Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yʋʋmd 2012 Gũusg Gasgã sõss ẽndɛgse

Yʋʋmd 2012 Gũusg Gasgã sõss ẽndɛgse

 Yʋʋmd 2012 Gũusg Gasgã sõss ẽndɛgse

Gũusg Gasg nins sõssã sẽn yitẽ wã

BIIBLÃ

A bãngr-goamã fãa pidsdame 1/7

A goamã ket n tara yõodo 1/7

A goamã pa kɩɩsd taab ye 1/7

A tara sagls sẽn zems ne siãnsã 1/7

Biiblã rengd n togsda beoog daar yɛl bɩ? 1/2

Yaa sebr wa a taabã bɩ? 1/7

GOM-ZUT A TAABA

A Abrahaam ra nonga neba 1/2

A Abrahaam sẽn yɩ ned ninga 1/2

A Abrahaam yɩɩ ned sẽn tall raoodo 1/2

A Abrahaam yɩɩ ned sẽn tall tẽebo 1/2

A Abrahaam yɩɩ sik-m-meng soaba 1/2

A Zezi Kirist: Biiblã sẽn yet a zugu 1/4

A Zezi manesem yɩɩ wãn ne politikã? 1/6

A Zezi ra na n leoka sok-kãngã tɩ bõe? 1/6

Armagedõ na n yɩɩ wakat bʋgo? 1/3

Armagedõ: Nebã sẽn yet rẽ zugu 1/3

Armagedõ sẽn sɩd yaa bũmb ninga 1/3

Ãnda n kelgd pʋʋsgã? 1/8

B tũuda Wẽnnaam la b tʋmd b tẽnsã neer yĩnga: Wãn to la b maand rẽ? 1/6

Baa neb wʋsg sẽn daad taab yamã, d tõe n yɩɩ pʋ-peelem dãmba 1/11

‘Bãmb ka dũniyã rẽnd ye’ 1/5

Bao-y n pẽneg-y Wẽnnaam: “B ka na n le tẽeg bũmb nins sẽn da zĩnd pĩndã yell ye” 1/5

Bao-y n pẽneg-y Wẽnnaam: ​‘Sõngo! Sõngo! a Zeova yaa sõngo’ 1/7

Bao-y n pẽneg-y Wẽnnaam: ​‘Sõng-y tɩ m lebg n wa yãmb nengẽ’ 1/4

Bao-y sẽn kelgd-a pʋʋsgã zoodo 1/8

“Bɩ yãmb nong taaba” 1/5

Bõe n be kũum poore? 1/12

Bõe n na n maan bʋ-kaoorã daare? 1/10

Bõe n na n paam tũudum toor-toorã tɩ yaa koe-noogo? 1/6

Bõe yĩng tɩ d segd n pʋt Wẽnnaam yʋʋrã? 1/7

Bõe yĩng tɩ ninsaal yam daabã pa satẽ? 1/11

Bõe yĩng tɩ ninsaalbã namsdẽ? 1/12

Bõe yĩng tɩ sẽn kelgd-a pʋʋsgã bas tɩ namsgã beẽ? 1/8

D sẽn tõe n maan tɩ sõng-do 1/1

Kẽer pa tẽed yel-soalmã ye: Bũmb a tãab b sẽn tik n pa tẽeda 1/9

Kiris-nebã manesem segd n yɩɩ wãn ne politikã? 1/6

Malɛgsã maanda tõnd bõe? 1/8

“Mam wilga bãmb yãmb yʋʋre” 1/5

Nebã sẽn yete 1/4

Ninsaal yam daabã na n saame 1/11

Pagbã sɩd tara yõod Wẽnnaam nifẽ bɩ? 1/10

Pagbã zu-loeese 1/10

Rĩm-dãmb a nii wã 1/6

Sabaab pa na n le wa nams ned ye! 1/1

Sẽn yet-b tɩ b yaa kiris-nebã fãa yaa kiris-neb hakɩk bɩ? 1/5

‘Tall-y mam goamã’ 1/5

Tara yõod tɩ y bãng a Zezi bɩ? 1/4

Tẽngã na n wa sãama fasɩ bɩ? 1/3

“Vɩɩm sẽn ka sɛta yaa woto” 1/7

Vɩɩmã yõod yaa bõe? 1/12

Wãn to la d segd n maand a Zezi kũumã tẽegre? 1/5

Wẽnnaam datame tɩ b waoog pagbã 1/10

Wẽnnaam na n lugla goosneema t’a soog dũniyã gill bɩ? 1/12

‘Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã na n mooname’ 1/5

Wẽnnaam tara siglg bɩ? 1/3

Y pʋʋsgã paamda kelgr bɩ? 1/8

Y tõe n tẽe yel-soalem nins yell b sẽn gomd Biiblã pʋgẽ wã bɩ? 1/9

Yaa wẽng tɩ d bao n bãng Wẽnnaam manesem võor bɩ? 1/12

Yaa Wẽnnaam n sɩbgd tõnd bɩ? 1/1

Yel-soalem Wẽnnaam sẽn na n maan ka la bilfu 1/9

Yɛl sẽn sɩd zĩndi, pa soalem ye 1/7

Zĩig zãnga, nebã raada taab yam 1/11

GŨUSG GASGÃ ZÃMSGO

A Moiiz tõogã sẽn zãmsd tõnd sɩd ninsã 1/1

A Zeova gũuda tõnd tɩ d na n wa paam fãagre 1/4

A Zeova mi a nin-buiidã fãagre 1/4

A Zeova nin-buiidã tigis-kãsemsã yaa sũ-noog wakate 1/9

A Zeova tigimda a zakã rãmba 1/7

A Zeova wilgda bũmb ning sẽn na n zĩnd ka la bilfã 1/6

A Zezi kõo mak-sõng sik-m-mengã wɛɛngẽ 1/11

“Ãnda la mam na n zoe?” 1/7

Bas-y t’a Zeova sõng-y tɩ y paam lohorem hakɩka 1/7

Bõe yĩng tɩ d segd n lʋɩɩs a Zeova raabã taoore? 1/6

‘Biigã rat n vẽnega nebã tɩ b bãng Ba wã’ 1/4

Bɩ yãmb n-ye yɩ n-ye 1/10

D maan a Zeova raabã ne d sũur fãa 1/1

D maan sũ-noog d saagrã yĩnga 1/3

D rɩk a Zezi naoor n yɩ gũudba 1/2

D sẽn tõe n paam raood n mao ne zu-loeesã to-to 1/10

D yɩ gũudb wa a Zezi tʋm-tʋmdbã 1/1

D yɩ “sãamb” dũni-kãngã pʋgẽ 1/12

Dũni-kãngã sẽn na n sa to-to 1/9

Gũus-y ne a Sʋɩtãan bẽdsã! 1/8

Kell-y n sak-y-yã a Zeova ne y sũurã fãa 1/4

Kell-y n tʋm-y tʋʋmdã ne yãgbo 1/3

Kiris-neb hakɩkã nanda Wẽnnaam Gomdã 1/1

Kɩt-y tɩ y vɩɩmã tall barka 1/12

Kogl-y yam-sõng ning sẽn be tigingã pʋgẽ wã 1/2

Kõt-y taab sugri 1/11

Laafɩ sẽn na n zĩnd yʋʋm tusr la wakat fãa yĩnga 1/9

Maan-kʋʋdb sẽn na n dɩ naam ãdem-biisã nafr yĩnga 1/1

Maan-y y sẽn tõe fãa n kɩt tɩ y kãadmã tall pãnga 1/5

“Mam bee ne yãmba” 1/8

Modg-y n gil-y-yã a Sʋɩtãan bẽdsã! 1/8

Ra ‘wẽnemd-y n ges-y poorẽ’ ye 1/3

Rɩk-y-yã a Zeova ne a Zezi togs-n-taare, n tall sũ-mare 1/9

“Sãamb” sẽn naag taab tũudum hakɩkã pʋgẽ 1/12

Sak-y Wẽnnaam, n paam n dɩ a pʋlemsã nafa 1/10

Sõng-y nebã tɩ b “nek n bas gõeem” 1/3

Sũ-noog tõe n zĩnda zak pʋgẽ, baa a nebã kẽer pa kiris-neba 1/2

Tall raoodo, la f keng f sũuri 1/2

Teeg-y-yã a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam ning ‘sẽn so wakatã’ 1/5

Tũ-y Wẽnnaam ning sẽn kõt lohormã 1/7

Wilgd-y tɩ y yaa Rĩungã neba! 1/8

Yaa Wẽnnaam a Zeova n “pukd sẽn solge” 1/6

‘Yaa vʋʋsem sõngã n vẽneg-ba’ 1/6

“Yãmb ka mi daarã la wakatã me ye” 1/9

Yãmb nanda kãadmã sẽn yaa Wẽnnaam kũunã bɩ? 1/5

Yãmb sõngdame tɩ nebã yãt a Zeova ziirã bɩ? 1/5

Yãmb tara yam-sõng bɩ? 1/10

Yãmb wʋmda a Zeova sẽn kõt sugrã võor bɩ? 1/11

Yãmb yaa yel-gɛt sẽn tʋmd ne sɩd bɩ? 1/12

Yɩ-y sik-m-mens rãmba 1/11

Zãmbã yaa yaoolem wakatã bãnde 1/4

‘Zãms-y maam tɩ m maan sẽn tat yãmb yam’ 1/11