Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Pagbã zu-loeese

Pagbã zu-loeese

 Pagbã zu-loeese

“Mam sã n ne b sẽn namsd pagbã to-to wã, m pa tol n dat n bɩ n lebg pag ye.” —Woto la a ZAHRA sẽn tar yʋʋm 15 wã yeel zʋrnall a ye (GEO) pʋgẽ.

PƲG-SADÃ goam sẽn be rɩtgã yaa sɩda. Dũniyã gill zugu, b maanda pʋg-sadbã la pagbã pãnga, la b kis-ba. Ad kibay sẽn wilgd rẽnda:

Kisgrã. Aazi soolmẽ wã, roagdbã fãa la bal pa rat kom-pugli ye. Nasiõzĩni wã wilgame tɩ yʋʋmd 2011 soabã, pʋsã yiisgu, kambã kʋʋbo, la b sẽn pa get pagbã la kom-pugli wã yell sõma wã yɩɩ sabaab tɩ sẽn kolg bãmb milyõ 134 ki Aazi soolmẽ wã.

Karengã. Dũniyã gill zugu, neb nins sẽn pa karem baa bilf wall sẽn pa karem tɩ ta yʋʋm a naasã sʋka, pagbã n yɩɩde. B neb a tãab sʋka, yiibã yaa pagba.

Pʋg-yõgrã. Tẽns wʋsg pʋsẽ, rao sã n maan a pag pãng n kẽ ne-a, nebã pa get tɩ yaa wẽng ye. Sẽn yɩɩd pagb milyaar a yi la pʋɩ-sʋk n vɩ tẽns a woto pʋsẽ.

Laafɩ wã wɛɛngẽ. Tẽns nins sẽn yaa naongã pʋsẽ, minit a yiib fãa, pag n kiid ne pʋg wall rogem sasa, a sẽn pa paam tɩ logtor ges a yell sõma yĩnga.

Laloa wã wɛɛngẽ. Dũniyã gill zugu, sẽn yɩɩd koodã pʋɩ-sʋk yaa pagbã n koode. La tẽns wʋsg laloa pa kõt pag sor t’a tõe n paam a toorẽ pʋʋgo, wall a soog a ba pʋʋg a ba wã kũum poor ye.

Bõe yĩng tɩ b wẽgd pagbã woto? Naoor wʋsgo, yaa tũudmã sẽn zãmsd nebã bũmb ningã n kɩt tɩ b wẽgd pagbã la b namsd-ba, wall b kõt neb nins sẽn maand woto wã bʋʋmã. Fãrens zʋrnall a ye wilgame tɩ Ẽnd avoka-poak a Chandra Rami Chopra yeela woto: “Bũmb a ye n kɩt tɩ tũudum toor-toorã neb sẽn tũud noy ninsã wõnd taaba: Yaa b sẽn kɩtd tɩ b pa nand pagbã.”

Yãmb me tagsda woto bɩ? Y tagsdame tɩ Biiblã yaa wa tũudum sɛb kẽer sẽn gomd n paoogd pagbã bɩ? Sãnda yetame tɩ Biiblã goam kẽer paoogda pagbã. La rẽ yĩnga Biiblã wilgame tɩ pagbã tara yõod Wẽnnaam nifẽ bɩ? Neb wʋsg tara b sẽn tagsd yel-kãngã zugu. La d sã n bao n bãng Biiblã sẽn yetã, d paamda sok-kãngã leoore.

[Foto rãmba, seb-neng a 3]

© G.M.B. Akash/Panos Pictures