Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

yʋʋmd 2011 Gũusg Gasgã sõss ẽndɛgse

yʋʋmd 2011 Gũusg Gasgã sõss ẽndɛgse

 yʋʋmd 2011 Gũusg Gasgã sõss ẽndɛgse

Gũusg Gasg nins sõssã sẽn yitẽ wã

BIIBLÃ

Bõe yĩng tɩ y segd n zãms Biiblã? 1/2

GOM-ZUT A TAABA

Arzãn ning yell Biiblã sẽn gomdã bee yɛ? 1/1

A Zezi: A yii yɛ? 1/5

A Zezi: Bõe la a maan-yã? 1/5

A Zezi: Bõe yĩng t’a ki? 1/5

A Zezi Kirist yaa ãnda? 1/4

A Zezi wakatẽ wã, wãn to la zʋɩf rãmbã tũudmã taoor dãmb ra get neb a taabã? 1/8

A Zezi “yiisda dũniyã yel-wẽnã” 1/4

Ãnd dãmb n moond koe-noogã? 1/4

Ãnd dãmb n segd n zãms kambã? 1/9

Ãnd n sɩd yaa dũniyã naaba? 1/10

Ãnda la d segd n pʋʋs bɩ n gom ne? 1/1

Ãnda n kɩt tɩ wẽnemã beẽ? 1/10

Bao-y n pẽneg-y Wẽnnaam: 1/7, 1/6, 1/8, 1/10

Bãasã 1/6

Bãngr-gomd sẽn tar yõod wʋsgo 1⁄4

B maooda b na menes naongã 1/7

Bõe la kambã segd n bãnge? 1/9

Bõe yĩng tɩ d segd n tũ Biiblã sẽn yetã? 1/12

Bõe yĩng tɩ ligd-tekdb ra be Zerizalɛm wẽnd-doogẽ wã? 1/11

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ wẽnemã la namsgã beẽ? 1/6

Bõe yĩng tɩ wõnd vɩɩmã pa tar võore? 1/8

B vẽnega neb tɩ b yã saasẽ yɛla 1/1

B yeela yãmb bũmb tɩ y wa bãng tɩ yaa ziri bɩ? 1/11

D pa tõe n bãng Wẽnd ye—Yaa sɩd bɩ? 1/11

Dũniyã naab sẽn yaa a soabã 1/10

Edɛn zẽed zĩig n sɩd zĩnd bɩ? 1/2

Gũusg Gasg a to ne ãngilind wʋmb sẽn pa toogo 1/7

Kãadem wʋsg sẽn sãamdã võore 1/3

Kɩt-y tɩ y vɩɩmã tall võor masã tɛka, la wakat fãa yĩnga 1/8

Koe-noogã yaa bõe? 1/4

Koe-noog naong rãmbã yĩnga 1/7

Koɛɛg sẽn ta dũniyã gilli 1/6

Komã 1/6

Leoorã bãngr tara yõod bɩ? 1/12

“Maam ne m to wã pa le sõsd ne taab sõma ye” 1/3

“Mam pagã pa sulgd n sakd maam ye” 1/3

“Mam sɩdã pa lʋɩt taoor n get zakã yell sõma ye” 1/3

“Mam to wã pa le maand mam sẽn datã ye” 1/3

“Mam to wã pa modgd tõnd kãadmã na yɩ neer yĩng ye” 1/3

“Mam ya n yaa ne a manesem kãensã” 1/3

Manegrã wakat ta n saame! 1/6

M sã n wa rat n wʋm bũmb võore, wall m tar zu-loɛɛga? 1/10

Namsgã la yel-kɛgã yaa Wẽnd yelle—Yaa sɩd bɩ? 1/11

Naong sẽn loog noore 1/7

Ninsaalbã vɩɩm sɩnga Edɛn bɩ? 1/2

Nonglmã kaalem 1/6

Rẽ yĩnga kiris-nebã fãa rebda saasẽ b kũum poor bɩ? 1/7

Rẽ yĩnga vɩɩmã pʋd n tara võor bɩ? 1/8

Saglse, zak rãmb sũ-noog yĩnga: Wilgd-y y kambã noy sẽn yaa sõma 1/3

Segdame tɩ b gom Wẽnnaam yell ne kambã bɩ? 1/9

Segdame tɩ roagdbã wilgd b kambã raoolmã la poglmã yɛl sõma bɩ? 1/12

Sẽn ki-bã tõe n vʋʋgame bɩ? 1/7

‘Sɛɛbã’ võor yaa bõe? 1/4

Sɩdã bãngr tõe n toeema yãmb vɩɩmã 1/11

Sogsg piig b sẽn leoke 1/12

Tara yõod tɩ y bãng Edɛn kibarã sã n yaa sɩda 1/2

Tẽn-digimdgu 1/6

Tẽngã sãoongã 1/6

Tood sẽn kɩt tɩ d tẽed manegre 1/6

Tõnd sẽn pa ne-b rãmbã yaa ãnd rãmba? 1/1

Tõnd yell pa pak Wẽnnaam ye—Yaa sɩd bɩ? 1/11

Tũudmã fãa tata Wẽnnaam yam—Yaa sɩd bɩ? 1/11

Vɩɩm sẽn kõn sa wã na n waa ne yam-yiisg bɩ? 1/6

Wãn to la roagdbã tõe n zãms kambã tɩ yɩ sõma? 1/9

Wãn to la Wẽnnaam noyã nafd tõndo? 1/12

Wãn to la y tõe n paam Wẽnnaam zoodo? 1/10

Wẽnnaam Rĩungã yaa bõe? 1/8

Wẽnnaam soolmã yaa bõe? 1/4

Wẽnnaam yaa ãnda? 1/3

Wẽnnaam yaa sũ-dokr soaba—Yaa sɩd bɩ? 1/11

Wẽnnaam yãka buud a ye n nongẽ bɩ? 1/8

Yãmb mii a Zezi Kirist sõma bɩ? 1/5

“Y na n nonga maam” 1/4

Y sẽn tõe n welg zu-loees kẽer to-to 1/3

Yʋʋr ning sẽn yaa Sezaarã võor yaa bõe Biiblã pʋgẽ? 1/8

GŨUSG GASGÃ ZÃMSGO

A Zeova mii yãmb bɩ? 1/9

A Zeova teegr zãng-zãng wata ne bas-m-yam 1/5

A Zeova yaa mam pʋɩɩre 1/9

A Zeova yaa ‘Wẽnnaam ning sẽn so laafɩ wã’ 1/8

Bao n ta Wẽnnaam yam wata ne vɩɩm sẽn kõn sa 1/2

‘Bels-y sũ-sãoong rãmbã fãa’ 1/10

Bɩ y segl y mens sõma! 1/3

‘Bɩ y zoe zoeesã sõma n paam kũunã’ 1/9

Bõe yĩng tɩ d rat vʋʋsem sõngã sor-wilgri? 1/12

B ra gũuda Mesi wã waoongo 1/8

Bũmb nins y sẽn maand n deemdẽ wã nafd-y lame bɩ? 1/10

B yãa Mesi wã! 1/8

D maand yam-yãkr sẽn waoogd Wẽnnaam 1/4

D paamda pãng n tõe n mao ne makr toor-toor la raood komsgo 1/1

D paamda pãng n tõogd n yalsd kãn-kãe toog buud fãa taoore 1/1

D ra reem ne a Zeova tũub ye 1/4

D sã n tar zʋg-sõma nins vʋʋsem sõngã sẽn kõtã, pẽgda Wẽnnaam 1/4

D tõog toog n zoe zoeesã n da ya ye 1/9

D waoog kãadmã sẽn yaa Wẽnnaam kũunã 1/1

D yɩ neb sẽn baood laafɩ 1/8

Kell-y n yɩ-y gũudb wa a Zeremi 1/3

Kẽn-y ne vʋʋsem sõngã, n paam vɩɩm la laafɩ 1/11

Kɩt-y t’a Zeova yʋʋrã lill-yã 1/1

Koe-noog nebã fãa sẽn segd n wʋme 1/6

Nong-y tɩrlem ne y sũur fãa 1/2

Pĩnd wẽndẽ wẽn-tũudb vʋʋsem sõngã sẽn wilg sore 1/12

‘Ra teeg-y y meng bãngr ye’ 1/11

Reeg-y Wẽnnaam vʋʋsem sõngã, la y zãag y meng ne dũniyã yamã 1/3

‘Rɩlg-y Wẽnnaam piisã sẽn be yãmb nusẽ wã’ 1/6

Rɩ-y y rakõtã yõodo 1/1

Saabã sẽn kolgdã yĩng bɩ y teeg a Zeova 1/3

Sagl-sõma rakõtã la kãadmã wɛɛngẽ 1/10

Sõng-y rapã tɩ b bao Wẽnnaam zoodo 1/11

Sõng-y rapã tɩ b wa tõog n tʋm tigingã tʋʋma 1/11

Teeg-y-yã a Zeova sẽn yaa ‘belsg fãa Wẽnnaamã’ 1/10

Tõnd yaa ‘sãamb’ dũni-kãngã zugu 1/11

Vʋʋsem sõngã wilga neb sor pipi kiris-nebã wakatẽ la rũndã-rũndã me 1/12

“Waoog-y neb nins sẽn tʋmd wʋsg yãmb sʋkã” 1/6

Wãn to la a Salomo kibarã tõe n naf-yã? 1/12

Wẽnnaam sẽn tʋm ne a vʋʋsem sõngã naanegã sasa to-to 1/2

Wẽnnaam vʋʋsg raarã yaa bõe? 1/7

Wẽnnaam wilga tõnd a nonglem 1/6

Wẽnnaam yamã la a bãngrã ka koak ye! 1/5

Yãmb basdame tɩ vʋʋsem sõngã wilgd-y sor bɩ? 1/4

Yãmb kẽe Wẽnnaam vʋʋsg raarã pʋgẽ bɩ? 1/7

Yãmb kisa wẽng bɩ? 1/2

Yãmb na n tũu a Zeova saglsã sẽn yaa vẽenesã bɩ? 1/7

Yãmb na n tũu sor-wilgr ning a Zeova sẽn kõt-yã bɩ? 1/7

Yãmb sak n deegame t’a Zeova la a soab ning sẽn ka to wã bɩ? 1/5

Yãmb wilgdame t’a Zeova yaa y pʋɩɩr bɩ? 1/9

Zagsã rãmba, segl-y y mense 1/5

Zagsã rãmba, sõng-y taab n ‘gũ!’ 1/5