Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Yãmb yaa yel-gɛt sẽn tʋmd ne sɩd bɩ?

Yãmb yaa yel-gɛt sẽn tʋmd ne sɩd bɩ?

 Yãmb yaa yel-gɛt sẽn tʋmd ne sɩd bɩ?

‘Yãmb ka so y mens ye.’—1 KOR. 6:19.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

Pĩnd wẽndẽ wã, yel-gɛt tʋʋmd ra yaa bõe?

Bõe la Wẽnnaam dat t’a yel-gɛtbã fãa maane?

D sẽn paam n yaa Wẽnnaam yel-gɛtbã, d tagsg segd n yɩɩ wãna?

1. B sã n gomd yamb yelle, bõe n wat nebã yamẽ?

NA MAAN yʋʋm 2500 woto, Gɛrɛs seb-gʋlsd a ye yeelame tɩ ned kae n na n sak n lebg yamb ne yamleoog ye. Rũndã-rũndã, nebã fãa la bal tagsda woto. Sã n yaa ne bãmba, yamb yaa ned b sẽn namsde, la b sẽn modgd t’a tʋmd a taab yĩnga.

2, 3. a) Manesem bʋg la Kiristã tar ne a tʋm-tʋmdbã bɩ a yembsã? b) Sogs-bʋs la d na n leoke?

2 A Zezi yaool n yeelame t’a karen-biisã segd n yɩɩ tʋm-tʋmdb bɩ yembse. La woto pa rat n yeel tɩ kiris-neb hakɩkã zu-soab na n nams-b lame la a weoog-b ye. A pʋd n zẽka b zug la a waoog-ba. Sẽn paase, a kɩs-b-la sɩda. A Zezi Kirist kũumã sẽn wa n kolgã, a goma “tʋm-tʋmd” yelle. A yeelame t’a ra na n wa rɩka a paoongã n bobl “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yam.”—Mat. 24:45-47.

3 A Luk sebrã pʋgẽ me, a Zezi boola a karen-biis nins sẽn da na n wa paam vʋʋsem sõng zaeebã tɩ “tʋm-tʋmda.” (Karm-y Luk 12:42-44.) Rũndã-rũndã kiris-nebã wʋsg pa paam vʋʋsem sõng zaeebã ye. La Biiblã wilgame tɩ sẽn tũud-b Wẽnnaamã fãa yaa yel-gɛtba. Yel-gɛt tʋʋmd yaa bõe? Wãn to la d segd n ges tʋʋm-kãnga? Bɩ d bao n bãng pĩnd wẽndẽ yel-gɛtbã sẽn da tʋmd tʋʋm ninsã tɩ na n sõng-d lame tɩ d leok sogs-kãensã.

YEL-GƐT TƲƲMD YAA BÕE?

4, 5. Yel-gɛt tʋʋmd ra yaa bõe? Kõ-y makre.

4 Pĩnd wẽndẽ, yel-gɛt ra mi n yaa yamb a zu-soabã sẽn kɩs sɩda, n gũnug-a a zakã la a paoongã. Yẽ n da get a zu-soabã laog la a  tʋm-tʋmdb a taabã fãa yelle. A Eliezɛɛr da yaa woto. Yẽ n da get a Abrahaam paoongã sẽn da yaa wʋsgã. Tõe tɩ yɩɩ yẽ la a Abrahaam sẽn tʋm Mezopotami t’a tɩ bao pag n wa kõ a Izaakã. Ad yel-gɛt tʋʋmd sɩd da yaa kãsenga!—Sɩng. 13:2; 15:2; 24:2-4.

5 A Abrahaam yagen-tʋbrakẽeg a Zozɛf n da get a Potifaar zakã yelle. (Sɩng. 39:1, 2) A Zozɛf me ra wa n tara ned sẽn get a zakã yelle. Yẽ la a Zozɛf kɩt t’a reeg a kẽem-dãmb piigã sãando. Leb n yaa yẽ n ning wanzuri wũmblã yolgẽ wã, t’a Zozɛf paam n mak a kẽem-dãmbã. Rẽnd yaa vẽeneg tɩ yel-gɛt zu-soab ra kɩs-a-la sɩda.—Sɩng. 43:19-25; 44:1-12.

6. Tʋʋm-bʋs la kãsem-dãmbã tʋmda?

6 Kaoosg zugẽ, tʋm-tʋmd a Poll yeelame tɩ kiris-nebã kãsem-dãmb yaa ‘Wẽnnaam yel-gɛtba.’ (Tɩt 1:7) B sẽn ‘dɩlgd Wẽnnaam piisã’ yĩnga, b lʋɩta taoor n get tigingã neb yelle. (1 Pɩɛ. 5:1, 2) La kãsem-dãmbã tʋʋm yaa toor-toore. Wala makre, tiging fãa tara kãsem-dãmb sull sẽn get a nebã yelle. Kãsem-dãmb kẽer yaa yel-gɛtb sẽn togd soay n get tigims wʋsg neb yelle. Sẽn be-b filiyall taoor lʋɩtb sul pʋgẽ wã geta a Zeova Kaset rãmb sẽn be tẽns wʋsg pʋsẽ yelle. La b fãa tog n wɩsga b mens n tʋm b tʋʋmã, b sẽn “na n wilg yɛlã fãa Wẽnnaam taoorã yĩnga.”—Heb. 13:17.

7. Bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ kiris-nebã fãa yaa yel-gɛtba?

7 La bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ baa kiris-neb nins sẽn pa kãsem-dãmbã me yaa yel-gɛtba? Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr da gʋlsa lɛtr n tool kiris-nebã fãa n yeel woto: “Bɩ ned kam fãa rɩk Wẽnnaam barkã kũunã yẽ sẽn deegã n yɩ tʋm-tʋmd sẽn yaa sõma n sõng a taab wa sẽn zems Wẽnnaam kũun toɛy-toɛyã.” (1 Pɩɛ. 1:1; 4:10) Wẽnnaam maana tõnd fãa lohorem, n kõ-d kũun toor-toor wala paoongo, bãngr la minim, tɩ d tõe n dɩk rẽ n sõng d tẽed-n-taasã. Rẽnd d fãa yaa Wẽnnaam yel-gɛtba. A zẽka d zug la a kɩs-d sɩda. La a ratame tɩ d ned kam fãa rɩk kũun nins a sẽn kõ-a wã n tʋm tɩ zemse.

WẼNNAAM N SO TÕNDO

8. Bũmb sẽn tar yõod tɩ d pa segd n yĩm la bʋgo?

8 Masã, d na n goma bũmb a tãab tõnd sẽn yaa yel-gɛtbã sẽn pa segd n yĩm yelle. Pipi: Wẽnnaam n so tõnd fãa, tɩ d segd n modg n ta a yam. A Poll yeelame tɩ tõnd ‘ka so d mens ye.’ Tɩ bala ‘b raa tõnd ne raab sẽn yaa toogo,’ rat n yeel tɩ ne Kiristã zɩɩm. (1 Kor. 6:19, 20) Sẽn yaa a Zeova n so tõndã, d segd n sakda a noyã, la a noyã sakr pa toog ye. (Rom 14:8; 1 Zã 5:3) Sẽn paase, d lebga Kiristã yembse. Tõnd me tara lohorem wa pĩnd wẽndẽ yel-gɛtbã, la d lohormã tar koaka. D segd n tũuda noy nins b sẽn kõt-dã. Baa d tar tʋʋm wʋsg Wẽnnaam siglgã pʋgẽ, d yaa Wẽnnaam la Kiristã yembse.

9. Wãn to la a Zezi wilg zu-soab sẽn dat t’a yamb tʋm to-to?

9 A Zezi sõng-d lame tɩ d bãng zu-soab sẽn dat t’a yamb tʋm to-to. A togsa a karen-biisã kibar sẽn gomd yamb sẽn tɩ tʋm daarã tõr n lebg n wa yelle. Yambã zu-soab pa yeel-a t’a “wa zĩnd tao-tao n dɩ” ye. A yeelame: “Segl dɩɩb yʋngã, n sẽbg f sɛɛg n kõ maam dɩɩb tɩ m dɩ la m yũ, tɩ fo yaool n dɩ la f yũ.” Bõe la a Zezi ra rat t’a karen-biisã bãnge? A yeel-b-la woto: “Yaa woto ne yãmb me. Yãmb sã n maan bũmb nins fãa b sẽn yeel yãmb tɩ y  maanã n sɛ, bɩ y yeele: ‘Tõnd yaa tʋm-tʋmdb sẽn ka yõodo. Tõnd maana tʋʋmd ning d sẽn tog n maanã bala.’”—Luk 17:7-10.

10. Bõe n wilgd t’a Zeova nanda modgr ning d sẽn maand a tũudmã pʋgẽ wã?

10 La yaa vẽeneg t’a Zeova nanda modgr ning d sẽn maand a tũudmã pʋgẽ wã. Biiblã yeela woto: “Wẽnnaam yaa tɩrga, la bãmb kõn yĩm yãmb tʋʋmdã ne y nonglmã yãmb sẽn wilg bãmb yʋʋrã yĩngã” ye. (Heb. 6:10) A Zeova zɩ n yeel tɩ d maan bũmb sẽn yɩɩd d pãng ye. A sẽn dat tɩ d maan bũmb ninsã yaa d nafr yĩnga, n pa toog wʋsg me ye. La wa kibar ning a Zezi sẽn togsã sẽn wilgdã, yamb pa maand sẽn noom-a ye. A pa lʋɩɩsd a mengã raab taoor ye. Woto me, tõnd sẽn wa n na n dɩk d mens n kõ Wẽnnaamã, d yãka yam n na n lʋɩɩs a raabã taoore. Pa woto sɩda?

BÕE LA A ZEOVA RAT TƖ TÕND NED KAM FÃA MAANE?

11, 12. D sẽn yaa yel-gɛtbã, zʋg-sõng bʋg la d segd n talle, la d segd n zãaga d mens ne bõe?

11 Bũmb a yiib-n-soab d sẽn pa segd n yĩmã la woto: D fãa sẽn yaa yel-gɛtbã, d sẽn tũud noy ninsã yaa a ye. Yaa sɩd tɩ tigingã pʋgẽ, tʋʋm n be tɩ pa nebã fãa la b kõt ye. La bũmb kẽer la tõnd ned kam fãa tog n maane. Wala makre, d sẽn yaa Kiristã karen-biis la a Zeova Kaset rãmbã, b yeelame tɩ d segd n nonga taaba. A Zezi yeelame tɩ yaa nonglem kãng n na n wilg tɩ d yaa kiris-neb hakɩka. (Zã 13:35) La pa d tẽed-n-taasã bal la d nong ye. D maanda d sẽn tõe tɛk n wilgd nebã fãa tɩ d nong-b lame. Woto yaa bũmb d fãa sẽn tõe n maane, la d sẽn segd n maane.

12 Wẽnnaam datame me tɩ d tall manesem sẽn yaa sõma la d zãag d mens ne manesem nins a Gomdã sẽn gɩdgã. A Poll yeela woto: “Nin-yoaadbã ne bõn-naands pʋʋsdbã la rap sẽn maand tɩ yɩ wa pagba, la raglem dãmbã, la wagda ne zoe-bõn dãmbã, la rã-yũudbã, la nin-tʋʋdbã ne fãadbã ka na n paam Wẽnnaam soolem ye.” (1 Kor. 6:9, 10) Yaa sɩd tɩ yɩl n tõog n tũ Wẽnnaam noyã baooda modgre. La a noyã tũub nafd-d lame. Wata ne yĩns keelem, zems-n-taar tõnd ne d taabã sʋka, la zood sẽn tar pãng ne Wẽnnaam.—Karm-y Ezai 48:17, 18.

13, 14. Tʋʋm-bʋg la Wẽnnaam kõ kiris-nebã, la wãn to la d segd n tʋm-a?

13 Tẽeg-y me tɩ pĩnd wẽndẽ, yel-gɛt ra tara tʋʋmd b sẽn bobl-a. Yaa woto ne tõnd me. A Zeova sẽn sõng tõnd tɩ d bãng-a wã, a kõ-d-la kũun sẽn tar yõod wʋsgo. A ratame me tɩ d sõng neb a taabã tɩ b bãng-a. (Mat. 28:19, 20) A Poll yeelame: ‘Woto yĩnga, bɩ b ges tõnd wa Kirist tʋm-tʋmdb la yel-gɛtb sẽn get Wẽnnaam sãmbg yɛla.’ (1 Kor. 4:1) A Poll ra miime t’a sẽn yaa yel-gɛtã, a ra segd n gesa “Wẽnnaam sãmbg yɛla” yelle, rat n yeel t’a ra segd n sõnga nebã tɩ b bãng sɩd ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. Yaa woto la Zusoab a Zezi Kirist rata.—1 Kor. 9:16.

14 D sã n zãmsd ned Biiblã, d wilgdame tɩ d nong-a lame. La kiris-nebã yɛl pa taab ye. Rẽ n so tɩ sẽk ning d sẽn kẽesd koɛɛgã mooneg pʋgẽ wã pa ye wã. A Zeova mii rẽ. Sẽn tar yõod yaa d ned kam fãa sẽn na n maan a sẽn tõe tɛka. D sã n maand woto, d wilgdame tɩ nonga Wẽnnaam la d taabã.

 D SẼN SEGD N YƖ SƖD RÃMBÃ VÕORE

15-17. a) Bõe yĩng tɩ yel-gɛt segd n yɩ sɩd soaba? b) Wãn to la a Zezi wilg tɩ ned sã n pa sɩd soaba, a paamda zu-loeese?

15 Bũmb a tãab-soab d sẽn pa segd n yĩmã la woto: D segd n yɩɩ sɩd dãmb la sakdba. Baa yel-gɛt sã n tar zʋg-sõma wʋsg la minim, a sã n pa tʋmd a tʋʋmdã ne pʋ-peelem, rẽ fãa yaa zaalem. Yel-gɛt sã n dat n tʋm a tʋʋmd sõma n ta a zu-soabã yam, a segd n yɩɩ sɩd soaba. Tẽeg-y-yã a Poll sẽn yeelã. A yeela woto: “B sẽn dat bũmb ning yel-gɛtb nengẽ bala, yaa tɩ b yã tɩ b maanda sɩd ne b tʋʋmde.”—1 Kor. 4:2, Kãab-paalgã Koe-noogo.

16 D sã n yaa sɩd soaba, d tõe n basa d yam tɩ Wẽnnaam na n wa keo-d lame. La d sã n pa sɩd soaba, d pa tõe n kell n ta Wẽnnaam yam ye. A Zezi kibar ning sẽn gomd talã-rãmb yellã wilgda rẽ. Kibarã pʋgẽ, zu-soabã pẽga tʋm-tʋmdb nins sẽn deeg a ligdã n “leeb” n paam yõodã. Sẽn paase, a keo-b lame. La a yeelame tɩ tʋm-tʋmd ning sẽn pa maan woto wã yaa “tʋm-tʋmd-wẽng sẽn yaa kʋɩɩma,” la t’a “ka bark” ye. A reega talã ning a sẽn da kõ-a wã la a rig-a n yiisi.—Karm-y Matɩe 25:14-18, 23, 26, 28-30.

17 A Zezi le wa n togsa kibar sẽn wilgd tɩ ned sẽn pa sɩd soab paamda zu-loeese. A yeela woto: “Arzɛk soab a yembr n da tar a tʋm-tʋmda, la neb togsa yẽnda t’a tʋm-tʋmdã sãamda a paoongã zaalem. La yẽ boola tʋm-tʋmdã n yeel-a: ‘Yaa bõe tɩ b gomd fo yell woto tɩ mam wʋmdẽ? Togs maam f tʋʋmdã yell fãa, tɩ bõe, fo ka na n le yɩ mam tʋm-tʋmd yɛs ye.’” (Luk 16:1, 2) Yel-gɛtã sẽn da sãamd a zu-soabã paoongã yĩnga, a bas-a-la  tʋʋma. Woto sẽn wilgd tõnd bũmb ningã yaa vẽenega. Wilgdame tɩ d segd n maanda bũmb nins Wẽnnaam sẽn dat tɩ d maanã ne d sũur fãa.

YAA SÕMA TƖ D MAK D MENG NE D TAABÃ BƖ?

18. Bõe yĩng tɩ pa sõma tɩ d mak d mens ne d taabã?

18 Tõnd ned kam fãa tõe n soka a meng woto: ‘Mam yaa yel-gɛt sẽn tʋmd sõma bɩ?’ La pa sõma tɩ d mak d mens ne d taabã ye. Biiblã yeela woto: “Bɩ ned kam fãa mak a meng tʋʋma, dẽ, yẽ na yaool n maan sũ-noog a meng yĩng bala, la ka ne ned a to ye.” (Gal. 6:4) Wall tɩ d mak bũmb nins d sẽn maandã ne d taabã rẽndã, d segd n gesa d sã n sɩd maanda d sẽn tõe tɛka. Rẽ na n sõng-d lame tɩ d ra wuk d mens wall d koms raood ye. Sẽn paase, d yɛlã toeemdame. Bãaga, d yʋʋm sẽn vẽsgd wall zɩɩb d sẽn tar tõe n kɩtame tɩ d pa le tõe n maan wa pĩndã ye. La d yɛlã tõe n wa toeemame, tɩ d tõe n maan tɩ yɩɩg d sẽn zoe n maandẽ wã. Sã n wa yaa woto, yɩta sõma tɩ d modg n paas d koe-moonegã.

19. D sã n dat tʋʋmd tigingã pʋg tɩ b nan pa kõ-do, bõe yĩng tɩ d pa segd n sãam d sũuri?

19 Bũmb a to yell d sẽn segd n tags yaa tʋʋm nins d sẽn tar tigingã pʋgẽ wall d sẽn tʋll n paam b rãmbã. Wala makre, saam-biig tõe n dat n lebga kãsem-soaba. Kãsem-soab ning me tõe n datame tɩ b kõ-a sõsg tigis-kãsengẽ. D sã n modgd sẽn na yɩl tɩ b wa tõog n kõ-d tʋʋm a woto, yaa sõma. La baa d sã n wa getẽ tɩ kaoosdame, d pa segd n sãam d sũur wʋsg ye. Tõe tɩ yaa bʋʋm d sẽn nan pa mi yĩng n kɩt tɩ kaoosdẽ wã. Tẽeg-y-yã a Moiiz kibarã. Wõnda a ra tagsdame t’a tõe n talla Israyɛll nebã n yi Ezipti, la yɩɩ tɩlae t’a gũ yʋʋm 40. A sẽn gũ wã, a paama zʋg-sõma sẽn wa n sõng-a t’a tõog n zã neb sẽn yaa sũ-kɛgems rãmb la kɩɩsdba.—Tʋʋ. 7:22-25, 30-34.

20. Yam bʋg la d tõe n dɩk a Zonatã kibarã pʋgẽ?

20 La tõe tɩ tʋʋm kẽer la b pa na n tol n kõ-do. Yɩɩ woto ne a Sayull biig a Zonatã. A ra tõe n wa lebga Israyɛll rĩma. La Wẽnnaam da yãka a Davɩɩd yʋʋm sẽn pa ta yẽ wã. A Zonatã manesem yɩɩ wãna? A saka Wẽnnaam daabã, n gẽneg a yõor meng n teel a Davɩɩde. A yeela a Davɩɩd woto: “Yaa yãmb n na n lebg Israyɛll dĩma, tɩ m pʋgl yãmba.” (1 Sãm. 23:17) Kiba-kãngã wilgda tõnd bõe? A Zonatã pa sãam a sũur a Zeova sẽn yãk a Davɩɩdã yĩng ye. A pa maan sũ-kiir wa a Sayull ye. Wall tɩ d maand sũ-kiir d taabã sẽn tar tʋʋm ninsã poorẽ wã, d segd n tʋmda tʋʋm nins b sẽn kõ-dã ne d sũur fãa. D tõe n kɩsa sɩd tɩ dũni-paalgã pʋgẽ, a Zeova na n gesame tɩ d ned kam fãa raab pidi.

21. D sẽn paam n yaa Wẽnnaam yel-gɛtbã, d tagsg segd n yɩɩ wãna?

21 Bɩ d ra yĩm tɩ tõnd sẽn yaa Wẽnnaam yel-gɛtbã, d zu-soabã pa nin-toaag n namsd-d ye. A pʋd n kõ-d-la tʋʋm-kãsenga. A kɩtame tɩ d moond koe-noogã rũndã-rũndã sẽn yaa yaoolem dayã. B pa na n tol n le wa tʋm tʋʋm-kãngã buud yɛs ye. A sẽn kõ tõnd tʋʋmdã, a zẽka d zug la a waoog-do. Sẽn paase, a kõ-d-la lohorem, tɩ d tõe n yãk d sẽn na n tʋm a tʋʋmdã to-to. Woto wã, bɩ d yɩ yel-gɛtb sẽn yaa sɩd rãmba, la d ra tol n yĩm tɩ d sẽn paam n tʋmd Sẽn-ka-a-to wã tʋʋmdã yaa zu-zẽkr ye.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 20]

Bɩ d ned kam fãa tʋm tʋʋm nins b sẽn kõ-a wã ne a sũur fãa