Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wilgd-y tɩ y yaa Rĩungã neba!

Wilgd-y tɩ y yaa Rĩungã neba!

 Wilgd-y tɩ y yaa Rĩungã neba!

“Bɩ y kɩt tɩ yãmb kẽnd zems Kirist koe-noogã.”—FIL. 1:27.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

Ãnd dãmb n tõe n yɩ Rĩungã neba?

Zãms Rĩungã buud-gomdã, a kʋdemdã yɛl la a noyã rat n yeelame tɩ bõe?

Wãn to la Rĩungã neb tõe n wilg tɩ b nonga Wẽnnaam noyã?

1, 2. Bõe yĩng tɩ saglg ning a Poll sẽn kõ Filip kiris-nebã ra zemse?

TƲM-TƲMD a Poll sagla Filip tigingã neb tɩ b kɩt tɩ b “kẽnd zems Kirist koe-noogã.” (Karm-y Filip rãmb 1:27.) A Poll sẽn yeel tɩ b kɩt tɩ b “kẽnd zemsã” rat n yeelame me tɩ b tall manesem sẽn wilgd tɩ b yaa tẽng-n-biis halaale. A Poll sẽn sagl Filip kiris-nebã woto wã pa zaalem ye. Bõe yĩnga? Bala, wõnda Rom soolmã ra kõo Filip tẽngã neb lohorem tɩ b yaa Rom tẽng-n-biisi, n paamd koglg la nafa nins Rom nin-buiidã sẽn da paamdã. Woto kɩtame tɩ Filip tẽngã neb ra zẽkd b mense, bala, tẽns wʋsg neb ra pa tar b lohormã buud ye.

2 La bũmb a to n kɩt tɩ Filip tigingã neb ra tõe n zẽk b zug n yɩɩda. A Poll tẽega nin-kãensã tɩ b sẽn yaa kiris-neb sẽn paam vʋʋsem sõng zaeebã, b ba-yir yaa “saasẽ.” (Fil. 3:20, MN) B ra pa ninsaalb soolem tẽng-n-biis ye, b yaa Wẽnnaam Rĩungã neba. Woto yĩnga, b ra paamda koglg hakɩka, la nafa buud toor-toore.—Ef. 2:19-22.

3. a) Ãnd dãmb n yaa Rĩungã neba? b) Bõe yell la d na n gome?

3 Yaa neb nins sẽn na n wa tɩ rɩ naam saasẽ ne Kiristã la a Poll sẽn saglã. (Fil. 3:20) La neb nins sẽn na n wa vɩɩmd tẽngã zug Wẽnnaam Rĩungã naam sasa wã me segd n tũu sagl-kãnga. Bõe yĩnga? Bala, kiris-neb hakɩkã fãa Rĩm yaa a ye: Yaa a Zeova. Noy nins b fãa sẽn segd n tũ wã me yaa yembre. (Ef. 4:4-6) Rũndã-rũndã, neb wʋsg maoodame n dat n paam n lebg tẽns nins sẽn tar laogã tẽng-n-biisi. La rẽ yĩnga woto yõod taa f sẽn na n paam n yaa Rĩungã ned sɩda? D na n goma ninsaalbã goosneema-rãmbã sẽn baood tɩ ned maan bũmb nins n paam n lebg  b tẽng-n-biigã yelle. D na n yãame tɩ wõnda bũmb nins ned sẽn segd n maan n lebg Wẽnnaam Rĩungã nedã. Woto na n sõng-d lame tɩ d bãng tɩ paam n yɩ Wẽnnaam Rĩungã ned tara yõod wʋsgo. Rẽ poore, d na n wilga bũmb a tãab sẽn yaa tɩlae, d sã n dat n kell n yɩ Wẽnnaam Rĩungã neba.

NED SẼN SEGD N MAAN N LEBG TẼNG-N-BIIGA

4. Buud-gomd sẽn yaa yɩlemdã yaa bõe, la gom buud-gom-kãng rat n yeelame tɩ bõe?

4 Buudã gomd zãmsgo: Goosneema-rãmb kẽer baoodame tɩ neb nins sẽn dat n lebg b tẽngã tẽng-n-biisã zãms buud-gomd ning tẽngã neb sẽn gomd n yɩɩdã. La baa b sã n paam n lebg tẽng-n-biisi, tõe tɩ b na n dɩka yʋʋm n mao n wʋm buud-gomdã sõma. Tõe tɩ pa na n kaoos la b bãng gom-biisã wʋgb ye. La tõe n kaoosame tɩ b yaool n wa tõogd n pʋt gom-biisã sõma. Wẽnnaam Rĩungã baoodame t’a nebã me zãms buud-gomde. Biiblã boond-a lame tɩ “buud-gomd sẽn yaa yɩlemde.” (Sof. 3:9, MN) Buud-gom-kãng yaa bõe? Yaa bũmb ning Biiblã sẽn yet Wẽnnaam la a raabã zugã. Gom buud-gomd sẽn yaa yɩlemdã rat n yeelame tɩ f tũud Wẽnnaam noyã la a saglsã. Sẽn dat n lebg-b Wẽnnaam Rĩungã nebã tõe n zãmsa Biiblã n bãng bũmb kẽer võor tao-tao n deeg lisgu. La b lisgã poore, b segd n kell n modg n bãnga buud-gomd sẽn yaa yɩlemdã sõma n paase. Wãn to la b tõe n maan dẽ? Yaa b ned kam fãa sẽn na n ket n modgd n tũud bũmb ning b sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã.

5. Bõe yĩng tɩ d segd n bao n bãng a Zeova siglgã babg ning sẽn be tẽngã zugã kʋdemd yɛla?

5 Tẽngã kʋdemd yɛl bãngre: Ninsaalbã goosneema-rãmb kẽer baoodame tɩ neb nins sẽn dat n lebg b tẽngã tẽng-n-biisã bãng b tẽngã kʋdemd yɛla. Neb nins sẽn dat n yɩ Wẽnnaam Rĩungã nebã me segd n mao n bãnga Rĩungã sõma. Rẽ wɛɛngẽ, Israyɛll ned a Koore kom-dibli wã sẽn da tʋmd wẽnd-doogẽ wã kõo tõnd mak-sõngo. B ra nonga Zerizalɛm ne wẽnd-doogã, n da wae n wilgd nebã b tẽngã kʋdemd yɛla. Pa b tẽngã sẽn da yaa neerã yĩng ye. Yaa a sẽn da yaa “rĩm-kãseng” a Zeova tẽngã yĩnga. Yaa be la b ra waoogd a Zeova la b zãmsd a noyã. Neb nins sẽn da sakd Zerizalɛm rĩmã ra tara a Zeova lohorem t’a nong-ba. (Karm-y Yɩɩl Sõamyã 48:2, 3, 10, 13, 14.) Rẽ yĩnga yãmb tʋll n bãnga a Zeova siglgã babg ning sẽn be tẽngã zugã kʋdemd yɛla, la y gomd rẽ yell ne nebã bɩ? Y sã n baood n bãngd Wẽnnaam siglgã n paasdẽ la y bãngd a Zeova sẽn sõngd a nin-buiidã to-to wã, y na n  maneg n kɩsa sɩd tɩ Rĩungã rɩta naam. Rẽ na n kɩtame me tɩ y nong koɛɛgã mooneg n yɩɩd pĩndã.—Zer. 9:23; Luk 4:43.

6. Bõe yĩng t’a Zeova sẽn dat tɩ d bãng a noyã la d tũ wã zemse?

6 Tẽngã noyã bãngre: Ninsaalbã goosneema-rãmbã baoodame tɩ tẽng-n-biig fãa bãng tẽngã noy la a tũ. Dẽnd a Zeova sẽn dat tɩ Rĩungã neb fãa bãng a noyã la b tũ wã zemsame. (Ezai 2:3; Zã 15:10; 1 Zã 5:3) Ninsaalbã noy pa zems zãnga, tɩ b kẽer namsd nin-buiidã. La a Zeova noyã yẽ “zemsa zãnga.” (Yɩɩl 19:8) Rẽ yĩnga y nong n karemda Biiblã daar fãa n baood n bãngd Wẽnnaam noyã la a saglsã bɩ? (Yɩɩl 1:1, 2) Yaa tõnd ned kam fãa n segd n bao n bãng Wẽnnaam noyã. Ned pa tõe n maan dẽ n kõ-d ye.

RĨUNGÃ NEB NONGA WẼNNAAM NOYÃ

7. Bõe yĩng tɩ Rĩungã neb sakd Wẽnnaam noyã?

7 D sã n dat n kell n yɩ Rĩungã neba, Wẽnnaam noyã bãngr bal pa sek ye. D segd n nong-b lame me. Neb wʋsg yetame tɩ b sakda noy nins b goosneema-rãmbã sẽn gãnegã. La noor ning tũub sã n wa pa manegd-ba, ned sã n ka be yambẽ, b pa tũud ye. Naoor wʋsgo, nin-kãensã tũuda noyã, b sẽn dat n maan sẽn “noom nebã” yĩnga. (Kol. 3:22) La Rĩungã nebã yẽ pa maand woto ye. Baa ned ka be yambẽ, tõnd sakda Wẽnnaam noyã. Bõe yĩnga? Yaa d sẽn nong d Tõod-lugundã yĩnga.—Ezai 33:22; karm-y Luk 10:27.

8, 9. Bõe la y tõe n maan n bãng y sã n sɩd nonga Wẽnnaam noyã?

8 Bõe la y tõe n maan n bãng y sã n sɩd nonga Wẽnnaam noyã? Yaa y sẽn na n gũusd n get y manesem sẽn yaa to-to b sã n wa kõ-y saglg bũmb zugu. Tõe n yaa bũmb y sẽn tagsd tɩ bee ne ned kam fãa yam-yãkre. Wala makre, y sẽn manegd y mengã to-to wã wɛɛngẽ. Tõe tɩ nand tɩ y lebg Rĩungã neda, y ra pa manegd y meng sõma, wall y sẽn da manegd y mengã to-to wã kɩtame tɩ nebã get-y kegr-kegre. La y sẽn wa n bãng Wẽnnaam n nong-a wã tɛka, y yik n manegda y meng sõma tɩ waoogd-a. (1 Tɩm. 2:9, 10; 1 Pɩɛ. 3:3, 4) Tõe tɩ y tagsdame tɩ y sẽn manegd y meng to-to masã wã zemsame. La kãsem-soab sã n wa yeel-y tɩ sãamda tigingã neb kẽer sũyã, y manesem na n yɩɩ wãna? Y na n baoa padems wall y yik y sũuri, pa rẽ bɩ y pa sak n toeem bɩ? Wẽnnaam Rĩungã noor a ye sẽn yaa kãseng yaa t’a nebã fãa segd n dɩka Kiristã naoore. (1 Pɩɛ. 2:21) Tʋm-tʋmd a Poll goma a Zezi mak-sõngã yell n yeel woto: “Bɩ tõnd ned kam fãa maan sẽn noom a yaka, a sõngr la a bɩɩb yĩnga. Tɩ bõe, Kirist ka maan sẽn noom bãmb meng ye.” (Rom 15:2, 3) Sẽn na yɩl tɩ laafɩ zĩnd tigingã pʋgẽ, kiris-ned sã n mik tɩ bũmb a sẽn maand sãamda a taabã sũuri, a sakd n toeemame.—Rom 14:19-21.

9 D gom yɛl a yiib sẽn tar yõod me yelle: Yaa d tagsg sẽn yaa a soab pag ne rao lagengã la kãadmã wɛɛngẽ wã. Sẽn nan pa-b Wẽnnaam Rĩungã nebã tõeeme n pa getẽ tɩ rap ne rap wall pagb ne pagb sẽn gãe taab yaa wẽnga, la b getẽ tɩ yoobã yɛl gesg pa wẽng ye. B tõe n tagsdame tɩ kao f kãadem wall zãmb f pag bɩ f sɩd yaa yam-yãkre. La Rĩungã neb yẽ geta b tʋʋm-tʋmdɩ wã sẽn tõe n wa ne biis ninsã, la rẽ sẽn tõe n maan b taabã bũmb ningã me. Nand tɩ b kẽer bãng Wẽnnaam noyã, b manesem da pa sõma ye. La masã, b miime tɩ kãadmã yaa Wẽnnaam kũuni, la t’a sẽn kɩt tɩ pag ne rao tõe n kẽ ne taabã yaa bark bũmbu. B nonga a Zeova noyã, la b kɩs sɩd tɩ yoaad pa tõe n yɩ Rĩungã ned ye.  (1 Kor. 6:9-11) Sẽn paase, b miime tɩ ninsaal sũurã tõe n zãmb-a lame. (Zer. 17:9) Woto yĩnga, b sũy yaa noogo, b sẽn paamd sagls sẽn sõngd-b tɩ b ket n tũud Wẽnnaam noyã.

RĨUNGÃ NEB REEGDA KEOOGRE

10, 11. Keoog-bʋs sẽn tar yõod la Wẽnnaam Rĩungã kõt-do, la y tagsg yaa wãn ne rẽ?

10 Ninsaalbã goosneema-rãmb tõe n wa keooga nebã rɩbd wall tɩt kẽer wɛɛngẽ n na n kogl-ba. Yaa vẽeneg tɩ pa rɩbdã la tɩtã buud fãa n yaa wẽng ye. La rɩɩb wall tɩɩm ning sã n tõe n maan ned yelle, tɩ goosneema pa pĩnd n keooga nebã, a tõe n wa paama taale. Wẽnnaam Rĩungã me keoogda a nebã yɛl kẽer wɛɛngẽ. Wala makre, yɛl sẽn tõe n wa kɩt tɩ d kɩɩs Wẽnnaam noyã n sãam zood ning d sẽn tar ne-a wã. Rũndã-rũndã, koeesã taasgo, karengã la yɛl a taab wɛɛngẽ, ẽnternetã sõngda wʋsgo. Wẽnnaam siglgã tõogd n maanda bõn-sõma wʋsg ne ẽnternetã maasem. La baasgo, ẽnternetã tara sit-rãmb sẽn yaa wẽnse, n tõe n wã neb nins sẽn tʋll n maand sẽn yaa tɩrgã. Wala makre, sit-rãmb nins sẽn wilgd yoob yɛlã. Sẽn na maan yʋʋma, tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã kõt-d-la sagls rẽ wɛɛngẽ. Y sũur pa noom ne sagl-kãens sɩda?

11 Sẽn nan pa kaoose, sit-rãmb b sẽn boond tɩ réseaux sociaux rãmb n wa, tɩ d sã n tʋm ne-b sõma bɩ tõe n naf-do. La sit-kãens tõe n wã-d lame me. B tõe n yɩɩ sabab tɩ ned paam tũud-n-ta-wẽnse. (1 Kor. 15:33) Dẽnd Wẽnnaam siglgã sẽn keoogd-d sit-kãens wɛɛngẽ wã pa lingr ye. Yãmb karma sõss nins fãa tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã sẽn yiis n gom résaux sociaux rãmbã yellã bɩ? Selilɛɛr-dãmbã me tõe n waa ne yɛla, d sã n pa tʋmd ne-b ne yam. Y karma sõss nins sẽn gomd selilɛɛr-dãmbã yellã bɩ? Y sã n dat n tʋm ne réseaux sociaux rãmbã la selilɛɛr-dãmbã n pa reng n karem sõss nins sẽn gomd b yellã, y tõe n paama zu-loeese. * Woto yaa wa y sẽn na n vol tɩɩm n pa reng n karem a sebrã n bãng a sẽn tõe n maan-y bũmb ningã ye.

12. Bõe yĩng tɩ d sã n pa reegd keoogre, pa yam bũmbu?

12 Neb nins sẽn pa reegd tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã saglsã maanda b mens la b taab wẽnga. Yoobã yɛl gesg lebga kẽer zu-loɛɛga. Sãnda yoome. Nin-kãens tẽedame t’a Zeova pa ne-b ye. Ad ned sã n tẽed t’a Zeova pa ne a tʋʋm-tʋmdɩ, a tudga wʋsgo! (Yel. 15:3; karm-y Hebre dãmb 4:13.) Wẽnnaam rata nin-kãens neere, n tũnugd ne tigimsã kãsem-dãmb n dat n sõng-ba. (Gal. 6:1) Ned tʋʋm-tʋmdɩ tõe n kɩtame t’a tẽngã goosneema wilg t’a pa le yaa tẽng-n-biig ye. Woto me, ned sã n maand yel-wẽn n pa rat n toeeme, a Zeova pa na n sak t’a kell n yɩ a Rĩungã ned ye. * (1 Kor. 5:11-13) La baasgo, ned a woto nimbãaneg tar-a lame. A soab sã n sak n toeeme, a na n lebs n paama a Zeova zoodo, n kell n yɩ a Rĩungã neda. (2 Kor. 2:5-8) Ad d sẽn paam n tũud  Rĩm sẽn nong-d woto wã sɩd yaa zu-zẽkr bũmbu!

RĨUNGÃ NEB NONGA ZÃMSGO

13. Wãn to la Rĩungã neb wilgd tɩ b nonga zãmsgo?

13 Ninsaalbã goosneema-rãmb wʋsg maoodame n dat tɩ b nin-buiidã paam bãngre. B pagsda lekoll-dãmb n zãmsd nebã karengo, gʋlsgo, la nus-tʋʋma. Rĩungã neb nanda lekoll kãense, n wɩsgd b mens n zãmsd karengã, gʋlsgã la tʋʋmã. La bãngr ning b sẽn paamd Wẽnnaam Rĩungã maasem yĩngã la b nand n yɩɩda. A Zeova tũnugda ne a tigimsã n zãmsd a nin-buiidã kareng la gʋlsgo. A sagenda roagdbã tɩ b karemd sɛbã tɩ b kom-bõonegã kelgdẽ. Tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã yiisda Gũusg Gasgã la Réveillez-vous ! wã bãmb b tãab kiuug fãa. Y sã n karemd seb-nens a wãn daar fãa, y tõogd n karma b fãa kiuug pʋgẽ. Woto, y na n tõogd n dɩta a Zeova zãmsgã nafa.

14. a) Zãms-bʋg la d paamda? b) Zak pʋgẽ zaabr Biibl zãmsgã wɛɛngẽ, sagl-bʋs la yãmb tũ-yã?

14 Semen fãa, Rĩungã neb paamda zãmsg b tigimsã pʋsẽ. Wala makre, na maan yʋʋm pis-yoob la zak la woto Wẽnnaam tʋʋmdã lekoll sẽn sõngd neb wʋsg tɩ b bãngd b sẽn tõe n zãms neb Wẽnnaam Gomdã to-to tɩ yɩ sõma. Rẽ yĩnga yãmb yaa lekoll kãng karen-biig bɩ? Yʋʋmã noore, tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩdã tẽegd-d lame tɩ tara yõod wʋsg tɩ d modgd n maand zak pʋgẽ zaabr Biibl zãmsgã semen fãa. Zãmsg a woto sõngdame tɩ zagsã neb zems-n-taarã pãng paasdẽ. Y tũuda sagls nins b sẽn kõ-d zak pʋgẽ zaabr Biibl zãmsgã wɛɛngẽ wã bɩ? *

15. Bõe la d paam n maandẽ tɩ yaa zu-zẽkr bũmbu?

15 Goosneema-rãmbã nin-buiidã mi n datame tɩ nebã teel politikã sull ning bãmb sẽn teendã. Kẽer meng saada zak-zak n baood nebã. Dũniyã gill zugu, Wẽnnaam Rĩungã neb me wilgdame tɩ b teenda Rĩungã, n saad zak-zak la soayã noy n moond koɛɛgã. Wala makre, b sẽn yiisd Gũusg Gasgã yaa sẽn na n moon a Zeova Rĩungã. Sɩd me, wa d sẽn wilg sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ wã, yaa Gũusg Gasgã la sebr ning b sẽn pʋɩt dũniyã gill zug n yɩɩdã. Bũmb kae n zẽkd ned zug n yɩɩd a sẽn na n paam n moond Wẽnnaam Rĩungã koɛɛg ye. Rẽ yĩnga yãmb moonda koɛɛgã ne yẽesem bɩ?—Mat. 28:19, 20.

16. Wãn to la y tõe n wilg tɩ y sɩd yaa Wẽnnaam Rĩungã neda?

16 Ka la bilfu, yaa Wẽnnaam Rĩungã bal n na n soog tẽngã gilli. Yaa Rĩungã noy la ãdem-biisã fãa na n tũudẽ. La rẽ yĩnga wakat kãnga, y na n yɩɩ Rĩungã ned halaal bɩ? Yaa masã la y segd n wilg rẽ. Woto yĩnga, bɩ y maand bũmb fãa a Zeova yʋʋrã waoogr yĩnga, tɩ yɩ vẽeneg tɩ y yaa Wẽnnaam Rĩungã neda.—1 Kor. 10:31.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 11 Wala makre, y tõe n karma yʋʋmd 2011 sẽoog kiuug Réveillez-vous ! wã neng 24-27, sa-sik kiuugã neng 10-13, n paas 2012 wao-fugdg kiuugã neng a 3-9, la 2002 zĩ-likr kiuugã neng 18-20.

^ sull 12 Yʋʋmd 2007 sẽoog kiuug Rĩungã Tʋʋmd ne moore, seb-neng a 3.

^ sull 14 Ges-y yʋʋmd 2012 tʋʋlg kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã neng 30-31.

Ges-y yʋʋmd 2011 sa-sik kiuug rasem 15 Gũusg Gasgã neng a 6-7, la yʋʋmd 2011 yʋʋm-vẽkr kiuug Rĩungã Tʋʋmde neng a 3-6.

[Zãmsgã sogsgã]

Y tũuda sagls nins b sẽn kõt-d ẽnternetã wɛɛngẽ wã bɩ?

[Foto seb-neng 19]

Y nonga tũudum hakɩkã la a kʋdemdã yɛl wa a Koore kom-dibli wã bɩ?

[Foto seb-neng 22]

Zak pʋgẽ zaabr Biibl zãmsgã tõe n sõnga yãmb ne y zakã rãmb tɩ y kell n yɩ Rĩungã neba