Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Malɛgsã maanda tõnd bõe?

Malɛgsã maanda tõnd bõe?

 Wẽnnaam Gomdã sẽn yete

Malɛgsã maanda tõnd bõe?

Sõs-kãngã pʋgẽ, b leokda sogsg nebã sẽn mi n sokd b mense, la b wilgd Biiblã zĩis nins d sẽn tõe n yã b leoorã. Y sã n dat t’a Zeova Kaset soab wa tɩ y sõs rẽ zugu, a na n saka ne yamleoogo.

1. Malɛk yaa bõe?

Malɛgsã yaa bõn-naands sẽn vɩ saasẽ. B pãn-tõogã yɩɩda ninsaalbã. Wẽnnaam deng n naan-b lame n yaool n naan tẽngã. (Zoob 38:4, 7; Matɩe 18:10) Malɛgs milyõ-rãmb n be ne a Zeova n maand a raabã.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 103:20, 21; Wilgr 5:11.

2. Malɛgsã sõngda ninsaalbã bɩ?

Malɛgs n sõng nin-tɩrg a ye yʋʋr sẽn boond t’a Lot. A sẽn da vɩ tẽng ningã neb ra tʋmda tʋʋm-beedo, tɩ Wẽnnaam yãk yam n na n sãam tẽngã. Malɛgs a yi n keoog a Lot ne a zakã rãmb tɩ b zoe n yi tẽngã. Neb sãnda sẽn wʋm dẽ, b tagsame tɩ yaa reem, n pa kelg ye. La a Lot ne a kom-pugli wã sẽn kelg malɛgsã Wẽnnaam sẽn tʋmã, b põsame.—Karm-y Sɩngr 19:1, 13-17, 26.

Biiblã wilgame tɩ rũndã-rũndã, malɛgsã sõngda neb nins sẽn moond koe-noogã tɩ b taasd nebã koɛɛgã b neer yĩnga. (Matɩe 24:14) Koe-noog ning b sẽn moondã naaga ne keoogre. Wa sẽn yɩ to-to a Lot wakatẽ wã, keoog-kãng pa reem ye. Yaa Wẽnnaam n tũnugd ne malɛgsã n keoogd-do.—Karm-y Wilgr 1:1; 14:6, 7.

D sã n wa tar zu-loɛɛga, Wẽnnaam tõe n tũnuga ne malɛgsã n keng d raoodo. A tʋma malɛk t’a tɩ keng a Zezi raoodo.—Karm-y Luk 22:41-43.

Ka la bilfu, Wẽnnaam na n kɩtame me tɩ malɛgsã sãam nin-wẽnsã sẽn yaa sabab tɩ b taabã namsdẽ wã. Ad rẽ na n waa ne yolsg tɛkẽ!—Karm-y 2 Tesalonik rãmb 1:6-8.

 3. Bõe la zĩn-dãmbã rata?

Wa neb wʋsg sẽn tʋmd tʋʋm-beed n kɩɩsd Wẽnnaamã, malɛgs wʋsg me n kɩɩsd-a. (2 Pɩɛɛr 2:4) Malɛg-kãens la b sẽn boond tɩ zĩn-dãmbã. A Sʋɩtãan la b taoor soaba. A Sʋɩtãan ne a zĩn-dãmbã belgda ãdem-biisã.—Karm-y Wilgr 12:9.

A Sʋɩtãan tũnugda ne lɛɛbdb nins sẽn nong ligdã tɩ loog noorã, politikã la ziri tũudmã n belgd nebã tɩ b zãagd b mens ne Wẽnnaam. Rẽnd yaa a Sʋɩtãan n yaa sabab tɩ wẽgbã, nen-kɛglem tʋʋmã la namsgã beẽ wã.—Karm-y 1 Zã 5:19.

4. Wãn to la zĩn-dãmbã belgd nebã?

A Sʋɩtãan belga neb wʋsg tɩ b tẽed tɩ b tõe n goma ne sẽn ki-bã. La Biiblã wilgame tɩ sẽn ki-bã pa mi bũmb ye. (Koɛɛg Soaba 9:5) Zĩn-dãmbã mi n dɩka ned sẽn ki koɛɛg wõnego, n dat tɩ nebã tẽ tɩ yaa sẽn ki-a wã n gomde. (Ezai 8:19) Zĩn-dãmbã leb n tũnugda ne neb sẽn boond kɩɩmse, neb sẽn togsd beoog yell bɩ bagba, n belgd nebã. Wẽnnaam Gomdã sagend-d lame tɩ d lak d mens ne woto fãa. D sã n tara bũmb sẽn tar loees ne zĩn-dãmbã, d segd n lob-a lame.—Karm-y Tõod 18:10, 11; Tʋʋm 19:19.

D sã n nong a Zeova, d pa segd n zoe zĩn-dãmbã ye. D sã n zãmsd Wẽnnaam Gomdã n tũud a saglsã, d kɩɩsda a Sʋɩtãana, la d kolgd Wẽnnaam. A Zeova pãng yɩɩda zĩn-dãmbã. A malɛgsã tõe n sõng-d-la wakat buud fãa.—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 34:8; Zak 4:7, 8.

Y sã n dat vẽnegr n paase, bɩ y ges Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã sak 10. A Zeova Kaset rãmbã n yiis-a.