Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Biiblã rengd n togsda beoog daar yɛl bɩ?

Biiblã rengd n togsda beoog daar yɛl bɩ?

 Wẽnnaam Gomdã sẽn yete

Biiblã rengd n togsda beoog daar yɛl bɩ?

Sõs-kãngã pʋgẽ, b leokda sogsg nebã sẽn mi n sokd b mense, la b wilgd Biiblã zĩis nins d sẽn tõe n yã b leoorã. Y sã n dat t’a Zeova Kaset soab wa tɩ y sõs rẽ zugu, a na n saka ne yamleoogo.

1. Biiblã bãngr-goamã yaa takɩ bɩ?

Yaa Wẽnnaam bal n tõe n bãng beoog daar yɛl n togs tɩ yaa vẽenega. (Amos 3:7) Wala makre, hal sẽn kaoose, a reng n togsame tɩ Mesi bɩ Kirist n na n wa. A wilgame tɩ na n yɩɩ a Abrahaam roogã neda, t’a na n dɩɩ naam, la tɩ na n tũu ne yẽ tɩ wẽn-sakdbã le paam vɩɩm sẽn kõn sa, tɩ bãas kaẽ ye. (Sɩngre 22:18; Ezai 53:4, 5) A wilgame me tɩ yaa Betlehɛm la nin-kãngã ra tog n doge.—Karm-y Miise 5:1.

Yɩɩ a Zezi la Mesi wã. Biiblã ra reng n togsa sẽn yɩɩd yʋʋm 700 tɩ pa-kuil n na n dog-a, la tɩ b na n paoog-a lame. B wilgame me t’a na n kii nebã yel-wẽnã yĩnga, la tɩ b na n mum-a-la arzɛgs rãmb yaadẽ. (Ezai 7:14; 53:3, 9, 12) Biiblã ra reng n togsa sẽn yɩɩd yʋʋm 500 t’a na n wa zomba bõang n kẽ Zerizalɛm, la tɩ ned n na n zãmb-a, tɩ b yao a soabã wakɩ koeems pis-tã. Woto fãa pidsa kɛpɩ.—Karm-y Zakari 9:9; 11:12.

2. Wẽnnaam wilgda wakat ning takɩ a gomd sẽn na n pids bɩ?

Sẽn yɩɩd yʋʋm 500, Biiblã reng n togsa wakat ning Mesi wã sẽn na n pukã takɩ. Bãngr-gomdã wilgame tɩ yaa yʋʋm a yopoe naoor a yopoe, la yʋʋm pis-yoob la a yiib naoor a yopoe poor la a na n puki. Fãa yaa yʋʋm 483. La yʋʋm-kãensã sõdgã sɩnga wakat bʋgo? Biiblã wilgdame tɩ sɩnga wakat ning Wẽnnaam ned a Nehemi sẽn ta Zerizalɛm n lebg n sɩng tẽngã meebã. Pɛrs rãmbã kʋdemdã sɛbã wilgdame tɩ rẽ yɩɩ yʋʋmd 455 sẽn deng a Zezi rogmã. (Nehemi 2:1-5) Dẽnd yʋʋm 483 wã saa yʋʋmd 29 a Zezi rogmã poore. Yɩɩ yʋʋm-kãng takɩ la a Zezi reeg lisgu, n lebg Mesi wã.—Karm-y Daniɛll 9:25.

  3. Biiblã bãngr-goam n pidsd rũndã-rũndã bɩ?

A Zezi pĩnd n togsa yɛl sẽn na n zĩnd tõnd zãmaanẽ wã. Wala makre, a wilgame tɩ Wẽnnaam Rĩungã koe-noog na n moona dũniyã gill zugu, tɩ neb nins sẽn nong Wẽnnaamã paam belsgo. Rĩun-kãng na n sãama dũni-wẽn-kãngã gilli.—Karm-y Matɩe 24:14, 21, 22.

Biiblã tara bãngr-goam sẽn togsd yɛl sẽn na n zĩnd dũni-kãngã saabã sasa. Baa ne tõnd zamaanã neb sẽn tagsd tɩ b bãngrã paasa wʋsgã, Biiblã wilgame tɩ b na n wa sãamda tẽngã, tɩ zu-loees nins zabã, komã, tẽn-digimdgã, la bã-longdsã sẽn wat ne wã na n tara kengre. (Luk 21:11; Wilgri 11:18) La tɩ tʋʋm-wẽnsã na n tara paasgo. La tɩ baa ne vɩɩmã sẽn na n yɩ toogã, a Zezi karen-biisã na n moona Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã nebã buud fãa.—Karm-y Matɩe 24:3, 7, 8; 2 Tɩmote 3:1-5.

4. Ãdem-biisã beoog daarã na n yɩɩ wãna?

Wẽnnaam wilgame tɩ beoog daare, wẽn-sakdbã na n paama bark wʋsgo. A Zezi Kirist sẽn yaa Mesi wã, la neb a taab n na n zĩnd saasẽ n dɩ naam tẽngã zugu. Bãmb la Wẽnnaam Rĩungã nanambse. B naamã na n kaoosa yʋʋm tusri. Sẽn ki-bã na n vʋʋgame, tɩ b sã n yɩ sakdb bɩ b vɩɩmd wakat sẽn kõn sa. Wakat kãngã, b na n maaga bãad-rãmbã. Bãas la kũum pa na n le zĩnd ye.—Karm-y Wilgr 5:10; 20:6, 12; 21:4, 5.

Y sã n dat vẽnegr n paase, bɩ y karem Biiblã sɩd yetame tɩ bõe? sebrã neng 23-25, la 197-201 wã.