Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y pʋʋsgã paamda kelgr bɩ?

Y pʋʋsgã paamda kelgr bɩ?

 Y pʋʋsgã paamda kelgr bɩ?

A Patricia * sẽn yit Irlãndã yeela woto: “Mam mi n sokda m meng Wẽnnaam sã n sɩd beeme. Baasgo, m mi n pʋʋsame. Yaa sɩd tɩ m pa mi m pʋʋsgã sã n paamda kelgr ye. La mam da ratame tɩ m pʋʋsgã paam kelgre. Mam yamã ra pa be m menga, la m da pa wʋmd m vɩɩmã võor me ye. Mam da pa rat n tẽ Wẽnnaam, bala m da tagsdame tɩ yaa nimbãan-dãmbã n segd n tẽ.”

YÃMB mi n tagsa wa a Patricia bɩ? Y sãmbda Wẽnnaam sã n sɩd beeme la y yaool n pʋʋsdẽ bɩ? Sã n yaa rẽ, kibay nins sẽn pʋgdã wilgdame tɩ y pa y yembr ye.

▪ Gãrãnd Bertayn, neb 2200 la b sok n na n bãng b sã n tẽedame tɩ Wẽnnaam beeme, la tɩ yẽ n naan dũniyã, la a kelgd nebã pʋʋsgo. Nin-kãens sʋkã sẽn na maan neb 500 bal n yeel tɩ b tẽedame. Baasgo, b sʋkã, sẽn yɩɩd neb 1200 n mi n salg n pʋʋse.

▪ B soka tẽns toɛy-toɛy neb 10000 b sã n tẽedame tɩ Wẽnd beeme, n mik tɩ b wʋsg sẽn leok tɩ b pa tẽed yaool n pʋʋsdame.

Bõe yĩng tɩ b sãmbdẽ?

A Allan sẽn yit Ãngeletɛɛrã yeela woto: “Mam da mi n yetame tɩ m pa tẽed Wẽnnaam, bala m tagsdame tɩ yaa neb n wa ne tũudmã n na n soog b taab la b bao ligdi. Sẽn paase, wẽgbã sẽn be wã kɩtame tɩ mam da pa tẽed Wẽnnaam ye. La baa m sẽn da pa tẽedã, m da mi n pʋʋsame. Mam da rat n bãnga sẽn sɩng to-to tɩ m wa beẽ wã me.”

Sẽn tagsd-a woto fãa mii bũmb ning sẽn kɩt t’a sãmbd Wẽnnaam sã n deegda pʋʋsgã. Naoor wʋsgo, yaa b sẽn pa mi b sogsg kẽer leoorã. Yaa sogsg wala bãmbã:

▪ Rẽ yĩnga Naand n be bɩ?

▪ Bõe yĩng tɩ tũudmã mi n yaa sabab tɩ nebã tʋmd tʋʋm-wẽnse?

▪ Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ namsgã beẽ?

Rẽ yĩnga y sã n bãng sogs-kãensã leoore, y kõn bas y yam n pʋʋsd Wẽnnaam sɩda?

[Tẽngr note]

^ sull 2 D toeema yʋy kẽer sõssã fãa pʋgẽ.