Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Sabaab pa na n le wa nams ned ye!

Sabaab pa na n le wa nams ned ye!

 Sabaab pa na n le wa nams ned ye!

NED sã n yeel-y tɩ ka la bilfu, sabaab pa na n le nams nebã, y na n yeelame tɩ bõe? Tõe tɩ y yeel tɩ: “Fo wʋma rẽ yɛ? Bũmb sẽn pa sɩng masã!” Tõe me tɩ y tags woto: “A sãmbame t’a tõe n belga maam.”

Baa sẽn wõnd sabaab-wẽnsã pa na n tol n sa wã, d tõe n kɩsa sɩd tɩ b pa na n le wa nams ned ye. La pa ninsaal n na n tõog n maan dẽ ye. Sẽn mik tɩ ninsaalbã pa wʋmd yel-be-kãensã võor sõma wã, b yɩta wãn n tõog tɩ toeeme, bɩ n paam a tɩɩm. Pĩnd wẽndẽ Israyɛll rĩm a Salomo sẽn da tar yam wʋsg la a gũusd yɛlã n getẽ wã yeela woto: “Ninsaal ka tõe n bãng tʋʋmd ninga fãa sẽn maand dũniyã zug ka wã yell ye. Tɩ bõe, baa ninsaal sã n maood n dat n bãng a võore, yẽ ka na n tol n yã-a ye. La baa yam soab sã n yeel t’a miime, yẽ ka tõe n bãng a võorã ye.”—Koɛɛg Soaba 8:17.

Ninsaalbã sã n pa tõe n kɩt tɩ sabaab-wẽnsã ra le nams nebã, ãnd soab n tõe? Biiblã wilgdame tɩ yaa tõnd Naandã n tõe. Yẽ n naan tẽngã, wĩntoogã, saagã, kʋɩlsã la bũmba fãa. (Koɛɛg Soaba 1:7) Ninsaalbã pãng paoodame la Wẽnnaam pãngã ka koak ye. No-rɛɛs a Zeremi yeela bũmb sẽn sɩd wilgd rẽ. A yeela woto: “Zu-soab a Wẽnnaam, yaa yãmb n naan yĩngr la tẽngã ne y pãn-kãsengã la y noorã. Bũmb ka be yãmb sẽn ka tõe n maan ye.” (Zeremi 32:17) Sẽn yaa Wẽnnaam n naan tẽngã la bũmb fãa wã, yaa vẽeneg t’a mii a sẽn tõe n maan to-to tɩ nebã tõog n vɩɩmd a zug ne laafɩ la bãane.—Yɩɩl Sõamyã 37:11; 115:16.

La bõe la Wẽnnaam na n wa maan sẽn na yɩl tɩ sabaab ra le nams neda? Biiblã wilgdame tɩ yel-beed nins sẽn be rũndã-rũndã wã yaa “bãnd” sẽn wilgd tɩ d vɩɩ “dũniyã sɛɛb wakate.” A Zezi yeela woto: “Yãmb sã n yã tɩ bõn-kãens beeme, bɩ y bãng tɩ Wẽnnaam soolem kolgame.” (Matɩe 24:3; Luk 21:31) Wẽnnaam Soolmã bɩ a Rĩungã sẽn yaa goosneem a sẽn lugl saasẽ wã na n wa manega bũmb wʋsg dũniyã zugu, hal n kɩt meng tɩ saag wall kʋɩlsã koom, bɩ sebdã ra le wa ne yell n kõ ned ye. Yaa sɩd t’a Zeova tõe n maana woto a toore, la a rɩka tʋʋmdã n bobl a Biigã. No-rɛɛs a Daniɛll goma Wẽnnaam Biigã yelle, n yeel tɩ “b kõo yẽ soolem ne waoogr la naam, tɩ tẽnsã fãa neb sẽn yaa soolem toɛ-toɛy n gomd goam toor-toorã sak-a.”—Daniɛll 7:14.

Wẽnnaam kõo a Biig a Zezi Kirist pãng la tõogo, t’a na n wa maneg bũmb fãa tɩ vɩɩmã yɩ noog tẽngã zugu. Sẽn na maan yʋʋm tus a yiib a Zezi sẽn wa n be tẽngã zugã, a maana yel-soalem sẽn wilgd t’a tõeeme tɩ sebgo, saag wall kʋɩlsã koom ra  nams nebã ye. Daar a ye, yẽ ne a karen-biisã sẽn da wa n kẽ koom-koglg n be mogrã zug Galile, “sob-kãseng yikame tɩ ko-wiis kẽ koglgã pʋgẽ hal t’a rat n pidi.” A Zezi karen-biisã yɛɛsame. B sẽn da sãmb tɩ tõe n tũu ne b yõorã, b bõosa a Zezi sõngre. Bõe la a maan-yã? A “lenga sobgã, n yeel mogrã: ‘Sĩndi, bas bʋʋre.’ La sobgã yõkame, la zĩigã lebga sɩddd.” Rẽ linga karen-biisã tɩ b sok taab woto: “Nin-kãngã yaa bõe neda, tɩ sobgã ne mogrã sakd bãmba?”—Mark 4:37-41.

Masã a Zezi bee saasẽ, tɩ Wẽnnaam kõ-a pãng la tõog sẽn yɩɩd pĩndã. A sẽn yaa Wẽnnaam Rĩungã Rĩmã, yẽ n na n lʋɩ taoor n kɩt tɩ b maneg bũmb fãa tɩ nebã tõog n vɩɩmd tẽngã zug laafɩ la bãan pʋgẽ.

Naoor wʋsgo, yaa ninsaalbã ligd baoorã la b yão-beedã n kɩt tɩ sabaab-wẽns kẽer maandẽ bɩ zẽnd n paasdẽ wã. Bõe la Wẽnnaam Rĩungã na n maan sẽn maand-b woto n pa rat n toeemã? Biiblã wilgdame tɩ wakat ning Zu-soab a Zezi sẽn na n yi saasẽ “ne bãmb malɛk kãsemsã n wa wã. Bãmb na n puka bug-witim pʋgẽ. Bãmb na n sɩbga neb nins sẽn ka mi Wẽnnaam la sẽn ka sakd tõnd Zu-soab a Zezi koe-noogã.” Wakat kãnga, a “na n sãama neb nins sẽn sãamd dũniyã.”—2 Tesalonik rãmba 1:7, 8; Wilgri 11:18.

Woto fãa poore, a Zezi Kirist sẽn yaa “rĩm dãmb Dĩmã” na n kɩtame tɩ saaga, kʋɩls koom wall sebg ra le nams ned ye. (Wilgri 19:16) A na n gesame tɩ sabaab baa a ye ra le nams ned ye. Ãdem-biisã nafr yĩnga, a na n kɩtame tɩ saagã la kʋɩlsã koomã ra loog noor bɩ paoog ye. Na n yɩɩ wa Wẽnnaam a Zeova sẽn da yeel a pĩnd nin-buiidã. A ra yeel-b-la woto: “Mam na n kõo yãmb saag a wakate. Koodã na n womame, la tɩɩsã sẽn be yãmb pʋtã pʋsã na n woma biisi.” (Maankʋʋre 26:4) Nebã na n mee zagse, n pa tol n yɛɛsdẽ tɩ sabaab-wẽng na n wa siig-b ye. Biiblã yeta woto: “B na n mee zags n zĩnd b pʋsẽ. Bãmb na n sela tɩɩs n dɩ b biisã.”—Ezai 65:21.

Bõe la y segd n maane?

Yaa vẽeneg tɩ wa neb wʋsgo, yãmb me rat n wa paam n vɩɩmda wakat ning sabaab sẽn pa na n le nams nedã. La bõe la y segd n maan n wa paam rẽ? Sẽn mik tɩ ‘neb nins sẽn ka mi Wẽnnaam,’ la “sẽn ka sakd tõnd Zu-soab a Zezi koe-noogã” pa na n paam n vɩɩmd wakat kãngã, yaa vẽeneg tɩ y segd n bao n bãnga Wẽnnaam, la y sak Rĩung ning a sẽn lugli, n kɩt t’a Biigã yaa Rĩmã. Wẽnnaam datame tɩ tõnd bãng yẽ, la d sak a Rĩungã koe-noogã.

Sẽn yɩɩd fãa, yaa Biiblã zãmsg n tõe n sõng-y tɩ y bãng Wẽnnaam la y sak a Rĩungã koe-noogã. Biiblã pʋgẽ, d yãta noy nins d sẽn segd n tũ n wa paam n vɩɩmd tẽngã zugu, Wẽnnaam Rĩungã sã n wa so dũniyã tɩ laafɩ la bãan be zĩig fãa wã. Kos-y-yã a Zeova Kaset soab t’a sõng-y tɩ y bãng Biiblã sẽn yetã. A na n saka ne yamleoogo. Y tõe n kɩsa sɩd tɩ y sã n modg n na n bãng Wẽnnaam la y sak koe-noogã, y na n mikame tɩ Yelbũn 1:33 wã sẽn yetã yaa sɩda. Be, b yeta woto: “Sẽn kelgd-a maamã na n zĩnda ne laafɩ. Yẽ na n zĩnda bãan tɩ rabeem kaẽ ye.”