Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

A Moiiz yɩɩ sik-m-meng soaba

A Moiiz yɩɩ sik-m-meng soaba

SIK-M-MENG SOAB MANESEM YAA WÃNA?

Sik-m-meng soab pa wukd a menga, a pa tɩtaam soab me ye. Yaa ned sẽn pa tagsd t’a yɩɩda a taaba. Sik-m-meng soab sakd n deegame me t’a pãn-tõogã tara koaka.

WÃN TO LA A MOIIZ WILG SIK-M-MENGA?

A Moiiz sẽn paam n lebg Israyɛll nebã taoor-lʋɩtã, pa kɩt t’a wuk a meng ye. Naoor wʋsgo, ned sã n paam zu-sobendo, tao-tao bala, b bãngda a sã n yaa sik-m-meng soaba. Sɩd me, seb-gʋlsd a yembr (Robert Ingersoll) yeelame tɩ b sã n dat n bãng ned sã n yaa sik-m-meng soaba, bɩ b ges a sẽn pidsd zu-sobend b sẽn kõ-a to-to. Sik-m-mengã wɛɛngẽ, a Moiiz kõ-d-la mak-sõngo. Bõe yĩng tɩ d yet woto?

A Moiiz paama zu-sobend sẽn yaa kãsenga, bala a Zeova kɩtame t’a lebg Israyɛll nebã taoor-lʋɩta. La a pa lebg wuk-m-meng soab ye. Wala makre, d gom a sẽn da welg rogem-pʋɩɩr wɛɛngẽ no-koeemd to-to wã yelle. (Sõdbo 27:1-11) Yellã ra tagmame. Bala, a welgrã poore, b ra na n wa tikda rẽ n welgd yɛl a taab sẽn wõnd woto.

A Moiiz manesem yɩɩ wãna? A ra tõe n teega a bãngr n welg yellã. A ra tõeeme me n tags tɩ yẽ sẽn sɩng n lʋɩt nebã taoorã, pa rẽ bɩ a sẽn mi a Zeova sõma wã, yellã welgr yaa nana.

Tõe t’a Moiiz sã n da yaa wuk-m-meng soaba, a ra na n maana woto. La Biiblã wilgame t’a “Moiiz rɩka yellã n kẽng Zusoabã nengẽ.” (Sõdbo 27:5) Baa a Moiiz sẽn da yaa Israyɛll nebã taoor-lʋɩt na maan yʋʋm piis-naasã, a pa teeg a meng ye. A teega a Zeova. Woto wilgda vẽeneg t’a Moiiz yɩɩ sik-m-meng soaba.

A Moiiz ra pa tagsd tɩ yẽ bal n segd n tall zu-sobend nin-buiidã sʋk ye. A Zeova sẽn wa n kɩt tɩ Israyɛll neb a taab togs bãngr-goamã, a Moiiz sũur yɩɩ noogo. (Sõdbo 11:24-29) A rɛɛmbã sẽn wa n sagl-a t’a yãk neb tɩ b sõng-a a tʋʋmdã pʋgẽ wã, a sika a meng n sake. (Yikri 18:13-24) Sẽn paase, a Moiiz kũumã sẽn wa n kolgdẽ wã, baa a sẽn da ket n tar keelmã, a kosa a Zeova t’a yãk ned sẽn na n wa ledg-a. A Zeova yãka a Zozue, t’a Moiiz pelg a pʋg n sõng nin-kãngã yʋʋm sẽn pa ta yẽ wã, la a sagl nin-buiidã tɩ b sak t’a Zozue lʋɩ b taoor n tall-b n kẽes kãabg tẽngã pʋgẽ. (Sõdbo 27:15-18; Tõodo 31:3-6; 34:7) Sãmbg sẽn ka be, a Moiiz ra miime t’a sẽn paam n lʋɩt Israyɛll nebã taoor tũudmã pʋgẽ wã yaa zu-zẽkre. La a pa tags tɩ rẽ yõod n yɩɩd nin-buiidã neer ye.

RẼ WILGDA TÕND BÕE?

D zu-sobendo, d naam, wall d bãngr sẽn yaa a soab me, d pa segd n bas tɩ rẽ kɩt tɩ d wuk d meng ye. D tẽeg t’a Zeova tʋʋmdã pʋgẽ, sik-m-meng yõod yɩɩda bãngre. (1 Sãmwɛll 15:17) D sã n yaa sik-m-meng soaba, d na n modg n tũu Biiblã sagl-kãngã: “Teeg Zusoabã ne f sũur fãa la f ra teeg f meng bãngr ye. Fo sẽn maand bũmb ning fãa, bɩ f tẽeg Zusoabã yelle, la b na n demsa fo sorã.”—Yelbũna 3:5, 6.

A Moiiz mak-sõngã wilgd-d lame me tɩ d pa segd n nong naam wall ziir ye.

D sã n dɩk a Moiiz naoor sik-m-mengã wɛɛngẽ, na n naf-d lame bɩ? Vẽenega! D sã n bɩɩs sik-m-meng hakɩka, d zĩid-n-taar na n talla yamleoog ne d taabã, tɩ b nong-do. Sẽn yɩɩd fãa, Wẽnnaam a Zeova sẽn sikd a meng n zẽkd a nin-buiidã na n nong-d lame. (Yɩɩl Sõamyã 18:36) “Wẽnnaam kɩɩsda tɩtaam dãmba, la bãmb ningda sik-m-mens rãmbã zut barka.” (1 Pɩɛɛr 5:5) Woto pa bʋʋm sẽn sek d na yɩ sik-m-mens rãmb wa a Moiiz sɩda?