Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

D rɩk a Zezi naoor n yɩ gũudba

D rɩk a Zezi naoor n yɩ gũudba

 D rɩk a Zezi naoor n yɩ gũudba

“Bɩ yãmb gũ la y pʋʋse.”—MAT. 26:41.

Y NA N LEOKAME TƖ BÕE?

․․․․․

Wãn to la d pʋʋsgã tõe n wilg tɩ d yaa gũudba?

․․․․․

Wãn to la d tõe n wilg tɩ d yaa gũudb koɛɛgã mooneg pʋgẽ?

․․․․․

D sã n wa maood ne zu-loeese, bõe yĩng tɩ tar yõod tɩ d ket n gũudẽ, la wãn to la d tõe n maan dẽ?

1, 2. a) Mak-sõng ning a Zezi sẽn kõ gũubã wɛɛngẽ wã tõe n waa ne sogs-bʋse? b) Koangdb tõe n dɩka a Zezi sẽn zems zãngã naoor bɩ? Rɩk-y makr n wilg y leoorã võore.

TÕE tɩ y sokda y meng woto: ‘Rẽ yĩnga ned tõe n gũu wa a Zezi sẽn gũ to-to wã sɩda?’ Tõe tɩ y tagsdame tɩ pa tõe ye. Bala, a Zezi yɩɩ ned sẽn zems zãnga. Sẽn paase, a ra mi n tõe n bãnga yɛl sẽn wate, baa yɛl sẽn na n zĩnd yʋʋm tusa poor menga! Woto wã, a Zezi ra segd n gũume sɩda? (Mat. 24:37-39; Heb. 4:15) Bɩ d bao sogs-kãensã leoor tɩ na n sõng-d lame tɩ d bãng gũubã yõodo, la bũmb ning sẽn kɩt tɩ yaa masã la d segd n gũ n yɩɩdã.

2 Rẽ yĩnga koangdb tõe n dɩka ned sẽn zems zãng togs-n-taar sɩda? N-ye. Yaa wa karen-biig sẽn tõe n dɩk a karen-saamb naoorã. Tags-y n ges-y ned sẽn na n dat n zãms tãp tãoobo. Yaa vẽeneg tɩ pipi daarã, a pa na n tõog n tão sõma tɩ yõg bũmb ning a sẽn datã ye. La a na n ket n zãmsdame. Sẽn na yɩl n bãnge, a na n maaga a yĩng n ges a wilgdã sẽn mi tãoob sõma wã. A na n geta a sẽn yalsd to-to wã, la a sẽn gãt peemdã ne tãpã to-to wã. Bilf-bilfu, a na n wa bãnga a sẽn segd n yãag wĩirã tɩ ta zĩig ninga, la a sẽn tõe n maan to-to tɩ sebgã ra peng peemdã. A sã n ket n wɩngd ne zãmsg la a rɩkd a karen-saambã togs-n-taare, a minimã na n paasdame t’a wa tõe n tão tɩ yõg bũmb ning a sẽn datã. Tõnd me sã n wɩngd ne a Zezi saglsã tũub la d rɩkd a togs-n-taare, d na n lebgda kiris-neb sẽn tũud a zamsgã sõma n paasdẽ.

3. a) Bõe la a Zezi yeel n wilg tɩ d segd n yɩɩ gũudba? b) Bõe yell la d na n gom sõs-kãngã pʋgẽ?

3 Rẽ yĩnga a Zezi ra segd n yɩɩ gũud bɩ? N-ye. Wala makre, yʋng ning b sẽn da na n yõk-a wã, a yeela a tʋm-tʋmdb nins sẽn kell n pa ne-a wã woto: ‘Bɩ y pa ka n gũ ne maam.’ A paasa woto: “Bɩ yãmb  gũ la y pʋʋs n da wa kẽ makr ye.” (Mat. 26:38, 41) A Zezi ra sɩng n yaa gũuda. La a kũumã sẽn da kolg tɩ yaa toog ne-a wã, a ra segd n maneg n gũume, la a kell n tall zood sõma ne a saasẽ Ba wã. A ra miime t’a karen-biisã me segd n yɩɩ gũudba, la tɩ pa wakat kãng bal la b segd n gũ ye. Segd n yɩɩ wakat fãa. Bɩ d bao n bãng bũmb ning sẽn kɩt t’a Zezi yeel tɩ d yɩ gũudbã. Rẽ poore, d na n wilga zĩis a tãab pʋgẽ d sẽn tõe n dɩk a Zezi togs-n-taar gũubã wɛɛngẽ.

A ZEZI SẼN DAT TƖ D GŨ WÃ VÕORE

4. Bõe yĩng tɩ d segd n ket n gũudẽ?

4 Yaa bʋʋm a yiib n kɩt t’a Zezi rat tɩ d gũ wã. Pipi, yaa tɩ tõnd pa mi bũmb nins fãa sẽn wat beoog ye. Rẽ yĩnga a Zezi sẽn wa n be tẽngã zugã, a ra mii yɛl nins sẽn wat beoogã zãng bɩ? Ayo, bala, a tʋm-tʋmdbã sẽn wa n sok-a n na n bãng dũniyã saab daarã, a leok-b-la woto: “Ned baa a yembr ka mi da-kãnga, la wakat kãng ye. Baa malɛk-rãmbã sẽn be [saasẽ wã, MN] baa Wẽnnaam Biigã meng ka mi ye, yaa Ba bala.” (Mat. 24:36) Gom-kãensã wilgdame tɩ “Biigã” sẽn yaa a Zezi wã ra pa mi dũniyã saab daar takɩ ye. La tõnd yẽ rũndã-rũndã? Rẽ yĩnga d mii bũmb nins fãa sẽn watã bɩ? Yaa vẽeneg tɩ d pa mi ye. Tõnd pa mi daar ning a Zeova sẽn na n tʋm a Bi-riblã t’a wa sãam dũni-kãngã wã ye. Rẽ yĩnga d sã n da mii bũmb nins fãa sẽn wat beoogã, b ra na sagend-d tɩ d gũ sɩda? Wa a Zezi sẽn bilgã, dũniyã saab na n tiig n waame. A na n linga nebã. Rẽ so tɩ d segd n ket n gũudẽ.—Karm-y Matɩe 24:43.

5, 6. a) Wãn to la bũmb ning d sẽn mi Rĩungã zugã sõngd-d tɩ d gũudẽ? b) Bõe yĩng tɩ bũmb ning d sẽn mi a Sʋɩtãan zugã segd n kɩt tɩ d gũ sõma?

5 Bʋʋm a yiib-n-soab sẽn kɩt t’a Zezi rat tɩ d gũ wã yaa tɩ yɛl wʋsg la d mi beoog-daarã wɛɛngẽ. A Zezi ra mii yɛl wʋsg beoog-daarã wɛɛngẽ. La neb nins sẽn da be ne-a wã fãa la bal ra pa mi rẽ baa bilf ye. Yaa sɩd tɩ tõnd sẽn mi wã pa ta a Zezi ye. La a wilga tõnd bũmb wʋsg Wẽnnaam Rĩungã zugu, la Rĩungã sẽn na n pids bũmb ning ka la bilfã. Rẽ yĩnga lekoll-dãmbẽ wã, tʋʋmã zĩisẽ wall d koe-moonegã zĩigẽ, pa vẽeneg tɩ neb wʋsg pa mi bõn-kãens sẽn noogd sũurã sɩda? Woto yaa bʋʋm a to sẽn kɩt tɩ d segd n ket n gũudẽ. D segd n yɩɩ gũudb wakat fãa wa a Zezi, n baood segb buud fãa d sẽn tõe n tũnug n taas nebã bũmb ning d sẽn mi Wẽnnaam Rĩungã zugã. Segb nins d sẽn paamdã tara yõod wʋsgo, tɩ d pa tol n dat n bas-b tɩ b loog zaalem ye. Yaa yõor yelle!—1 Tɩm. 4:16.

6 Bũmb a to me la a Zezi ra mi tɩ sõng-a t’a kell n gũ. A ra miime t’a Sʋɩtãan na n maana a sẽn tõe fãa n mak-a, n nams-a, la t’a rata ne a sũur fãa t’a kɩɩs Wẽnnaam. Bɛ-kãngã sẽn yaa wẽng wʋsgã ra gũusda wakat fãa n na n “paam weer” n mak a Zezi. (Luk 4:13) La a Zezi pa tol n bas gũub ye. A ra ratame tɩ sẽn wa n yaa zu-loɛɛg ning fãa taoore, yaa kʋɩɩbgo, kɩɩsg wall namsg taoor me, bɩ a tõog n yals kãn-kãe. Tõnd me yɛlã sẽn yaa to-to wã wõnda a Zezi nengẽ wã. D miime t’a Sʋɩtãan ket n “gõoda wa gɩgemd sẽn kelemda, n baood a sẽn tõe n paam-a soab n sãame.” Rẽ n so tɩ Wẽnnaam Gomdã sagend kiris-nebã fãa tɩ b ‘yõk b mens n gũusi.’ (1 Pɩɛ. 5:8) La wãn to la d tõe n maan dẽ?

D GŨUDẼ LA D PƲƲSDẼ

7, 8. Sagl-bʋg la a Zezi kõ pʋʋsgã wɛɛngẽ, la mak-sõng bʋg la a bas-yã?

7 Biiblã wilgame tɩ d sã n dat n tõog n gũ la d kogl zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã, pʋʋsgã tara yõodo. (Kol. 4:2;  1 Pɩɛ. 4:7) A Zezi sẽn da wa n sagl a tʋm-tʋmdbã tɩ b pa ne yẽnda n gũ wã poor bilf bala, a yeel-b-la woto: “Bɩ yãmb gũ la y pʋʋs n da wa kẽ makr ye.” (Mat. 26:41) Rẽ yĩnga b ra segd n tũu a saglgã wakat kãng sẽn da yaa toog sasa wã bal bɩ? Ayo. Saglg ning a sẽn kõ wã yaa noor d sẽn tog n tũ wakat buud fãa.

8 Pʋʋsgã wɛɛngẽ, a Zezi kõo tõnd mak-sõngo. Tõe tɩ y tẽra a sẽn da wa n dɩk yʋng tõr n pʋʋs a Ba wã. (Karm-y Luk 6:12, 13.) Tags-y n ges-y rẽ sẽn yɩ to-to: Wõnda yɩɩ Kapɛrnaum noore. Rẽ tɩ zĩigã sobgame, t’a rʋ Galile mogrã noor tãensã a ye zugu. A sẽn dʋ tãngã, tõe t’a ra nee kaam-fɩtl-dãmb bugum sẽn wit Kapɛrnaum la tẽn-bi nins sẽn pẽ beenẽ wã zags pʋsẽ. La a pʋʋsa a Zeova, n pa bas tɩ baa fʋɩ tiis-a ye. A pʋʋsgã kaoosa lɛɛr-dãmba. Tõe t’a ra pa ne bug-rãmbã sõor sẽn tar boogre, kiuugã sẽn kẽnd yĩngrã, pa rẽ bɩ a ra pa wʋmd we-rũms nins sẽn gõod yʋngã rãamd ye. Wõnda a goma bõn-kãseng a yembr a sẽn da rat n maan yelle. A ra segd n yãka neb nins sẽn na n yɩ a tʋm-tʋmb 12 wã. D tõe n mamsa d yamẽ n nee a Zezi sẽn pʋʋsd a Ba wã ne a sũur fãa, n togsd-a a tagsg sẽn yaa a soab a karen-biig fãa zugu, n kot-a sor-wilgri, la yam.

9. A Zezi sẽn pʋʋs yʋng tõrã wilgda tõnd bõe?

9 Yam-bʋg la d tõe n dɩk a Zezi mak-sõngã pʋgẽ? Rẽ yĩnga rat n yeelame tɩ d pʋʋsg segd n kaoosa lɛɛr-dãmb bɩ? Ayo. Bala, a Zezi ra wa n kʋma a karen-biisã n yeel-b woto: “Sɩɩgã ratame, la yĩngã ka pãng ye.” (Mat. 26:41) La baasgo, d tõe n dɩka a Zezi naoore. Wala makre, d sã n wa rat n yãk yam n maan bũmb sẽn tõe n paas wall boog zood ning tõndo, d zakã rãmb wall d tẽed-n-taasã sẽn tar ne Wẽnnaamã pãnga, d rengd n kosa d saasẽ Ba wã sõngr bɩ? Rẽ yĩnga d pʋʋsda d tẽed-n-taasã yĩng bɩ? D pʋʋsg fãa yita d sũurẽ bɩ, bɩ yaa goam d sẽn minim n togsdẽ bala? Tẽeg-y me t’a Zezi ra mi n baoa zĩig neb sẽn kae n pʋʋs a Ba wã a mengã yĩnga. Rũndã-rũndã, sẽkã paoong sẽn yaa toogã, d tõe n yĩma bũmb sẽn tar yõod wʋsg faag-faaga. D sã n baood sẽk n pʋʋsd a Zeova ne d sũur fãa d yembre, na n sõng-d lame tɩ d tõog n gũ sõma. (Mat. 6:6, 7) D sã n maand d sẽn tõe fãa n paasd zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã pãnga, la d lakd d meng ne bũmb ning fãa sẽn tõe n sãam d zoodã, d na n maneg n ta a yam.—Yɩɩl 25:14.

D YƖ GŨUDB KOE-MOONEGÃ PƲGẼ

10. Kiba-bʋg n wilgd a Zezi sẽn da gũusd to-to n paamd segb n moond koɛɛgã?

10 A Zezi ra wilgda tʋʋmd ning a Zeova sẽn kõ-a wã pʋgẽ t’a yaa gũuda. Tõe tɩ tʋʋm kẽer n be tɩ f sã n tʋmdẽ bɩ f tõe n tagsd yɛl a taab yell tɩ pa sãam ye. La tʋʋm wʋsg yẽ pa woto ye. F sã n tʋmd-ba, f segd n kẽesa f yamã fãa b pʋgẽ. Koe-moonegã yaa woto. A Zezi ra gũusda wakat fãa a tʋʋmdã pʋgẽ, n baood segb n na n paam n taas nebã koe-noogã. Wala makre, daar a ye, yẽ ne a tʋm-tʋmdbã sẽn da wa n ta Sɩkaar tẽngã wĩnto-sʋka, a tʋm-tʋmdbã kẽngame n na n tɩ ra rɩɩbo. A Zezi zĩnda tẽngã bulg noor n na n vʋʋse, la a sẽn da ket n gũusdẽ wã yĩnga, a paama segb n na n moon koɛɛgã. Samari pag n wa n na n toog koom. A Zezi ra tõe n yãka yam n gũsi, wall a bao bʋʋm n kõ a meng n da gom ne pagã ye. La a sɩnga ne pagã sõsga, n taas-a koɛɛgã sõma, tɩ yɩ sabab tɩ tẽngã neb wʋsg lebg tẽedba. (Zã 4:4-26, 39-42) Rẽ yĩnga d tõe n modg n dɩka a Zezi naoor gũubã wɛɛngẽ, n baood segb daar fãa n taasd nebã koe-noogã bɩ?

11, 12. a) Neb sẽn bao n na n boog a Zezi yẽesmã, a manesem yɩɩ wãna? b) Wãn to la a Zezi wilg t’a maanda bũmba fãa tɩ zemsdẽ?

 11 Wakat ninga, neb sẽn da pa tar yam-wẽng meng bao n na n booga a Zezi yẽesmã. Wala makre, Kapɛrnaum soolmẽ wã, nebã sẽn yã a sẽn maag bãad-rãmbã, b tʋlgame t’a pa be. D wʋmda b sẽn maan woto wã võore. La a Zezi ra segd n taasa koɛɛgã “Israyɛll buudã sẽn wẽnd piis sẽn menemã” lakae, pa a sõng tẽng a yembr neb ye. (Mat. 15:24) Rẽ n so t’a leok-b woto: “Yaa tɩlae tɩ mam moon Wẽnnaam soolem koe-noog tẽns a taab me, tɩ bõe, b tʋma maam bõn-kãng yĩnga.” (Luk 4:40-44) Vẽenega, yaa koɛɛgã mooneg n da pak a Zezi n yɩɩda. A pa bas tɩ baa fʋɩ tiis-a ye.

12 La rẽ yĩnga ra yaa a tʋʋmdã bal n pak-a t’a pa tar sẽk n noogd a yõor bɩ? Bɩ a tʋʋmdã ra kɩtame t’a pa gũusd n get yɛl nins sẽn pak nebã? Ayo. A Zezi ra maanda bũmba fãa tɩ zemsdẽ, tɩ yaa mak-sõngo. A ra nong n naagda a zo-rãmb n noogd a yõore. A ra nanda zagsã neba, n da kʋmd-b la a ra wʋmd b yɛlã võor sõma. Sẽn paase, a ra wilgdame t’a nonga kambã.—Karm-y Mark 10:13-16.

13. Wãn to la d tõe n dɩkd a Zezi naoor koe-moonegã pʋgẽ n yaa gũudba, la d maand bũmba fãa tɩ zemsdẽ?

13 D sẽn dɩkd a Zezi naoor gũubã wɛɛngẽ wã, wãn to la d tõe n maood n maand yɛlã tɩ zemsd wa yẽ? D pa basd tɩ dũniyã neb tiis-d ye. Baa d zo-rãmb wall d roagdb tõe n wa ratame tɩ d boog d koe-moonegã, pa rẽ bɩ b wilgd tõnd d sẽn tog n vɩɩmd to-to, b sẽn tẽed tɩ rẽ la sõma yĩnga. La d sã n dɩkd a Zezi naoore, d na n geta d koe-moonegã wa rɩɩbo. (Zã 4:34) D koe-moonegã paasda zood ning d sẽn tar ne a Zeova wã pãnga, la kõt-d sũ-noog me. La d pa rat n yɩ maan-tɩ-loog rãmba, neb sẽn get tɩ b yaa tɩrs n yɩɩd b taaba, wall neb sẽn pa noogd b yõor ye. D rat n dɩkda a Zezi naoore, n maand bũmba fãa “Wẽnnaam sẽn yaa sũ-noog soabã” tʋʋmd pʋgẽ tɩ zemsdẽ, la d maand rẽ ne sũ-noog me.—1 Tɩm. 1:11, MN.

D YƖ GŨUDB TOOG WAKATE

14. D sã n wa tar zu-loɛɛgã, bõe la d pa tog n maane, la bõe yĩnga?

14 Wa d sẽn zoe n gomã, yaa zu-loe-kɛgeng sasa la a Zezi sẽn sagl a karen-biisã n yɩlem tɩ b gũ wã. (Karm-y Mark 14:37.) Yaa d sã n wa maood ne zu-loees la d tog n tẽeg a Zezi mak-sõngã n yɩɩda. Wʋsg sã n wa maood ne zu-loeese, b wae n yĩmda gomd sẽn tar yõod wʋsgo. Gom-kãng yaa sɩd hal tɩ Yelbũn sebrã togs-a naoor a yiibu, n yeel woto: “Sor n be n wẽnd tɩrg nebã nifẽ, la a yaool n dabda kũum zĩigẽ.” (Yel. 14:12; 16:25) D sã n teeg d meng tagsgo, sẽn yɩɩd fãa, zu-loees sasa, d tõe n baoa yell n kõ d menga, d zakã rãmb la d zo-rãmba.

15. Bõe sẽn pa zems la zak-soab sẽn tar ligd zu-loees tõe n wa rat n maane?

 15 Wala makre, tõe n wa yaa toog ne zak-soab t’a paam bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne “a nebã.” (1 Tɩm. 5:8) A tõe n wa rat n saka tʋʋmd sẽn na n kɩt t’a wae n vaand tigissã, a zak pʋgẽ zaabr Biibl zãmsgã, wall koe-moonegã. A sã n teeg a meng tagsg bala, a na n gesame tɩ rẽ pa yelle, wall a pʋd n tẽed tɩ segdame. La rẽ tõe n booga zood ning a sẽn tar ne a Zeova wã pãnga, wall pʋd n kɩt t’a bas a Zeova. Ad d sẽn tũud Yelbũn 3:5, 6 saglgã n são! Be, a Salomo yeela woto: “Teeg Zusoabã ne f sũur fãa la f ra teeg f meng bãngr ye. Fo sẽn maand bũmb ning fãa, bɩ f tẽeg Zusoabã yelle, la b na n demsa fo sorã.”

16. a) Mak-sõng bʋg la a Zezi kõ-d a Zeova teegrã wɛɛngẽ? b) Wãn to la zak-soben-dãmb wʋsg rɩkd a Zezi naoor toog wakate?

16 A Zezi sã n da wa be zu-loɛɛg pʋgẽ, a pa teegd a meng bãngr ye. Yãmb we n ges koe! Sẽn tall-a yam n yɩɩd ninsaal buud fãa wã ra yãka yam n pa teegd a meng bãngr ye. Wala makre, a Sʋɩtãan sẽn da wa n makd a Zezi wã, a leokr fãa pʋgẽ, a ra yeta woto: “A gʋlsame.” (Mat. 4:4, 7, 10) A sã n da wa be kʋɩɩbg taoore, a ra teegda yam ning sẽn yit a Ba wã nengẽ wã. Woto wilgdame t’a yaa sik-m-meng soaba. Sik-m-mengã yaa zʋg a Sʋɩtãan sẽn kisi, la a sẽn pʋd n pa tare. D teegda yam ning sẽn yit a Zeova nengẽ wã bɩ? Zak-soab sẽn yaa gũud wa a Zezi tũuda Wẽnnaam gomdã sor-wilgri, sẽn yɩɩd fãa, a sẽn wat n tar zu-loeese. Dũniyã gill zugu, yaa woto la zak-soben-dãmb tusa maanda. Sẽn pak-b n yɩɩd yaa Wẽnnaam Rĩungã la tũudum hakɩkã. B lʋɩɩsda rẽ bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-bã taoor menga. Yaa b sẽn maand woto wã la b get b zagsã rãmb yell sõma n yɩɩda. A Zeova ningda b modgrã barka, n getẽ tɩ b paamd bũmb nins sẽn yaa tɩlae ne-bã, wa a sẽn pʋlmã.—Mat. 6:33.

17. Bõe n kɩt tɩ y rat n dɩk a Zezi togs-n-taar n yɩ gũuda?

17 Sãmbg sẽn ka be, a Zezi kõo mak-sõng sẽn ka to gũubã wɛɛngẽ. A mak-sõngã nafd-d lame, n pʋd n tõe n fãag yõor menga. Tẽeg-y t’a Sʋɩtãan sẽn dat yaa y gũs tẽebã wɛɛngẽ, rat n yeelame t’a tʋllame tɩ y tẽebã maage, tɩ y sẽn tũud a Zeova ne yẽesem ningã booge, la a rat meng tɩ y tolg n bas a sakre. (1 Tes. 5:6) Ra bas-y t’a tõog ye! Ket-y n gũud-y wa a Zezi, rat n yeel tɩ y baood weer n pʋʋsd ne y sũur fãa, n moond koɛɛgã ne yẽesem, la y sã n wa maood ne zu-loɛɛg me bɩ y kell n teeg a Zeova. Y sã n maand woto, baa masã meng y sẽn ne dũni-kãngã saabã sẽn kolgdã, y vɩɩmã na n talla võore, n kõt-y sũ-noogo. Y sã n kell n yɩ gũudba, a Zezi sã n wa na n sãam dũni-kãngã, a na n mikame tɩ y tũud Wẽnnaam sõma. Ad a Zeova sũur na n yɩɩ noog t’a ning y barka, y sẽn kell sak-a wã yĩnga!—Wil. 16:15.

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 16]

A Zezi moona pag koɛɛgã bulgẽ. Segb bʋs la yãmb yẽ baood n moond koɛɛgã?

[Foto seb-neng 17]

Y sã n sõngd y zakã rãmb tɩ b paasd zood ning b sẽn tar ne a Zeova wã pãnga, wilgdame tɩ y yaa gũuda