Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ ninsaal yam daabã pa satẽ?

Bõe yĩng tɩ ninsaal yam daabã pa satẽ?

 Bõe yĩng tɩ ninsaal yam daabã pa satẽ?

“Ninsaal tõee a to n maand-a wẽnga.”—KOƐƐG SOABA 8:9.

GOM-KÃENSÃ wilgda ninsaalbã naam sẽn sɩng n yaa to-to wã bal kɛpɩ. Ninsaalbã naamã sɩngr tɛka, yaa namsg la fare. Wakat fãa, neb sẽn maood ne b sũur fãa n dat tɩ tɩrlem zĩnd beeme. La rat-tɩ-loogã la ninsaal yam daabã kɩtame tɩ b pa tõe ye. Bõe yĩng tɩ yaa woto? Bõe yĩng tɩ ninsaal yam daabã pa satẽ? Sẽn yɩɩd fãa, yaa bũmb a tãab yĩnga.

1. Yel-wẽndã.

Biiblã wilga vẽeneg tɩ tõnd fãa “bee yel-wẽnã yembd pʋgẽ.” (Rom dãmba 3:9) Yel-wẽndã yaa wa bãag sẽn ka tɩɩm d sẽn dog ne, la sẽn ‘be tõnd pʋsẽ.’ Hal d yaab a Ãdem beegrã tɛk n tãag masã, ‘yel-wẽnã tara pãng’ tõnd zugu. D bee “yel-wẽnã tõog yembd pʋgẽ.” Rẽ kɩtame tɩ wʋsg lʋɩɩsd b mensã raab taoore, n sakd n wẽgd b taab n baood arzɛgs wall naam.—Rom dãmba 5:21; 7:17, 20, 23, 25.

2. Dũniyã.

Dũni-kãngã nebã wʋsg yaa yão-beed rãmba, tɩ yaa b mensã yell bal n pak-ba. Woto kɩtame tɩ wʋsg getẽ tɩ yɩl n da rɩk b togs-n-taar yaa toogo. B sẽn dat naam ne b sũur fãa wã, b maanda b sẽn tõe tɛk n na n paam-a. Sẽn paase, b nonga arzɛgs tɩ looge, n sakd n maand zãmb la pʋ-lik buud fãa. Wall tɩ b mao n yɩ pʋ-peelem dãmbã, b rɩkda neb wʋsg naoore, n “maand wẽnga.”—Yikri 23:2.

3. A Sʋɩtãana.

A Sʋɩtãan sẽn yaa malɛk sẽn kɩɩs Wẽnnaamã “belgda dũniyã fãa.” (Wilgri 12:9) A sã n paam tɩ nebã maand wẽnga, noom-a lame. A sẽn mi tɩ ãdem-biig fãa rata naarã, a tõe n tũnuga ne rẽ n belg ned t’a sak n tʋm pʋ-lika.

La rẽ yĩnga woto rat n yeelame tɩ tõnd pa tõe n kɩɩs a Sʋɩtãan bɩ? Sõsg ning sẽn pʋgdã na n leoka sok-kãngã.