Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam tʋm-tʋmdbã pʋɩɩre

Wẽnnaam tʋm-tʋmdbã pʋɩɩre

“Yaa Zusoabã tʋm-tʋmdbã pʋɩɩr la woto.”—EZAI 54:17.

1. Bõe la a Zeova maan ãdem-biisã neer yĩnga?

A ZEOVA vɩɩ wakat fãa. A wilga tõnd bũmb nins d sẽn segd n maan n wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa wã me. Bõn-kãens pa toeem ye. Biiblã yeta woto: “Zusoabã koɛɛgã paada wakat sẽn ka sɛta.” (1 Pɩɛ. 1:23-25) D sẽn paam t’a Zeova kɩt tɩ b gʋls koe-kãng sẽn tar yõod Biiblã sẽn yaa a Gomdã pʋgẽ wã, d sũy yaa noogo.

2. Bõe la Wẽnnaam dat tɩ tõnd bãng yẽ mengã zugu?

2 Wẽnnaam kɩtame tɩ b gʋls yʋʋr ning a sẽn pʋd a mengã a Gomdã pʋgẽ sẽn na yɩl t’a nin-buiidã bãnge. Pipi b sẽn gom Wẽnnaam yʋʋrã sẽn yaa Zeova * wã yell Biiblã pʋgẽ, yɩɩ b sẽn wa n bilgd a sẽn naan saasã la tẽngã to-to wã. (Sɩng. 2:4) Wẽnnaam sẽn wa n na n kõ a Moiiz tõod piigã, a maana yel-solemd n gʋls a yʋʋrã kug-walsã zutu. Wala makre, pipi tõogã yeela woto: ‘Mam yaa a Zeova n yaa fo Wẽnnaam.’ (Yik. 20:1-17) Nebã pa yĩm Wẽnnaam sẽn yaa d Soaalã yʋʋrã, bala, a kogla a Gomdã ne a yʋʋrã t’a Sʋɩtãan pa tõog n menes-b ye.—Yɩɩl 73:28.

3. Bõe me la Wẽnnaam kɩt tɩ b gʋls Biiblã pʋgẽ?

3 A Zeova kɩtame tɩ b gʋls sɩdã a Gomdã pʋgẽ me. Baa neb wʋsg sẽn tẽed bũmb toor-toor sẽn pa sɩd Wẽnnaam zugã, tõnd sũur yaa noogo, Wẽnnaam sẽn vẽneg-d tɩ d bãng sɩdã. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 43:3, 4.) Yaa wa dũniyã neb kẽnda lik pʋgẽ, tɩ tõnd kẽnd vẽenem pʋgẽ.—1 Zã 1:6, 7.

D TARA PƲƖƖR YÕOD SẼN KA TO

4, 5. Yʋʋmd 1931 soabã tɛka, bõe la d paam tɩ yaa zu-zẽkre?

4 Tẽn-yɛng neb zʋg wae n wõnda taaba. B rog-n-migsã la b minundã me wae n yaa a ye, tɩ  kãsembã wilgd kambã rẽ. Tõnd sẽn yaa Wẽnnaam nin-buiidã, tõnd me tara bũmb sẽn wõnd woto. Wala makre, a Zeova sõnga tõnd tɩ d wʋmd a Gomdã võore, la d mi sɩdã yẽ ne a raabã zugu. Bũmb a to me n naag n yaa d pʋɩɩre.

Yʋʋmd 1931 wã, d saka ne sũ-noog tɩ b na n boond-d t’a Zeova Kaset rãmba

5 Yʋʋmd 1931 soabã tɛka, b boonda tõnd t’a Zeova Kaset rãmba. Yɩɩ tigis-kãseng sẽn zĩnd Kolombis sẽn be Ohio soolmẽ wã sasa. Tigis-kãsengã na-kẽndr sebr zugu, b gʋlsa gʋls-biis a yiib bɛd-bɛda. Kɛlgdbã wʋsg bao n na n bãnga gʋls-bi-kãens sẽn makd bũmb ninga, tɩ kẽer tõog n bãng menga. Gʋls-biisã ra makda yʋʋr ning b sẽn yãk n na n kõ tõndã. Sẽn deng rẽ, b ra boonda tõnd tɩ Biiblã Zãmsdba. La yʋʋmd 1931 sẽoog kiuug rasem 26 sẽn yɩ hat raarã, d sakame tɩ b na n boond tõnd t’a Zeova Kaset rãmba. Baraar yɩɩ ra-kãsenga, bala, d paamame tɩ b na n boond-d ne yʋ-kãngã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. (Karm-y Ezai 43:12.) Saam-biig a yembr yeela woto: “Mam pa tõe n yĩm nebã sẽn da kaasd sũ-noog la b wẽed nug-pogs tigis-kãsengã zĩig fãa wã ye.” Dũniyã gill zugu, tũudum sull baa a ye pa tol n dat tɩ b bool a nebã ne Wẽnnaam yʋʋrã ye. La sẽn yɩɩd yʋʋm 80 woto, Wẽnnaam sakame tɩ b boond tõnd ne a yʋʋrã. Ad d sẽn paam n yaa a Zeova Kaset rãmbã sɩd yaa zu-zẽkre!

6. Bõe me n naag bũmb nins d sẽn paamã sʋka?

6 Bũmb a to d sẽn paam yaa Wẽnnaam sẽn kɩt tɩ b gʋls pĩnd wẽn-tũudb kibay Biiblã pʋgẽ tõnd sõngr yĩngã. Wala makre, a Abrahaam ne a Izaak la a Zakoob kibayã. Wõnda nin-kãensã ra wae n sõsda ne b zagsã rãmba, n wilgd-b b sẽn tõe n maan to-to n ta a Zeova yam. Tog n yaa rẽ n sõng a Zozɛf t’a pa sak n yo ne a Potifaar pagã n ‘beeg Wẽnnaamã.’ (Sɩng. 39:7-9) Pipi kiris-nebã me ra taasda taab kibay Wẽnnaam daabã wɛɛngẽ. Wala makre, a Poll wilga a tẽed-n-taasã bũmb ning a Zezi sẽn wilg yẽ Soaalã zaabr dɩɩbã wɛɛngẽ wã. (1 Kor. 11:2, 23) Rũndã-rũndã, bũmb nins fãa d sẽn segd n bãng n tõog n tũ Wẽnnaam ne d ‘sɩɩs la ne sɩdã’ bee Biiblã pʋgẽ. (Karm-y Zã 4:23, 24.) Biiblã bee ãdem-biisã fãa neer yĩnga, la tõnd sẽn yaa a Zeova nin-buiidã n nand-a n yɩɩda.

7. Bõe la Wẽnnaam pʋlem tõnd tɩ yaa d pʋɩɩre?

7 Bũmb a to la d tar tɩ yaa d pʋɩɩre. Yaa kibay nins sẽn be tʋm-tʋmdã sɛb pʋsẽ n wilgdẽ t’a Zeova yaa d “sõngdã.” (Yɩɩl 118:7) Woto kɩtame tɩ baa b sã n wa namsd tõnd d tũudmã poorẽ bɩ rabeem pa tar-d ye. Biiblã yeela woto: “Zab-teed nins fãa neb sẽn maand n na n zab ne foomã ka na n tõog ye.  Fo na n sãama zɛlma nins fãa sẽn dõt fooma. Yaa Zusoabã tʋm-tʋmdbã pʋɩɩr la woto. Bãmb tɩrlem yita mam nengẽ. Yaa Zusoabã n yeele.” (Ezai 54:17) A Sʋɩtãan pa tar zab-teoog sẽn tõe n maan tõnd wẽng tɩ tɩɩm kaẽ ye.

8. Bõe yell la d na n gom sõs-kãngã la sẽn pʋgd-a wã pʋgẽ?

8 A Sʋɩtãan makame n na n menes Wẽnnaam Gomdã. A baoome n na n kɩt tɩ nebã ra bãng Wẽnnaam yʋʋrã, la b ra bãng sɩdã Wẽnnaam la a raabã zug me ye. La yaa vẽeneg t’a Zeova pa bas t’a tõog ye. Sõs-kãngã la sẽn pʋgd-a wã pʋgẽ, d na n goma bũmb a tãab yelle: 1) Wẽnnaam sẽn pa bas tɩ b menes Biiblã, 2) a sẽn maan to-to tɩ nebã pa yĩm a yʋʋrã, la 3) a sẽn kɩt tɩ d tõe n bãng sɩdã.

A ZEOVA PA BAS TƖ B MENES A GOMDÃ YE

9-11. Bõe n wilgd tɩ neb nins sẽn mao n na n menes Biiblã pa tõoge?

9 Neb wʋsg baoome n na n menes Biiblã, la a Zeova pa bas tɩ b tõog ye. Sebr a ye (Catholic Encyclopedia) yeelame tɩ katolikã tũudum taoor dãmb maoa wʋsg sẽn na yɩl tɩ nin-buiidã ra paam Biiblã n karem ye. Pap-rãmbã ra yetame tɩ nebã sã n karem Biiblã, b tõe n paama zu-loeese. Yʋʋmd 1229 soabã pʋgẽ, egiliizã taoor dãmb sẽn da pa rat tɩ nebã lebg albizoa-rãmb wall a Valdo poorẽ dãmbã, b yiisa noor n gɩdg Biibl-dãmb nins b sẽn lebg ne buud-goam nebã wʋsg sẽn tõe n karmã. Yʋʋmd 1234 soabã pʋgẽ me, b maana woto. Yʋʋmd 1559 soabã, Pap Poll a naas-n-soabã yiisa sebr n wilg tɩ ned pa segd n yiis Biibl ne buud-gom-zẽng wall a tall Biibl a woto tɩ pa bãmb n kõ sor ye.

10 Baa b sẽn mao n na n menes Biiblã, b pa tõog ye. Yʋʋmd 1382 soabã sẽnese, a John Wycliffe ne a tʋmd-n-taas n yɩ pipi n lebg Biiblã ne ãngilindi. Ned a to sẽn lebg Biiblã yaa a William Tyndale. B kʋʋ yẽ yʋʋmd 1536 soabã pʋgẽ. B sẽn wa n sẽb-a ra-luk zug n na n kʋ wã, a kelmame n yeel woto: “Soaalã, puk-y Ãngeletɛɛr rĩmã nin t’a bãng sɩdã.” Rẽ poore, b sãr-a lame, la b yõog-a bugum.

11 Baasgo, Biiblã pa menem ye. Yʋʋmd 1535 soabã, a Miles Coverdale me lebga Biiblã ne ãngilindi. A Coverdale talla Biibl ning a Tyndale sẽn lebgã n lebg Biiblã babs kẽere. La a talla Biibl b sẽn lebg ne latẽ, la Biibl ning a Martin Luther sẽn lebg ne alema wã n lebg babs a taabã. Rũndã-rũndã, neb wʋsg nonga Les Saintes Écritures — Traduction du monde nouveau wã, bala a goamã võor wʋmb yaa nana, a lebgrã me yaa takɩ. Sẽn paase, d sã n na n tall-a n moon koɛɛgã, yaa nana. D sũy  yaa noog a Zeova sẽn pa bas t’a Sʋɩtãan bɩ ninsaal baa a ye menes Biiblã.

A ZEOVA PA BAS TƖ B YĨM A YƲƲRÃ YE

A Tyndale la neb a taab sak n kii Wẽnnaam Gomdã poorẽ

12. Wãn to la Traduction du monde nouveau wã sõngd nebã tɩ b bãngd Wẽnnaam yʋʋrã?

12 Wẽnnaam a Zeova pa bas tɩ nebã yãk a yʋʋrã Biibl-dãmbã fãa pʋsẽ ye. Rẽ wɛɛngẽ Traduction du monde nouveau wã sõnga wʋsgo. Tõnd saam-biisã sẽn wa n lebgd-a wã, b ninga Wẽnnaam yʋʋrã zĩis nins fãa a sẽn be pipi Biibl-dãmbã pʋsẽ wã. Yʋ-kãng bee Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne hebre wã pʋgẽ naoor 6 973. La babg ning b sẽn da gʋls ne gɛrkã pʋgẽ, d yãt-a-la naoor 237. Rũndã-rũndã, b yiisa Traduction du monde nouveau wã sẽn yɩɩd bãmb 178 545 862 ne buud-goam 116.

13. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ ninsaalbã naaneg tɛka, b mii Wẽnnaam yʋʋrã?

13 A Ãdem ne a Hawa ra mii Wẽnnaam yʋʋrã la b boond-a. A Nowe me ra boonda Wẽnnaam yʋʋrã. Daar a yembre, a yeela woto: ‘Bɩ a Zeova sẽn yaa a Sɛm Wẽnnaamã paam pẽgre.’ (Sɩng. 4:1; 9:26) Wẽnnaam mengã yeela woto: ‘Mam yaa a Zeova, yaa mam yʋʋr la woto. Mam ka na n dɩk m waoogrã n kõ ned a to ye.’ A yeela woto me: ‘Mam yaa a Zeova, zu-soab a to ka be ye. Wẽnnaam a to ka be tɩ sã n ka maam ye.’ (Ezai 42:8; 45:5) A Zeova pa bas tɩ nebã yĩm a yʋʋrã ye. Sẽn paase, a kɩtame tɩ b moond dũniyã gill zug n wilgd nebã yʋ-kãnga. Ad d sẽn paam n mi Wẽnnaam yʋʋrã la d yaa a Kaset rãmbã yaa zu-zẽkre! Biiblã wilga rẽ n yeel woto: “D zẽk tõnd tãb-kao ne tõnd Wẽnnaam yʋʋre.”—Yɩɩl 20:6.

14. Biiblã sẽn yãk a toogo, yɛ me la d tõe n yã Wẽnnaam yʋʋrã?

14 Pa Biiblã pʋgẽ bal la d yãt Wẽnnaam yʋʋrã ye. Wala makre, Dhiban sẽn be kilo 21 Mog-kɩɩngã yaangã, b yãa kugr b sẽn peese. Kugrã zugu, b gʋlsa kibar sẽn gomd Israyɛll rĩm a Omri yelle, la Moaab rĩm a Mesa sẽn bilg bãmb ne Israyɛll zabre. (1 Rĩm 16:28; 2 Rĩm 1:1; 3:4, 5) B yãa tetragrammã (YHWH) sẽn yaa Wẽnnaam yʋʋrã ne hebre wã kug-kãng zugu. Israyɛll soolmẽ wã me, b yãa tetragrammã sa-pees wʋsg zutu. Sa-pe-kãens la b sẽn boond tɩ Lakis lɛta wã.

15. Sɛptãntã yaa bõe, la bõe yĩng tɩ b yiis-a?

15 Sẽn yɩɩd yʋʋm 2000 woto, b lebga Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne hebre wã gɛrk buudã gomd pʋgẽ, n bool Biibl-kãng tɩ Sɛptãnte. Bõe yĩnga? Zʋɩf-rãmbã zĩnda yembd Babilon yʋʋm 70. B sẽn wa n paam b mens yʋʋmd 537 sẽn deng a Zezi rogmã, kẽer yãka yam n na n pa Babilon. La zʋɩf-rãmb wʋsg wa n kẽnga Alɛgsãndri sẽn be Ezipt soolmẽ wã, tɩ yaa gɛrk la nebã ra gomd be. Rẽ n so tɩ b lebg Biiblã babg ning b sẽn da gʋls ne hebre wã gɛrk buudã gomd pʋgẽ zʋɩf-rãmbã sõngr yĩnga. Sɛptãntã sɛb kẽer pʋgẽ, d yãta Zeova wã sẽn gʋls ne hebre gʋls-biisi.

16. Rɩk-y makr n wilg b sẽn gʋls Wẽnnaam yʋʋrã sebr b sẽn yiis yʋʋmd 1640 soabã pʋgẽ.

16 Pipi sebr b sẽn yiis tẽns nins sẽn da yaa Ãngeletɛɛr n so Amerik soolmẽ wã yɩɩ Yɩɩl-Sõamyã sebre (Bay Psalm Book). Yaa hebre wã la b ges n lebg-a ne ãngilindi. B yiis-a-la yʋʋmd 1640 soabã pʋgẽ, tɩ Wẽnnaam yʋʋrã be be. Wala makre, Yɩɩl Sõamyã 1:1, 2 wã pʋgẽ, b gʋlsa Wẽnnaam yʋʋrã tɩ Iehovah. Be, b yeelame tɩ bark bee ned ning sẽn pa reegd nin-wẽns saglg zugu, la sẽn nong “a Iehovah tõogã.” Y sã n dat kibay a taab Wẽnnaam yʋʋrã zugu, bɩ y ges Le nom divin qui demeure à jamais sebrã pʋgẽ.

 A ZEOVA KƖTAME TƖ D TÕE N BÃNG SƖDÃ

17, 18. a) Sɩdã yaa bõe? b) “Koe-noogã sɩdã” yaa bõe?

17 D tũuda a Zeova sẽn yaa “Wẽnnaam sẽn so sɩdã” ne sũ-noogo. (Yɩɩl 31:6) “Sɩdã” yaa bõe? B sẽn gʋls Biiblã sɩngrẽ wã ne buud-goam ninsã pʋgẽ, naoor wʋsgo, b sã n yeel tɩ gomd yaa sɩda, rat n yeelame tɩ d tõe n kɩsa sɩd ne-a, la tɩ kaset beeme n wilgdẽ tɩ pa ziri ye.

18 A Zeova sõngda tõnd tɩ d bãngd sɩdã rũndã-rũndã, la a kõt-d vẽenem sɩdã zug n paasdẽ. (2 Zã 1, 2) Yaa woto la Yelbũn 4:18 wã yeta: “Nin-sõng sor yaa wa sõ-pukri, n paasd vẽenem hal tɩ ta sõ-bɩɩmde.” A Zezi pʋʋsa Wẽnnaam n yeel woto: “Yãmb goamã yaa sɩda.” (Zã 17:17) Biiblã pʋgẽ, d yãta “koe-noogã sɩdã,” rat n yeel tɩ bũmb nins fãa kiris-nebã sẽn tẽedã. (Gal. 2:14, Kãab-paalgã Koe-noogo) Bãmb kẽer yaa bũmb ning d sẽn bãng a Zeova yʋʋrã wɛɛngẽ wã, a naamã, a Zezi maoongã, kũum vʋʋgrã la Wẽnnaam Rĩungã wɛɛngẽ wã. Masã, bɩ d bao n bãng Wẽnnaam sẽn maan to-to t’a Sʋɩtãan pa tõog tɩ nebã ra bãng sɩdã.

A ZEOVA PA BAS T’A SƲƖTÃAN TÕOG TƖ NEBÃ PA BÃNG SƖDÃ YE

19, 20. A Nimrood yɩɩ ãnda, la bõe la nebã bao n na n maan a naamã sasa tɩ pa yãk nenga?

19 Sa-kãsengã poore, tãoos a ye n da be n yaa gãndaoogo, n da kɩɩsd a Zeova, t’a yʋʋr boondẽ t’a Nimrood. (Sɩng. 10:9, MN) A Nimrood sẽn da kɩɩsd Wẽnnaam a Zeova wã, yaa a Sʋɩtãan daab la a ra maanda. A Nimrood da yaa wa neb nins sẽn wa n kɩɩs Wẽnnaam Bi-riblã. A Zezi yeela nin-kãens woto: “Sʋɩtãanã la yãmb ba, la yãmb dat n maana yãmb ba ratem. . . . Yẽ ka paad sɩd pʋgẽ ye.”—Zã 8:44.

20 A Nimrood yɩɩ Babɛll la tẽns nins sẽn da be Tɩɩgr la Efrat kʋɩlsã sʋkã naaba. (Sɩng. 10:10) Tõe tɩ yaa yẽ n sɩng Babɛll ne a gasgã meeb yʋʋmd 2269 sẽn deng a Zezi rogmã. A Zeova ra ratame tɩ ãdem-biisã sãeeg n pid dũniyã gilli. La Babɛll metbã yẽsa ne taab n yeel yaa: “Wa-y tɩ d me tẽnga, la gasg t’a woglem ta saasẽ n maan yʋʋr d mens yĩng n da sãeeg n pid dũniyã fãa ye.” La b pa tõog n me gasgã n baas ye. Bala, Wẽnnaam “gẽdga dũniyã nebã fãa goama,” n kɩt tɩ b sãeege. (Sɩng. 11:1-4, 8, 9) Sã n yaa a Sʋɩtãan n kɩt tɩ b sɩng gasgã meeb n dat tɩ nebã fãa tũ-a me, a magbã yɩɩ faoore. Hal pĩnd n tãag masã, a Zeova tũudmã pa menem ye. Beoog sẽn vẽeg fãa, neb nins sẽn tũud so-kãngã sõor tara paasgo.

21, 22. a) Bõe yĩng tɩ ziri tũudmã zɩ n tõog n menes tũudum hakɩkã? b) Bõe yell la d na n gom sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

21 Ziri tũudmã zɩ n tõog n menes tũudum hakɩkã ye. Bõe yĩnga? Bala, tõnd Karen-saam-kãseng a Zeova pa bas tɩ nebã menes Biiblã ye. A kɩtame tɩ nebã bãng a yʋʋrã, la a sõng-b me tɩ b bãng sɩdã yẽ la a raabã zugu. (Ezai 30:20, 21) D sã n tũud Wẽnnaam wa a sẽn datã, kõt-d-la sũ-noog hakɩka. La rẽndame tɩ d gũusd wakat fãa tɩ bũmb nins d sẽn tẽedã zemsd ne Biiblã, la d tũud vʋʋsem sõngã sor-wilgri.

22 Sõsg ning sẽn pʋgdã pʋgẽ, d na n wilga sẽn sɩng to-to tɩ b wa zãmsd nebã yɛl sẽn pa sɩd Wẽnnaam zugã. D na n yãame tɩ zãms-kãens pa yit Biiblã pʋgẽ ye. Sẽn paase, d na n yã a Zeova sẽn sõng tõnd to-to tɩ d bãng sɩdã yẽ zugã. Rẽ fãa naaga pʋɩɩr ning Wẽnnaam sẽn kõ tõndã.

[Tẽngr note]

^ sull 2 Moorã Biibl pʋgẽ, b ledga “Zeova” wã ne “Zusoaba.” La sõs-kãngã pʋgẽ, d na n ledga “Zusoabã” ne “Zeova” zĩis nins fãa sẽn segdã.