋsgo, la a ba wã wa n tiig n lʋɩɩ bãag n maan kaalem. A André yeelame t’a ba wã kũum sãama a sũur wʋsgo, la tɩ na n kell n nams-a-la a vɩɩmã tõre.

La d namsdame tɩ d pa namsd me, tõe tɩ d sokda d meng woto: ‘Ninsaal tõe n paama sũ-noog hakɩk bɩ?’ D tõe n paama sok-kãngã leoor ned a ye sẽn zĩnd tẽngã zug na maan yʋʋm 2000 vɩɩm kibar pʋgẽ: yaa a Zezi Kirist. Baa a sẽn seg zu-loees wʋsgã, a talla sũ-noog hakɩka. Rẽnd d sã n dɩk a togs-n-taare, tõnd me na n paama sũ-noog hakɩka.