Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng tɩ sẽn kelgd-a pʋʋsgã bas tɩ namsgã beẽ?

Bõe yĩng tɩ sẽn kelgd-a pʋʋsgã bas tɩ namsgã beẽ?

 Bõe yĩng tɩ sẽn kelgd-a pʋʋsgã bas tɩ namsgã beẽ?

BAA neb kẽer sẽn mi n pʋʋsdẽ wã, b sãmbda Wẽnnaam sã n beeme. Bõe yĩnga? Tõe tɩ yaa b sẽn ne neb wʋsg sẽn namsdã. Yãmb zoe n bao n na n wʋma Wẽnnaam sẽn bas tɩ namsgã beẽ wã võor bɩ?

Rũndã-rũndã, ninsaalbã pa zems zãnga, n namsdẽ. Rẽ yĩnga yaa Wẽnnaam daab la woto bɩ? Sã n yaa Wẽnnaam daabo, yɩta toog tɩ d waoog-a. La tags-y n ges-y-yã: Y sã n yã mobill-paall n gilgd n get-a n wa mik t’a babg ning sãamame, y na n tagsdame tɩ yaa lozĩndã rãmb n maan-a woto bɩ? Ayo! Y na n tagsame tɩ lozĩndã rãmb maan-a-la sõma, la tɩ yaa bũmb wall ned n sãam-a.

Woto me, d sã n get ãndũniyã bũmba fãa sẽn naan tɩ be rasãndã, n yaool n ne pʋ-lik tʋʋm la zu-loees a taab sẽn namsd ãdem-biisã, d tagsg segd n yɩɩ wãna? Biiblã yeelame tɩ Wẽnnaam naana d yaab a Ãdem la a Hawa tɩ b zems zãnga, la tɩ yaa bãmb n wa n maan bũmb n wã b mense. (Tõodo 32:4, 5) Zu-noogo, Wẽnnaam pʋlmame t’a na n manega bũmb ning b sẽn sãamã, rat n yeel t’a na n kɩtame tɩ sakdbã fãa zems zãnga. La bõe yĩng t’a bas tɩ kaoos woto?

Bõe yĩng tɩ namsgã kaoosd saabo?

Bũmb ning sẽn kɩt tɩ kaoosdẽ wã yaa sẽn na yɩl tɩ d bãng sẽn segd n dɩ-a naam ãdem-biisã zugã. A Zeova pa naan ninsaalbã n dat tɩ b soog b mens ye. Yaa yẽ n segd n yɩ b Naaba. Biiblã yeta woto: “Yaa Zusoabã n wilgd ned sore. Ninsaal na n yɩɩ wãn n bãng a sore?” (Yelbũna 20:24) Bʋko, d yaab a Ãdem ne a Hawa yãka yam n tõdg tɩ Wẽnnaam kõn yɩ b naab ye. Rẽ kɩtame tɩ  b lebg yel-wẽn-maandba. (1 Zã 3:4) B lebga neb sẽn pa zems zãnga, tɩ wa ne zu-loees n kõ bãmb ne b kambã la b yagensã.

Na maan yʋʋm tusa, a Zeova basa ninsaalbã tɩ b so b mense. La hal n tãag rũndã, d neeme tɩ b pa tõe n soog b mens tɩ zems ye. Yaa vẽeneg tɩ goosneema-rãmbã fãa yaa sabab tɩ ãdem-biisã namsdẽ. B baa a ye pa tõog tɩ zabã, nin-kʋʋrã, wẽgbã la bãasã sa ye.

Wãn to la Wẽnnaam na n kɩt tɩ namsgã sa?

Wẽnnaam pʋlmame tɩ ka la bilfu, a na n lugla dũni-paalga, la tɩ tɩrlem na n zĩnda a pʋgẽ. (2 Pɩɛɛr 3:13) Yaa neb nins sẽn yãk yam n nong b taabã la b nong Wẽnnaamã bal n na n paam n vɩɩmd dũni-paalgã pʋgẽ.—Tõodo 30:15, 16, 19, 20.

Biiblã yeelame tɩ ‘bʋʋdã kaoob’ daar sẽn kolgd tao-tao wã sã n ta, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ namsgã sa, la a menes neb nins fãa sẽn namsd b taabã. (2 Pɩɛɛr 3:7) Rẽ poore, a Zezi Kirist sẽn yaa Rĩm ning Wẽnnaam sẽn yãkã na n sooga sakdbã. (Daniɛll 7:13, 14) Bark bʋs la a Zezi naamã na n wa ne? Biiblã yeta woto: “Sũ-maasem dãmbã na n sooga dũniyã, n maan sũ-noog laafɩ wʋsg yĩnga.”—Yɩɩl Sõamyã 37:11.

A Zezi sẽn yaa Rĩm sẽn be saasẽ wã na n kɩtame t’a Ãdem ne a Hawa sẽn kɩɩs a Zeova sẽn yaa d vɩɩm-kõtã tɩ wa ne zu-loees ninsã sa. Wala makre, bãasã, kʋʋlmã la kũumã. (Yɩɩl Sõamyã 36:10) A Zezi na n kɩtame tɩ neb nins fãa sẽn na n sak a naamã paam yolsgo. A na n kɩtame tɩ Biiblã pʋlems nins sẽn pʋgdã pidsi:

▪ “Tẽngã ned ba a ye ka na n le yeel t’a ka laafɩ ye.”—Ezai 33:24.

▪ “[Wẽnnaam] na n yẽesa nintãmã fãa t’a ra le zĩnd bãmb ninẽ ye, la kũum ka  na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbr wall toog kõn le zĩnd yɛs ye, tɩ bõe, dẽenem bũmb fãa loogame.”—Wilgri 21:4.

Rẽ yĩnga d sẽn mi tɩ ka la bilfu, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ namsg buud fãa sa wã pa kengd d pɛlg sɩda? La nand tɩ wakat kãng ta, d segd n kɩsa sɩd tɩ baa a sẽn bas tɩ ninsaalbã namsdẽ wã, a kelgda d pʋʋsgã.

Wẽnnaam sɩd beeme. Baa toog la sũ-sãoong sã n tar-y tɩ y pʋʋsd-a n wilgd rẽ, a kelgdame. Sẽn paase, a gũuda wakat ning y toogã la y sãmbsã sẽn na n sa wã ne a sũur fãa.