Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D yɩ “sãamb” dũni-kãngã pʋgẽ

D yɩ “sãamb” dũni-kãngã pʋgẽ

 D yɩ “sãamb” dũni-kãngã pʋgẽ

‘Mam kota yãmba, yãmb sẽn yaa sãamb la pa-wet dũniyã ka wã yĩnga, tɩ yãmb da sak yĩngã ratem-wẽngã ye.’—1 PƖƐ. 2:11.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã yaa sãamba?

Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ “piis a taabã” me yaa sãamba?

Bõe la yãmb gũud ne y sũy fãa?

1, 2. Ãnd dãmb la a Pɩɛɛr sẽn bool tɩ “nin-tũusdsã,” la bõe yĩng t’a bool-b me tɩ “sãamba”?

NA MAAN yʋʋm 30 a Zezi sẽn leb saasẽ wã poore, tʋmd-tʋmd a Pɩɛɛr gʋlsa lɛtr n tool “nin-tũusdsã sẽn sãeeg n lebg sãamb Põ ne Galasi la Kapados ne Aazi la Bitini soolem pʋsẽ wã.” (1 Pɩɛ. 1:1) Yaa vẽeneg t’a Pɩɛɛr sẽn bool-b rãmb tɩ “nin-tũusdsã” yaa sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeeb wa yẽ, n paam “dogem-paalg” ne “tẽeb sẽn vɩ,” n na n wa tɩ rɩ naam ne Kiristã saasẽ wã. (Karm-y 1 Pɩɛɛr 1:3, 4.) La bõe yĩng t’a bool nin-tũusdsã tɩ “sãamb la pa-weto”? (1 Pɩɛ. 2:11) Rũndã-rũndã, dũniyã gill zugu, yaa kiris-neb sõor bilf bal n yet tɩ b paama vʋʋsem sõng zaeebã. Woto wã, a Pɩɛɛr gomdã võor yaa bõe ne tõnd fãa?

2 A Pɩɛɛr sẽn bool pipi kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã tɩ “sãambã” zemsame. Wa sẽn ket n vɩ-b rũndã-rũndã wã, bãmb me ra pa na n pa tẽngã zug wakat sẽn kõn sa ye. Tʋmd-tʋmd a Poll me sẽn da paam vʋʋsem sõng zaeeb n naag a Zezi “bãg-bilã” nebã yeela woto: “Ne tõndo, tõnd ba-yir bee saasẽ. Be me la Fãagdã sẽn yaa Zusoab a Zezi Kiristã tõnd sẽn gũud ne yãgbã na n yi n wa.” (Luk 12:32 MN; Fil. 3:20, MN.) Sẽn paam-b zaeebã “yir sẽn be saasẽ” wã yĩnga, b kũum poore, b vʋʋgdame n kẽng saasẽ, n pa le tõe n ki ye. (Karm-y Filip rãmb 1:21-23.) Dẽnd d tõe n yeelame tɩ b yaa “sãamba,” bala, b pa na n kaoos dũni-kãngã a Sʋɩtãan sẽn so wã pʋgẽ ye.

3. Sok-bʋg la d na n leok “piis a taabã” zugu?

 3 La a Zezi sẽn bool b rãmb tɩ “piis a taabã” yẽ? (Zã 10:16) Biiblã wilgame tɩ b na n wa paam n vɩɩmda tẽngã zug wakat sẽn kõn sa. La bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ bãmb me yaa sãamba?

‘BÕN-NAANDSÃ FÃA WẼEDA SIRI’

4. Bõe la dũniyã nin-kãsems pa tõe n maane?

4 A Zeova sẽn bas tɩ dũni-kãngã ketẽ wã, a Sʋɩtãan kɩɩsgã sẽn wa ne tood ninsã na n ket n namsda nebã fãa, baa kiris-nebã. Rom dãmb 8:22 yeta woto: “Tõnd miime tɩ bõn-naandsã wẽeda siri, n namsd wa pag sẽn dat n dog tɩ ta masã.” Politik taoor dãmba, siãnsã bãngdb la neb sẽn tar ligd maoodame n dat n boog ãdem-biisã namsgã, la b pa tõe ye.

5. Yʋʋmd 1914 soabã tɛka, bõe la neb milyõ-rãmb maan-yã, la bõe yĩnga?

5 Yʋʋmd 1914 soabã tɛka, neb milyõ-rãmb n sak n na n zĩnd a Zezi Kirist sẽn yaa rĩm ning Wẽnnaam sẽn yãkã poorẽ. B pa rat n yɩ a Sʋɩtãan dũniyã rẽnd wall b teel-a ye. B maanda b sẽn tõe fãa n teend Wẽnnaam Rĩungã.—Rom 14:7, 8.

6. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Zeova Kaset rãmbã fãa yaa sãamba?

6 A Zeova Kaset rãmbã sakda tẽns nins pʋsẽ b sẽn vɩ wã taoor dãmbã noyã. B bee tẽns 200 la zak pʋsẽ. La b sẽn beẽ fãa, b yaa wa sãamba. B pa kẽesd b toog politikã pʋgẽ ye. Gudgr sã n wa be b tẽngã pʋgẽ me, b pa kẽesd b toog ye. Baa masã menga, b getame tɩ b yaa dũni-paalg ning Wẽnnaam sẽn pʋlmã neba. B sẽn mi tɩ ka la bilfu, dũni-kãngã na n saame tɩ b sãandã me sa wã, noogda b sũuri.

7. Wãn to la wẽn-sakdbã sãandã na n sa?

7 Ka la bilfu, a Zezi Kirist na n sãama a Sʋɩtãan dũniyã. Kiristã goosneema wã sẽn zems zãngã na n menesa yel-wẽndã la namsgã fãa.  A na n sãama malɛgs la ninsaalb nins sẽn kɩɩsd a Zeova naamã me. Wakat kãnga, wẽn-sakdbã pa na n le yɩ sãamb ye. B na n sooga dũniyã sẽn na n lebg arzãnã, n zĩnd a zug wakat fãa. (Karm-y Wilgr 21:1-5.) Rẽ la bõn-naandsã fãa na n “paam yolsg ne faoolem yembdo, n paam pʋɩɩr ne Wẽnnaam kambã b lohormã ne b ziirã pʋgẽ.”—Rom 8:21.

KIRIS-NEB HAKƖKÃ SẼN SEGD N VƖƖMD TO-TO

8, 9. A Pɩɛɛr sẽn yeel tɩ d ra “sak yĩngã ratem-wẽngã” võor yaa bõe?

8 A Pɩɛɛr bilga kiris-nebã sẽn segd n zã b mens to-to wã, n yeel woto: “Mam zo-nongdse, mam kota yãmba, yãmb sẽn yaa sãamb la pa-wet dũniyã ka wã yĩnga, tɩ yãmb da sak yĩngã ratem-wẽng sẽn zabd ne sɩɩgã ye.” (1 Pɩɛ. 2:11) Yaa sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã la a Pɩɛɛr sẽn saglã. La a Zezi piis a taabã me segd n tũu sagl-kãngã.

9 D sã n tũ d Naandã noy n pids d tʋlsem kẽere, pa wẽng ye. Rẽ pʋd n kõt-d-la sũ-noogo. Wala makre, d sã n dat rɩ-noog wall bõn-yũudl sẽn noom-do, pa rẽ bɩ n kok pemsem ne d zo-rãmba, pa wẽng ye. Ned sẽn kẽ kãadem me sã n tʋlg a pag bɩ a sɩda, zemsame. (1 Kor. 7:3-5) La a Pɩɛɛr goma “yĩngã ratem-wẽng sẽn zabd ne sɩɩgã” yelle. Vẽenega, d segd n gũusa ne tʋlsem ning fãa sẽn kɩɩsd a Zeova noyã, bala tõe n sãama zood ning d sẽn tar ne-a wã. D sã n pa maan woto, tõe n tũu ne d yõore.

10. Wãn to la a Sʋɩtãan makd kiris-nebã n dat tɩ b yɩ a dũniyã rẽnda?

10 A Sʋɩtãan sẽn dat yaa kiris-neb hakɩkã yĩm tɩ b yaa “sãamb” dũni-kãngã pʋgẽ. A ratame tɩ b yɩ neb sẽn nong ligdi, yoob la naam. A leb n datame tɩ b yɩ beedo, wall neb sẽn nong b tẽng tɩ looge. D segd n bãngame tɩ woto fãa yaa bẽdse. D sã n maand d sẽn tõe fãa n gind bõn-kãensã, wilgda vẽeneg tɩ d pa rat n yɩ a Sʋɩtãan dũniyã neba, la tɩ d yaa “sãamba.” Tõnd sẽn dat yaa wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa Wẽnnaam dũni-paalgã pʋgẽ, n maood ne d sũur fãa rẽ yĩnga.

YEL-MANESEM SẼN YAA SÕMA

11, 12. Neb wʋsg manesem yaa wãn ne sãamba, la wãn to la neb kẽer get a Zeova Kaset rãmbã?

11 A Pɩɛɛr wilga bũmb a to kiris-nebã sẽn yaa “sãambã” sẽn segd n maane, n yeel vɛrse 12 wã pʋgẽ woto: “Bɩ y kɩt tɩ yãmb yel-manesem yɩ sõma neb nins sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã sʋka, tɩ baa bãmb sẽn kãnegd yãmb wa nin-wẽnsã, bãmb na waoog Wẽnnaam b waoongã daare, bãmb sẽn na n yã yãmb tʋʋm-sõma wã yĩnga.” Sãamb yaa neb sẽn tɩ vɩ tẽn-zẽnga. Naoor wʋsgo, b sẽn pa wõnd tẽng-n-nebã yĩnga, b wɩt-b lame, n tõe n get-b meng wa nin-wẽnse. B no-goamã, b tʋʋmã la b sẽn manegd b mens to-to wã tõe n kɩtame tɩ b yaa toore. La b sã n tar yel-manesem sẽn yaa sõma, tõe n kɩtame tɩ nebã bãng tɩ b pa nin-wẽns ye.

12 Kiris-nebã me yaa toor ne neb wʋsgo. B no-goamã la reem nins b  sẽn nongã mi n yaa toore, tɩ b sẽn zãad b mens to-to wã la b fu-yerdɩ wã me pa wõnd neb wʋsg rẽnd ye. Woto fãa kɩtame tɩ nebã mi n dõt-b wa b yaa nin-wẽnse. Baasgo, neb kẽer pẽgd-b-la b sẽn zãad b mens sõma wã yĩnga.

13, 14. Wãn to la yam soab “tʋʋm wilgd t’a tara yam”? Kõ-y makre.

13 Ned tʋʋm-sõma tõe n kɩtame t’a wɩtb toeem yam. A Zezi a ye bal n yɩ ninsaal sẽn sak Wẽnnaam n pa tol n tudgi. Baasgo, neb n wɩd-a. Kẽer da yetame t’a yaa “yão-beed soaba, la rã-yũuda, la yõor yaood dɛɛgdbã ne yel-wẽnã rãmb zoa.” La a yel-manesmã sẽn da yaa sõma wã ra wilgda vẽeneg t’a pa ned a woto ye. A meng yeelame tɩ “yam soab tʋʋm n wilgd t’a tara yam.” (Mat. 11:19) Yaa woto me rũndã-rũndã. Wala makre, Alemayn Betɛllã sẽn be Selters soolmã yags kẽer da wɩta tõnd saam-biis nins sẽn tʋmd be wã, n getẽ tɩ b sẽn vɩ to-to wã pa sõma ye. La Selters meerã pẽg-b lame n yeel woto: “Yaa sɩd t’a Zeova Kaset rãmb nins sẽn tʋmd be wã sẽn vɩ to-to wã yaa toore, la b pa tiisd tẽngã neb ye.”

14 Sẽn nan pa kaoose, b rõda a Zeova Kaset rãmb nins sẽn be Mosku sẽn yaa Risi na-tẽngã me tɩ b tʋmda tʋʋm-kɛga. Kẽer da yetame tɩ b yaa zag-wãadba, tɩ b sagenda neb tɩ b kʋ b mense, la tɩ b pa sakd logtor yir tɩbsg ye. La yʋʋmd 2010 sigr kiuug pʋgẽ, Erop bʋ-kaoodbã sull ning sẽn get ninsaalbã dʋrwa-rãmb yellã sẽn be Tarasbʋʋr sẽn yaa Fãrens tẽngã kõ a Zeova Kaset rãmbã bʋʋm. B wilgame tɩ Mosku tẽngã taoor dãmb sẽn bao n na n kẽes b toog a Zeova Kaset rãmbã tũudmã yɛlẽ wã pa zemse, la tɩ b pa tar sor n na n gɩdg b tigissã ye. Bʋ-kaoodbã yeelame tɩ Risi bʋ-kaoodbã pa kõ kaset sẽn wilgd t’a Zeova Kaset rãmbã tʋma kɛgr ye. B paasame tɩ Risi bʋ-kaoodbã tika Mosku laloa wã sẽn yaa dem-demã, n wẽg a Zeova Kaset rãmbã.

D SAKD TẼNGÃ TAOOR DÃMBA

15. Biiblã sagl-bʋg la kiris-neb hakɩkã tũuda?

15 A Zeova Kaset rãmbã sẽn be dũniyã gill zugã tũuda saglg a to a Pɩɛɛr sẽn kõ. A yeela woto: “Bɩ yãmb sak dũniyã nebã tõod fãa Zusoabã yĩnga, a sã n yaa rĩm-dãmb sẽn so pãng fãa, wall nanambs rĩmã sẽn tʋme.” (1 Pɩɛ. 2:13, 14) Baa kiris-neb hakɩkã sẽn pa dũniyã  rẽndã, b tũuda a Poll me saglgã, n sakd nanambsã noy nins sẽn pa kɩɩsd Wẽnnaam noyã.—Karm-y Rom dãmb 13:1, 5-7.

16, 17. a) Bõe n wilgd tɩ tõnd pa tõtba? b) Bõe la politik taoor dãmb kẽer bãng-yã?

16 A Zeova Kaset rãmbã sẽn vɩ wa sãamb dũni-kãngã pʋgẽ wã pa sẽn na yɩl n kɩɩs tẽnsã taoor dãmba, wall ning neb a taabã taal ye. B miime tɩ nebã tara sor n na n yãk b nanambs wall wilg b sẽn dat tɩ b welg b tẽngã zu-loees to-to. La b pa kẽesd b toog politikã yɛl pʋgẽ wa tũudum kẽer neb ye. B leb n pa maood sẽn na yɩl tɩ taoor dãmbã toeem b sẽn zãad tẽngã to-to wã ye. A Zeova Kaset rãmbã pa tol n dat n tõdg nanambsã wall b tõg neb a taabã tɩ b maan dẽ ye.

17 Kiris-nebã sẽn sakd tẽngã taoor dãmb wa a Pɩɛɛr sẽn saglã, wilgdame tɩ b waoogd-b lame la b nand-ba. (1 Pɩɛ. 2:17) Nanambs kẽer mi n wa bãngame t’a Zeova Kaset rãmbã pa nin-wẽns ye. Makre, Alemayn tẽngã politik taoor soab a ye (Steffen Reiche) yeelame tɩ nazi-rãmbã sẽn wa n namsd a Zeova Kaset rãmbã, b kell n zãa b mens sõma. A paasa woto: “A Zeova Kaset rãmbã pa sak n kɩɩs b tẽebã ye. B ra maanda neb nins b sẽn da yõg n pag wa bãmbã neer me. Manesem a woto ra nafda Alemayn tẽngã, n ket n nafdẽ. Bala, nebã wʋsg pa le maand taab neer ye. B kisa sãambã, tũudum a taabã neb la neb nins sẽn pa be politik sull a ye ne bãmbã.”

D NONG D SAAM-BIISÃ

18. a) Bõe yĩng tɩ d nong taaba? b) Bõe la neb sẽn pa a Zeova Kaset rãmb yeel rẽ wɛɛngẽ?

18 Tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yeela woto: “Bɩ y nong ba-biisã. Bɩ y zoe Wẽnnaam.” (1 Pɩɛ. 2:17) A Zeova Kaset rãmbã zoeta Wẽnnaam, rat n yeel tɩ b pa rat n maan bũmb sẽn sãamd a sũur ye. Rẽ me n kɩt tɩ b maand a raabã. Sẽn paase, b sẽn tar tẽed-n-taas sẽn maand woto dũniyã gill zugã noom-b lame. Rẽ n so tɩ b “nong ba-biisã.” Rũndã-rũndã nebã wʋsg sẽn pa nong taabã, b sã n ne tõnd sẽn nong taab to-to wã, lingd-b lame. Wala makre, yʋʋmd 2009 soabã, tigis-kãseng n zĩnd Alemayn t’a Zeova Kaset rãmb yi tẽn-zẽms n kẽnge. B tẽed-n-taasã reeg-b-la sõma. Pag a ye tʋʋmd sẽn yaa wilg sãambã zĩis nins b sẽn tõe n kẽngã sẽn yã rẽ, a sũur yɩɩ noog wʋsgo. A yeelame tɩ yẽ sẽn sɩng a tʋʋmdã tɛka, a ra nan zɩ n yã neb sẽn nong taab woto ye. A Zeova Kaset soab a ye yeelame tɩ pagã sẽn wa n gomdã, ra yaa vẽeneg t’a sũurã nooma wʋsgo. Yãmb me zoe n wʋma neb sẽn pẽgd a Zeova Kaset rãmbã tigis-kãseng sasa bɩ?

19. Bõe la d segd n yãk yam n maane, la bõe yĩnga?

19 Wa d sẽn yã wã, a Zeova Kaset rãmbã wilgda b vɩɩmã nens fãa pʋgẽ tɩ b yaa “sãamb” dũni-kãngã pʋgẽ. Sẽn paase, b rat n kell n yɩɩ sãamb ne b sũyã fãa. B tika Biiblã sẽn yetã n kɩs sɩd tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam na n lugla dũni-paalg tɩ tɩrlem zĩnd a pʋgẽ, tɩ b paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa. Yãmb me gũuda wakat kãng ne y sũy fãa bɩ?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto, seb-neng 23]

Tõnd pa maood n dat n toeem dũni-kãngã ye

[Foto, seb-neng 23]

Tõnd moondame tɩ Wẽnnaam na n lugla dũni-paalga

[Foto, seb-neng 25]

Biiblã sõnga Risi ra-kãngã ne a zakã rãmb tɩ b zemsd taaba