Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ninsaal yam daabã na n saame

Ninsaal yam daabã na n saame

 Ninsaal yam daabã na n saame

“Tẽ Zusoabã n tũ bãmb sore. . . . Fo na n yãa nin-wẽns sãoongo.”—YƖƖL SÕAMYÃ 37:34.

NEB wʋsg tagsdame tɩ ninsaal yam daabã na n bee wakat fãa, la tɩ ned pa tõe t’a sa fasɩ ye. Yãmb me tagsda woto bɩ? Y sã n tagsda woto, y bee bʋʋm. Sɩd me, ninsaalbã sẽn be tẽng zug tɛka, b toeema b sẽn dɩt b naamã to-to wã naoor wʋsgo, la b zɩ n tõog tɩ ninsaal yam daabã sa zãng ye. La rẽ yĩnga d tõe n tẽeme tɩ wakat n wat tɩ ãdem-biisã fãa na n yɩ pʋ-peelem dãmb bɩ?

Biiblã wilgdame tɩ wakat a woto n wate. A wilgame tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ ninsaal yam daabã sa. Wãn to la a na n maan dẽ? A na n tũnuga ne a Rĩungã sẽn yaa goosneema sẽn be saasẽ wã, n toeem yɛl wʋsg tẽngã zugu. A Zezi zãmsa a karen-biisã tɩ b pʋʋs tɩ Rĩung-kãng wa. A pʋʋsg ning neb wʋsg sẽn boond tɩ “tõnd Ba sẽn be arzãnã” pʋgẽ, a yeela woto: “Tɩ yãmb soolem [bɩ y Rĩungã, MN] wa, tɩ yãmb daab maan dũniyã zugu.”—Matɩe 6:10.

Biiblã goma a Zezi Kirist sẽn yaa Rĩung-kãng rĩmã yelle, n yeel woto: “Yẽ na n fãaga nimbãan-ned sẽn kelemda, la naong soab sẽn ka tar sõngda. Far soab ne nimbãan-ned nimbãaneg tara yẽnda, la yẽ na n fãaga nimbãan-dãmbã vɩɩm. Yẽ na n fãaga bãmb ne toolem la pãnga.” (Yɩɩl Sõamyã 72:12-14) Woto wilgdame tɩ ninsaal yam daabã sẽn namsd neb ninsã nimbãaneg tara a Zezi, la t’a na n fãaga neb nins b sẽn namsdã. Woto pa kengd raood sɩda?

Wẽnnaam Rĩungã rĩm sẽn yaa nimbãan-zoɛt la a tar pãngã, a na n tõogame tɩ ninsaal yam daabã sa. Wãn to? A na n menesa bũmb a tãab nins sẽn kɩt tɩ ninsaal yam daabã beẽ wã.

Yel-wẽndã

Tõnd fãa sẽn dog ne yel-wẽndã kɩtame tɩ d mi n tar tʋls-wẽnse, n dat n maan sẽn noom tõnd bala. (Rom dãmba 7:21-23) Baasgo, neb n be n modgd n maand sẽn yaa tɩrga. B tẽeda a Zezi maoongã, n paamd b yel-wẽnã sugri. * (1 Zã 1:7, 9) Wẽnnaam sẽn maan bũmb nins tɩ wilgdẽ t’a nonga tõndã sʋka, a sẽn tʋm a Zezi t’a wa ki tõnd yĩngã n yaa kãseng n yɩɩda. Neb nins  sẽn tẽed a Zezi maoongã na n dɩɩ Wẽnnaam nonglmã nafa wa Zã 3:16 sẽn yetã. Be, b yeela woto: “Wẽnnaam nonga dũniyã, hal tɩ b kõ b Biig sẽn ka to, tɩ ned ning fãa sẽn tẽed bãmb kõn sãam ye, la a na paam vɩɩm sẽn ka sɛta.”

Bũmb ning Wẽnnaam sẽn na n maan n kõ sakdbã sɩd bee yamleoogo. Dũni-paalgã pʋgẽ, a na n sõng-d-la bilf-bilf tɩ d wa paam d mens ne yel-wẽndã la a biisã fãa, n lebg neb sẽn zems zãnga. (Ezai 26:9; 2 Pɩɛɛr 3:13) Ned pa na n le wẽg a to ye. Dẽnd Wẽnnaam Rĩungã naam dɩɩb sasa, ninsaal yam daabã na n saame.

Dũniyã

Bʋko, neb wʋsg maanda b taab pãng rũndã-rũndã. B wẽgda naong rãmbã, la b maandẽ tɩ b taabã tʋmd pʋ-lika. Biiblã sagenda nin-kãensã woto: “Bɩ nin-wẽng bas sor ning a sẽn tũudã, tɩ tʋʋm-wẽns maandbã me bas tags-wẽnsã, n tek yam n sak Zusoabã tɩ b zoe bãmb nimbãanega, la a sak tõnd Wẽnnaam sẽn kõt sugr wʋsgã.”—Ezai 55:7.

La Wẽnnaam na n sãama neb nins sẽn tʋmd wẽng n pa tol n dat n tekã. Biiblã yeta woto: “Tẽ Zusoabã n tũ bãmb sore. . . . Fo na n yãa nin-wẽns sãoongo.” (Yɩɩl Sõamyã 37:34) Yaa Wẽnnaam Rĩungã n na n pids gom-kãensã. Nin-wẽnsã sãoong poore, Wẽnnaam nin-buiidã na n paama b mens ne ninsaal yam daabã.

A Sʋɩtãana

A Sʋɩtãan la wẽn-kɩɩsdbã taoor soaba. La zu-noogo, ka la bilfu, a Zeova na n kɩtame t’a pa le tõog n maan ãdem-biisã bũmb ye. Rẽ poore, a na n sãama a Sʋɩtãana, t’a ra le tõog n belg ned t’a maan wẽng ye.

B sẽn yeel tɩ Wẽnnaam na n menesa bũmb nins fãa sẽn kɩt tɩ ninsaal yam daabã beẽ wã tõe n wõnda pa sɩd ye. Tõe tɩ y sokda y meng woto: ‘Wẽnnaam sɩd tõe n maana rẽ bɩ? A sã n tõeẽ, bõe yĩng t’a bas tɩ ninsaal yam daabã kaoosdẽ?’ Biiblã tõe n sõng-y lame tɩ y paam sogs-kãensã leoore. * Woto wã, bɩ y bao n bãng Biiblã sẽn wilgd vɩɩmã sẽn na n yɩ a soab ka la bilfu, wakat ning ninsaal yam daabã sẽn na n pa le zĩndã.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 8 Y sã n dat vẽnegr n paas a Zezi maoongã wɛɛngẽ bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak a 5 soabã. A Zeova Kaset rãmbã n yiis seb-kãnga.

^ sull 15 Y tõe n gesa Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak a 3, a 8 la 11 wã.