Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

“Mam bee ne yãmba”

“Mam bee ne yãmba”

 “Mam bee ne yãmba”

“Neb wʋsg na n kẽnga ka la ka, la bãngr na n paasa wʋsgo.”—DAN. 12:4.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

Bõe la kiris-neb maan n yã bãngr hakɩkã?

Bõe la b maan tɩ neb wʋsg paam bãngr hakɩkã?

Wãn to la bãngr hakɩkã ta neb wʋsgo?

1, 2. a) Bõe n wilgd t’a Zezi bee ne a karen-biisã rũndã-rũndã, la t’a na n kell n zĩnda ne-ba? b) Daniɛll 12:4 wilgame tɩ neb nins sẽn na n maag b yĩng n zãms Biiblã na n paama bõe?

TAGS-Y n ges-y yãmb vɩɩmã sẽn na n yɩ to-to arzãnã pʋgẽ. Yibeoog fãa, y na n yika ne sũ-noog la laafɩ, tɩ y yamã be y menga. Bãag baa a ye pa na n le namsd-y ye. Y ninã na n nee sõma, y tʋbã na n wʋmda sõma, tɩ y yĩngã fãa be laafɩ. Y na n tara keelem la zo-rãmb wʋsgo. Y tʋʋmã na n kõt-y-la sũ-noogo, tɩ y pa maand yɩɩr me ye. Yaa Wẽnnaam Rĩungã naam sasa la y na n paam bark kãensã fãa. Kirist Zezi sẽn yaa tõnd rĩmã na n sõnga neb nins sẽn be tẽngã zugã tɩ b paam vɩɩm a woto, la a sõng-b tɩ b bãng a Zeova sõma.

2 Wakat kãnga, Wẽnnaam ne a Bi-riblã na n sõnga sakdbã tɩ b zãms neb a taabã tɩ b bãng Wẽnnaam. Sɩd me, b sɩng n sõngda sakdbã. Nand t’a Zezi leb saasẽ, a yeela a karen-biisã t’a na n zĩnda ne-ba. (Karm-y Matɩe 28:19, 20.) D na n goma bãngr-gomd b sẽn gʋls Babilon na maan yʋʋm 2500 woto yelle. Rẽ na n sõng-d lame tɩ d maneg n tẽ a Zezi gomdã. Yaa no-rɛɛs a Daniɛll n gʋls bãngr-gomdã. A goma “sɛɛbã wakat” sẽn yaa tõnd wakatã yelle, n yeel woto: “Neb wʋsg na n kẽnga ka la ka, la bãngr na n paasa wʋsgo.” (Dan. 12:4) Rũndã-rũndã, d miime tɩ b sẽn yeel vɛrse wã pʋgẽ tɩ “kẽng ka la ka” wã rat n yeelame tɩ maag f yĩng n zãmse. Bãngr-gomdã wilgame tɩ neb nins sẽn na n maag b yĩns n zãms Wẽnnaam Gomdã na n paama bãngr hakɩkã. A wilgame me tɩ ‘bãngrã na n paasa  wʋsgo,’ la tɩ neb nins sẽn na n paam-a wã na n taas-a-la neb a taaba. Sẽn paase, sẽn dat-a bãngrã fãa na n tõog n paam-a lame. Masã, d na n goma bãngr-gomdã sẽn pids to-to wã yelle. Rẽ na n sõng-d lame tɩ d maneg n kɩs sɩd t’a Zezi bee ne a karen-biisã rũndã-rũndã, la t’a Zeova na n pidsa bũmb nins fãa a sẽn pʋlem-dã.

KIRIS-NEB HAKƖKÃ PAAMA “BÃNGRE”

3. Bõe n maan tʋm-tʋmdbã kũum poore?

3 Tʋm-tʋmdbã kũum poore, sɩdã kɩɩsdb n yik kiris-nebã sʋk wa b sẽn da togsã. Sẽn pa yã n kaoose, b sõorã paasa wʋsgo. (Tʋʋ. 20:28-30; 2 Tes. 2:1-3) Rẽ tɛka, maana yʋʋm kobs tɩ baa neb nins sẽn yet tɩ b yaa kiris-nebã pa tar “bãngr” ning sẽn be Biiblã pʋgẽ wã ye. B taoor dãmbã yetame tɩ b tẽeda Biiblã, la b yaool n zãmsda nebã “zĩn-dãmb koeese,” rat n yeel tɩ goam sẽn yaa ziri n paoogd Wẽnnaam. (1 Tɩm. 4:1) Woto kɩtame tɩ nebã ra tẽed bũmb toor-toor sẽn pa sɩda. Wala makre, b zãms-b lame tɩ Wẽnnaam yaa mens a tãabo, tɩ ninsaal tara sɩɩg sẽn pa kiidi, la tɩ sɩɩs kẽer kẽngda bugum yir n namsd wakat fãa yĩnga.

4. Yʋʋmd 1870 soabã sẽnese, wãn to la kiris-neb bao “bãngr” hakɩkã?

4 La yʋʋmd 1870 soabã sẽnese, rat n yeel tɩ sẽn wa n ket yʋʋm pis-naas woto tɩ “yaoolem wakatã” sɩnge, kiris-neb a wãn bal sẽn da be Pɛnsilvani sẽn be Etazĩni soolmẽ wã n da tigimd taab n zãmsd Biiblã, n baood “bãngr” hakɩkã. (2 Tɩm. 3:1) B ra boonda b mens tɩ Biiblã Zãmsdba. La b ra yaa toor ne ‘yẽesem dãmb la yam dãmb’ nins yell a Zezi sẽn da gome, n yeel tɩ Wẽnnaam solga bãngrã tɩ b pa tõe n paamã. (Mat. 11:25) Biiblã Zãmsdbã ra yaa sik-m-mens rãmb sẽn da baood n maan Wẽnnaam daabã. B ra pʋʋsdame, n naag taab n karem Biiblã, n sõs b sẽn karmã zug la b bʋgse. Sẽn paase, b ra makda vɛrse-rãmbã goam ne taaba, la b vaeesd sɛb neb a taab sẽn gʋls n wilg vɛrse kãens võore. Bilf-bilfu, nin-kãensã wa n bãnga bũmb wʋsgo. La yaool n kaoosa yʋʋm kobs tɩ nebã ra pa mi bõn-kãens ye.

5. Bõe yĩng tɩ b ra yiisd seb-vãoog ning b sẽn boond tɩ Cahiers de théologie ancienne?

5 Baa Biiblã Zãmsdbã sũur sẽn da noom ne bũmb nins b sẽn bãngã, b pa bas tɩ rẽ kɩt tɩ b wʋk b mens ye. B ra miime tɩ bõn-kãens fãa ra sɩng n bee Biiblã pʋga. Rẽ n so tɩ b pa yeel nebã tɩ b bãnga bõn-paalã. (1 Kor. 8:1) B ra yiisda seb-vãoog b sẽn boond tɩ Cahiers de théologie ancienne, sẽn na yɩl n sõng nebã tɩ b bãng sɩdã sẽn be Biiblã pʋgẽ wã. Pipi soabã wilga nebã b sẽn na n maan to-to n zãms Biiblã, sẽn na yɩl tɩ b bas “ninsaalbã minimd nins sẽn yaa ziri wã,” la b sak a Zezi ne a tʋm-tʋmdbã sẽn zãms nebã bũmb ninsã.—Cahiers de théologie ancienne, volim a 1, yʋʋmd 1889, tʋʋl-nif kiuugu, seb-neng 32.

6, 7. a) Yʋʋmd 1870 soabã tɛka, bõe ne bõe la d bãng-yã? b) Y sẽn bãng bũmb ninsã sʋka, bʋg n noom-y n yɩɩda?

6 Yʋʋmd 1870 soabã tɛk n tãag rũndã, a Zeova Kaset rãmbã bãnga bũmb wʋsg sẽn be yamleoogo. * D sã n wa zãmsd bõn-kãense, pa goam sẽn yaa sɩd bal la d zãmsd ye. B tõe  n manega d vɩɩmã, n kõ-d sũ-noogo, la kɩt tɩ d tẽ tɩ manegr n wate. B sõng-d lame tɩ d bãng a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam ning buudã la a raabã. B wilgda a Zezi sẽn yaa a soabã, a sẽn wa tẽngã zugã võor la a kũumã võore, la a sẽn maand masã. B wilgda bũmb ning sẽn kɩt tɩ Wẽnnaam bas wẽnemã tɩ beẽ wã, bũmb ning sẽn kɩt tɩ d kiidẽ wã, d sẽn segd n pʋʋs Wẽnnaam to-to, la d sẽn tõe n paam sũ-noog hakɩk to-to me.

7 Masã, d wʋmda bãngr-goam kẽer võore. Yaa bãngr-goam võor sẽn da ‘solg’ hal yʋʋm tusa, la sẽn pidsd saabã wakate. (Dan. 12:9) Bãngr-gom-kãensã kẽer bee evãnzill-dãmbã pʋsẽ, la Wilgr sebrã pʋgẽ. A Zeova sõng-d lame tɩ d bãng yɛl sẽn maan saasẽ. Wala makre, d bãngame t’a Zezi lebga Rĩma, tɩ zabr n zĩnd saasẽ, la tɩ b riga a Sʋɩtãan t’a sig tẽngã zugu. (Wil. 12:7-12) Wẽnnaam sõng-d lame me tɩ d wʋm yɛl nins d sẽn ne dũniyã zugã võore. D bãnga bũmb ning sẽn kɩt tɩ zabã, tẽn-digimdsã, bãasã la komã beẽ wã, la bũmb ning sẽn kɩt tɩ nebã tʋmd tʋʋm-kɛg tɩ wat ne “toodã.”—2 Tɩm. 3:1-5; Luk 21:10, 11.

8. Yaa ãnda n sõng tõnd tɩ d bãng sɩdã?

8 A Zezi ra yeela a karen-biisã woto: “Bark bee neb nins sẽn yãt bũmb nins yãmb sẽn yãtã zutu. Tɩ bõe, mam yeta yãmb tɩ Wẽnnaam no-rɛɛsdb wʋsg ne dĩm-dãmb da rat n yãa bũmb nins yãmb sẽn yãtã, la bãmb ka yã ye, la b ra rat n wʋma bũmb nins yãmb sẽn wʋmdã, la bãmb ka wʋm ye.” (Luk 10:23, 24) Tõnd me tagsda woto. Yaa Wẽnnaam a Zeova n sõng tõnd tɩ d ‘yã’ la d ‘wʋm’ sɩdã, rat n yeel tɩ d wʋma a võore. D sũur yaa noog a sẽn tũnugd ne a vʋʋsem sõngã sẽn yaa “Sõngdã” n sõngd tõnd tɩ d bãngd sɩdã. (Karm-y Zã 16:7, 13.) Bɩ d ra tol n yĩm tɩ sɩdã tara yõod wʋsgo, la tɩ d segd n sõnga d taabã tɩ b bãng-a ye.

NEB WƲSG PAAMA “BÃNGR” HAKƖKÃ

9. Bõe la b yeel yʋʋmd 1881 tʋʋl-nif kiuugã Gũusg Gasgã pʋgẽ?

9 Yʋʋmd 1881 tʋʋl-nif kiuugã Gũusg Gasgã sõsg a ye pʋgẽ, b yeelame tɩ b rata koe-moondb 1000. Yɩɩ yʋʋmd la kiis a wãn pipi Gũusg Gasgã yiib poore. B sagla sẽn tõe n moon-b wʋsgã tɩ b lebg so-pakdba, n kẽng zĩig fãa n tɩ bao neb nins sẽn nong Wẽnnaam la b yaool n pa mi-a sõma wã, n sõng-b tɩ b bãng Wẽnnaam la Biiblã.

10. B sẽn yeel tɩ b rata so-pakdbã, nebã manesem yɩɩ wãna?

10 Biiblã Zãmsdbã sẽn yeel nebã tɩ b moonã yaa b sẽn bãng tɩ kiris-neb hakɩkã segd n moona koe-noogã. La b pa paam tɩ neb wʋsg lebg so-pakdb ye. Bala wakat kãng tɩ yaa neb kobs wãn bal n da wat tigissã. La neb kẽer sẽn karem Biiblã Zãmsdbã sebr wall b seb-vãoog bãngame tɩ yaa sɩdã la rẽ, n dat n sõng b taabã tɩ bãmb me bãng sɩdã. Wala makre, yʋʋmd 1882 soabã pʋgẽ, rao a ye sẽn da be Lõndr sẽn be Ãngeletɛɛr soolmẽ wã n karem Gũusg Gasgã la Biiblã Zãmsdbã sebr a to. A gʋls-b lame n kos woto: “M bõos tɩ y wilg maam m sẽn tog n moon to-to, la m sẽn segd n moon bũmb ninga, tɩ m tõog n tʋm Wẽnnaam tʋʋmdã.”

11, 12. a) Pĩnd so-pakdbã ne tõnd fãa raab yaa bõe? b) Wãn to la b ra lugund tigimsã?

11 Yʋʋmd 1885 soabã pʋgẽ tɩ so-pakdbã sõor yaa 300. Nin-kãensã sẽn da ratã yaa sõng nebã tɩ b lebg  a Zezi Kirist karen-biisi, wa tõnd me sẽn dat rũndã-rũndã wã. La b ra pa maand wa tõnd sẽn maand to-to wã ye. Rũndã-rũndã, tõnd zãmsda Biiblã ne nebã yembr-yembre, la d boond-b tɩ b wa tigissã. La pĩndã, so-pakdbã ra kõta nebã sɛbã, la b yaool n wa tigim sẽn dat-bã n zãms-b Biiblã. Woto la b ra maand n lugund tigimsã.

12 Wala makre, yʋʋmd 1907 soabã pʋgẽ, so-pakdb n kẽng galʋ-tẽng a ye pʋgẽ, n tɩ gẽes neb nins sẽn zoe n tar sebr ning b sẽn boond tɩ Aurore du Millénium b sẽn da boond me tɩ Études des Écritures. Gũusg Gasgã goma rẽ yelle, n yeel woto: “B tigma nebã ned a ye sẽn da rat n bãng Biiblã zakẽ, tɩ so-pakd a ye rɩk hatã daar tõre, n sõs ne-ba. Hat ning sẽn pʋglã, a sagl-b lame tɩ b kell n tigimd taab wakat fãa.” Yʋʋmd 1911 soabã pʋgẽ, saam-biisã toeema b sẽn da maand to-to wã. B yãka saam-biis pis-nu la a nii tɩ b ra gilgd Etazĩni la Kanada, n tigimd nebã n sõsd ne-ba. B sã n sõs n sa, b gʋlsda neb nins sẽn dat n bãng sɩdã yʋy la b adɛrs-rãmba, n sigl-b tɩ b lebg tiginga, n yãk b nin-yɛnga, tɩ b tigimd taab a zakẽ wã. Yʋʋmd 1914 soabã pʋgẽ tɩ Biiblã Zãmsdbã tigimsã sõor yaa 1200 dũniyã gill zugu.

13. Bõe yĩng tɩ koe-moonegã sẽn womd biis to-to wã lingd yãmba?

13 Rũndã-rũndã, a Zeova Kaset rãmbã tigimsã fãa sõor yaa 109400, tɩ saam-biis la saam-bi-pogs 895800 yaa so-pakdba. Na maan neb milyõ a nii paama “bãngr” hakɩkã, n tũud bũmb nins b sẽn zãmsã. (Karm-y Ezai 60:22.) * Sẽn mik t’a Zezi ra pĩnd n togsa a karen-biisã tɩ ‘nebã fãa na n kisg-b-la’ yẽ yʋʋrã yĩngã, fɩɩgr a woto sɩd yaa lingri. (Luk 21:12-17) Baa a Sʋɩtãan ne a zĩn-dãmbã la neb kẽer sẽn kis a Zeova Kaset rãmbã, b paamdame tɩ neb wʋsg lebgd a Zezi karen-biisi. Rũndã-rũndã, b moonda koɛɛgã “dũniyã tɛk fãa,” rat n yeel tɩ zĩis nins fãa neb sẽn beẽ. Wala makre, zĩis sẽn yaa tʋʋlgo, zĩis sẽn yaa waoodo, tãens zutu, wet pʋsẽ, n paas tẽn-bɛd la tẽn-bi pʋsẽ. (Mat. 24:14) Sã n da pa tũ ne Wẽnnaam sõngre, b ra pa na n tõog n maan woto fãa ye.

BÃNGR HAKƖKÃ PAASA WƲSGO

14. Wãn to la “bãngr” hakɩkã ta neb wʋsg ne sɛbã b sẽn yiisdã maasem?

14 Koe-moondbã sẽn moond koɛɛgã wʋsgã, neb nins sẽn paamd “bãngr” hakɩkã sõor tara paasgo. Sɛbã b sẽn yiisdã me sõngdame tɩ bãngr hakɩkã tat neb wʋsgo. Yʋʋmd 1879 sẽoog kiuugã, Biiblã Zãmsdbã yiisa  Gũusg Gasgã pipi soaba. B ra boond-a lame tɩ Le Phare de la Tour de Sion et Messager de la Présence de Christ. B yaoa seb-yiisdba, tɩ b yiis bãmb 6000 ne ãngilind bal n kõ-ba. Sẽn na yɩl tɩ b tõogd n yiisd Gũusg Gasgã, Biiblã Zãmsdbã yãka a Charles Taze Russell sẽn da tar yʋʋm 27 wã t’a lʋɩ gʋlsdbã taoore, la b sʋkã neb a nu sẽn da mi Biiblã sõma tɩ b na n sõngd-a. Masã b yiisda Gũusg Gasgã ne buud-goam 195. Dũniyã gill zugu, yaa seb-kãng la b pʋɩt n yɩɩd sɛb a taabã fãa. Kiuug fãa, yaa bãmb 42182000 la b yiisda. Sebr a yiib-n-soab b sẽn pʋɩt dũniyã gill zug n yɩɩd yaa Réveillez-vous ! wã. Kiuug fãa, b yiisda bãmb 41042000 ne buud-goam 84. Sẽn paase, na maan Biibl-dãmb la sɛb a taab bãmb milyõ 100 la b yiisd yʋʋmd fãa.

15. Yɛ la d paamd ligdã n yiisd sɛbã?

15 Yaa ligd nebã sẽn kõt ne yamleoog n kɩt tɩ b tõogd n yiisd sɛbã. (Karm-y Matɩe 10:8.) Woto lingda seb-yiisdb a taabã, bala b miime tɩ masĩn-dãmbã, papiye wã, ãnkrã la teed a taabã ligd yaa toog wʋsgo. Saam-biig sẽn daad te-kãensã n kõt Betɛll a ye yeela woto: “Toandb kẽer wa n kaaga sɛbã yiisg zĩig Betɛllẽ wã. B sẽn yã masĩn-dãmbã sẽn tõe n yiis sɛb wʋsgo, tɩ yaool n yaa ligd nebã sẽn kõt ne yamleoog n kɩt tɩ b tõog n paam bõn-kãensã fãa wã, ling-b-la wʋsgo. B sẽn yã tɩ tʋm-tʋmdbã wʋsg yaa kom-bɩɩse, tɩ b sũy noom ne b tʋʋmdã me ling-b lame.”

WẼNNAAM BÃNGRÃ NA N PIDA DŨNIYÃ

16. Bõe yĩng t’a Zeova kɩt tɩ “bãngr” hakɩkã tat neb wʋsgo?

16 A Zeova kɩtame tɩ “bãngr” hakɩkã tat neb wʋsgo, bala a ratame tɩ nebã buud fãa “paam fãagre, la b bãng sẽn yaa sɩda.” (1 Tɩm. 2:3, 4) A Zeova tʋllame tɩ nebã bãng sɩdã n tõog n tũ yẽ wa a sẽn datã, la b paam a barka. Ne koe-moonegã maasem, a tigma kiris-neb sẽn paam vʋʋsem sõngã zaeeb a siglgã pʋgẽ. Sẽn paase, a tigimda “kʋʋng” sẽn ‘yi soolem fãa, la buud fãa, la sẽn gomd goam toɛy-toɛy fãa,’ sẽn na n wa paam n vɩɩmd tẽngã zug wakat sẽn kõn sa.—Wil. 7:9.

17. Kiris-neb hakɩkã sõor sẽn tar paasgã wilgda bõe?

17 Yʋʋm 130 wã sẽn loogã pʋgẽ, kiris-neb hakɩkã sõor sɩd paasa wʋsgo. Woto wilgdame tɩ Wẽnnaam ne a Zezi Kirist sẽn yaa rĩm ning a sẽn yãkã sɩng n bee ne kiris-nebã, n wilgd-b sore, n kogend-ba, la b zãmsd-ba. B sõorã sẽn fɩɩgdã wilgdame me tɩ bũmb nins a Zeova sẽn pʋlmã fãa na n pidsame. “Dũniyã na n pida ne Zusoabã bãngr wa koom sẽn pid mogre.” (Ezai 11:9) Ad ãdem-biisã sɩd na n paama bark wakat kãnga!

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 6 Ges-y DVD kãensã n bãng yɛl a taaba. B gom-zutã la woto: Les Témoins de Jéhovah — La foi en action, 1re partie : La sortie des ténèbres n paas Les Témoins de Jéhovah — la foi en action, 2e partie : que brille la lumière !

^ sull 13 Ges-y La prophétie d’Isaïe, lumière pour tous les humains II sebrã neng 320.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 14]

Biiblã Zãmsdbã ra yaa sik-m-mens rãmb sẽn da baood n maan Wẽnnaam daabã

[Foto seb-neng 15]

A Zeova nanda modgr ning y sẽn maand tɩ “bãngr” hakɩkã tat neb wʋsgã