Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Modg-y n gil-y-yã a Sʋɩtãan bẽdsã!

Modg-y n gil-y-yã a Sʋɩtãan bẽdsã!

 Modg-y n gil-y-yã a Sʋɩtãan bẽdsã!

‘Tõog-y Sʋɩtãanã sɩlmã fãa.’—EF. 6:11.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

Bõe n tõe n sõng ned sẽn tũud a Zeova t’a gil laogã nonglem sẽn yaa bẽdgã?

Bõe n tõe n sõng kiris-ned sẽn kẽ kãadem t’a gil yoobo?

D sã n zãag d mens ne laogã nonglem la yoobã, nafa bʋs la d na n paame?

1, 2. a) Bõe yĩng t’a Sʋɩtãan pa zoet sẽn paam-b vʋʋsem sõng zaeebã la “piis a taabã” nimbãanega? b) A Sʋɩtãan bẽd-bʋs yell la d na n gome?

ÃDEM-BIISÃ nimbãaneg pa tar a Sʋɩtãan ye. Neb nins sẽn maand a Zeova raabã la a kis n yɩɩda. Sɩd me, a Sʋɩtãan zabda ne kiris-neb nins sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeebã. (Wil. 12:17) Nin-kãensã lʋɩya Rĩungã koɛɛg mooneg taoor ne raoodo, n sõngd nebã tɩ b bãngdẽ t’a Sʋɩtãan la dũniyã naaba. A Sʋɩtãan kisa “piis a taabã” me, rat n yeel tɩ neb nins sẽn teend sẽn paam-b vʋʋsem sõngã zaeebã. Nin-kãensã na n wa vɩɩmda wakat sẽn kõn sa, t’a Sʋɩtãan pa na n paam dẽ ye. (Zã 10:16) Sɩd pa zaalem t’a sũurã puudẽ ye! La yaa saasẽ la d na n wa tɩ vɩɩmd tɩ yaa tẽngã zug me, a Sʋɩtãan pa rat d neer ye. A sẽn dat yaa a paam-d n yõke.—1 Pɩɛ. 5:8.

2 Sẽn na yɩl n pids a raabã, a Sʋɩtãan tara bẽds toor-toore. A luda neb nins sẽn pa tẽed koe-noogã nini, tɩ b pa tõe n yã bẽd-kãens ye. La baasgo, a paamda neb kẽer sẽn tẽed koe-noogã menga. (2 Kor. 4:3, 4) Sõsg ning sẽn loogã pʋgẽ, d goma a Sʋɩtãan bẽds a tãab yelle, la d sẽn tõe n gil-b to-to. Yaa 1) gomd n pa gũusdẽ wã, 2) ninsaal zoeesã la pẽdgrã, n paas 3) ning f meng taal tɩ loogã. Sõs-kãngã na n wilga a Sʋɩtãan bẽds a yiibu, la d sẽn tõe n gil-b to-to me: Yaa laogã nonglem, la yoobã.

LAOGÃ NONGLEM

3, 4. Wãn to la yɩɩr ne dũniyã yɛlã tõe n yɩ sabab tɩ ned pʋg arzɛka?

3 Daar a yembre, a Zezi rɩka makr n gom bõn-buud b sẽn bʋd gõos sʋk yelle, la a wilg gomdã  võor n yeel tɩ yaa ned sẽn wʋm Wẽnnaam koɛɛgã, n yaool n bas tɩ “yɩɩr ne dũniyã yɛlã la arzɛgs belgr” dɩ a sẽn wʋmã tɩ “ka womd biis” ye. (Mat. 13:22) Laogã nonglem yaa a Sʋɩtãan sẽn yaa tond bɛ wã bẽdg a ye.

4 Yɛl a yiib n be n tõe n naag taab n dɩ koɛɛgã. Pipi, yaa ‘yɩɩr ne dũniyã yɛlã.’ D sẽn vɩ “yaoolem wakatã” sẽn yaa toogã, yɛl wʋsg n be n wat ne yɩɩre. (2 Tɩm. 3:1) Bũmba fãa ligd sẽn lebg toogã, n paas tʋʋmã kaalmã kɩtame tɩ tõe n yɩ toog tɩ d paam sẽn yaa tɩlae ne-dã. Y sã n yaa tʋm-tʋmd me, y tõe n wa maanda yɩɩre, y sẽn pa mi y retrɛtã ligd sã n na n sek-y lame wã yĩnga. Woto kɩtame tɩ kẽer baood arzɛka, n tẽed tɩ rẽ la bũmb nins fãa b sẽn datã pa na n paoog-ba.

5. Wãn to la ‘arzɛk’ tõe n belg-do?

5 Bũmb a yiib-n-soab yell a Zezi sẽn gomã yaa ‘arzɛgsã belgrã.’ Rẽ ne yɩɩrã tõe n kɩtame tɩ d lʋɩ laogã nonglem sẽn yaa bẽdgã pʋgẽ. Biiblã yeelame tɩ ‘ligd bee koglg yĩnga.’ (Koɛ. 7:12, MN) La baasgo, ned sã n pʋgd arzɛka, pa yam tʋʋmd ye. Neb wʋsg mikame tɩ arzɛgsã pʋgb kẽesd-b-la laogã nonglem pʋgẽ. Kẽer meng pʋd n lebga laogã yembse.—Mat. 6:24.

6, 7. a) Bõe n tõe n wa kɩt tɩ tʋm-tʋmd lʋɩ laogã nonglem sẽn yaa bẽdgã pʋgẽ? b) B sã n wa rat tɩ kiris-ned tʋmd n pa sigd pĩnda, bõe yell la a segd n tagse?

6 Ned tõe n wa lʋɩya laogã nonglem sẽn yaa bẽdgã pʋgẽ n pa bãng ye. Ad makr sẽn wilgd rẽ: Tags-y n ges-y wala y tʋʋmd taoor soab sẽn na n yeel-y woto: “M tara kiba-noog n na n taas-fo! B kõo tõnd sosiete wã tʋʋm-kãsenga. Masã, fo pa na n mi n sigd pĩnd ye, la m na n paasa f yaoodã sõma.” Sã n yaa yãmba, y manesem yɩta wãna? Yaa vẽeneg tɩ y segd n gesa y zakã rãmb yelle, la pa rẽ bal la y zɩɩb ye. (1 Tɩm. 5:8) Y segd n tagsa yɛl a taab me zugu. Wala makre, y na n tʋmd n sigda lɛɛr bʋgo? Rẽ yĩnga y tʋʋmdã na n kɩtame tɩ y vaand tigissã, zak pʋgẽ zaabr Biibl zãmsgã la tũudmã yɛl a taab bɩ?

7 Tags-y n ges-y bũmb ning sẽn tar yõod n yɩɩd ne-yã. Yaa y kiuugã ligd sẽn na n paasã bɩ, bɩ yaa yãmb ne a Zeova zoodã? Y na n sak n lebsa Wẽnnaam Rĩungã yɛl poorẽ y sẽn dat ligd wʋsg yĩng sɩda? Y mii laogã nonglem sẽn tõe n wa ne zu-loees ninsi, y sã n pa kell n kogl zood ning yãmb ne y zakã rãmb sẽn tar ne a Zeova wã sɩda? Y sã n bee yell a woto buud taoore, y maanda wãn tɩ laogã  nonglem sẽn yaa bẽdgã ra yõk-yã?—Karm-y 1 Tɩmote 6:9, 10.

8. Biiblã kiba-bʋs n tõe n sõng-d tɩ d fees d mens n ges bũmb nins d sẽn lʋɩɩsd taoorã?

8 Yɩl n da lʋɩ laogã nonglem pʋgẽ, rẽnda d mi n fees d meng n ges bũmb nins d sẽn lʋɩɩsd taoorã. D ra tol n yɩ wa a Ezayu sẽn geelg a Zeova pʋlemsã wa zaalmã ye. (Sɩng. 25:34; Heb. 12:16) Yaa vẽeneg me tɩ d pa rat n maan wa rao ning a Zezi sẽn yeel t’a koos a paoongã fãa n pʋɩ naong rãmb la a wa tũ yẽ wã ye. Raoã pa sak ye. Kibarã pʋgẽ, b yeelame t’a “looga ne sũ-sãoongo,” bala, a ra tara “paoong wʋsgo.” (Mat. 19:21, 22) Ra-kãngã paoongã yõk-a-la wa bẽdgo. Kɩtame t’a kong zu-zẽkr buud sẽn ka to sẽn da yaa paam n pʋgd a Zezi sẽn yaa zãmaan fãa nin-kãseng sẽn ka to wã! Tõnd sẽn yaa a Zezi Kirist karen-biisã yaa zu-zẽkr bũmbu. Bɩ d gũus n da wa bõn-a ye.

9, 10. Biiblã wilgdame tɩ d tagsg segd n yɩɩ wãn ne bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-dã?

9 Sẽn na yɩl n da wa lʋɩ laogã nonglem sẽn yaa bẽdgã pʋgẽ, yɩta sõma tɩ d tũ a Zezi saglgã. A yeela woto: “Bɩ yãmb da maan yɩɩr ye, la y ra yeele: ‘Tõnd na n dɩɩ bõe? Tõnd na n yũu bõe? Tõnd na n yeelga bõe?’ Tɩ bõe, bõn-kãens la neb sẽn ka pʋʋsd Wẽnnaamã baood wakat fãa. Yãmb Ba sẽn be arzãnã miime tɩ yãmb data bõn-kãense.”—Mat. 6:31, 32; Luk 21:34, 35.

10 Yɩl tɩ arzɛgsã ra wa belg-do, d segd n mao n talla Biibl-gʋlsd a Aguur tagsgã buudu. A ra kosa Wẽnnaam woto: “Ra bas-y tɩ m yɩ naong soaba, la y ra bas tɩ m yɩ arzɛk soab me ye. Yãmb we n kõ maam sẽn yaa tɩlaeyã bala.” (Yel. 30:8, Contemporary English Version) Woto wilgda vẽeneg t’a Aguur da miime tɩ ligd tõe n kogla neda, la t’a tõe n belga ned me. D tẽeg tɩ yɩɩr ne dũniyã yɛlã la arzɛgsã belgr tõe n sãama zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã. D sã n maand yɩɩr wʋsg bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-dã yĩnga, tõe n wa sãama d sẽka, n kõ-d yaamse, la kɩt tɩ d pa le tʋll n lʋɩɩs Wẽnnaam Rĩungã yɛl taoor ye. Woto yĩng bɩ d mao ne d sũur fãa n da wa lʋɩ laogã nonglem sẽn yaa a Sʋɩtãan bẽdgã pʋgẽ ye.—Karm-y Hebre dãmb 13:5.

YOOBÃ BƖ BẼDG NING SẼN SOLGÃ

11, 12. Tõe n sɩnga wãn tɩ kiris-ned sẽn kẽ kãadem wa yo ne a tʋmd-n-taaga?

11 Tãoos sã n dat n yõk rũn-bedre, a mi n tuu bog-kẽeng zĩig rũngã sẽn nong n tũudẽ, n lud-a ne moodo, n yaool n gãneg a zugã tãndo. Bẽdg a yembr a Sʋɩtãan sẽn wae n tar n paamd nebã n wõnd woto: Yaa yoobã. (Yel. 22:14; 23:27) Kiris-neb wʋsg sẽn pa gũus lʋɩɩ bẽd-kãngã pʋgẽ faag-faaga. Wala makre, sãnda sẽn kẽ kãadem wa n yoome, b sẽn bas tɩ b yam kẽ ned sẽn pa b pag wall b sɩd yĩnga.

12 Tʋʋm zĩigẽ, y yam tõe n wa kẽ y tʋmd-n-taaga. Sɩd me, vaeesg b sẽn maan wilgame tɩ pagb nins sẽn zoe n yo wã sʋka, sẽn yɩɩd pʋɩ-sʋk yoo ne b tʋmd-n-taase, la tɩ rap nins sẽn zoe n yo wã fãa la bal yoo ne b tʋmd-n-taase. Yãmb tʋmda ne rap wall pagb bɩ? Sã n yaa rẽ, yãmb zoodã ne taab yaa wãna? Rẽ yĩnga y gũusda sẽn na yɩl tɩ ra wa zʋʋg tʋʋmdã wɛɛngẽ zood bɩ? Wala makre, saam-bi-poak sẽn kẽ kãadem sã n minim n sõsd ne a  tʋmd-n-taag sẽn yaa raoa, a sã n pa gũusi, a tõe n wa sakd n togsd-a-la a sũur koeese, baa zu-loees a sẽn tar a kãadmã pʋgẽ menga. Saam-biig ning me tõe n yõga zood ne a tʋmd-n-ta-poaka, n wa tagsd woto: “Mam sã n gomda, a kelgda sõma. A waoogd-m lame me. Mam pagã sã n da yaa woto, yɩt-m-la noogo!” Rẽ yĩnga y pa ne tɩ kiris-neb sã n wa maand woto, yell n yɛgd-b sɩda?

13. Tõe n sɩnga wãn tɩ tigingã ned yam wa kẽ a to sẽn pa a pag bɩ a sɩda?

13 Tigingã pʋgẽ me, ned yam tõe n wa kẽ a to. A Daniel ne a pag a Sarah * kibarã wilgda rẽ. B ra yaa wakat fãa so-pakdba. A Daniel yeelame tɩ yẽ ra yaa kãsem-soab sẽn sakd tʋʋmd ning fãa b sẽn kõ-a tigingã pʋgẽ. A zãmsa rap a nu Biiblã, t’a tãab reeg lisgu. A ra segd n kell n sõnga nin-kãensã sẽn da nan deeg lisg paalmã. La tigingã tʋʋm sẽn da pak a Daniel wʋsgã kɩtame tɩ mi n yaa a Sarah n sõngd-ba. La a Sarah me wa n datame tɩ b ges a yelle, tɩ lebg a Daniel karen-biisã n maand rẽ. Yellã wa n lebga bẽdgo. Ad a Daniel sẽn yeele: “Mam pagã sẽn dɩk kiis wʋsg n sõng neb a taabã kɩtame t’a ra rat tẽeb kengr la belsgo. Sẽn paase, mam da pa tar sẽk n get a yell ye. Woto fãa waa ne zu-loe-kãsenga. A yoo ne mam karen-biig a yembre. Mam tʋʋmã sẽn da waoog tigingã pʋgẽ wã yĩng kɩtame tɩ m pa tol n bãng tɩ zood ning a sẽn tar ne a Zeova wã pãng boogame ye.” Wãn to la y tõe n gil yel-beed a woto?

14, 15. Bõe n tõe n sõng kiris-ned sẽn kẽ kãadem t’a gil yoobo?

14 Sẽn na yɩl n gil yoobã, segdame tɩ y tẽegd bũmb ning y sẽn pʋlem y pagã bɩ y sɩdã y kãadmã daarã. A Zezi yeela woto: “Bɩ ned da welg bũmb nins Wẽnnaam sẽn lagem ne taabã ye.” (Mat. 19:6) Ra wa tol-y n tags-y tɩ tigingã tʋʋm yõod yɩɩda y pagã bɩ y sɩdã yell gesg ye. Sẽn paase, bãng-y tɩ y sã n nong n yit n basd y pagã wall y sɩdã yɛl sẽn pa tɩlae yĩnga, y tõe n wa paama makre, tɩ pa gũus meng bɩ y yo.

15 La y sã n yaa kãsem-soaba, y tog n gesa tigingã yelle. Sɩd me, tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr yeela woto: “Bɩ y rɩlg Wẽnnaam piisã sẽn be yãmb nusẽ wã. Ka modgr yĩng ye, la yaa ne yamleoog sẽn zems Wẽnnaam yam. Ka ligd yĩng ye, la yaa nonglem yĩnga.” (1 Pɩɛ. 5:2) Yaa sɩd tɩ y pa segd n bas tigingã neb yell gesg ye. La rẽ pa segd n kɩt tɩ y yĩm tɩ y tog n gesa y pagã me yell sõma ye. Y sã n modgda ne tigingã neb sõngr n yaool n pa get y pagã yelle, ka võor ye. Tõe n waa ne zu-loees y kãadmã pʋgẽ. A Daniel yeela woto: “Y pa tol n segd n bas tɩ tigingã tʋʋm soog-y tɩ y bas y zakã yell gesg ye.”

16, 17. a) Bõe la kiris-neb nins sẽn kẽ kãadmã tõe n maan b tʋʋm zĩigẽ tɩ yɩ vẽeneg tɩ b pa rat rolemdo? b) Wilg-y sõss kẽer sẽn tõe n sõng kiris-nebã tɩ b gil yoobo.

16 Gũusg Gasgã la Réveillez-vous ! wã pʋgẽ, b zoe n yiisa sõss toor-toor sẽn tõe n sõng kiris-neb nins sẽn kẽ kãadmã tɩ b gil yoobã. Wala makre, yʋʋmd 2006 zĩ-likr kiuug pipi daar Gũusg Gasgã neng 12 wã pʋgẽ, b yeela woto: “Gũus-y y tʋʋmã zĩigẽ la zĩis a taab tɩ y yam da wa kẽ ned ye. Wala makre, y sã n yaa pag tɩ y tʋʋmã sigb poor bɩ y wae n ket n tʋmd ne raoa, tõe n wa yɩɩ yelle. Y segd n wilgda ne y no-goamã la y manesmã tɩ y yam pa  be ned a to n zʋʋg y pagã wall y sɩdã ye. Gũus-y n da wa bao ned rolemd ne y sẽn manegd y mengã wall y sẽn ningd y futã to-to wã ye. . . . Y sã n tar y pagã wall y sɩdã la y kambã foto-rãmb y tʋʋmã zĩigẽ, na n tẽegda yãmb la y tʋmd-n-taasã tɩ y zakã rãmb tara yõod wʋsg ne-yã. Ra maan-y baa fʋɩ sẽn na n wa kɩt tɩ ned ro-yã, la y ra bas meng tɩ ned mak y roob ye.”

17 Yʋʋmd 2009 tʋʋl-nif kiuug Réveillez-vous ! wã sõsg a ye (La fidélité conjugale : que signifie-t-elle vraiment ?) kõo sagls sẽn tõe n sõng kiris-ned sẽn kẽ kãadem t’a ra wa tʋlg ned tɩ pa a pagã wall a sɩdã ye. Sõsgã pʋgẽ, b wilgame tɩ pag bɩ rao sã n tar tʋlsem a woto, tõe n wa yɩɩ sabab t’a yo. (Zak 1:14, 15) Y sã n kẽe kãadem, yɩta sõma tɩ yãmb ne y pagã wall y sɩdã mi n naag taab n karem sõs-kãensã. Kãadmã yaa a Zeova n lugli, a yaa bũmb sẽn yaa sõng a nifẽ. Y sã n yãk wakat takɩ n sõsd ne y pagã wall y sɩdã y kãadmã zugu, y wilgdame tɩ bũmb nins sẽn tar yõod wʋsg Wẽnnaam nifẽ wã tara yõod wʋsg yãmb me nifẽ.—Sɩng. 2:21-24.

18, 19. a) Yoob tõe n waa ne yel-bʋse? b) Nafa bʋs la neb nins sẽn zãagd b mens ne yoobã paamda?

18 Bũmb sã n wa kɩt tɩ y yam dat n kẽ ned sẽn pa y pag wall y sɩda, bɩ y bʋgs yoob sẽn tõe n wa ne yɛl ninsã zug sõma. (Yel. 7:22, 23; Gal. 6:7) Ned sã n yooda, a sãamda a Zeova sũuri, a pagã bɩ a sɩdã sũuri, la a meng sũuri. (Karm-y Malaki 2:13, 14.) Sẽn na yɩl n da wa yo, yɩta sõma tɩ y tẽegd neb nins sẽn zãagd b mens ne yoobã sẽn paamd nafa ninsã. B sẽn na n wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa wã toor sẽn ka be, masã menga, b vɩɩmã tara barka, la b tar sũur-kaset sẽn yaa sõma.—Karm-y Yelbũn 3:1, 2.

19 Yɩɩl-gʋlsdã yeela woto: “Neb nins sẽn nong [Wẽnnaam] tõogã tara laafɩ-kãsenga, la bũmb ka be sẽn lakd bãmb ye.” (Yɩɩl 119:165) Woto yĩnga, bɩ y nong Wẽnnaam noyã. Sẽn paase, masã sẽn yaa wẽng wakatã, bɩ y ‘gũus ne y kẽnd neer tɩ zems ne bũmb fãa zãng wa yam dãmba, la ka wa yalemb ye.’ (Ef. 5:15, 16) Yaa sɩd tɩ rũndã-rũndã, a Sʋɩtãan tara bẽds wʋsg n bẽt wẽn-tũudb hakɩkã. La a Zeova kõo tõnd bũmb nins fãa sẽn yaa tɩlae d koglg yĩngã, sẽn na yɩl tɩ d “tõog Sʋɩtãanã sɩlem fãa” la d gil a bẽdsã.—Ef. 6:11, 16.

[Tẽngr note]

^ sull 13 D toeema yʋyã.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 29]

Laogã nonglem tõe n sãama ned ne a Zeova zoodo. Ra bas-y t’a buudã paam-y ye

[Foto seb-neng 32]

D sã n baood neb rolemd wall d sakd roobo, tõe n wa yɩɩ sabab tɩ d yo