Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Zezi ra tara sũ-noog hakɩka

A Zezi ra tara sũ-noog hakɩka

RẼ YĨNGA a Zezi vɩɩmã ra tara bark sɩda? Yaa neb nus sẽn pa zãad n wub-a. Sẽn paase, a vɩɩmã tõre, a pa tall arzɛk ye. A pʋd n da pa “tar zĩig sẽn na n gãneg a zug ye.” (Luk 9:57, 58) Rẽ toor sẽn ka be, neb wʋsg ra kis-a lame la b yaand-a. A bɛɛbã wa n baas n kʋ-a lame menga.

Tõe tɩ y tagsdame tɩ vɩɩm a woto pa tar bark ye. La a Zezi vɩɩmã pa tek woto bal ye. D na n goma bũmb a naas sẽn kɩt t’a ra tar sũ-noog hakɩkã yelle.

1. WẼNNAAM DAABÃ MAANEG N DA PAK A ZEZI N YƖƖDA.

“Mam dɩɩb yaa tɩ maan sẽn tʋm-a maamã ratem.”—Zã 4:34.

A Zezi no-goamã ne a tʋʋmã fãa ra wilgdame tɩ yaa a saasẽ Ba a Zeova * raabã n pak-a. Wẽnnaam daabã maaneg ra kõt-a-la sũ-noogo. Wa vɛrse ning sẽn be yĩngrã sẽn wilgdã, ra noom-a-la wa rɩɩbo. La yɩɩ wakat bʋg la a yeel woto?

Yɩɩ sẽn kolg wĩnto-sʋka. (Zã 4:6) Rẽ t’a saaga Samari soolmã sẽn tar tãens wʋsgã. Rẽnd yaa vẽeneg tɩ kom da tar-a lame. Sɩd me, a karen-biisã pẽdg-a lame n yeel-a woto: “Karen-saamba, bɩ y rɩ.” (Zã 4:31) A Zezi sẽn leok to-to wã wilgdame t’a sã n maand Wẽnnaam daabã, kõt-a-la keelem wa a sẽn dɩt rɩɩbo. Rẽ yĩnga woto pa wilgd t’a Zezi vɩɩmã ra tara bark sɩda?

2. A ZEZI NONGA A BA WÃ WƲSGO.

“Mam nonga m Ba.”—Zã 14:31.

A Zezi sẽn wa n be saasẽ wã, yẽ ne a Ba wã zoodã ra zoe n tara pãng wʋsgo. A sẽn wa tẽngã zugã, a sẽn da nong a Ba wã kɩtame t’a sõng nebã tɩ b bãng a yʋʋrã, a raabã la a sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã. A Zezi no-goamã, a tʋʋmã la a manesmã fãa pʋgẽ, a rɩka a Ba wã togs-n-taar kɛpɩ. Rẽ kɩtame tɩ nebã sã n da ne a Zezi bɩ yaa wa a Ba wã la b geta. Rẽ n so t’a Filip sẽn wa n kos a Zezi t’a wilg bãmb Ba wã, a Zezi leok woto: “Ned ning sẽn yã maam, a yãa m Ba.”—Zã 14:8, 9.

A Zezi ra nonga a Ba wã wʋsgo, hal n sak a raabã n ki. (Filip rãmba 2:7, 8; 1 Zã 5:3) A sẽn  da nong Wẽnnaam wʋsg woto wã kɩtame t’a vɩɩmã tall barka.

3. A ZEZI NONGA ÃDEM-BIISÃ.

“Nonglem ka be sẽn yɩɩd woto ye, tɩ ned sak kũum a zo-rãmb yĩnga.”—Zã 15:13.

Tõnd sẽn yaa ninsaalb sẽn pa zems zãngã, d yɛlã ra pa tõe n yɩ sõma ye. Biiblã yeela woto: “Rao a yembr [a Ãdem] n wa ne yel-wẽnã dũniyã tɩ kũum wa yel-wẽnã yĩnga. Rẽ n kɩt tɩ kũum yõkd nebã fãa, fãa sẽn maand yel-wẽnã yĩnga.” (Rom dãmba 5:12) Tõnd ned baa a ye pa tõe n põs kũum sẽn yaa yel-wẽndã yaoodã ye.—Rom dãmba 6:23.

Zu-noogo, a Zeova sẽn nong tõndã, a waa ne tõnd yellã tɩɩm. A tʋma a Biig a Zezi sẽn zems zãngã t’a wa nams la a ki ãdem-biisã yĩnga, n na n fãag-b ne yel-wẽndã la kũumã. A Zezi sẽn nong a Ba wã la ninsaalbã, a sakame n kõ a vɩɩmã tɩ yɩ maoong tõnd yĩnga. (Rom dãmba 5:6-8) A sẽn wilg nonglem woto wã kɩtame t’a vɩɩmã tall barka. *

4. A ZEZI RA MIIME T’A BA WÃ NONG-A LAME, LA T’A TA A YAM.

“Ada yaa mam Bi-nongre, mam sẽn nong ne m sũur fãa zãnga.”—Matɩe 3:17.

Yɩɩ a Zezi lisgã sasa la a Zeova pa saasẽ n yeel woto. A Zeova sẽn maan woto wã, a wilga vẽeneg t’a nonga a Zezi, la t’a ta a yam. Rẽnd pa lingr la a Zezi sẽn yeel t’a Ba wã nonga yẽ wã ye. (Zã 10:17) A sẽn da mi t’a Ba wã nong-a lame wã, a paama raood n tõog n mao ne kɩɩsg la yaalgo. Rẽ sõng-a lame meng tɩ b sẽn wa n dat n kʋ-a wã, a pa koms raood ye. (Zã 10:18) Yaa vẽeneg t’a Zezi sẽn da mi t’a Ba wã nong-a lame wã, kɩtame t’a ra tar sũ-noog hakɩka.

Sãmbg sẽn ka be, a Zezi vɩɩmã talla barka. Rẽnd a kibarã tõe n sõng-d lame tɩ d bãng d sẽn tõe n paam sũ-noog hakɩk to-to. Sõsg ning sẽn pʋgdã na n wilga sagls kẽer a Zezi sẽn kõ a karen-biisã rẽ wɛɛngẽ.

^ sull 6 Biiblã wilgame tɩ Wẽnnaam tara yʋʋre. A yʋʋrã la a Zeova.

^ sull 15 Y sã n dat n bãng a Zezi kũumã sẽn yɩ maoongã võore, y tõe n gesa Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak a 5 wã. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãnga.