Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ra ‘wẽnemd-y n ges-y poorẽ’ ye

Ra ‘wẽnemd-y n ges-y poorẽ’ ye

 Ra ‘wẽnemd-y n ges-y poorẽ’ ye

“Ned sã n zãad wãk n kood la a rat n wẽnemd n ges a poorẽ, a ka zems tɩ kẽ Wẽnnaam soolmẽ ye.”—LUK 9:62.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

․․․․․

Bõe yĩng tɩ d segd n ‘tẽegd a Lot pagã yelle’?

․․․․․

Bũmb a tãab yell la d pa segd n tagsdẽ. Bãmb la bʋse?

․․․․․

Wãn to la d wilgd tɩ d kẽnda na-yakemd a ye ne a Zeova siglgã?

1. Bõe la a Zezi yeel-yã, la waa ne sok-bʋgo?

NA MAAN yʋʋm 2000 woto, a Zezi Kirist yeela gomd sẽn tar yõod ne-d rũndã-rũndã n yɩɩd pĩndã. A yeela woto: “Bɩ y tẽeg a Lot pagã yelle.” (Luk 17:32) La a Zezi gomdã võor yaa bõe? A kɛlgdbã sẽn da yaa zʋɩf-rãmbã wʋma a gomdã võore. B ra zoe n mii bũmb ning sẽn paam a Lot pagã. A sẽn da wa n zoet n yit Sodom ne a zakã rãmbã, a kɩɩsa Wẽnnaam noor n wẽnemd n ges a poorẽ, n lebg yamsem kugri.—Karm-y Sɩngr 19:17, 26.

2. Tõe n yaa bõe n kɩt t’a Lot pagã wẽnemd n ges poorẽ, la a sẽn kɩɩsã, bõe n paam-a?

2 La bõe yĩng t’a Lot pagã wẽnemd n ges a poorẽ? Tõe t’a tʋlg n na n gesa bũmb ning sẽn maandã. Tõe me tɩ yaa a sẽn da pa tẽed tɩ tẽngã sɩd na n sãamame yĩnga, wall yaa bũmb nins a sẽn bas Sodommã bõn n da tar-a. (Luk 17:31) La sẽn yaa bʋʋm ning me n kɩt t’a wẽnemd n gesã, a kɩɩsgã tũu ne a yõore. Yãmb we n tags n gese! A kii baraar wa Sodom la Gomoor nebã sẽn da yaa wẽn-kɩɩsdbã. Rẽnd pa lingr la a Zezi sẽn yeel tɩ d ‘tẽeg a Lot pagã yellã’ ye!

3. Wãn to la a Zezi wilg vẽeneg tɩ d pa segd n wẽnemd n ges d poorẽ?

3 A Lot pagã ra pa segd n wẽnemd n ges a poorẽ ye. Tõnd me pa segd n wẽnemd n ges d poorẽ, rat n yeel tɩ d pa segd n tagsd bũmb nins d sẽn bas d poorẽ wã yell ye. A Zezi yeela rao sẽn da yeel t’a rat n lebga a karen-biig bũmb sẽn wilgd rẽnda. Raoã yeel-a lame t’a bas t’a reng n tɩ pʋʋs a yir dãmb Wẽnd-na-taase. La a Zezi leok-a-la woto: “Ned sã n zãad wãk n kood la a rat n wẽnemd n ges a poorẽ, a ka zems tɩ kẽ Wẽnnaam soolmẽ  ye.” (Luk 9:62) Rẽ yĩnga a Zezi sẽn leok to-to wã yaa ne toolem bɩ? Ayo. Bala, a miime tɩ raoã ra baooda pademse, sẽn na yɩl n da maan bũmb nins Kiristã karen-biig fãa sẽn segd n maanã ye. A Zezi yeelame tɩ ned sẽn gind Wẽnnaam daabã maaneg ‘wẽnemdame n get a poorẽ.’ La ned sẽn zãad wãk n kood sã n wẽnemdame n get a poorẽ wall a tolg n dɩgl wãkã la a get poorẽ yẽ? Yaa vẽeneg t’a tʋʋmdã pa na n yãk neng ye.

4. Bõe yell la d segd n tagsdẽ?

4 D segd n tagsda bũmb nins sẽn watã yelle, la d ra tagsd sẽn loogã yell ye. Yelbũn 4:25 wã wilga rẽ vẽenega, n yeel woto: “Ges f taoore. Bɩ f ninã ges taoor tɩrga.”

5. Bõe n kɩt tɩ d pa segd n wẽnemd n ges d poorẽ?

5 D bee bʋʋm n na n da get d poorẽ ye. Bõe yĩnga? Bala, d vɩɩ “yaoolem wakate.” (2 Tɩm. 3:1) Ka la bilfu, Wẽnnaam sẽn na n sãamã pa na n yɩ nin-wẽns galʋ-tẽns a yiib bal ye. Yaa a Sʋɩtãan dũniyã gilli. Bõe n na n sõng-d tɩ d tõog tɩ sẽn paam a Lot pagã buud ra wa paam-do? D segd n deng n bao n bãnga bũmb nins d sẽn bas poorẽ n tõe n wa rat n wẽnemd n gesã. (2 Kor. 2:11) Bɩ d gom bõn-kãens yelle, la d bao n bãng d sẽn tõe n maan to-to n da wa tagsd b yellã.

D RA TAGS TƖ PĨNDÃ NOOM N YƖƖD MASÃ YE

6. D sã n wa get d yɛlã sẽn da yaa to-to pĩndã, bõe yĩng tɩ d segd n gũusi?

6 D tõe n wa tagsdame tɩ d vɩɩmã ra yaa noog n yɩɩda. La d sẽn tẽr bũmb nins d yɛlã sẽn da yaa to-to wã zugã tõeeme n pa sɩd ye. D tõe n wa tudg n tagsdame tɩ pĩnda, d zu-loeesã ra pa maneg n yaa kãn-kãe, la tɩ d yɛlã ra yaa sõma n yɩɩd masã. Tags-kɛg a woto tõe n wa kɩtame tɩ d getẽ tɩ pĩndã noom n yɩɩde. La Biiblã keoogd-d lame n yet woto: “Bɩ f ra sok tɩ yaa wãn tɩ wakat sẽn loog poorẽ wã yaa sõma n yɩɩd masã ye. Tɩ bõe, fo sã n sok woto, ka yẽesem sokr ye.” (Koɛ. 7:10) Bõe yĩng tɩ tags-kãens buudã pa sõma?

7-9. a) Bõe n paam Israyɛll nebã Ezipti? b) Bõe la Israyɛll yã n kɩdem sũ-noogo? d) Bõe poorẽ la Israyɛll nebã yẽgem-yã?

7 Tẽeg-y bũmb ning sẽn paam Israyɛll nebã a Moiiz wakatẽ wã. Baa Ezipt nebã sẽn da reeg-b sãand sõma a Zozɛf wakatã, a Zozɛf kũumã poore, b “kɩtame tɩ tʋʋm-soaadbã nams Israyɛll nebã n kẽes bãmb tʋʋm-toog pʋgẽ.” (Yik. 1:11) A Faraõ wa n yeelame meng tɩ Israyɛll pag sã n dog tɩ yaa bi-ribl bɩ b kʋ biigã, bala a ra pa rat tɩ b buudã fɩɩg ye. (Yik. 1:15, 16, 22) Yaa rẽ n kɩt t’a Zeova wa yeel a Moiiz woto: “Mam yãa m nebã sẽn be Eziptã namsgo. La mam wʋma bãmb kelemse, tʋʋm-soaadbã sẽn namsd bãmbã. N-ye, mam mii bãmb toogã.”—Yik. 3:7.

8 Tags-y n ges-y Israyɛll nebã sũy sẽn yɩ noog to-to b sẽn wa n paam b mens n yit Eziptã. B yãa a Zeova sẽn wilg a pãngã to-to n kɩt tɩ tood piig  paam Ezipt naab a Faraõ sẽn da yaa wuk-m-meng soabã ne a nin-buiidã. (Karm-y Yikr 6:1, 6, 7.) Ezipt nebã wa n basa Israyɛll nebã tɩ b looge. B pʋd n pẽdg-b lame n yeel tɩ b loog n bas b tẽngã tao-tao, la b sak n kõ-b sãnem la wanzuri wʋsgo, hal tɩ Biiblã yeel tɩ Wẽnnaam nin-buiidã “fãa Ezipt rãmbã.” (Yik. 12:33-36) Israyɛll nebã wa n kɩdma sũ-noogo, b sẽn yã Wẽnnaam sẽn sãam a Faraõ ne a sodaasã mog-miuugẽ wã. (Yik. 14:30, 31) Yaa vẽeneg tɩ b sẽn yã bõn-kãensã fãa a Zeova sẽn maan b yĩngã, paasa b tẽebã pãnga.

9 La a Zeova sẽn maan yel-soalem n fãag-bã poore, pa yã n kaoos la b sɩng yẽgeng ye. Bõe poorẽ? Rɩɩbo! B wa n pa le nand rɩɩb ning a Zeova sẽn da kõt-bã, n yẽgemd n yet woto: “Tõnd da paamda zĩm zaalem la d paamd kõnkõmbr ne yoag la poaaro ne oayõ, la laee n dɩt Ezipt tẽngã. Masã, tõnd pãng sɛɛme, tõnd ka tar dɩɩb ye, sã n ka mann-kãngã bala.” (Sõd. 11:5, 6) Vẽenega, b tudgame n tagsdẽ tɩ pĩndã ra yaa noog n yɩɩda. B tags-kɛgã kɩtame tɩ b pʋd n wa rat n leb tẽng ningẽ b sẽn da yaa yembsã! (Sõd. 14:2-4) Israyɛll nebã wẽnemdame n ges b poorẽ, t’a Zeova sũur yik ne-ba.—Sõd. 11:10.

10. Yam-bʋg la d tõe n dɩk Israyɛll nebã kibarã pʋgẽ?

10 Yam-bʋg la d tõe n dɩk b kibarã pʋgẽ? D sã n wa tar zu-loeese, d pa segd n tagsdẽ tɩ pĩndã, wala makre, nand tɩ d bãng sɩdã, d yɛlã ra pa gĩi woto ye. Yaa sɩd tɩ d sã n tagsda sẽn loogã yell sẽn na yɩl n dɩk yam wall tẽeg bũmb sẽn yɩ-d noogo, pa wẽng ye. La d segd n gũusame, n ges yɛlã wa b sẽn sɩd yɩ to-to wã bala. Sã n pa rẽ, d tõe n zẽnda d zu-loeesã, n wa rat n le vɩɩmd wa pĩndã.—Karm-y 2 Pɩɛɛr 2:20-22.

BŨMB KẼER D SẼN MONG D MENGA

11. Wãn to la kẽer get bũmb nins b sẽn mong b mengã?

11 Bʋko, sãnda tagsda bũmb kẽer b sẽn mong b mens yelle, n get rẽ wa bõne. Tõe tɩ y ra paama weer n tõe n karem n zãage, n paam n lebg nin-kãsenga, wall y paam ligd wʋsgo. La y yãka yam n bas rẽ fãa. Tõnd tẽed-n-taas wʋsg sak n basa tʋʋm sẽn da kẽesd-b ligd wʋsgo. Wala makre, kẽer da yaa lɛɛbdba, reem-dɛɛmdba, karen-saam-bɛda, wall ɛspoorã nin-bɛda. La hal n tãag masã, dũniyã saab ket n nan pa ta ye. Rẽ yĩnga y tagsda y yɛlã sẽn da na n yaẽ to-to rũndã-rũndã y sã n da pa mong y meng woto bɩ?

12. A Poll tagsg yɩɩ wãn bũmb nins a sẽn basã wɛɛngẽ?

12 Tʋm-tʋmd a Poll sak n basa bũmb wʋsg n tõog n lebg Kiristã karen-biiga. (Fil. 3:4-6) A tagsg yɩɩ wãn rẽ wɛɛngẽ? Ad a sẽn yeele: “Bõn-kãensã sẽn da yaa mam yõodã, mam geelga bãmb wa bõn-zaals Kirist yĩnga.” Bõe n kɩt t’a maan woto? A paasame: ‘Sɩda, mam geelgda bũmb fãa wa bõn-zaalga, mam sẽn bãng Kirist Zezi, mam Zusoab sẽn yɩɩd bũmb fãa wã yĩnga. Yaa bãmb yĩng la mam  bas bũmb fãa n geelgd bãmb wa sagdo, tɩ mam tõe n paam Kiristã.’ * (Fil. 3:7, 8) Ned sã n lob sagdo, a pa wat n maand a bãngẽ ye. A Poll me pa maan a bãngẽ a sẽn bas bũmb ning a sẽn da tõe n paam dũniyã pʋgẽ wã yĩng ye. A pa tol n wa tags tɩ b tara yõod ye.

13, 14. Wãn to la d tõe n dɩk a Poll mak-sõngã?

13 D sã n wae n tagsda bũmb nins d sẽn sak n mong d mensã yelle, bõe la d segd n maane? D segd n dɩka a Poll mak-sõngã. Wãn to? Tagsd-y bũmb nins y sẽn tar masã wã yõod yelle. Y paama zood sõma ne a Zeova, n maand a raabã. (Heb. 6:10) Bũmb kae y sẽn tõe n paam dũniyã pʋgẽ t’a yõod ta bõn-sõma nins a Zeova sẽn kõt-d rũndã-rũndã wã, la a sẽn na n kõ-d bũmb nins beoog-daarã ye.—Karm-y Mark 10:28-30.

14 A Poll goma bũmb a to me sẽn tõe n sõng-d tɩ d tũ a Zeova sõma yelle. A yeelame tɩ yẽ “yĩmda bũmb nins sẽn be poorẽ, n maood n dat n paam bũmb nins sẽn be taoorã.” (Fil. 3:13) Dẽnd a Poll wilg-d-la yɛl a yiib sẽn tar yõod d sẽn segd n maane. Pipi, d segd n yĩma bũmb nins d sẽn bas poorẽ wã. D pa segd n sãamd d sẽk n tagsd bõn-kãens yell n sãamd d sũur ye. Yiib-n-soaba, zoɛt sã n kolg zĩig ning a sẽn tog n ta wã, a segd n teesa tɩrg bala. Tõnd me segd n tagsda bũmb nins sẽn be taoorã yell bala.

15. D sã n bʋgsd neb nins sẽn tũ Wẽnnaam ne pʋ-peelmã vɩɩm sẽn yɩ to-to wã zugu, wãn to la nafd-do?

15 Pĩnd wẽndẽ la rũndã-rũndã, neb n tũ Wẽnnaam ne pʋ-peelem. D sã n bʋgsd nin-kãens yɛlã sẽn yɩ to-to wã zugu, na n kengda d raood tɩ d get bũmb nins sẽn be taoorã, n da tagsd d sẽn bas poorẽ wã yell ye. Wala makre, a Abrahaam ne a Saara sã n da kell n tagsd Uur yelle, b ra “tõe n paama sor n lebg n leb beenẽ.” (Heb. 11:13-15) La b pa lebg n leb ye. A Moiiz sẽn wa n na n zoe n yi Ezipt pipi wã, a sẽn sak n bas bũmb ninsã bark yɩɩda Israyɛll nebã sẽn wa n yi Ezipt n basã. La Biiblã zĩig baa a yembr pa wilg t’a Moiiz wa n maanda a bãngẽ ye. B pʋd n wilgame t’a tẽeme tɩ “paoogr ne Kiristã yaa arzɛgs n yɩɩd Ezipt arzɛgsã, tɩ bõe, yẽ geta keoor sẽn be taoore.”—Heb. 11:26.

ZU-LOEES D SẼN DA PAAME

16. Bõe la zu-loees d sẽn da paam tõe n maan-do?

16 Tõe tɩ zu-loees kẽer d sẽn da paam n ket n namsd-do. Wala makre, d tõe n wa maanda yɩɩr yel-wẽnd wall bũmb d sẽn tudg n maan yĩnga. (Yɩɩl 51:5) Tõeeme me tɩ d maana bũmb tɩ b sagl-d tɩ sãamd d sũuri. (Heb. 12:11) Leb n tõe tɩ b maan-d-la kɛgre, wall d getame tɩ bũmb b sẽn da maan tõnd n pa zemse. (Yɩɩl 55:3) Bõe n na n sõng-d tɩ d tõog n da wa tagsd yel-kãens  yelle? Bɩ d gom bõn-kãensã b tãabã yelle.

17. a) Bõe yĩng t’a Poll yeel tɩ yẽ la “Wẽnnaam nebã fãa yao-zʋʋga”? b) Bõe n sõng a Poll t’a pa bas tɩ tagsa sẽn pa zems koms a raoodo?

17 Yel-wẽn d sẽn da maane. Tʋm-tʋmd a Poll ra wa n yeelame tɩ yẽ yaa “Wẽnnaam nebã fãa yao-zʋʋga.” (Ef. 3:8) Bõe yĩng t’a ra tagsd woto? A yeelame tɩ yaa yẽ sẽn da “nams Wẽnnaam tẽedbã yĩnga.” (1 Kor. 15:9) Tõe t’a Poll sã n da wa be ne kiris-neb nins a sẽn da namsã kẽere, a sũur da sãamdame. La a Poll pa bas tɩ tags-kãens sãam a sũur tɩ loog ye. A pʋd n da tagsda nimbãan-zoeer ning Wẽnnaam sẽn maan-a wã yelle. (1 Tɩm. 1:12-16) Rẽ kɩtame t’a ra tar mi-beoogo, n da moond koɛɛgã ne yẽesem wʋsgo. Yel-wẽn nins a Poll sẽn da maanã naaga bũmb nins a sẽn da rat n yĩmã sʋka. D sẽn pa tõe n toeem d pĩnd yel-wẽnã yĩnga, d sã n tagsd b yell wakat fãa, d komsda d raood zaalem. Sẽn são yaa d sẽn na n tagsd a Zeova sẽn zoe d nimbãaneg to-to wã yelle, la d maand a raabã ne d pãngã fãa.

18. a) D sã n tagsd saglg b sẽn da kõ-d yell wʋsgo, bõe n tõe n yɩ? b) Wãn to la d tõe n tũ saglg ning a Salomo sẽn kõ-dã?

18 Saglg sẽn sãam d sũuri. Tõe tɩ saglg ning la b ra kõ-do, tɩ d sã n tagsd a yell bɩ pa noom-do, wall ‘sãamd d sũuri.’ (Heb. 12:5) La d ‘tõdga’ sagl-kãng zĩig pʋgẽ wall d sak-a lame n yaool n wa sãam d sũur n pa tũ-a me, a pa na n naf-d ye. Ad d sẽn tũud a Salomo saglgã n são! A yeela woto: “Bɩ f [reeg saglga, MN] n da bas-a ye. Sak-a t’a yaa f vɩɩm.” (Yel. 4:13) Bɩ tõnd me sakd saglsã wa mobill sofɛɛr sẽn sakd noy nins b sẽn gãneg sor zug kẽnã wɛɛngẽ wã.—Yel. 4:26, 27; karm-y Hebre dãmb 12:12, 13.

19. Wãn to la d tõe n dɩk a Habakuk ne a Zeremi naoore?

19 Kɛgr b sẽn maan-do, pa rẽ bɩ bũmb sẽn wõnd kɛgr d nifẽ. D tõe n wa maanda wa no-rɛɛs a Habakuki. A ra wa n kelem n boola a Zeova, a sẽn da ne tɩ tɩrlem kae a wakatẽ wã yĩnga. (Hab. 1:2, 3) A buud sã n wa paam-do, d tog n dɩka no-rɛɛs-kãng sẽn tall tẽebã togs-n-taare. A yeela woto: “Mam na n kell n maana sũ-noog Zusoab a Wẽnnaam sẽn yaa mam fãagdã yĩnga.” (Hab. 3:18) No-rɛɛs a Zeremi me yɩɩ ned sẽn kell n tall ‘tẽeb ne a Zeova.’ D tõe n dɩka a naoore, d sã n kɩs sɩd t’a Zeova sẽn yaa Wẽnnaam sẽn nong tɩrlmã mii wakat ning a sẽn na n maneg yɛlã fãa tɩ zemsã.—Wiis. 3:19-24.

20. Wãn to la d tõe n wilg tɩ d ‘tẽegda a Lot pagã yelle’?

20 Tõnd sẽn vɩ wakat ningã pa wõnd a taab ye. Yɛl sẽn be yamleoog n maande, t’a taab nan watẽ. Bɩ tõnd ned kam fãa ket n kẽnd na-yakemd a yembr ne a Zeova siglgã. D tũud Biiblã sẽn sagend-d tɩ d get d taoor la d ra wẽnemd n ges poorẽ wã. D sã n maand woto, d wilgdame tɩ d ‘tẽegda a Lot pagã yelle’!

[Tẽngr note]

^ sull 12 Gɛrk gom-bil ning b sẽn lebg ka tɩ “sagdã” rat n yeelame me tɩ “bũmb b sẽn lob baase,” “birg” wall “bĩndu.” Biibl-mit a yembr yeelame t’a Poll sẽn pʋd gom-bi-kãngã wã wilgdame t’a “yãka yam n bas bũmb sẽn ka yõod la a sẽn kisi, n pʋd n pa le tar a tʋʋmd ye.”

[Zãmsgã sogsgã]