Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bɩ yãmb n-ye yɩ n-ye

Bɩ yãmb n-ye yɩ n-ye

 Bɩ yãmb n-ye yɩ n-ye

“Bɩ yãmb n-ye yɩ n-ye, tɩ y ayo yɩ ayo.”—MAT. 5:37, KÃAB-PAALGÃ KOE-NOOGO.

BAO-Y SOGS-KAENSÃ LEOORE

Bõe la a Zezi yeel wẽenegã wɛɛngẽ?

Bõe yĩng t’a Zezi yaa mak-sõng pʋlemsã pidsg wɛɛngẽ?

Yel-bʋs pʋsẽ la d segd n kɩt tɩ d n-ye yɩ n-ye?

1. Bõe la a Zezi yeel wẽenegã wɛɛngẽ, la bõe yĩnga?

KIRIS-NEB hakɩkã pa wae n wẽendẽ, bala, b tũuda a Zezi sẽn sagl-b tɩ b ‘n-ye yɩ n-ye’ wã. A gomdã rat n yeelame tɩ ned sã n pʋlem t’a na n maana bũmbu, a segd n maaname. La a Zezi reng n yeela woto: “Ra wẽen baa bilf ye.” A sẽn yeel rẽ wã yaa tɩ neb wʋsg ra minim n wẽendame, n yaool n miẽ tɩ b pa na n maan b sẽn yetã ye. Ned sã n pʋlem t’a na n maana bũmb n yaool n pa maane, wilgda bõe? Wilgdame tɩ d pa tõe n teeg-a, la t’a maanda ‘wẽng soabã’ raabo.—Karm-y Matɩe 5:33-38.

2. Bõe yĩng tɩ pa wakat fãa la wẽeneg yaa wẽnga?

2 A Zezi gomdã rat n yeelame tɩ d pa tol n tõe n wẽen bɩ? Ayo. Wa sõsg ning sẽn loogã sẽn wilgã, Wẽnnaam a Zeova n paas nin-tɩrg a Abrahaam wẽena yɛl kẽer poorẽ. Sẽn paase, tõog ning Wẽnnaam sẽn kõ Israyɛll nebã pʋgẽ, a wilgame tɩ sẽn na yɩl n welg yɛl kẽere, yaa tɩlae tɩ b wẽene. (Yik. 22:9, 10; Sõd. 5:21, 22) Dẽnd kiris-ned sã n wa segd n gom bʋ-kaoodb taoore, a tõe n wẽename t’a na n togsa sɩda. Baa sã n pa wae, tõe n wa yɩɩ tɩlae me ne kiris-ned t’a wẽen t’a na n togsa sɩda, wall t’a na n maana bũmbu. Zʋɩf-rãmbã bʋ-kaoodb taoore, maan-kʋʋdbã kãsem sẽn yeel a Zezi t’a zoe Wẽnnaam n togs sɩdã, a pa tõdg t’a pa na n wẽen ye. A togsa sɩda. (Mat. 26:63, 64) Ra pa tɩlae ne a Zezi t’a wẽen ye. La sẽn na yɩl t’a kɛlgdbã tẽ koɛɛgã, a ra wae n yeta woto: “Mam yeta yãmb sɩd-sɩda.” (Zã 1:51; 13:16, 20, 21, 38) Sõs-kãngã na n sõnga tõnd tɩ d bãng a Zezi, a Poll la neb a taab sẽn kɩt  tɩ b n-ye yɩ n-ye to-to, la rẽ sẽn wilgd tõnd bũmb ninga.

A ZEZI KÕ-D-LA MAK-SÕNG SẼN KA TO

3. Bõe la a Zezi pʋlem Wẽnnaam, la wãn to la a leok-yã?

3 “Gese, Wẽnnaam, mam waame n na n maan yãmb daabo.” (Heb. 10:7) Yaa a Zezi n yeel woto, n pʋlem Wẽnnaam t’a na n maana bũmb ning fãa b sẽn pĩnd n togs yagengã zugã, hal n sak t’a Sʋɩtãan ‘pogl a na-kãsenkãarã.’ (Sɩng. 3:15) Ned zɩ n pʋlem t’a na n maana bũmb sẽn yaa toog woto ye. A Zeova pa bao t’a Zezi wẽen t’a na n maana a sẽn yeelã ye. A koɛɛgã yii saasẽ n wilg t’a kɩsa a Biigã sɩda.—Luk 3:21, 22.

4. Bõe la a Zezi maan sẽn na yɩl t’a n-ye fãa yɩ n-ye?

4 A Zezi ra kɩtdame t’a n-ye fãa yɩt n-ye. A pa bas tɩ baa fʋɩ tiis-a tʋʋmd ning a Ba wã sẽn kõ-a wã pʋgẽ ye. A moona Rĩungã koe-noogo, la a sõng neb nins Wẽnnaam sẽn bool tɩ b wa a nengẽ wã tɩ b lebg a karen-biisi. (Zã 6:44) Biiblã wilgame t’a Zezi sɩd maana Wẽnnaam daabã. A yeta woto: “Wẽnnaam kãabg fãa yaa n-ye Kirist maasem yĩnga.” (2 Kor. 1:20) Sɩd me, a Zezi pidsa bũmb ning a sẽn pʋlem a Ba wã kɛpɩ n kõ tõnd mak-sõng sẽn ka to. Masã, bɩ d gom ned a to sẽn dɩk a Zezi togs-n-taar yelle.

A POLL KƖTAME T’A N-YE YƖ N-YE

5. Mak-sõng bʋg la tʋm-tʋmd a Poll kõ-do?

5 “Zusoaba, m maan bõe?” (Tʋʋ. 22:10) Yaa woto la a Soll b sẽn wa n boondẽ t’a Pollã leok Zusoab a Zezi. Yɩɩ wakat ning a Zezi sẽn vẽeneg a meng ne-a n yeel-a t’a bas a karen-biisã namsgã. Rẽ poore, a Soll teka yam n kos sugri, n deeg lisgu, la a sak n na n tɩ moon bu-zẽmsã a Zezi koe-noogã. Rẽ tɛka, a kell n boola a Zezi t’a “Zusoaba,” la a sak-a. (Tʋʋ. 22:6-16; 2 Kor. 4:5; 2 Tɩm. 4:8) A Poll da pa wa neb nins a Zezi sẽn ning taalã ye. A yeela nin-kãens woto: “Yaa bõe tɩ yãmb boond maam tɩ Zusoaba, Zusoaba, n yaool n ka maand bũmb nins mam sẽn togsdã?” (Luk 6:46) A Zezi ratame tɩ ned ning fãa sẽn boond-a t’a Zusoab rɩk tʋm-tʋmd a Poll naoor n sak-a.

6, 7. a) Bõe yĩng t’a Poll toeem wakat ning a sẽn da na n tɩ kaag Korẽnt tigingã, la bõe yĩng t’a wɩtbã ra pa tar bʋʋm? b) Manesem bʋg la d segd n tall ne d taoor lʋɩtbã?

6 A Poll moona Rĩungã koɛɛgã ne  yẽesem Azimineer la Erop soolmẽ wã n lugl tigims wʋsgo, la a ra kẽnd n kaagd-ba. Wakat ninga, yɩɩ tɩlae t’a wẽen n wilg t’a sẽn gʋls bũmb ningã yaa sɩda. (Gal. 1:20) Korẽnt tigingã neb kẽer sẽn wa n yeel tɩ b pa tõe n teeg a Pollã, a gʋls-b lame n yeel woto: “A wa Wẽnnaam sẽn yaa sɩd soabã, goam ning tõnd sẽn togs yãmbã ka yɩ n-ye n yaool n yaa ayo ye.” (2 Kor. 1:18) A Poll sẽn wa n gʋlsd-bã t’a ra bee Efɛɛze, n dat n kẽng Masedoan. La a yaool n da yeela Korẽnt tigingã neb tɩ bãmb la a na n deng n kaage. (2 Kor. 1:15, 16) A Poll toeema wakat ning a sẽn da na n tɩ kaag Korẽnt tigingã, wa rũndã-rũndã tigims sul yel-gɛtbã me sẽn mi n maanã. Woto pa bʋʋm-yaals yĩng ye. Yaa sẽn mi n yaa tɩlae. A Poll me sẽn viig a Korẽnt kẽndã yaa tigingã neer yĩnga.

7 A sẽn wa n be Efɛɛzã, a wʋmame tɩ no-koɛɛm n be Korẽnt tigingã pʋgẽ, la tɩ b nin-yend n yood tɩ b sĩnd n getẽ. (1 Kor. 1:11; 5:1) Sẽn na yɩl n welg yel-kãense, a Poll gʋls-b-la a pipi lɛtrã n kõ-b saglse. Rẽ n so t’a pa yi Efɛɛz n kẽng Korẽntã. A kõ-b-la weer sẽn na yɩl tɩ b reng n tũ a saglsã, t’a sã n wa na n kaag-b bɩ b paam sũ-noog n yɩɩge. A Poll lɛtr a yiib-n-soabã pʋgẽ, a wilg-b lame tɩ sɩd yaa rẽ yĩng la a sẽn pa reng b kãagrã, n yeel woto: “Wẽnnaam yaa mam kaset soaba, tɩ mam sẽn ka le wa Korẽntã, yaa yãmb sõngr yĩnga.” (2 Kor. 1:23) D pa segd n yɩ wa a Poll wɩtbã ye. D waoogd d taoor lʋɩtbã ne d sũy fãa. Bɩ d rɩk a togs-n-taare, wa yẽ me sẽn dɩk Kiristã togs-n-taarã.—1 Kor. 11:1; Heb. 13:7.

NEB A TAAB SẼN KÕ MAK-SÕNGO

8. Mak-sõng bʋg la a Rebeka kõ tõndo?

8 A Rebeka “leokame t’a na n tũume.” (Sɩng. 24:58) Yɩ a ma wã ne a kẽemã sẽn wa n sok-a a sã n na n sak n lebga a Abrahaam biig a Izaak pagã la a leok woto. A sak n na n basa a roagdbã n tũ sãan n kẽng kilo 800 zĩigẽ. (Sɩng. 24:50-58) A Rebeka kɩtame t’a n-ye yɩ n-ye, bala, a lebga a Izaak paga, n sak n vɩɩmd fu-rot pʋsẽ kãabg tẽngã pʋgẽ. A yɩɩ pag sẽn tũ Wẽnnaam, t’a ning-a bark a sẽn sak n maan bũmb ning a sẽn yeelã. A yɩ a Zezi Kirist sẽn yaa yageng ning b sẽn pʋlmã yaab-poaka.—Heb. 11:9, 13.

9. Wãn to la a Rut kɩt t’a ayo yɩ ayo?

9 “Ayo, tõnd na n tũu foom n kuil f nebẽ wã.” (Rut 1:10) Yaa woto la a Rut ne a Orpa sẽn yaa Moaab soolmã nebã yeel a Naomi sẽn yaa b sɩdbã ma wã. Yɩ a Naomi sɩdã ne a kom-dibli a yiibã sẽn wa n maan kaalem t’a yik Moaab n lebd Betlehɛmmã. A Naomi sẽn sagl-b tɩ b lebg n kulã, a Orpa sakame n lebge. La a Rut yẽ kɩtame t’a ayo yɩ ayo. (Karm-y Rut 1:16, 17.) A kell n paa ne a Naomi, baa a sẽn da mi tɩ rẽ na n kɩtame t’a bas a roagdbã la Moaab wẽnnaam-dãmbã. A kell n tũ a Zeova a yõor tɛka, t’a ning-a barka. A Rut naaga pagb a nu nins a Matɩe sẽn sõdg Kiristã yaab-rãmbã sʋkã.—Mat. 1:1, 3, 5, 6, 16.

10. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel t’a Ezai kõ-d-la mak-sõngo?

10 “Ad maam, bɩ y tʋm maam.” (Ezai 6:8) Nand t’a Ezai yeel woto, a yãa bõn-makre. A yã a Zeova sẽn zao a geerã zugu. Bõn-makrã pʋgẽ, a Ezai wʋma a Zeova sẽn yeel woto: “Mam  na n tʋma ãnda? Ãnda n na n kẽng n kõ-do?” A Zeova ra rata ned n na n tʋm t’a tɩ taas a nin-buiidã sẽn yaa tõtbã koɛɛga. A Ezai kɩtame t’a n-ye yɩ n-ye, bala, a yɩɩ Wẽnnaam no-rɛɛs yʋʋm 46 tõre. A wilga nin-buiidã tɩ Wẽnnaam na n sɩbg-b lame, la tɩ rẽ poore, a na n kɩtame tɩ b lebs n tũ-a wa a sẽn datã.

11. a) Bõe yĩng tɩ d segd n mao tɩ d n-ye yɩ n-ye? b) Ãnd dãmb n pa kɩt tɩ b n-ye yɩ n-ye?

11 Bõe yĩng t’a Zeova kɩt tɩ b gʋls neb nins yell d sẽn goma kibay a Gomdã pʋgẽ? La bõe yĩng tɩ d segd n mao tɩ d n-ye yɩ n-ye? Biiblã wilga vẽeneg tɩ “zãmb dãmbã” sɩbgr na n yɩɩ kũum. (Rom 1:31, 32) Ezipt rĩm a Faraõ, Zida rĩm a Sedesias ne a Ananias la a Safɩra bee neb nins sẽn pa kɩt tɩ b n-ye yɩ n-ye wã sʋka. B fãa baasg yɩɩ wẽnga. B baa a ye pa kõ mak-sõng ye.—Yik. 9:27, 28, 34, 35; Eze. 17:13-15, 19, 20; Tʋʋ. 5:1-10.

12. Bõe n na n sõng-d tɩ d tõog tɩ d n-ye yɩ n-ye?

12 D sẽn vɩ “yaoolem wakatã” yĩnga, neb wʋsg yaa “zãmb dãmba,” n ‘wẽnd b sakda Wẽnnaam, la b yaool n kɩɩsda bãmb pãnga.’ (2 Tɩm. 3:1-5) D segd n maana d sẽn tõe fãa n gil neb a woto tũud-n-taare, la d tigimd ne neb nins sẽn maood n dat tɩ b n-ye yɩ n-ye wã.—Heb. 10:24.

YÃMB PƲLENG NING SẼN TAR YÕOD N YƖƖDÃ

13. Pʋleng ning a Zezi Kirist karen-biig sẽn pʋlem t’a yõodã yɩɩd bũmba fãa wã la bʋgo?

13 Pʋleng ning ned sẽn tõe n pʋlem t’a yõodã yɩɩd bũmba fãa yaa a sẽn na n dɩk a meng n kõ Wẽnnaam. Ned sã n tʋll n kɩɩs a meng raab n lebg a Zezi karen-biiga, b sokd-a-la naoor a tãab a sã n sɩd na n maana bũmb ning rẽ sẽn baoodã. (Mat. 16:24) Pipi, kãsem-dãmb a yiib sã n wa sõs ne ned sẽn dat n yɩ koe-moond sẽn nan pa reeg lisgu, b sokd-a-la woto: “Fo sɩd rat n lebga a Zeova Kaset soab bɩ?” La a soabã sã n bãngd Wẽnnaam daabã n paasdẽ la a wɩngd ne tũubu, n wa wilg t’a rat n deega lisgu, kãsem-dãmbã na n tɩ sõsa ne-a, la b sok-a woto: “Fo zoe n pʋʋsa a Zeova n dɩk f meng n kõ-a bɩ?” Sẽn na n baase, lisgã raare, sõsdã sokda sẽn dat n deeg-b lisgã woto: “Rẽ yĩnga yãmb tika a Zezi Kirist maoongã zug n tek yam n kos y yel-wẽnã sugri, la y rɩk y meng n kõ a Zeova n na n maan a raabã bɩ?” Woto, sẽn dat n deeg-b lisgã leokda zãma wã taoor tɩ n-ye, n wilg tɩ b na n maana Wẽnnaam daabã wakat fãa.

14. Sogs-bʋs la d segd n mi n sok d menga?

 14 D reega lisg sẽn nan pa kaoos tɩ d sɩng n tũuda Wẽnnaam me, segdame tɩ d mi n sok d meng woto: ‘Rẽ yĩnga mam ket n dɩkda a Zezi Kirist togs-n-taare, n pidsd m pʋleng ning yõod sẽn yɩɩd bũmba fãa wã bɩ? M ket n sakda a Zezi n lʋɩɩsd koɛɛgã mooneg la karen-biisã maaneg taoor bɩ?’—Karm-y 2 Korẽnt dãmb 13:5.

15. Yel-bʋs pʋsẽ la d segd n kɩt tɩ d n-ye yɩ n-ye?

15 D sã n dat n pids bũmb ning d sẽn pʋlem Wẽnnaam n dɩk d meng n kõ-a wã, d segd n yɩɩ pʋ-peelem dãmb yɛl a taab pʋsẽ me. Wala makre, y sã n kẽe kãadem, y segd n ket n nonga y to wã la y get a yell wa y sẽn pʋlmã. Y sã n dɩka ned tʋʋmd wall ned n dɩk yãmb tʋʋmde, pa rẽ bɩ y reega sebr tigingã pʋgẽ n gʋls tɩ y na n maana bũmbu, y segd n maana y sẽn yeelã. Ned nug sẽn pa zãad sã n bool-y tɩ y wa rɩ a zakẽ tɩ y sake, tɩ ligd soab me bool-y-yã, y pa segd n bas pipi boollã n kẽng ligdã soab nengẽ ye. Zak-zak moonegã sasa, y sã n sõsa ne ned n pʋlm-a tɩ y na n lebg n waame, y segd n kẽngame. Woto, a Zeova na n ninga y koe-moonegã barka.—Karm-y Luk 16:10.

D BAO D RĨM LA D MAAN-KƲƲDB KÃSMÃ SÕNGRE

16. D sã n pʋlem bũmb n pa pidsi, bõe la d segd n maane?

16 Biiblã yeelame tɩ tõnd sẽn pa zems zãngã, d fãa “kongda ne bũmb wʋsgo.” Sẽn yɩɩd fãa, ne d no-goamã. (Zak 3:2) D sã n pʋlem bũmb n pa pidsi, bõe la d segd n maane? Wẽnnaam sẽn da kõ Israyɛll nebã tõog ningã pʋgẽ, a wilgame tɩ ned sã n pʋlem bũmb n pa maane, a tõe n paama sugri. (Maan. 5:4-7, 11) Kiris-ned me sã n pʋlem bũmb n pa maane, a tõe n paama sugri. D sã n togs a Zeova bũmb ning d sẽn pa maanã, la d kos sugr d maan-kʋʋdb kãsem a Zezi Kirist maasem yĩnga, a na n zoee d nimbãaneg n kõ-d sugri. (1 Zã 2:1, 2) La sẽn na yɩl n ket n tat Wẽnnaam yam, d segd n wilgame tɩ d sɩd teka yam n kot sugri, n da minim n pʋlemd n pa maandẽ ye. Sẽn paase, d sã n pʋlem bũmb n pa maan tɩ wa ne zu-loɛɛga, d segd n maana d sẽn tõe fãa n welg-a. (Yel. 6:2, 3) La sẽn são yaa d sẽn na n gũus n da pʋlem bũmb d sẽn pa tõe n maan ye.—Karm-y Koɛɛg Soab 5:1.

17, 18. Bark bʋs la neb nins sẽn kɩtd tɩ b n-ye yɩt n-ye wã na n paame?

17 Neb nins sẽn tũud a Zeova n kɩtdẽ tɩ b n-ye yɩt n-ye wã na n paama bark wʋsgo. Neb 144000 sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã na n paam n tɩ vɩɩmda saasẽ n pa le tõe n ki, n naag a Zezi n dɩ naam “yʋʋm tusri.” (Wil. 20:6) Neb milyõ-rãmb n na n paam n vɩɩmd tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zug Kiristã naam sasa, n paam tɩ b sõng-b tɩ b wa zems zãnga.—Wil. 21:3-5.

18 A Zezi naamã saab poore, yaoolem makr n na n zĩndi. Yaa sakdbã bal n na n kell n pa tẽngã zugu. Wakat kãnga, ned kam fãa na n tõog n basa a yam ne a to. (Wil. 20:7-10) N-ye fãa na n yɩɩ n-ye, tɩ ayo fãa yɩ ayo. Bala, nebã fãa na n dɩka d Ba a Zeova sẽn yaa “Wẽnnaam sẽn so sɩdã” togs-n-taare.—Yɩɩl 31:6.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 29]

A Zezi lisgã n tãag a kũum, a pidsa bũmb ning a sẽn pʋlem a Ba wã

[Foto seb-neng 31]

Yãmb pidsda y pʋleng ning yõod sẽn yɩɩd bũmba fãa wã bɩ?