Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Maan-kʋʋdb sẽn na n dɩ naam ãdem-biisã nafr yĩnga

Maan-kʋʋdb sẽn na n dɩ naam ãdem-biisã nafr yĩnga

 Maan-kʋʋdb sẽn na n dɩ naam ãdem-biisã nafr yĩnga

“Yãmb yaa nin-tũusdsi, la naam maan-kʋʋdba, la buud sẽn yaa sõma, la nin-daadse.”—1 PƖƐ. 2:9.

1. Bõe yĩng tɩ b boond ‘Soaalã zaabr dɩɩbã’ tɩ Tẽegr me, la bõe yĩng tɩ d maand-a?

YƲƲMD 33 Nizã kiuugã rasem 14 daarã zaabre, a Zezi Kirist ne a tʋm-tʋmdb 12 wã maana zʋɩf rãmbã Pakã. Yɩɩ yaoolem Pak b sẽn maan ne taaba. Rẽ poore, a kɩtame t’a Zida Iskariot sẽn da na n zãmb-a wã yi, t’a yaool n maan bũmb b sẽn da na n wa tẽegd yʋʋmd fãa. B wa n boonda bõn-kãng tɩ “Soaalã zaabr dɩɩbo.” (1 Kor. 11:20, MN) A Zezi yeel-b-la naoor a yiib woto: “Bɩ y maand bõn-kãng n tẽegd mam yelle.” Rẽ kɩtame tɩ b wa boond-a me tɩ Tẽegre. Rat n yeel tɩ bũmb nins Kiristã sẽn maan tõnd yĩngã yell tẽegre, sẽn yɩɩd fãa a sẽn ki-d yĩngã. (1 Kor. 11:24, 25) Dũniyã gill zugu, a Zeova Kaset rãmbã sakda no-kãngã, n maand Tẽegrã yʋʋmd fãa. Yʋʋmd 2012 wã pʋgẽ, zʋɩf rãmbã Nizã kiuugã rasem 14 daarã sɩngda tʋʋl-nif kiuugã rasem a 5 sẽn yaa lamus daarã, wĩndgã lʋɩɩs poore.

2. Bõe la a Zezi yeel burã la divẽ wã wɛɛngẽ?

2 Karen-biig a Luk kʋmsa bũmb ning Kiristã sẽn yeel la a maan baraarã vɛrse a yiib pʋgẽ n yeel woto: “Bãmb yaool n dɩka bur n ning bark n kao n kõ bãmb n yeele: ‘Ada yaa mam yĩngã sẽn sãam yãmb yĩnga. Bɩ y maand bõn-kãng n tẽegd mam yelle.’ Woto me, bãmb sẽn dɩ n sɛ, bãmb dɩka bõn-yũudl n kõ bãmb n yeele: ‘Bõn-yũudl-kãngã yaa mam zɩɩm sẽn yaa kãab-paalg zɩɩm sẽn daag yãmb yĩnga.’” (Luk 22:19, 20) Wãn to la tʋm-tʋmdbã wʋm gom-kãensã võore?

3. Wãn to la tʋm-tʋmdbã wʋm a Zezi goamã võore?

3 Tʋm-tʋmdbã sẽn da yaa zʋɩf rãmbã yĩnga, b ra miime tɩ maan-kʋʋdbã ra kʋʋda rũms maand Zerizalɛm wẽnd-doogẽ wã. Zʋɩf rãmbã sẽn da kʋʋd maan-kãensã yaa sẽn na yɩl n paam a Zeova  lohorem, tɩ wʋsg yaa b yel-wẽnã sugr kosg yĩnga. (Maan. 1:4; 22:17-29) Rẽnd a Zezi sẽn yeel a tʋm-tʋmdbã t’a na n kõo a yĩngã bãmb yĩnga, la t’a zɩɩmã na n daaga b yĩngã, b bãngame t’a rat n yeelame t’a na n kõo a yĩngã sẽn zems zãngã tɩ yɩ maoongo. Ra na n yɩɩ maoong yõod sẽn yɩɩd rũmsã maand yõod hal zĩig sẽn zãre.

4. A Zezi sẽn yeel tɩ ‘bõn-yũudlã yaa yẽ zɩɩm sẽn yaa kãab-paalgã zɩɩmã’ võor yaa bõe?

4 A Zezi sẽn yeel tɩ ‘bõn-yũudlã yaa yẽ zɩɩm sẽn yaa kãab-paalgã zɩɩmã’ võor yaa bõe? Tʋm-tʋmdbã ra mii no-rɛɛs a Zeremi bãngr-gomd ning sẽn gomd kaool-paalgã yellã. (Karm-y Zeremi 31:31-33.) A Zezi gomdã wilgame tɩ yaa kaool-paalg-kãng la a sẽn maand ne-bã, tɩ na n led kaool ning a Zeova sẽn da tũnug ne a Moiiz n maan ne Israyɛll nebã. Kaoolã b yiibã tara loees ne taab bɩ?

5. Tõogã kaool ra kɩtame tɩ Israyɛll nebã tõe n wa paam bõe?

5 A Zeova sẽn maan kaool a yiibã ne raab ningã wõnda taaba. A sẽn wa n maand tõogã kaoolã, a yeela Israyɛll nebã woto: “Yãmb sã n sak mam koɛɛgã la y sak mam kãabgã, yãmb na n lebga mam neb buudã fãa sʋka. Tɩ bõe, dũniyã fãa yaa maam n so. La yãmb buudã na n yɩɩ maan-kʋʋdba, la neb sẽn welg mam yĩnga.” (Yik. 19:5, 6) Wãn to la Israyɛll nebã wʋm gom-kãensã võore?

WẼNNAAM PƲLMA NAAM MAAN-KƲƲDBA

6. A Zeova maana tõogã kaool n na n pids a gom-bʋgo?

6 Israyɛll nebã ra mii “kaool” sẽn yaa bũmb ninga. Bala sẽn deng rẽ, a Zeova ra maana kaool ne a Nowe, n wa maan a to ne a Abrahaam me. (Sɩng. 6:18; 9:8-17; 15:18; 17:1-9) Kaool ning a sẽn maan ne a Abrahaamã pʋgẽ, a yeel-a-la woto: “Fo yagensã yĩng la dũniyã buud fãa na n paam barka.” (Sɩng. 22:18) A Zeova maana tõogã kaool sẽn na yɩl n pids gom-kãngã. Kaool-kãng maasem yĩnga, Israyɛll nebã ra tõe n lebga a Zeova “neb buudã fãa sʋka.” Rẽ yõod ra na n yɩɩ bõe? B ra na n wa yɩɩ maan-kʋʋdb sẽn na n dɩ naam a Zeova yʋʋr yĩnga.

7. Biiblã sẽn gomd “naam maan-kʋʋdb” yellã võor yaa bõe?

7 Israyɛll nebã ra miime tɩ rĩm tʋʋmd yaa toore, tɩ maan-kʋʋd tʋʋmd me yaa toore. La yaa ned a ye bal la a Zeova ra sak t’a yɩ rĩm la maan-kʋʋda. Yaa a Melkisedɛke. (Sɩng. 14:18) Tõogã kaool a Zeova sẽn da maan ne Israyɛll nebã yaa sẽn na yɩl tɩ ‘maan-kʋʋdb buud’ wa tõog n yi b sʋkã. Biiblã wa n goma maan-kʋʋdb-kãens yelle, n bool-b tɩ “naam maan-kʋʋdba,” rat n yeel tɩ maan-kʋʋdb sẽn na n dɩ naam.—1 Pɩɛ. 2:9.

8. Maan-kʋʋd Wẽnnaam sẽn yãk tʋʋmd yaa bõe?

8 Yaa vẽeneg tɩ rĩm dɩta naam. La maan-kʋʋd tʋʋmd yaa bõe? Hebre dãmb 5:1 wã yeta woto: “B sã n yãk maan-kʋʋdbã kãsem nebã sʋka, yẽ lebga sɛ-yõkd nebã ne Wẽnnaam sʋka, tɩ kõ kũun ne maand yel-wẽnã yĩnga.” Rẽnd a Zeova sã n yãk maan-kʋʋda, nin-kãng gomda yel-wẽn-maandb yʋʋr yĩng a taoore. A kʋʋda maand n kot a Zeova sugr nebã yel-wẽnã yĩnga. La maan-kʋʋd gomda a Zeova yʋʋr yĩng me, a sẽn zãmsd nin-buiidã Wẽnnaam noyã. (Maan. 10:8-11; Mal. 2:7) Dẽnd maan-kʋʋd Wẽnnaam sẽn yãk sõngda nin-buiidã tɩ b manegd b yɛlã ne Wẽnnaam.

9. a) Bõe la Israyɛll nebã ra segd n maan n wa paam n yɩ ‘maan-kʋʋdb buudu’? b) Bõe yĩng t’a Zeova ra yãkd maan-kʋʋdb Israyɛll nin-buiidã sʋka? d) Bõe yĩng tɩ tõogã kaool pa tõog n kɩt tɩ Israyɛll nebã yɩ ‘maan-kʋʋdb buudu’?

9 Rẽnd tõogã kaool ra kɩtame tɩ Israyɛll nebã tõe n wa paam tɩ maan-kʋʋdb sẽn na n dɩ naam “dũniyã buud fãa” nafr yĩng  yi b buudã neb sʋka. Yaa sɩd tɩ woto yaa zu-zẽkr tɛkẽ. La bãmb me ra segd n maana bũmb n yaool n paam dẽ. Wẽnnaam yeel-b lame tɩ yaa b ‘sã n sak yẽ koɛɛgã la b sak a kãabgã’ bala. Rẽ yĩnga, b ra tõe n ‘saka a Zeova koɛɛgã’ bɩ? B ra tõe n sak-a lame, la b ra pa tõe n sak-a tɩ zems zãng ye. (Rom 3:19, 20) Rẽ n so t’a Zeova ra yãkd neb Israyɛll nebã sʋk tɩ b ra yaa maan-kʋʋdba. Maan-kʋʋdb-kãens ra pa rĩm-dãmb ye. B ra kʋʋda rũms maand nin-buiidã yel-wẽn yĩnga. (Maan. 4:1–5:26) La b ra kʋʋda maand bãmb mensã yel-wẽn yĩng me. (Heb. 5:1-3; 8:3) Yaa sɩd t’a Zeova ra sakda maan-kãense, la b ra pa tõe n yiis nin-buiidã yel-wẽnã zãng ye. Tõogã kaool wakatẽ maan-kʋʋdbã tʋʋmd ra pa tõe tɩ baa Israyɛll neb nins sẽn da tũud Wẽnnaam ne pʋ-peelmã maneg b yɛlã zãng ne Wẽnnaam ye. Tʋm-tʋmd a Poll wilga rẽ n yeel woto: “Lols ne bʋʋs zɩɩm ka tõe n yiis yel-wẽnã ye.” (Heb. 10:1-4) Israyɛll nebã sẽn da pa tõe n sak tõogã noy fãa wã yĩnga, kãab-wẽng ra be b zugu. (Gal. 3:10) Woto kɩtame tɩ b ra pa tõe n yɩ naam maan-kʋʋdb dũniyã gill neb yĩng ye.

10. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam maan tõogã kaool ne Israyɛll nebã?

10 Woto rat n yeelame t’a Zeova sẽn da pʋlem t’a na n wa yãka Israyɛll neb tɩ b yɩ ‘maan-kʋʋdb buudã’ pa na n tol n pids bɩ? Ayo! B sã n da pelg b pʋs n sak a Zeova, b ra na n wa paam n yɩɩ maan-kʋʋdb-kãense, la pa tõogã sakr maasem yĩng ye. Bõe yĩnga? (Karm-y Galat dãmb 3:19-25.) Sẽn na yɩl n bãng rẽ, rẽnda d wʋm Wẽnnaam sẽn maan tõogã kaool ne Israyɛll nebã võore. Tõogã ra sõngda Israyɛll neb nins sẽn da tũud-a wã tɩ b lakd b mens ne ziri tũudmã. A ra kɩtame tɩ zʋɩf rãmbã miẽ tɩ b yaa koangdba, la tɩ b rata maoong yõod sẽn yɩɩd bãmb maan-kʋʋdbã kãsem dãmbã sẽn da kʋʋdã. Tõogã ra yaa wa karen-saamba, n na n tall-b tɩ b wa sak Kiristã bɩ Mesi wã, rat n yeel tɩ Wẽnnaam sẽn “zae a soabã.” La Mesi wã sã n da wa, a na n lugla kaool-paalg ning yell no-rɛɛs a Zeremi sẽn da gomã. Zʋɩf rãmb nins sẽn na n sak Kiristã na n kẽe kaool-paalg-kãng pʋgẽ, n lebg ‘maan-kʋʋdb buudu.’ D ges rẽ sẽn da na n yɩ to-to.

KAOOL-PAALGÃ NEB LEBGA NAAM MAAN-KƲƲDBA

11. Wãn to la a Zezi pak sor tɩ neb na n wa tõog n lebg maan-kʋʋdb sẽn na n dɩ naam?

11 Yʋʋmd 29 soabã pʋgẽ, Mesi wã waame. Yɩɩ Nazarɛt rao a Zezi. A reega koom lisg a yʋʋm 30 sẽnẽ, n na n wilg a Zeova t’a sakame n na n tʋm tʋʋmd ning a sẽn kõ-a wã. Baraare, a Zeova yeela woto: “Ada yaa mam Bi-nongre.” Dẽ poore, a zae-a lame, la pa yɩ ne kaam ye. Yɩɩ ne a vʋʋsem sõngã. (Mat. 3:13-17; Tʋʋ. 10:38) Kɩtame t’a lebg maan-kʋʋdb kãsem n na n tʋm neb nins fãa sẽn na n tall tẽeb ne-a wã nafr yĩnga, la a wa yɩ b naaba. (Heb. 1:8, 9; 5:5, 6) Woto fãa kɩtame t’a Zezi pak sor tɩ neb na n wa tõog n lebg maan-kʋʋdb sẽn na n dɩ naam.

12. A Zezi maoongã kɩtame tɩ bõe tõog n yɩ?

12 A Zezi sẽn yaa maan-kʋʋdb kãsmã, bõe la a ra tõe n kõ tɩ yɩ maoong sẽn na n kɩt tɩ neb nins sẽn na n tall tẽeb ne-a wã paam b sẽn dog ne yel-wẽnd ningã sugri? A sẽn yeel bũmb ning a sẽn wa n lugund a kũumã tẽegrã wilgdame tɩ yaa a vɩɩmã sẽn zems zãngã la a ra na n kõ. (Karm-y Hebre dãmb 9:11, 12.) B sẽn zae a Zezi t’a lebg maan-kʋʋdb kãsmã tɛka, a saka zãmsgo, la namsg hal n tãag a kũum. (Heb. 4:15; 5:7-10) A sẽn ki tɩ Wẽnnaam vʋʋg-a wã poore, a leba saasẽ n tɩ wilg Wẽnnaam a maoongã yõodo. (Heb. 9:24)  Rẽ tɛka, a yõkda a Zeova sɛɛga, neb nins sẽn tar tẽeb ne yẽ wã yĩnga, la a sõngd-b tɩ b ket n tũud Wẽnnaam n na n wa paam vɩɩm sẽn pa sɛta. (Heb. 7:25) A maoongã n lugl kaool-paalgã me.—Heb. 8:6; 9:15.

13. Bõe la neb nins sẽn kẽed kaool-paalgã pʋgẽ wã paamda?

13 Sẽn kẽed-b kaool-paalgã pʋgẽ wã paamda vʋʋsem sõngã zaeeb me. (2 Kor. 1:21, MN) Sẽn yaa-b zʋɩf rãmbã ne sẽn yaa-b bu-zems nebã fãa. (Ef. 3:5, 6) Bõe me la neb nins sẽn kẽed kaool-paalgã pʋgẽ wã paamda? B paamda b yel-wẽnã sugr zãng-zãnga. A Zeova ra pʋlma woto: “Mam na n kõo bãmb b yel-wẽnã sugri, n ka le tẽeg b kongrã ye.” (Zer. 31:34) A Zeova sẽn kõ-b b yel-wẽnã sugrã, b tõe n lebga ‘maan-kʋʋdb buudu.’ A Pɩɛɛr goma ne kiris-neb sẽn paam zaeebã n yeel woto: ‘Yãmb yaa nin-tũusdsi, la naam maan-kʋʋdba, la buud sẽn yaa sõma, la nin-daadse, n na n wilg sẽn bool-a yãmb tɩ y yi lik pʋgẽ n kẽ bãmb vẽen-kãsengã pʋgẽ wã bõn-sõma wã fãa.’ (1 Pɩɛ. 2:9) Yaa goam nins a Zeova sẽn yeel Israyɛll nebã a sẽn da wa n maand tõogã kaool ne-bã la a Pɩɛɛr sẽn tẽegã. A yeelame tɩ gom-kãens pidsda kiris-neb nins sẽn kẽ kaool-paalgã pʋgẽ wã zugu.—Yik. 19:5, 6.

NAAM MAAN-KƲƲRÃ NA N NAFA ÃDEM-BIISÃ FÃA

14. Yɛ la neb nins sẽn yaa naam maan-kʋʋdbã na n zĩnd n tʋm b tʋʋmdã?

14 Yɛ la neb nins sẽn kẽ kaool-paalgã pʋgẽ wã na n zĩnd n tʋm b tʋʋmdã? Tẽng zug ka, b fãa yaa maan-kʋʋdba. B gomda a Zeova yʋʋr yĩnga, b sẽn moond nebã ‘a Zeova bõn-sõma wã,’ la b sõngd-b tɩ b bãngd-a wã yĩnga. (Mat. 24:45; 1 Pɩɛ. 2:4, 5) B kũumã poore, b vʋʋgdame n kẽng saasẽ n tɩ naag Kiristã, n tõe n tʋm rĩm tʋʋma, la maan-kʋʋd tʋʋma. (Luk 22:29; 1 Pɩɛ. 1:3-5; Wil. 1:6) Bõn-makr pʋgẽ, tʋm-tʋmd a Zã yãa malɛgs sẽn be a Zeova geerã sɛɛg saasẽ. Malɛg-kãens yɩɩla “yɩɩn-paalga,” n yeel “Pe-bilã” woto: “Yãmb fãaga ninsaalb buud fãa bãmb goam sẽn yaa toor-toore, la b buud sẽn yaa toor-toore, la b soolem sẽn yaa toor-toorã ne yãmb zɩɩm, tɩ bãmb lebg Wẽnnaam neba. La yãmb maana bãmb tɩ b yɩ rĩm-dãmb la maan-kʋʋdb tõnd Wẽnnaamã yĩnga, la bãmb na n dɩɩ naam dũniyã zugu.” (Wil.  5:8-10) A Zã goma a sẽn yã rĩm-kãens bõn-makr a to pʋgẽ yelle, n yeele: “Bãmb na n yɩɩ Wẽnnaam ne Kirist maan-kʋʋdba, bãmb na n dɩɩ naam ne bãmb yʋʋm tusri.” (Wil. 20:6) Kiristã ne nin-kãensã naaga taab n yaa maan-kʋʋdba, n na n dɩ naam ãdem-biisã fãa nafr yĩnga.

15, 16. Bark-bʋs la naam maan-kʋʋdbã na n kɩt tɩ ãdem-biisã paame?

15 Wãn to la neb 144000 tʋʋmd na n naf sẽn na n vɩɩmd-b tẽngã zugã? Wilgr 21 wã pʋgẽ, b bilga nin-kãensã wa tẽng sẽn be saasẽ n bool-a tɩ Zerizalɛm-paalga, la “Pe-bila paga.” (Wil. 21:9) Vɛrse a 2-4 yeela woto: “Mam yãa tẽn-sõng sẽn yaa Zerizalɛm-paalg sẽn yit [saasẽ,] Wẽnnaam nengẽ n sigda, sẽn wẽnd wa pʋg-paal sẽn segl n na n seg a sɩda. Mam wʋma koe-kãseng sẽn yi geerẽ wã n yeele: ‘Gese, Wẽnnaam yir bee nebã sʋka. La [a] na n zĩnda ne bãmba, la bãmb na n yɩɩ [a] neba, la [a] mengã na n paa ne bãmba. [A] na n yẽesa nintãmã fãa t’a ra le zĩnd bãmb ninẽ ye, la kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbr wall toog kõn le zĩnd yɛs ye, tɩ bõe, dẽenem bũmb fãa loogame.’” Ad sɩd na n yɩɩ bark tɛkẽ! Nintãm, sũ-sãoong la yãbr wall toog kũumã sẽn wat ne wã pa na n le zĩnd ye. Wakat kãnga, ãdem-biisã na n lebga neb sẽn zems zãnga, n paam tɩ yell ning sẽn da be bãmb ne Wẽnnaam sʋkã sa fasɩ.

16 Wilgr 22:1, 2 wã bilgda bark a taab naam maan-kʋʋdbã sẽn na n kɩt tɩ ãdem-biisã paame. Traduction du monde nouveau wã pʋgẽ, vɛrse kãensã yeta woto: “Yẽ wilga maam vɩɩm koom kʋɩlg sẽn pɩnd wa vɛɛre, n yit Wẽnnaam ne Pe-bilã geerẽ, n zoet tẽngã so-kãsengã tẽn-sʋka. La kʋɩlgã kɩrems a yiibã fãa, vɩɩm tɩɩs n be be, n womd b biisã naoor piig la a yiibu, n womd b biisã kiuug fãa. La tɩɩsã vãadã yaa neb buud fãa bãas tɩɩm.” Woto wilgd-d-la “neb buud fãa,” rat n yeel tɩ ãdem-biisã fãa sẽn na n paam b mens zãng-zãng ne a Ãdem yel-wẽndã to-to. Hakɩka, ‘dẽenem bũmbã fãa na n loogame.’

NAAM MAAN-KƲƲDBÃ NA N BAASA B TƲƲMDÃ

17. Bõe la naam maan-kʋʋdbã na n maane?

17 Naam maan-kʋʋdbã tʋʋmd sẽn na n kaoos yʋʋm 1000 ne a na n sa tɩ b tõog n sõnga ãdem-biisã tɩ b zems zãnga. Wakat kãnga, Kiristã sẽn yaa maan-kʋʋdb kãsem la rĩmã na n lebsa a Zeova ninsaalbã. (Karm-y 1 Korẽnt dãmb 15:22-26.) Rẽ tɩ naam maan-kʋʋdbã baasa b tʋʋmdã.

18. Naam maan-kʋʋdbã sã n wa baas b tʋʋmdã, bõe la b na n ket n maandẽ?

18 La rẽ poore, tʋʋm-bʋg la a Zeova na n kõ Kiristã tʋmd-n-ta-kãensã sẽn paam zu-zẽkr woto fãa wã? Wilgr 22:5 wã yeta woto: “Bãmb na n dɩɩ naam wakat sẽn ka sɛta.” B na n dɩɩ naam ãnd dãmb zutu? Biiblã pa wilg ye. La b na n kell n talla yõod wʋsg ne a Zeova. B sẽn pa le tõe n ki la b pa tõe n tudgã, n paas minim ning b sẽn paam ãdem-biisã sẽn pa zems zãngã sõngr pʋgẽ wã, kɩtame tɩ b tõe n kell n yɩ rĩm-dãmba, n tʋmd a Zeova yĩng wakat sẽn pa sɛta.

19. Bõe la b na n tẽeg sẽn na n kẽng-b Tẽegrã fãa?

19 D sã n wa tigim taab n na n maan a Zezi kũumã tẽegr yʋʋmd 2012 wã tʋʋl-nif kiuugã rasem a 5 sẽn yaa lamus daarã, d na n tẽega Biiblã zãms-kãensã. Sẽn paam-b zaeebã n ket tẽng zugã na n wãba burã sẽn pa ning rabɩllã la b yũ divẽ wã, tɩ wilg tɩ b bee kaool-paalgã pʋgẽ. Rẽ na n tẽeg-b-la zu-zẽkr ning b sẽn tarã, la tʋʋm-kãsems nins b sẽn na n tʋm Wẽnnaam daab sẽn ka sɛtã pʋgẽ wã. Bɩ tõnd fãa kẽng Tẽegrã n wilg d mi-beoog ne a Zeova a sẽn yãk neb tɩ b na n yɩ rĩm-dãmb la maan-kʋʋdba, n dɩ naam ãdem-biisã fãa nafr yĩngã.

Y TÕE N WILGA A VÕOR BƖ?

․․․․․

Yaa wakat bʋg la a Zeova sẽn pʋlem t’a na n yãka naam maan-kʋʋdbã?

․․․․․

Wãn to la kaool-paalgã neb lebg naam maan-kʋʋdba?

․․․․․

Bark-bʋs la naam maan-kʋʋdbã na n kɩt tɩ ãdem-biisã paame?

[Zãmsgã sogsgã]

[Foto seb-neng 31]

Naam maan-kʋʋdbã tʋʋmd na n nafa ãdem-biisã wakat sẽn kõn sa yĩnga