Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 BAO-Y N PẼNEG-Y WẼNNAAM

“Bɩ y kos tɩ b na kõ-yã”

“Bɩ y kos tɩ b na kõ-yã”

A Zezi karen-biig n da kos-a woto: “Zu-soaba, bɩ y zãms tõnd pʋʋsgo.” (Luk 11:1) A Zezi leoorã pʋgẽ, a rɩka makr a yiib n na n wilg tõnd d sẽn segd n pʋʋs to-to tɩ Wẽnnaam kelg-do. Y sã n zoe n soka y meng Wẽnnaam sã n kelgda y pʋʋsg bɩ a pa kelgde, a Zezi sẽn leok a karen-biisã n yeel bũmb ningã tõe n sõng-y lame.—Karm-y Luk 11:5-13.

Pipi makrã wilgda sẽn pʋʋsd-a wã manesem sẽn segd n yɩ to-to. (Luk 11:5-8) Kibarã gomda rao sẽn paam sãan yʋn-sʋk yelle. A ra pa tar dɩɩb n na n kõ-a, tɩ ra pak-a. Baa zĩigã sẽn zʋʋgã, a kẽnga a zoa nengẽ n na n tɩ peng buri. A sẽn ta wã, a zoa wã ra pa rat n yiki, bala a zakã rãmb gõeeme. La raoã pẽdgrã yĩnga, a zoa wã kong n yikame n kõ-a rɩɩbo. *

Bõe la kibarã wilgd tõnd pʋʋsgã wɛɛngẽ? A Zezi yeelame tɩ d kose, tɩ d bao, la tɩ d wẽ kʋɩlenga, tɩ wilgdẽ tɩ d segd n pẽdga ne kosgo. (Luk 11:9, 10) Rat n yeelame tɩ d sã n pʋʋsdẽ, Wẽnnaam pa rat n deege, tɩ yaa tɩlae tɩ d pẽdg bɩ? Ayo. A Zezi gomdã rat n yeelame tɩ Wẽnnaam pa wa raoã zoa wã ye. A kelgda neb nins sẽn pʋʋsd-a ne tẽebã, n kõt-b bũmb nins b sẽn kotã. D sã n pẽdgd ne kosgo, d wilgdame tɩ d sɩd rata bũmb ning d sẽn kotã, la tɩ d kɩsa sɩd tɩ sã n zems ne Wẽnnaam daabã, a na n kõ-d lame.—Mark 11:24; 1 Zã 5:14.

Makr a yiib-n-soabã gomda sẽn ‘wʋmd-a pʋʋsgã’ yelle. (Yɩɩl Sõamyã 65:3) A Zezi soka woto: “Ãnda n be yãmb sʋka, a biig sẽn na n kos-a bur t’a rɩk kugr n kõ-a? Wall a sã n kos-a zĩunfu, a na rɩk waaf n kõ-a n ka kõ-a zĩunf bɩ? Wall a sã n kos-a gelle, a na rɩk nang n kõ-a bɩ?” Leoorã yaa vẽenega. Ba kõn sak n kõ a biig bũmb sẽn na n maan-a wẽng ye. A Zezi wilga a makrã võore. Ninsaalbã sẽn pa zems zãngã kõta b kambã “kũun sẽn yaa sõma.” Rẽnd ‘sẽn yɩɩda, tõnd arzãn Ba wã na n kõo neb nins sẽn kot bãmbã Sɩɩg Sõngã’ sẽn yaa kũun sẽn yaa sõma n yɩɩdã. *Luk 11:11-13; Matɩe 7:11.

Wẽnnaam kelgda neb nins sẽn pʋʋsd-a ne tẽebã, n kõt-b bũmb nins b sẽn kotã

Bõe la makrã wilgd tõnd ‘sẽn wʋmd-a pʋʋsgã’ zugu? A Zezi ra ratame tɩ d bãng t’a Zeova yaa wa Ba sẽn nong a kamba, n kõt-b bũmb ning fãa sẽn yaa tɩlae ne-ba. Rẽnd sẽn tũud-b a Zeova wã tõe n kos-a-la bũmb nins b sẽn date. Sẽn paase, b miime t’a kõt-b-la bõn-sõma. Rẽnd a sẽn leok-b to-to fãa, b sũur yaa noogo, baa a sẽn kõ-bã sã n pa b sẽn datã takɩ. *

Y tõe n karma Biiblã zĩ-kãnga

Luk 7-21

^ sull 4 Makrã bilgda bũmb zʋɩf-rãmbã sẽn da minim n maandẽ. Sã n yaa ne bãmba, sãan deegr pa reem bũmb ye. Sẽn paase, zagsã rãmb da maanda burã sẽn na sek-b daarã tõre. Rẽnd sã n mi n paooge, b tõe n tɩ penga zĩig a to. Zak rãmb nug sã n da pa zãad me, b naagda taab ro-yɛng pʋgẽ n gãe.

^ sull 6 A Zezi mi n maka bũmb sẽn paood ne bũmb sẽn yaa kãsenga. Bãngd a yembr yeelame t’a sẽn mi n yeel tɩ “sẽn yɩɩdã,” rat n yeelame tɩ pipi soabã sã n yaa sɩda, yiib-n-soabã la sɩd n yɩɩda.

^ sull 7 Y sã n dat n bãng y sẽn tõe n pʋʋs Wẽnnaam to-to t’a reege, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak 17. A Zeova Kaset rãmbã n yiis-a.