Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sũ-noog tõe n zĩnda zak pʋgẽ, baa a nebã kẽer pa kiris-neba

Sũ-noog tõe n zĩnda zak pʋgẽ, baa a nebã kẽer pa kiris-neba

 Sũ-noog tõe n zĩnda zak pʋgẽ, baa a nebã kẽer pa kiris-neba

“Fo na n yɩɩ wãn n bãng tɩ fo ka na n fãag f [sɩdã wall f pagã]?”—1 KOR. 7:16.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

․․․․․

Kiris-ned zak rãmb sã n pa kiris-neba, bõe la a tõe n maan tɩ laafɩ zĩnd zakã pʋgẽ?

․․․․․

Wãn to la kiris-ned tõe n sõng a zak neb sẽn pa kiris-neb tɩ b sak tũudum hakɩkã?

․․․․․

Wãn to la tigingã neb tõe n sõng b tẽed-n-taas nins zags rãmb sẽn pa kiris-nebã?

1. Ned sã n sak Rĩungã koɛɛgã, a zakã rãmb manesem tõe n yɩɩ wãna?

A ZEZI ra wa n tʋma a tʋm-tʋmdbã, n yeel-b woto: “Bɩ y kẽng n moon n yeel tɩ [saasẽ, MN] soolem kolgame.” (Mat. 10:1, 7) Neb nins fãa sẽn da na n sak koe-no-kãngã ne b sũy fãa wã na n paama sũ-noogo. La a Zezi yeela a tʋm-tʋmdbã tɩ wʋsg na n kisg-b-la b sẽn moond Rĩungã koɛɛgã yĩnga. (Mat. 10:16-23) Sã n yaa kiris-ned zak rãmb n wẽneg n namsd-a, zabdame n yɩɩda.—Karm-y Matɩe 10:34-36.

2. Bõe yĩng tɩ d tõe n yeel tɩ baa d zak rãmb sã n pa kiris-neba, d tõe n paama sũ-noogo?

2 La woto rat n yeelame tɩ d zakã neb kẽer sã n pa kiris-neba, d pa tol n tõe n tall sũ-noog bɩ? Ayo. Baa kiris-neb kẽer zags rãmb sẽn tõe n nams-b wʋsgã, sãnda neb sẽn pa kiris-neb pa namsd-b woto ye. Sẽn namsd-bã me namsg tõe n wa saame. La sẽn wa n yaa a soab me, d zakã rãmb sã n namsd-d wall b pa rat n kelg koɛɛgã, d sã n tar manesem sẽn yaa sõma, d tõe n paama sũ-noogo. Sẽn paase, a Zeova ningda neb nins sẽn sakd-a ne b sũur fãa wã barka, tɩ baa b sã n wa tar zu-loees bɩ b ket n tar sũ-noogo. Kiris-nebã tõe n paasa b sũ-noogã, 1) b sã n modgd sẽn na yɩl tɩ laafɩ zĩnd b zakã pʋgẽ, la 2) b sã n maood n na n sõng b zakã neb tɩ b sak tũudum hakɩkã.

BAO-Y TƖ LAAFI ZĨND Y ZAKÃ PƲGẼ

3. Bõe yĩng tɩ d zakã rãmb sã n pa kiris-neb bɩ d segd n mao n bao tɩ laafɩ zĩnd d zakã pʋgẽ?

3 Laafɩ sã n be zak pʋgẽ, a nebã tõe n sak n lebga kiris-neb nana-nana. (Karm-y Zak 3:18.) Baa kiris-ned zak neb fãa sã n nan pa tũud a Zeova, a segd n  modgame n bao tɩ laafɩ zĩnd zakã pʋgẽ. Wãn to la a tõe n maan dẽ?

4. Wãn to la d tõe n kogl d sũur pʋgẽ bãanã?

4 Kiris-nebã segd n kogla b sũur pʋgẽ bãanã. Rẽ baoodame tɩ d pʋʋsd ne d sũur fãa n paamd “Wẽnnaam laafɩ sẽn yɩɩd nebã bãngr fãa” wã. (Fil. 4:6, 7) Yaa d sã n zãmsd Biiblã n bãngd a Zeova la d tũud a noyã la d paamd laafɩ la sũ-noogo. (Ezai 54:13) Tigissã kẽnd la koe-noogã mooneg ne yẽesmã me wata ne laafɩ la sũ-noogo. Naoor wʋsgo, kiris-neb nins zags rãmb sẽn pa tũud a Zeova wã tõe n paama weer n maan woto fãa. Wala makre, d gom saam-bi-poak a ye yʋʋr sẽn boond t’a Ẽnza * yelle. A sɩdã namsd-a-la wʋsg a tũudmã poorẽ. A Ẽnza sã n wa tʋm a zakã tʋʋm n sa, a yita koɛɛgã moonego. Ad a sẽn yeele: “Mam sã n da modg n yi koɛɛgã mooneg fãa, a Zeova ningda barka, tɩ m paamd neb sẽn kelgd sõma.” Yaa vẽeneg tɩ woto fãa kõt-a-la bãan la sũ-noogo.

5. Zu-loe-bʋs la kiris-neb nins zags rãmb sẽn pa tũud a Zeova wã mi n segda, la yɛ la b tõe n paam saglse?

5 D zakã neb sã n pa tũud a Zeova, d segd n maana modgr wʋsg sẽn na yɩl tɩ zems-n-taar zĩnd d sʋka. Woto tõe n yɩɩ toogo, bala b tõe n wa ratame tɩ d maan bũmb sẽn pa zems ne Biiblã noyã. D sẽn tʋll n tũ Biiblã sẽn yetã, kẽer sũy tõe n yika ne-do. La d sã n wɩng ne Biiblã noy sakre, tõe n wa kɩtame tɩ laafɩ zĩnd d sʋka. Yaa vẽeneg tɩ sã n yaa bũmb sẽn pa kɩɩsd Biiblã noy la b rat tɩ d maan tɩ d pa rat n sake, tõe n waa ne mo-yõs zaalem. (Karm-y Yelbũn 16:7.) D sã n wa tar zu-loɛɛga, yɩta sõma tɩ d bao Biiblã sagls tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã sɛb pʋsẽ, la kãsem-dãmbã nengẽ.—Yel. 11:14.

6, 7. a) Bõe yĩng tɩ kẽer sã n sɩng Biiblã zãmsg bɩ b zagsã rãmb sũy pa noome? b) Biiblã karen-biig wall kiris-ned zak rãmb sã n zabd ne-a, bõe la a segd n maane?

6 D sã n dat tɩ laafɩ zĩnd d zakã pʋgẽ, d segd n teega a Zeova, la d bao n bãng d zakã neb nins sẽn pa tũud a Zeova wã sõma. (Yel. 16:20) Baa sẽn nan sɩng-b Biiblã zãmsgã tõe n maana woto. Rap wall pagb kẽer tõe n sakame tɩ b zĩid-n-taagã zãms Biiblã. B tõe n pʋd n getame tɩ na n nafa b zakã rãmba. La sãnda zãgsda fasɩ. Wala makre, a Ɛstɛɛr sẽn lebg a Zeova Kaset soabã wilgame t’a sɩdã sẽn wa n sɩng Biiblã zãmsgã, yẽ sũur yika wʋsgo. A yeela woto: “Mam da mi n wʋka a sɛbã n lobe, wall m yõog bugum.” A Howard pagã sẽn wa n sɩng Biiblã zãmsgã, a ra zabd-a lame. A yeela woto: “Rap wʋsg tẽedame tɩ b rat n belga b pagbã tɩ b kẽ tũudum sẽn pa sõma. Pʋg-sɩd ning tõeeme n pa mi a sẽn na n maanega, n wa kong n zabd ne a pagã.”

7 Ned sẽn kẽ kãadem sã n zãmsd Biiblã t’a zĩid-n-taagã pa rat n sake, d tog n sõng-a lame t’a bãng tɩ pa sek a na bas zãmsgã ye. Naoor wʋsgo, ned a woto sã n tall sũ-mar la a waoogd a zĩid-n-taagã, tõe n wa manega yellã. (1 Pɩɛ. 3:15) A Howard yeela woto: “Mam sũur nooma wʋsgo, m pagã sẽn kell n tall sũ-marã.” Ad a pagã sẽn yeele: “A Howard da ratame tɩ m bas Biiblã zãmsgo. A yeelame tɩ b kẽesd-m-la moogo. La m pa wẽ no-koeemd ne-a ye. M yeel-a lame bal tɩ tõe t’a bee bʋʋm, la tɩ sɩd-sɩda, mam pa tẽed tɩ b kẽesd-m-la moog ye. Mam kos-a lame t’a karem sebr ning b sẽn tar n zãmsd maam Biiblã n gese. A sakame n karme, n mik tɩ sebrã goam yaa sɩda. A sũurã yɩɩ noog wʋsgo.” Yɩta sõma tɩ d tẽeg tɩ Biibl karen-biig wall kiris-ned sã n  kẽnd tigissã la a yit koɛɛgã mooneg t’a sɩdã wall a pagã paad yiri, sẽn paad-a yirã sũur tõe n wa sãamda a sẽn yaa a yembrã, wall a tagsdẽ tɩ b kãadmã tõe n wa sãamame. La karen-biigã bɩ kiris-nedã sã n maag a yĩng n yẽs ne a zĩid-n-taagã, tõe n kɩtame t’a yam gãande.

SÕNG-Y-B TƖ B SAK TŨUDUM HAKƖKÃ

8. Sagl-bʋg la tʋm-tʋmd a Poll kõ kiris-neb nins pagb wall b sɩdb sẽn pa kiris-nebã?

8 Tʋm-tʋmd a Poll sagla kiris-nebã tɩ sẽn kẽ-a kãadem da bas a zĩid-n-taag a sẽn pa kiris-ned yĩng bal ye. * (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 7:12-16.) Kiris-nedã sã n tẽegdẽ t’a sɩdã wall a pagã tõe n wa lebga kiris-neda, na n sõng-a lame t’a kell n tall sũ-noogo. La a sã n dat n sõng a zĩid-n-taagã t’a sak koɛɛgã, rẽnda a maan gũusgu. D na n yãa kibay sẽn wilgd rẽ.

9. Kiris-ned sã n dat n sõs ne a zakã ned Biiblã zugu, a segd n gũusa ne bõe?

9 Rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a Zaazõ sẽn wa n bãng Biiblã sẽn sɩd yet bũmb ningã, a sũurã ra nooma wʋsgo. A yeela woto: “Mam da ratame tɩ nebã fãa wʋm bũmb ning mam sẽn bãngã!” Biiblã karen-biig sã n wa bãng t’a sẽn zãmsd Biiblã pʋgẽ wã sɩd yaa sɩda, a sũurã lebgda noog hal t’a gomd rẽ yell n pa basdẽ ye. A tõe n tagsdame t’a zakã neb nins sẽn pa a Zeova Kaset rãmbã na n saka Rĩungã koɛɛgã tao-tao, la b yaool n tõe n tõdgame. A Zaazõ sẽn da gomd a sẽn bãngã yell n pa satẽ wã, a pagã manesem yɩɩ wãna? Ad pagã meng sẽn yeele: “Mam yam wa n yiime.” Pag a ye sẽn sak tũudum hakɩkã yʋʋm 18 a sɩdã sẽn lebg kiris-nedã poor yeela woto: “Mam sẽn da rat yaa a wilgd-m bilf-bilfu.” Y sã n zãmsda ned Biiblã t’a zĩid-n-taagã pa rat n sak n zãmse, yɩta sõma tɩ y mi n wilg karen-biigã a sẽn tõe n sõs ne-a ne gũusg to-to t’a sũur da yik ye. A Moiiz ra yeela woto: “Bɩ mam zãmsgã sig wa saag sẽn niida, tɩ m goamã lʋɩ wa meenem, la a wa saag sẽn tosd mo-maas zugu, la a wa saag sẽn minisd moog zugu.” (Tõo. 32:2) Naoor wʋsgo, goam a wãn bal d sẽn togs ned sasa sẽn zems kẽed-a lame n yɩɩd goam wʋsgo.

10-12. a) Sagl-bʋg la tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr kõ kiris-neb nins sẽn tar pagb wall sɩdb sẽn pa kiris-nebã? b) Bõe n sõng pag sẽn da zãmsd Biiblã t’a tũ 1 Pɩɛɛr 3:1, 2 saglgã?

10 Wẽnnaam vẽnega tʋm-tʋmd a Pɩɛɛr t’a kõ tigingã pagb nins sẽn tar sɩdb sẽn pa kiris-nebã saglga, n yeel woto: “Bɩ y sak yãmb mens sɩdba, tɩ kẽer sẽn ka sakd Wẽnnaam koɛɛgã na sak Wẽnnaam bãmb pagbã yel- manesem yĩnga, tɩ goam toor kaẽ ye. Tɩ bõe, bãmb na n yãame tɩ yãmb maanda neere, la y yõkda y mense.” (1 Pɩɛ. 3:1, 2) Rao sã n namsd a pag t’a baas n sakd-a la a waoogd-a sõma, tõe n kɩtame t’a wa sak tũudum hakɩkã. Rao sẽn yaa kiris-ned me segd n talla manesem sẽn tat Wẽnnaam yam la a get a zakã yell sõma, baa a pagã sã n zabd ne-a a tũudmã yĩnga.—1 Pɩɛ. 3:7-9.

11 Rũndã-rũndã neb wʋsg tũu a Pɩɛɛr saglgã tɩ naf-ba. Wala makre, a Sɛlma. A sẽn wa n sɩng Biiblã zãmsg ne a Zeova Kaset rãmbã, a sɩd a Stiiv pa sak ye. A Stiiv meng yeela woto: “Mam sũur yikame, m da maanda sũ-kiiri, tɩ rabeem da tar-m me.” A Sɛlma me yeela woto: “Nand tɩ m sɩng Biiblã zãmsg menga, a Stiiv zĩid-n-taar da pa nana ye. A ra yaa sũ-tʋʋlem soaba. La mam sẽn sɩng Biiblã zãmsgã, yellã maneg n zẽname.” Bõe n sõng tɩ manege?

12 A Sɛlma wilga saglg a Zeova Kaset soab ning sẽn zãms-a Biiblã sẽn kõ-a. A yeela woto: “Daar a yembre, mam pʋd n da pa rat n zãms Biiblã ye. Ra-kãng ket beoog yʋngo, mam kɩɩsa a Stiiv bũmb poorẽ, t’a wẽ maam. M sũur da sãama wʋsg tɩ m pa mi m sẽn maandg ye. Mam wilga saam-bi-poakã yɛlã sẽn yɩ to-to wã la m tagsgo, t’a kɩt tɩ m karem 1 Korẽnt dãmb 13:4-7. Mam sẽn karmã, m yeela woto: ‘A Stiiv zɩ n maan maam bõn-sõma-kãensã baa a yembr ye.’ La saam-bi-poakã sõng-m lame tɩ m toeem tagsgo. A soka maam woto: ‘Bõn-kãensã fãa sʋkã, bʋg la fo maand f sɩdã?’ Mam leok-a lame tɩ baa a yembre, la tɩ bala, a zĩid-n-taar pa nana ye. La saam-bi-poakã bʋka a koɛɛg n leok maam woto: ‘Sɛlma, yaa ãnd n dat n lebg kiris-neda? Yaa foo bɩ, bɩ yaa a Stiive’? Mam sẽn mik tɩ m segd n toeema yamã, m pʋʋsa a Zeova n kos-a t’a sõng-m tɩ m maneg n wilg a Stiiv tɩ m nong-a lame. Bilf-bilfã, yɛlã sɩnga toeengo.” Yʋʋm 17 poore, a Stiiv sak n lebga kiris-neda.

TIGINGÃ NEB TÕE N SÕNGAME

13, 14. Wãn to la tigingã neb tõe n sõng d tẽed-n-taas nins sẽn tar sɩdb wall pagb sẽn pa kiris-nebã?

13 Wa saag sẽn minisd n bʋkd tẽngã n sõngd moodã la tɩɩsã, tigingã ned kam fãa tõe n sõngame tɩ sũ-noog zĩnd d tẽed-n-taas nins sẽn tar sɩdb wall pagb sẽn pa kiris-nebã zagsẽ. A Ɛlvina sẽn yaa pag sẽn yit Berzillã yeela woto: “Yaa saam-biisã la saam-bi-pogsã nonglmã n sõng-m tɩ m kell n pa sɩdã pʋgẽ.”

14 Tigingã neb sã n wilgd b tẽed-n-taas nins sẽn tar pagb bɩ sɩdb sẽn pa kiris-nebã b nonglem, tõe n sõnga b zĩid-n-taasã sẽn pa kiris-nebã tɩ b  toeeme. Nizeria, rao a ye sẽn lebg kiris-ned yʋʋm 13 a pagã sẽn sak sɩdã poor yeela woto: “Daar a yembre, maam ne a Zeova Kaset soab n da togd sor t’a mobillã tek n sãame. Tõnd kẽnga tẽn-bil sẽn pẽ, t’a sok a tẽed-n-taasã zĩiga, tɩ b reeg tõnd n kõ-d zĩig tɩ d gãande. B gesa tõnd yell sõma, wa d ra sɩng n mi-b-la hal d yãadmẽ. Zĩig pʋgẽ, mam yãame tɩ kiris-nebã sɩd nonga taaba, wa m pagã sẽn da sɩng n yetẽ wã.” Ãngeletɛɛre, rao a ye n lebg kiris-ned tɩ maan yʋʋm 18 t’a pagã yaool n sak sɩdã. Ad a pagã sẽn yeele: “A Zeova Kaset rãmbã ra mi n boola tõnd d yiibã fãa tɩ d naag-b n dɩ. Mam sã n kẽng fãa, b reegd-m-la sõma.” * Tẽn-kãng pʋgẽ me, rao a ye sẽn wa n lebg a Zeova Kaset soab yeela woto: “Saam-biisã la saam-bi-pogsã ra wat n kaagda tõnd wall b boond-d b zagsẽ. Mam mikame tɩ yaa neb sẽn nong b taaba. Sẽn yɩɩd fãa, mam sẽn wa n ka laafɩ n be logtor yir tɩ b wʋsg wa ges-mã.” Yãmb me tõe n maana woto, n wilg rap wall pagb nins zĩid-n-taas sẽn yaa kiris-neb tɩ bãmb mensã yaool n pa sak sɩdã tɩ y rata b neere.

15, 16. Baa kiris-ned zak rãmb sã n pa sak sɩdã, bõe n tõe n sõng-a t’a kell n tall sũ-noogo?

15 Yaa sɩd tɩ baa d tar manesem sẽn yaa sõma ne d zĩid-n-taaga, d kamb wall d roagdba, n sõsd ne-b Biiblã zug ne gũusg hal na maan yʋʋma, b tõeeme n baas n pa lebg kiris-neb ye. Kẽer kelld n maanda b toor kae, wall b tolg n lebg bɛɛba. (Mat. 10:35-37) La d sã n ket n tar manesem-sõngo, sõngda wʋsgo. Rao a ye sẽn da zabd ne a pag a tũudmã poorẽ n wa baas n lebg kiris-ned yeela woto: “Zĩid-n-taag ning sẽn yaa kiris-nedã sã n tar manesem sẽn yaa sõma, y pa tõe n bãng bũmb ning sẽn maand a sɩdã wall a pagã sẽn pa kiris-nedã yamẽ la a sũurẽ ye. Woto yĩnga, ra tol-y n koms-y raood ye.”

16 Baa kiris-ned zak rãmb sã n pa sak sɩdã, a tõe n talla sũ-noogo. Saam-bi-poak a yembr modga ne a sɩdã sõngr hal na maan yʋʋm 21 t’a ket n nan pa lebg kiris-ned ye. Ad pagã sẽn yeele: “Bũmb sẽn kɩt tɩ mam ket n tar sũ-noog yaa m sẽn modgd n tat a Zeova yam n sakd-a ne m sũur fãa wã, la sẽn modgd n paasd zood ning m sẽn tar ne-a wã. Mam sẽn wɩngd ne Biiblã zãmsgo, tigissã kẽnde, koɛɛgã mooneg la m sõngd tigingã neb a taabã kɩtame tɩ m maneg n tar zood sõma ne a Zeova, la kogend m sũurã.”—Yel. 4:23.

RA KOMS-Y RAOOD YE!

17, 18. Wãn to la kiris-ned tõe n da koms raoodo, baa a zakã neb pa kiris-neba?

17 Y sã n yaa kiris-ned tɩ y zakã rãmb pa kiris-neb bɩ y ra koms raood ye. Tẽeg-y t’a Zeova ‘yʋ-kãsengã yĩnga, a ka na n bas a nebã ye.’ (1 Sãm. 12:22) Y sã n be ne a Zeova, a bee ne yãmba. (Karm-y 2 Kibay 15:2.) Woto yĩng bɩ y “maan sũ-noog Zusoabã yĩnga,” la y ‘bas y yell ne Zusoabã n dell bãmba.’ (Yɩɩl 37:4, 5) “Bɩ y pʋʋs n da base,” la y kɩs sɩd tɩ d saasẽ Bã wã tõe n sõng-d lame tɩ d tõog toog buud fãa.—Rom 12:12.

18 Pʋʋs-y-yã a Zeova n kos-a a vʋʋsem sõngã, n paam tɩ laafɩ zĩnd y zakã pʋgẽ. (Heb. 12:14) Y sã n maan woto, tõe n sõnga y zakã neb nins sẽn pa kiris-nebã. Y na n talla sũ-noog la sũur pʋgẽ bãane, y sẽn ‘maand bũmba fãa Wẽnnaam waoogr yĩngã.’ (1 Kor. 10:31) Sẽn paase, y tõe n kɩsa sɩd tɩ y saam-biisã la y saam-bi-pogsã na n ket n wilgd-y-la b nonglem la b sõngd-y-yã.

[Tẽngr not rãmbã]

^ sull 4 D toeema yʋyã.

^ sull 8 A Poll saglgã pa rat n yeel tɩ ned sẽn kẽ kãadem pa segd n welg ne a zĩid-n-taaga, baa b zu-loɛɛgã sã n yaa kãn-kãe ye. La yaa sẽn namsd-a wã n segd n yãk a sẽn na n maanegã. Ges-y Kell-y n pa-y “Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ” sebrã neng 220-221.

^ sull 14 Biiblã pa gɩdg tɩ d ra rɩ ne ned sẽn pa kiris-ned ye.—1 Kor. 10:27.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 30]

Bao-y sasa sẽn zems n gom y tẽebã yelle

[Foto seb-neng 31]

Wilgd-y tɩ y rata sẽn pa-a kiris-nedã neere