Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sokr a 1: Vɩɩmã yõod yaa bõe?

Sokr a 1: Vɩɩmã yõod yaa bõe?

A ROSALIND sẽn be Ãngeletɛɛrã ra nonga kareng wʋsgo. A leb n da tʋll n sõnga neba. A wa n paama tʋʋmd sẽn yaa sõng neb sẽn pa tar zagse, la koms-rãmba. A le wa n karem n paasame, n paam tʋʋmd sẽn yaood sõma. Baa a sẽn da tar tʋʋm-sõng n tar ligd wʋsgã, a yeela woto: “Yʋʋm wʋsg pʋgẽ, mam da wae n sokda m meng woto: ‘Bõe yĩng tɩ ninsaal be tẽngã zugu?’ la ‘vɩɩmã yõod yaa bõe?’”

Bõe yĩng tɩ sokrã zemse? Ninsaalbã pa wa rũmsã ye. Tõnd tõe n tagsa yɛl sẽn loog zug n dɩk yam, d tõe n tagsa beoog yelle, la d bao n bãng vɩɩmã yõod me.

 

Wãn to la kẽer leokda? Neb wʋsg tagsdame tɩ vɩɩmã yõod yaa paam arzɛk wall yʋʋre, la tɩ rẽ n kõt ned sũ-noogo.

 

B leoorã wilgda bõe? Ne bãmba, yaa ned kam fãa n yãkd bũmb nins a sẽn na n lʋɩɩs taoor a vɩɩmã pʋgẽ, la tɩ tõnd raabã yõod yɩɩda Wẽnnaam daabã.

 

Bõe la Biiblã yeta? Rĩm a Salomo paama arzɛk wʋsgo. A nooga a yõor hal tɩ sek me. La a yeelame tɩ pa rẽ n kɩtd tɩ ned vɩɩm tall bark ye. A wilga bũmb ning sẽn kɩtd tɩ ned vɩɩm tall barkã, n yeel woto: “Kelg koɛɛg baasgo. D wʋma fãa. Zoe Wẽnnaam la f sak bãmb tõodo. Tɩ bõe, ninsaal fãa tog n maana  woto.” (Koɛɛg Soaba 12:13) Wẽnnaam tõodã sakr baoodame tɩ d maan bõe?

Bũmb a ye Wẽnnaam sẽn dat yaa d paam sũ-noogo. A Salomo yeela woto: “Bũmb ka be sẽn yaa noog ne ninsaal n yɩɩd a sẽn na n paam n dɩ la a yũ n maan sũ-noog ne a tʋʋmd ye. La ne yãoã me, mam yãame t’a yita Wẽnnaam nugẽ.”—Koɛɛg Soaba 2:24.

Wẽnnaam datame me tɩ d nong d zakã rãmb la d get b yelle. Ad sagls kẽer a sẽn kõ zagsã neba:

D sã n tũ Biiblã sagl-kãensã, d na n paama sũ-noog d zakã pʋgẽ. La bũmb ning d sẽn tõe n maan tɩ tall yõod n yɩɩd yaa d sẽn na n bao n bãng d Naandã sõma, n paam n lebg a zoa. Sɩd me, Biiblã sagl-d-la woto: “Bɩ y kolg Wẽnnaam, la bãmb na kolg yãmba.” (Zak 4:8) Y sã n maan woto, y na n mikame tɩ y vɩɩmã tara yõodo.