Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wãn to la d segd n maand a Zezi kũumã tẽegre?

Wãn to la d segd n maand a Zezi kũumã tẽegre?

 Wẽnnaam Gomdã sẽn yete

Wãn to la d segd n maand a Zezi kũumã tẽegre?

Sõs-kãngã pʋgẽ, b leokda sogsg nebã sẽn mi n sokd b mense, la b wilgd Biiblã zĩis nins d sẽn tõe n yã b leoorã. Y sã n dat t’a Zeova Kaset soab wa tɩ y sõs rẽ zugu, a na n saka ne yamleoogo.

1. Wãn to la b segd n tẽegd a Zezi kũumã?

A Zezi yeela a karen-biisã tɩ b tẽegd a kũumã yelle. A talla bur ne divẽ n wilg b sẽn segd n maand rẽ to-to. Burã makda a Zezi yĩngã, tɩ divẽ makd a zɩɩmã.—Karm-y Luk 22:19, 20.

Bur ning a sẽn kõ a tʋm-tʋmdbã pa ning rabɩll ye. Biiblã pʋgẽ, b sã n gomd rabɩll yelle, wae n yaa yel-wẽnd yell la b gomda. Dẽnd burã sẽn makd a Zezi yĩngã sẽn zems zãngã zemsame. A kõ a yĩngã tɩ yɩ maoongo, n ledg rũmsã maand b sẽn da kʋʋd a Moiiz tõogã tũub sasa wã. (Hebre dãmba 10:5, 9, 10) Divẽ wã makda a Zezi zɩɩmã sẽn daag tɩ yɩ maoong tõnd yel-wẽnã yĩngã.—Karm-y 1 Pɩɛɛr 1:19; 2:24; 3:18.

2. Wakat bʋg la d segd n maan a Zezi kũumã tẽegre?

A Zezi kii Pak daare, Nizã kiuugã rasem 14. Sã n yaa ne zʋɩf-rãmbã, daar sɩngda wĩndgã kõom poore. Yʋng ning b sẽn yõk a Zezi wã, a rɩɩ Pakã ne a tʋm-tʋmdbã n yaool n wilg b sẽn segd n tẽegd a kũumã to-to.—Karm-y Luk 22:14, 15.

Rũndã-rũndã, kiris-nebã tẽegda bũmb ning Wẽnnaam sẽn maan ne a Zezi maasem sẽn na yɩl tɩ nebã paam b mens ne yel-wẽndã la kũumã. (Yikri 12:5-7, 13, 17) Wa b sẽn da maand Pakã vugr yʋʋmd fãa wã, d segd n maana a Zezi kũumã tẽegr me vugr yʋʋmd fãa, wĩndgã kõom poore, Nizã kiuugã rasem 14 soabã daare.—Karm-y Zã 1:29.

 3. Ãnd dãmb n segd n wãb burã la b yũ divẽ wã?

A Zezi sẽn wa n kõt a karen-biisã divẽ wã, a yeela woto: “Bõn-yũudl-kãngã yaa kãab-paalga.” (1 Korẽnt dãmba 11:25) Kãab-paalgã ledga kaool ning Wẽnnaam sẽn da maan ne Israyɛll nebã a sẽn wa n tũnug ne a Moiiz n kõ-b tõogã, n yeel-b tɩ b sã n sak yẽ zãng-zãnga, b na n yɩ a nin-buiidã. (Yikri 19:5, 6) La Israyɛll nebã pa sak Wẽnnaam ye. Rẽ n so t’a maan kaool-paalga.—Karm-y Zeremi 31:31.

Ne kaool-paalgã maasem, a Zeova na n tũnuga ne neb sõor bilf n wa ne bark toor-toor n kõ neb ka tɛka. Wẽnnaam sẽn maan kaool-paalgã ne neb ninsã sõor zemsa neb 144000. Ne nin-kãensã maasem, neb milyõ-rãmb sẽn yit buud fãa n na n wa paam n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa tẽngã sẽn na n lebg arzãnã zugu. Kaool-paalgã neb kẽer keta tẽngã zug n tũud Wẽnnaam. Yaa bãmb bal n tar sor n na n wãb burã la b yũ divẽ wã, bala, bõn-yũudlã makda “kãab-paalgã.”—Karm-y Luk 12:32, MN; Wilgr 14:1, 3.

4. Wãn to la Tẽegrã kẽngr nafd tõndo?

A Zezi kũumã tẽegr b sẽn maand yʋʋmd fãa wã kẽngr paasda mi-beoog ning d sẽn tar ne a Zeova, a sẽn wilg tõnd a nonglmã ne manesem sẽn ka to wã yĩnga. A tʋma a Bi-riblã t’a wa ki tõnd yel-wẽnã yĩnga. Dẽnd d sã n wa kelgd Tẽegrã sõsga, segdame tɩ d bʋgsd a Zezi kũumã sẽn nafd tõnd to-to wã zugu. Segdame me tɩ d tagsd d sẽn tõe n maan to-to n wilg a Zeova ne a Zezi d mi-beoogo, bũmb ning b sẽn maan n kõ-dã yĩnga.—Karm-y Zã 3:16; 2 Korẽnt dãmb 5:14, 15.

Y sã n dat vẽnegr n paase, bɩ y karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã neng 206-208 wã. A Zeova Kaset rãmbã n yiis-a.